Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Характеристика критеріїв видуТема. Вид. Критерії виду

n IV. Вивчення нового матеріалу

1. Визначення «вид»

Поняття «вид» має тривалу історію становлення в біологічній науці.

К. Лінней уважав, що вид — це універсальна, реально існуюча одиниця живої матерії, що є морфологічно однорідною та незмінною. Усі особини виду, на думку вченого, мають типовий морфологічний вигляд, а варіації являють собою випадкові відхилення, результат недосконалого втілення ідеї виду (свого роду каліцтва). Учений уважав, що види незмінні, незмінна природа. Ідея незмінної природи ґрунтувалася на концепції креаціонізму, згідно з якою все суще було створене Богом. Стосовно біології цю концепцію Лінней висловив у своїй знаменитій формулі: «Видів стільки, скільки різних форм від початку створила Нескінченна істота».

Інша концепція належить Ж. Б. Ламарку — відомому французькому природознавцю. За його концепцією, види реально не існують, це суто абстрактне поняття винайдене для того, щоб легше було розглядати сукупно більшу кількість особин, оскільки, за словами Ламарка, «у природі немає нічого, крім особин». Індивідуальна мінливість безперервна, тому межу між видами можна провести і тут, і там — де зручніше.

Третя концепція формувалася в першій чверті XIX століття. Її обґрунтували Ч. Дарвін та пізніші біологи. Згідно із цією концепцією, види мають незалежну реальність. Вид неоднорідний, являє собою систему підпорядкованих одиниць. Серед них основна елементарна одиниця — популяція. Види, за Дарвіном, змінюються, вони відносно постійні і є результатом еволюційного розвитку.

ü Постановка проблемної ситуації

Часом навіть дуже досвідчені біологи заганяють себе в глухий кут, намагаючись установити, належать певні особини до одного виду чи ні. Чому так відбувається, чи існують точні й тверді критерії, які допомогли б розвіяти всі сумніви?

Складіть розповідь за планом:

1. Визначення поняття «вид».

2. Елементи виду.

3. Вид — це:

а) цілісна система;

б) відкрита система;

в) стійка система;

г) система, що розвивається.

Критерії виду

Критерії виду — це ознаки й властивості, за якими один вид відрізняється від іншого. Вони є також ізолюючими механізмами, що перешкоджають схрещуванню, незалежності, самостійності видів.

Усім відомо, що однією з головних особливостей біологічної матерії на нашій планеті є дискретність. Це виражається в тому, що вона репрезентована окремими видами, які не схрещуються один з одним, ізольовані один від одного.

Існування виду забезпечується його генетичною єдністю (особини виду здатні схрещуватися й давати життєздатне плідне потомство) та його генетичною самостійністю (неможливість схрещування з особинами іншого виду, нежиттєздатність або стерильність гібридів).

Генетична самостійність виду зумовлюється сукупністю його характерних ознак: морфологічних, фізіологічних, біохімічних, генетичних, особливостей способу життя, поведінки, географічного поширення тощо. Це і є критерії виду.

ü Робота в групах

Кожна група отримує текст, що ілюструє один із критеріїв виду. Через 5 хвилин необхідно розповісти про сутність даного критерію й про те, у чому полягає його недолік. Під час виступу груп клас заповнює таблицю «Критерії виду». Групову роботу можна замінити розповіддю вчителя з елементами бесіди, складанням та заповненням таблиці (можна також запропонувати учням тексти «Критерії виду» для самостійного вивчення матеріалу).

