Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Чек: поняття, реквізити, види, нормативна база. Гарантія платежу за чекомЧек(англ. сheque)— встановленої форми грошовий (фінансовий) документ, який містить безумовне письмове розпорядження чекодавця (власника рахунку у фінансовій установі) про сплату чекотримачеві зазначеної в чеку суми.

Види чеків:

·Банківський чек — чек, який використовується для здійснення комерційних платежів, головним чином нетоварного характеру.

·Грошовий чек (готівковий) — чек, оплату якого здійснюють шляхом виплати грошей пред'явникові чека.

·Товарний чек — документ, що виписується продавцем та засвідчує купівлю покупцем товару.

·Дорожній чек — платіжний документ, що його зазвичай використовують як засіб розрахунків у подорожах, здебільшого міжнародних.

·Касовий чек — талон у касу із зазначеною сумою, яку слід заплатити, а також талон з каси (банкомата, платіжного терміналу) зі свідченням, що товар оплачено.

·Іменний чек — чек, виписаний на ім'я певної особи.

·Пред'явницький чек — чек на отримання готівки з банку, виписаний на ім'я пред'явника.

·Альтернативний чек—іменний чек, який може бути сплачений будь-якому пред'явникові (в Україні не використовується).

·Фіктивний чек— чек, виписаний на неінкасовану суму.

Для міжнародних платежів неторгового характеру використовують дорожні чеки та єврочеки.

Дорожній (туристичний) чек— це платіжний документ, грошове зобов'язання (наказ) сплатити зазначену на ньому суму валюти його власнику. Зразок підпису власника проставляється в момент продажу йому чека. Ці чеки виписуються великими банками та фірмами, серед яких Thomas Cook, American Express, Citicorp, Bank of America, Bank of Токіо, Mitsui Bank та ін.

Єврочек— це чек у євровалюті, який виписується банком і оплачується у будь-якій країні—учасниці угоди «Єврочек». Єврочек оплачується за умови пред'явлення його власником гарантійної картки.

Для чека, як для всякої цінного паперу, принципове значення мають дотримання його форми і правильність зазначення всіх його реквізитів.Чек в обов'язковому порядку повинен включати в себе наступні відомості:

- найменування "чек" у тексті документа;

- доручення платнику виплатити певну суму;

- найменування платника і вказівка рахунку, з якого повинен бути здійснений платіж;

- вказівку валюти платежу;

- зазначення дати і місця складання чека;

- підпис чекодавця.

Форми чеків і їх обіг регламентує національне законодавство і норми міжнародного права — Женевська чекова конвенція 1931 p.(Україна не є учасником, але користується нормами конвенції), Інструкція НБУ “про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від21.01.2004.

Гарантія платежу за чеком. Додатково до відповідальності, що покладається законом на чекодавця та індосанта чека у випадку його несплати, платіж за чеком може бути гарантований на всю суму або ЇЇ частину будь-якою іншою особою, крім платника за чеком. Така гарантія зазвичай зазначається як "гарантований", "аваль", "вважати за аваль" або іншими рівнозначними словами і супроводжується підписом особи (аваліста), яка прийняла на себе відповідальність за платіж. Причому особі, яка підписується як гарант, не обов'язково вказувати, за кого вона дає гарантію. За відсутності такої вказівки гарантія вважається наданою за чекодавця. Відповідальність гаранта (аваліста) за чеком є акцесорною, тобто додатковою, не основною.

 

 

Порядок розрахунку чеком.

Особливості правового регулювання розрахунків чеками зумовлені тією обставиною, що чек за своєю природою є цінним папером. Чек - це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. Чекодавцем є юридична особа, яка має грошові кошти в банку, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків; чекодержателем - юридична особа, на користь якої виданий чек; платником - банк, у якому знаходяться грошові кошти чекодавця.

У відносинах за розрахунками чеками можуть також брати участь індосант (чекодержатель), що передає чек іншій особі за допомогою передавального напису (індосаменту), і аваліст - особа, що дала поручительство за оплату чека, яке оформляється гарантійним написом на ньому (аваль).

Розрахунки чеками- це розрахунки з використанням письмових безумовних розпоряджень чекодавця платнику (банку) здійснити платіж зазначеної суми чекоутримувачу (пред'явнику або конкретним особам, організаціям) готівкою чи шляхом перерахування на його рахунок у банк.

Документ, що виписується чекодавцем, повинен мати покриття. Чеки, що виписуються клієнтом банку, видаються в межах суми, що є на його рахунках, включаючи суми, що надійшли на ці рахунки в результаті надання банками кредиту.

Таким чином, власник має право виписувати чек, що підлягає обов'язковому погашенню, лише за умов наявності в нього спеціального банківського рахунку - депозиту.

Як засіб платежу в міжнародному обороті чек використовується в розрахунках за поставлений товар при остаточному розрахунку за товар та надані послуги, урегулюванні рекламацій і штрафних санкцій, при погашенні боргу, а також у розрахунках за неторговельними операціями.

Відповідно до Женевської конвенції, термін представлення чека до оплати в країні його видачі дорівнює восьми дням, у платіжному обороті між країнами - 20 дням, у міжконтинентальному платіжному обороті - 70 дням. Ці терміни обчислюються з дня, зазначеного в чеку, як дата виставляння чека.

У світовій банківській практиці розрізняють декілька видів чеків .

Іменний чек (чек на користь певної особи) - документ, який не може бути переданий за допомогою звичайного індосаменту. Передача здійснюється цесією.

Чек на пред'явника- чек, який виписується на ім'я пред'явника на отримання готівки в банку. Цей чек може бути переданий іншій особі як з індосаментом, так і без нього. Чекодавець надсилає чек іноземному партнеру, який після отримання чеку виставляє його банку для кредитування розрахунку, тобто чекодавець здійснює свій платіж прямо своєму партнеру.

Таким чином, такий вид чеку має перевагу над банківським переказом, тому що платіж здійснюється безпосередньо своєму партнеру значно швидше.

Ордерний чек- чек, який виписується на користь певної особи або за її наказом. Дуже широко використовується в міжнародному платіжному обороті. Передається за допомогою індосаменту із застереженням "наказу" чи без нього.

Банківський чек- виписується банком на свій банк-кореспондент (чекодавцем виступає банк боржника).

Оплата за таким чеком здійснюється з рахунків банку чекодавця на рахунки банку-кореспондента за кордоном.

Фірмовий чек- виписується фірмою на одержувача. Такі документи виписуються в національній або іноземній валюті переважно на пред'явника і виставляються фірмою на свій банк. Оплата за ними здійснюється за рахунок коштів чекодавця.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1994

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!