Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття 243. Поняття режиму знищення або руйнування 1 частьЗнищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.

Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших органів державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи спільно з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

 

Знищення або руйнування товарів, ввезених на митну територію України, здійснюється під митним контролем без справляння податків та зборів, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання.

Вибір митного режиму є прерогативою власника товару (декларанта, митного брокера), однак митний орган схвалює рішення про можливість або неможливість розміщення даного товару у митний режим "Знищення або руйнування" і надає відповідний дозвіл.

Рішення про проведення зазначених операцій (знищення або руйнування) в кожному окремому випадку приймається керівником митного органу в зоні діяльності якого знаходяться товари на підставі заяви поданої власником або іншою заінтерисованою особою, що ініціювала знищення за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму та тільки у випадку необхідності знищення або руйнування таких товарів чи/або неможливості їх вивезення за межі митної території України.

Письмовим дозволом митного органу (наказом, розпорядженням), в зоні діяльності якого буде здійснюватись митне оформлення товарів в митному режимі "Знищення або руйнування", створюється комісія, до складу якої входять крім представників митних органів представники інших органів державної виконавчої влади, що здійснюють відповідно до їх компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.

Для здійснення митного оформлення в митному режимі "Знищення або руйнування" заінтересована особа (брокер, декларант) окрім вантажно-митної декларації, товаросупровідних документів (рахунок-фактура, інвойс, накладна, та ін.), подає заяву, в якій вказуються точні дані про характер товару, назву, кількість, дату, спосіб і місце, а також причину, за умови якої здійснюється знищення або руйнування.Крім того, заявник бере на себе зобов’язання надати митному органу у встановлений (наказом, розпорядженням) термін достовірний документ (Акт) про знищення або руйнування товарів, а також інформацію про відходи та залишки, які утворилися в результаті застосування відповідного митного режиму. Достовірними документами вважаються офіційно видані книги, державні стандарти, технічні умови, каталоги фірм-виробників, сертифікати, ліцензії, акти про результати дослідження та інші підтверджуючі документи встановленої форми.

Знищення або руйнування проводиться в присутності власника товару або особи, уповноваженої ним (брокер, декларант). Після чого складається акт про знищення або руйнування, який підписується всіма членами комісії, власником товару або особою, уповноваженою ним (брокером, декларантом) та завіряється печатками.

Акт про знищення або руйнування складається у довільній формі (за виключенням Акту на знищення, утилізацію неякісних лікарських засобів).

Обов’язково в акті вказується:

- дата та місце складення;

- назва товару, особливі його ознаки;

- кількість (вага, місце, об’єм і т.д.);

- кількість залишків (відходів);

- спосіб, дата і місце знищення або руйнування;

- перелік осіб, присутніх при знищенні;

- інша інформація, необхідна для загальної характеристики.

Акти, ВМД та інші підтверджуючі документи передаються на зберігання в архів митниці.

Знищенню або руйнуванню підлягають тільки фактично ввезені в Україну товари, які знаходяться під митним контролем та заявлені у відповідний митний режим незалежно від мети їх переміщення через митний кордон України.Товари, щодо яких прийнято рішення про їх знищення або руйнування, можуть передаватись на тимчасове зберігання під митним контролем за погодженням з митним органом у належно обладнані для опечатання та пломбування місця схову. Відповідальність за збереження до вирішення питання про знищення або руйнування, несе власник даного товару або уповноважена особа (декларант, митний брокер) на умовах угоди (договору).

Знищення або руйнування, здійснюється підприємством, яке пройшло атестацію на виконання цих робіт.

Порядок атестації підприємств, що здійснюють знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару, забезпечення ведення реєстру таких підприємств, встановлюється Держстандартом України у відповідності із встановленим законом порядком.

Знищення (утилізація) неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, здійснюється у відповідності до “Правил”, які затверджуються наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і проходять відповідну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.

Не підлягають розміщенню у митний режим "Знищення або руйнування" товари:

- товарів, заборонених до ввезення в Україну;

- товарів, заборонених до транзиту через митну територію України;

- товарів, на ввезення яких не надано дозволи уповноваженими органами державної влади, що виконують відповідні контрольні функції;

- товарів, розміщених в режимах імпорту, експорту, тимчасового вивезення і транзиту;

- товарів, вилучених або затриманих митними органами як предмети порушення митних правил на підставі статей Митного кодексу України, якими передбачена конфіскація таких предметів;

- електроенергії;

- ядерних матеріалів, спеціальних розщеплювальних матеріалів;

- радіоактивних відходів;

- особливо небезпечних хімічних речовин;

- отруйних речовин;

- небезпечних відходів;

- товарів, в результаті знищення або руйнування яких утворюються особливо небезпечні хімічні та отруйні речовини, небезпечні і радіоактивні відходи;

- неякісних або непридатних до споживання товарів гуманітарної допомоги;

- неякісної та небезпечної продукції, яка класифікується у 1-24 групах згідно з УКТЗЕД;

- культурних цінностей;

- представників тваринного та рослинного світу, які відповідно до законів України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, охороняються державою.