Характеристика критеріїв виду

Назва критерію Ознаки особин за критерієм Виняток
Морфологічний Подібність зовнішньої та внутрішньої будови організмів Види-двійники, статевий диморфізм, поліморфізм
Фізіологічний Подібність усіх процесів життєдіяльності та можливість отримання плідного потомства при схрещуванні У різних видів подібність процесів життєдіяльності. Наявність міжвидових гібридів
Екологічний Подібність за способами живлення, місцями існування, наборами факторів зовнішнього середовища, необхідних для існування Екологічні ніші різних видів перекриваються
Географічний Займають певний ареал Космополіти. Збіг ареалів різних видів
Біохімічний Подібність за біохімічними параметрами — склад і структура білків, нуклеїнових кислот Є дуже близькі за біохімічним складом види
Етологічний Подібність у поведінці. Особливо в шлюбний період (ритуали залицяння, шлюбні пісні тощо) Існують види з близькою поведінкою
Цитогенетичний а) Цитологічний Особини одного виду схрещуються між собою й дають плідне потомство (ґрунтується на подібності числа хромосом, їхньої форми та будови) Хромосомний поліморфізм у межах виду; у багатьох різних видів число хромосом однакове
б) Генетичний Генетична ізоляція видів. Наявність постпопуляційних механізмів ізоляції. Найважливіші з них — це загибель чоловічих гамет (генетична несумісність), загибель зигот, нежиттєздатність гібридів, їхня стерильність, нарешті, неможливість знайти статевого партнера й дати життєздатне плідне потомство Собака та вовк, тополя та верба, канарка та зяблик дають плідне потомство. (Наявність міжвидових гібридів)
Історичний Спільність предків, єдина історія виникнення й розвитку виду  

 

— Як ви думаєте, за однією чи двома ознаками можна судити про належність особини до певного виду й чому? (Орієнтовна відповідь: ні, тому що, наприклад, існують види-двійники або, наприклад, собаки й вовки можуть схрещуватися.) Отже, тільки використовуючи всі критерії, можна визначити належність особини до того чи іншого виду.

Висновок.Таким чином, видові критерії, за якими ми відрізняємо один вид від іншого, у сукупності зумовлюють генетичну ізоляцію видів, забезпечуючи самостійність кожного виду та різноманітність у природі. По суті, у виробленні цих ізолюючих видових ознак і полягає процес формування видів. Саме тому вивчення видових критеріїв має основне значення для розуміння механізмів процесу еволюції, що відбувається на нашій планеті.

ü Запис у зошит

— Видові критерії, за якими відрізняється один вид від іншого, у сукупності зумовлюють генетичну ізоляцію видів, забезпечуючи самостійність кожного виду та різноманітність їх у природі.

— Немає жодного видового критерію, який можна було б визнати абсолютним та універсальним.

— До способів ізоляції, що перешкоджають схрещуванню різних видів, належать:

а) відмінності ареалів, місць існування → неможливість зустрічі;

б) різні терміни розмноження;

в) відмінності в будові статевих органів;

г) нежиттєздатність або стерильність гібридів;

д) різні ритуали «залицяння» в період розмноження.

— Вид являє собою генетично відносно ізольовану систему, що доводить реальність існування видів у природі.

ü Робота в групах

Учні виконують запропоновані завдання у групах (або вчитель читає уривок, а потім учні аналізують його за запитаннями, поданими нижче).

1. Звичайна лисиця, яка живе в кількох районах, утворює кілька географічних форм, що поступово змінюють одна одну. Лисиці півночі, які живуть у лісовій зоні, найбільші. Лисиці степів і напівпустель трохи менші. Ще менші лисиці, які живуть у середньоазіатських пустелях, і найменші лисиці живуть в Афганістані, Пакистані та Індії. Чим далі на південь живуть лисиці, тим довші в них хвіст і вуха.

2. Малярійний комар зустрічається й у тих районах Європи, де малярії ніколи не було. Крім того, в одних частинах він живиться, використовуючи для цього людину, а в інших — тільки свійських тварин; в одних районах він розмножується в солонуватій воді, а в інших — тільки в прісній. Зовні ці форми майже нічим не відрізняються, відомі поки що відмінності стосуються особливостей структури яйця, числа та галузистості щетинок у личинок.

Запитання до класу:

1. Про які критерії йде мова в прочитаному уривку?

2. Про різний чи про один вид ідеться в уривку?

3. Зробіть висновок за прочитаним уривком.

4. Згадайте, про що йшлося в тексті «Заєць-біляк і заєць-русак». Які критерії виду використані при описі зайців?

5. У чому проявляється відносність морфологічного критерію? (Демонстрація статевого диморфізму, альбіносів, видів-двійників.)

6. У чому відносність географічного критерію виду?

N


Просмотров 9936

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!