Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Що з перерахованого нижче завжди відноситься до власних ресурсів інвестораа) облігації банків

б) асигнування

в) амортизація

г) цінні папери

 

7. Хеджування це:

а) засіб платежу, який найчастіше вживається у практиці розрахунків

б) операція з метою витягу прибутку від різниці між цінами контракту в день його укладання і день виконання

в) угода з фондовим товаром

г) угода з реальним товаром

 

8. Рентабельність інвестицій визначається відношенням:

а) виручки від реалізації до акціонерного капіталу

б) суми дисконтованих чистих грошових потоків до приведеної вартості здійснених інвестицій

в) відношенням суми витрат виробництва до чистого прибутку

г) суми активів до пасивів компанії

 

9. Цінний папір, що випускається винятково інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і який дає право її власнику на одержання доходу у вигляді дивідендів, це:

а) акція

б) Облігація

в) інвестиційний сертифікат

г) ваучер

 

Власники звичайних акцій отримують частину прибутку акціонерного товариства в формі

а) процента

б) заробітної плати

в) дивідендів

г) збільшення вартості капіталу

 

ІІІ. Практичне завдання.

Підприємство розглядає кілька варіантів інвестиційних проектів з придбання промислового устаткування. Капітальні вкладення по кожному проекту становлять 300 тис. грн. На підприємстві використовується прямолінійний метод амортизації основних фондів у розмірі 20% за рік. До кінця п'ятого року залишкова вартість проектного устаткування за всіма варіантами проектів дорівнюватиме нулю, й не передбачається наявність ліквідаційних грошових потоків. Величина грошових припливів за інвестиційними проектами подана в таблиці. Рентабельність фінансово-господарської діяльності підприємства становить 22%. Визначте щорічну величину прибутку за кожним проектом, середньорічний прибуток кожного проекту, а також оцініть привабливість запропонованих інвестиційних проектів, використовуючи показник коефіцієнта ефективності інвестицій.

Таблиця

Грошові потоки й прибуток інвестиційних проектів, тис. грн.

Період часу, років Проект А Проект Б Проект В
Грошовий потік Прибуток Грошовий потік Прибуток Грошовий потік Прибуток
     
     
     
     
     

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 13

 

І. Теоретичне завдання.

Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства

 

ІІ. Тестове завдання.

1. Суб'єкт, що володіє контрольним пакетом акцій інших компаній, це:

а) Тендер

б) Оферент

в) Інвестиційна компанія

г) Ххолдінгова компанія

 

2. Політика інвестування, спрямована на мінімізацію інвестиційного ризику при помірному рівні інвестиційного прибутку носить назву:

а) Агресивна

б) Консервативна

в) Короткотермінова

г) Немає правильної відповіді

 

3. Ефект фінансового левериджу може бути досягнутий тільки в тому випадку, якщо:

д) норма прибутку на інвестований капітал перевищує середній рівень відсотків за кредит за всіма джерелами позичених коштів

е) норма прибутку дорівнює сумі відсотків за використання позикових джерел інвестування

ж) норма прибутку нижче середнього рівня відсотка за кредит

з) у будьякому випадку незалежно від норми прибутку

 

4. Дисконтна ставка це:

а) ставка відсотка, за яким майбутня вартість грошей доводиться до теперішньої їхньої вартості

б) рівномірні платежі або надходження грошових засобів через однакові періоди часу за однаковою ставкою відсотка

в) плата за надання майна в тимчасове користування

г) показник вимірювання ризику

 

5. Точка беззбитковості це обсяг виробництва продукції, при якому:

а) чистий прибуток дорівнює сумі постійних витрат

б) чистий прибуток дорівнює сумі змінних витрат

в) прибуток дорівнює загальним витратам

г) чистий прибуток від реалізації продукції дорівнює сумі поточних постійних і змінних витрат

 

6. Довготермінова форма оренди обладнання, що використовується водночас як один із позикових джерел формування інвестиційних ресурсів називається:

д) Лізинг

е) Хайринг

ж) Ануїтет

з) Селенг

 

7. Відповідно до законодавства України емітентами можуть бути:

Юридичні і фізичні особи

Держава

Тільки юридичні особи

Юридичні і фізичні особи, держава

 

8. Цінні папери, обіг яких дозволено на території України, можуть випускатись в таких формах:

а) Тільки в документальній формі

б) Тільки в бездокументальній формі

в) У документарній та бездокументарній формах

г) Правильної відповіді немає

 

9. Відповідно до чинного законодавства України форму випуску цінних паперів визначає :

Національний банк України

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Емітент

Інвестор

 

10. Який орган здійснює обслуговування обігу державних цінних паперів, в тому числі депозитарну діяльність щодо цих паперів:

а) Національний банк України

б) Уповноважені банки

в) Торговці цінними паперами, які мають дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів

г) Правильної відповіді немає

 

ІІІ. Практичне завдання.