Знищенню або руйнуванню під митним контролем підлягають товари:

- які не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативних документів стосовно відповідних видів товарів щодо їх споживчих властивостей, безпеки для життя і здоров’я людини, майна і довкілля;

- на які строк придатності до споживання або використання закінчився;

- яким з метою збуту, виробником (продавцем) навмисно надано зовнішнього вигляду, або окремих властивостей певного вигляду, і неможливо ідентифікувати їх як товар, за який він видається;

- на які немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують їх якість та безпеку;

- у інших випадках, передбачених законодавством України.

Митний орган вправі відмовити у наданні дозволу на розміщення товарів у митний режим "Знищення або руйнування" у випадках, коли знищення або руйнування неякісних та небезпечних товарів може:

- заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;

- негативно вплинути на здоров’я населення або створити небезпеку життя людям, тваринному та рослинному світу;

- спричинити витрати для держави;

- коли митний орган не має можливості здійснення контролю за фактичним його знищенням або руйнуванням;

- в інших випадках, визначених законодавством України.

Проведення операцій по знищенню або руйнуванню товарів під митним контролем вважається правомірним, якщо на це є рішення (погодження) спеціальних органів виконавчої влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України згідно ст. 227 МКУ.

Стосовно загибелі, знищення або руйнування товарів, які були тимчасово ввезені (вивезені) і перебували під митним контролем, встановлений тимчасовий порядок, згідно з яким підтверджується факт. Про факт загибелі, знищення або руйнування готуються документи (акти, довідки, тощо) та засвідчуються, виключно на території країни місцезнаходження цих товарів у відповідності до вимог законодавства цієї країни. Згадані документи мають бути легалізовані консульською установою відповідної країни, після чого вони набувають юридичної сили, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

Україна має договори про правову допомогу з рядом країн, якими передбачена відмова від легалізації документів. Документи, складені, або засвідчені компетентними установами цих країн ( митними органами, торгово-промисловою палатою, тощо ) приймаються до розгляду митними органами без легалізації у консульській установі.

Основні принципи при використанні митного режиму "Знищення або руйнування":

1. Не повинні завдатись збитки державі або які-небудь видатки бюджетних коштів.

2. Обов’язковий контроль зі сторони митних органів.

3. Вся відповідальність за правомірність заявленого режиму лежить на власнику товару (декларанту, брокеру).

У випадку порушення законодавства щодо знищення, руйнування, переробки, утилізації товарів, що перебувають під митним контролем, передбачена згідно із законом дисциплінарна, адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність, а саме:

- за ввезений на митну територію України неякісний та небезпечний товар;

- за невиконання рішень спеціально уповноважених органів виконавчої влади;

- за порушення порядку щодо знищення або руйнування неякісних та небезпечних товарів;

- за здійснення знищення, руйнування, переробку або утилізацію підприємствами, виробництво яких не атестовано;

- за невиконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів щодо поводження з окремими видами неякісних та небезпечних товарів.

Законами України може бути встановлена відповідальність за інші правопорушення законодавства щодо знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару.

Митним кодексом України (ст.347) передбачена адміністративна відповідальність за порушення встановленого законом порядку знищення або руйнування товарів під митним контролем.

Посадові та службові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

Стаття 244. Витрати на знищення товарів

Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи.

 

Всі витрати, пов’язані із розміщенням товару у митний режим "Знищення або руйнування", оплата робіт щодо зберігання, транспортування, пакування, розвантаження, навантаження та інші роботи здійснюються за кошти власника цього товару (які підпадають під даний режим) чи іншої заінтересованої особи.

Іншою заінтересованою особою може бути любий спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, в компетенцію якого входять контролюючі функції за ввезенням на митну територію України товарів та інших предметів, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. У даному випадку знищення або руйнування неякісного та небезпечного товару (продукції) (в тому числі на який немає власника або власник невідомий) забезпечується за рахунок коштів місцевих бюджетів у встановленому законом порядку.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі митної справи спільно з іншими органами державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, вживають заходів щодо встановлення власника неякісних та небезпечних товарів, який зобов’язаний відшкодувати всі витрати, пов’язані з їх знищенням або руйнуванням.

 

 

Стаття 245. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів

 

Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем.

Усі відходи (залишки) підлягають обов’язковому митному оформленню і мають бути поміщені у відповідний митний режим, як іноземний товар, ввезений на митну територію України під митним контролем.