За таблиці визначте індекс рентабельності й коефіцієнт ефективності інвестиційних проектів. У ході реалізації проекту А застосовується прямолінійний метод амортизації проектних основних фондів у розмірі 44 100 тис. грн. за рік, а дисконтна ставка становитиме 10%. Для проекту Б застосовується прямолінійний метод амортизації основних фондів в обсязі 37 780 тис. грн., а дисконтна ставка становитиме 18%. Обґрунтуйте найкращий варіант капітальних вкладень.

Таблиця

Грошові потоки й прибуток інвестиційних проектів, тис. грн.

Період часу, років Проект А Проект Б
Грошовий потік Прибуток Грошовий потік Прибуток
-300000   -400000  
   
   
   
   

 


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 14

 

І. Теоретичне завдання.

Передумови формування та етапи розроблення інвестиційної стратегії підприємства

 

ІІ. Тестове завдання.

1. Чи мають бути включені в інформацію про емісію акції підприємств відомості про можливі фактори ринку:

а) Так

б) Ні

в) За згодою емітента

г) Правильної відповіді немає

 

2. Вартість пакета акцій, визначена як частка акцій статутного фонду, відповідно до плану розміщення акцій – це:

а) Оціночна вартість пакета акцій

б) Номінальна вартість пакета акцій

в) Ринкова вартість пакета акцій

г) Інвестиційна вартість пакета акцій

 

3. Вірогідна ціна пакета акцій, визначена шляхом оціночних процедур на дату оцінки, за яку він може бути проданий за відсутності додаткових умов продажу:

а) Ринкова артість пакета акцій

б) Інвестиційна вартість пакета акцій

в) Ліквідна вартість пакета акцій

г) Оціночна вартість пакета акцій

 

4. Скоригована ринкова вартість пакета акцій з урахуванням додаткових інвестиційних умов його продажу – це:

а) Оціночна вартість пакета акцій

б) Інвестиційна вартість пакета акцій

в) Ліквідна вартість пакета акцій

г) Початква вартість пакета акцій

 

5. Експертна оцінка пакетів акцій ВАТ може проводитись із використанням:

а) Методу затрат

б) Методу потенційної прибутковості

в) Методу відносної прибутковості

г) метод прибутковості

 

6. Акція, зростання майбутніх дивідендів за якою не очікується зовсім, визначається як:

а) Акція із сталим зростанням

б) Низьколіквідна акція

в) Акція з нульовим зростанням

г) Неприбуткова акція

 

7. За якими акціями сплачуються дивіденди :

а) За акціями, що належать акціонерам

б) За акціями, що знаходяться на балансі акціонерного товариства

в) За акціями, що випускатимуться в обіг найближчим часом

г) Правильної відповіді немає

 

8. За яких умов оподатковується виплата дивідендів у вигляді акцій, емітованих підприємством, під час нарахування дивідендів:

а) За будьяких умов

б) За умови, що така виплата ніяк не змінює пропорцій участі всіх акціонерів у статутному фонді підприємства емітента:

в) Якщо підприємствоемітент акцій створене протягом відповідного року

г) Правильної відповіді немає

 

9. Модель оцінки поточної вартості акцій з постійним зростанням дивідендів відома як:

а) Модель Дюпона

б) Модель Гордона

в) Модель Фішера

г) Модель Шарпа

 

10. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по відношенню до статутного фонду акцінерного товариства перевищує:

а) 5%

б) 10%

в) 15%

г) 30%

 

ІІІ. Практичне завдання.

За даними таблиці:

1. Зробіть порівняльний аналіз ефективності взаємовиключних проектів, використовуючи показники чистого приведеного ефекту, внутрішньої норми рентабельності й індексу рентабельності інвестицій. Для всіх проектів ціна інвестованого капіталу становить 14%.

2. Укажіть, за яким критерієм необхідно оцінювати інвестиційну привабливість альтернативних проектів.

3. Зробіть висновки про доцільність реалізації проектів.

Таблиця

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

Проект Вихідні інвестиції Чистий грошовий потік за роками, тис. грн. NPV, тис. грн. IRR, коеф. PI, коеф.
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік      
А -700000 16,0 1,06
Б -100000 21,9 1,19

 


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 15

 

І. Теоретичне завдання.

Сутність інвестиційних ресурсів підприємства та їх класифікація

 

ІІ. Тестове завдання.

1. Метод оцінки активу за меншою з двох вартостей – балансовою чи ринковою – при здійсненні операцій з цінними паперами установами комерційних банків України відомий як:

а) Метод меншої вартості

б) Правило нижчої вартості

в) Неамортизований дисконт

г) Метод залишкової балансової вартості

 

2. Чи підлягають обкладанню ПДВ операції з випуску, розміщення та продажу за коштами цінних паперів, що емітовані суб'єктами підприємницької діяльності:

а) Так

б) Ні

в) В разі якщо сума емітованих цінних паперів сягає 30% статутного капіталу підприємства емітента

г) Правильної відповіді немає

 

3. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає об'єднання акцій кількох АТ, які перетворюються в одне АТ, визначається як:

а) Асиміляція акцій

б) Дроблення акцій

в) Анулювання акцій

г) Перегрупування акцій

 

4. Операція емітента з цінними паперами, яка передбачає зрівняння у правах акцій чергового випуску з акціями попередніх випусків,визначається як:

а) Деномінація акцій

б) Консолідація акцій

в) Конвертація акцій

г) Асиміляція акцій

 

5. Операції пов'язані з анулюванням, дробленням, консолідацією та конвертацією іменних цінних паперів,визначається як:

д) Емісійні операції

е) Облікові операції

ж) Корпоративні операції

з) Операції афорфе

 

6. Зменшення номінальної вартості акцій діленням на визначений уповноваженим органом емітента коефіцієнт визначається як:

а) Асиміляція акцій

б) Анулювання акцій

в) Деномінація акцій

г) Дроблення акцій

 

7. Чи може акціонерне товариство випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю:

а) Так

б) Ні

в) Може, якщо отримало дозвіл ДКЦПФР

г) Може, якщо розмір збитків не перевищує 2% статутного фонду

 

8. Визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного паперу, характеризується як:

а) Фіксинг

б) Лістинг

в) Постійне котирування

г) Форфейтинг

 

9. Внесення цінних паперів до списку цінних пеперів, які котируються на фондовій біржі або можутьбути предметом укладення угод в торговельно інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами, характеризується як:

а) Біржова послуга

б) Лістинг

в) Біржова операція

г) Котирування

 

10. Які фондові індекси характеризують стан певного внутрішнього ринку цінних паперів:

а) Інтернаціональні

б) Інтегральні

в) Секторні

г) Субсекторні

 

ІІІ. Практичне завдання.

За даними таблиці зробіть порівняльний аналіз інвестиційної привабливості взаємовиключних проектів. Назвіть переваги й недоліки представлених показників. Укажіть, за яким критерієм необхідно оцінювати інвестиційну привабливість альтернативних проектів. Визначте, які з показників оцінки мають властивість адитивності. Зробіть висновки про доцільність реалізації проектів.

Таблиця

Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

Показники і = 10% і = 16%
Проект А Проект Б Проект А Проект Б
Строк окупності, років 2,2 3,5 2,2 3,5
Дисконтний строк окупності, років 2,6 4,3 2,8 4,8
Чистий наведений ефект, млн.. грн.. 164,4 163,0 104,2 83,3
Внутрішня норма рентабельності, %
Індекс рентабельності, коеф. 1,7 1,73 1,52 1,39

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра менеджменту інвестиційної діяльності

Комплексна контрольна робота з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

 

Варіант № 16

 

І. Теоретичне завдання.

Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

 

ІІ. Тестове завдання.

1. Стандартний документ, що засвідчує право або зобов'язання продати чи придбати цінні папери, кошти, матеріальні або нематеріальні активи на визначених ним умовах у майбутньому – це:

а) Опціон

б) Ощадний сертифікат

в) Дериватив

г) Варант

 

2. Стандартний документ, укладений як стандартизований контракт, який засвідчує зобов'язання продати відповідну кількість базового активу у визначений час у майбутньому з фіксацією ціни базового активу під час укладання контракту, визначається як:

а) Фондовий дериватив

б) Опціон

в) Ф'ючерсний контракт

г) Варант

 

3. Документ,оформлений на весь випуск цінних паперів у буздокументарній формі крім приватизаційних паперів, який підтверджує право здійснення операцій з цінними паперами цього випуску в Національній депозитарній системі, визначається як:

а) Сертифікат

б) Сертифікат якості

в) Глобальний сертифікат

г) Правильної відповіді немає

 

4. У яких випадках передбачених чинним законодавством,емітент повинен оформляти тимчасовий глобальний сертифікат:

а) У разі емісії цінних паперів у документарній формі

б) На період передплати на певний випуск цінних паперів до державної реєстрації цього випуску

в) У разі емісії приватизаційних цінних паперів у будь якій формі

г) За власним бажанням

 

5. Казначейські векселі можуть використовуватись їх держателями для:

а) Видатків на оплату праці

б) Погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів

в) Грошових виплат населення

г) Застави з метою забезпечення зобов'язань перед резидентами

 

6. Платником за казначейськими векселями виступає:

а) Міністерство фінансів України

б) Національний банк України

в) Головне Управління Державного Казначейства

г) Уповноважені комерційні банки

 


Просмотров 1473

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!