Вибір митного режиму є прерогативою власника (декларанта), однак митний орган схвалює рішення про можливість розміщення відходів (залишків) у певний режим і надає відповідний дозвіл.

Процедура надання дозволу на розміщення відходів (залишків) у інший митний режим аналогічна як при застосуванні митного режиму “Знищення або руйнування”.

Дозвіл на розміщення відходів (залишків) у відповідний митний режим видається тим митним органом, яким було надано дозвіл на митне оформлення товарів у відповідності до митного режиму "Знищення або руйнування".

Строк подання декларації здійснюється у відповідності до ст.85 Митного Кодексу України, тобто протягом 10 діб з дати фактичного знищення або руйнування товару.

Податки та інші митні збори можуть нараховуватись, не нараховуватись або нараховуватись умовно за митне оформлення відходів (залишків) у залежності від заявленого митного режиму.

Податки та інші митні збори за митне оформлення відходів (залишків) не нараховуються:

- якщо відходи (залишки) знищені повністю (захороненні, спалені і т.д.) і дальше їх використання неможливе;

- якщо митна вартість відходів (залишків) не перевищує суми 100 (ста) доларів США або еквівалент цієї суми;

- в інших випадках, встановлених законодавством України.

Відповідно у всіх вищезазначених випадках декларування здійснюється без подання ВМД, а відомості про відходи (залишки) зазначаються у заявах та актах про знищення або руйнування товару (продукції).

Відходи (залишки), які перебувають під митним контролем, можуть бути поміщені у інші митні режими, крім таких режимів як реімпорт, реекспорт, тимчасове вивезення, магазин безмитної торгівлі, відмова на користь держави.

Порядок поводження з відходами (зберігання, транспортування, захоронення, утилізація, використання, надання дозволів, а також ведення реєстру місць видалення відходів, тощо) встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, або за його дорученням іншим органом виконавчої влади у відповідності до компетенції.

 

 

Глава 41. Відмова на користь держави

Стаття 246. Поняття митного режиму відмови на користь держави

 

Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.

 

Відмова від товару – добровільна заява власника (декларанта) про передачу товару який перебуває під митним контролем на користь держави, без будь-яких умов на свою користь.

На перший погляд назва глави дає зрозуміти, що не вигідно суб’єкту ЗЕД який затратив кошти на ввезення товару на митну територію України, просто так відмовитись від нього на користь держави. Але в митній практиці такий митний режим застосовується достатньо часто, і як правило в даний митний режим попадають виставочне майно, рекламна продукція та інші товари, в тому числі тимчасово ввезені на митну територію України. Власника (декларанта) спонукає відмовитись від свого товару насамперед:

- неможливість або невигідність розміщення товару в митний режим імпорт, так як виникає ряд видатків та додаткових зусиль для вирішення питань пов’язаних з тарифним та нетарифним регулюванням;

- транспортування, перевезення завантаження, розвантаження та виконання інших робіт;

- зменшення матеріальних збитків до мінімуму і звільнення від митних процедур;

- збереження іміджу та ділової репутації на ринку.

Не можуть бути заявленими (розміщені) в митний режим “Відмови на користь держави” відповідно:

- товари (предмети) які заборонені до ввезення в Україну;

- товари, які не знаходяться на митний території України;

- товари, які не можуть бути пред’явлені та фактично передані митним органам при декларуванні;

- товари, які не є власністю особи, яка відмовляється від товарів на коритсь держави та якщо немає згоди власника;

- товари, щодо яких не проведено встановлених законодавством України видів контролю;

- товари, які потребують особливих умов зберігання, у випадках коли митний орган не має можливості їх забезпечити;

- товари (предмети) які перебувають під митним контролем в режимі:

а)знищення або руйнування;

б)реімпорт;

в)випущені у вільний обіг;

г)тимчасово ввезені на митну територію України.

- відходи та залишки після знищення або руйнування;

- товари неліквідні або неякісні, щодо яких закінчився термін використання (споживання);

- радіоактивні та іонізуючі матеріали;

- збиткові товари які можуть завдати державі витрат;

- товари які можуть спричинити шкоду здоров’ю людей, загрожувати їх життю, а також тваринному та рослинному світу;

- інші товари перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Деякі особливості правового регулювання митного режиму "Відмова на користь держави" .

Для розміщення товарів в митному режимі на користь держави потрібен дозвіл митного органу.

Насамперед власник (декларант) здійснює відмову без будь-яких умов на свою користь. На такі товари не нараховуються і не справляються податки та інші митні збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Для того щоб отримати дозвіл на розміщення товару в митний режим "Відмова на користь держави", власник (декларант) повинен звернутись до митного органу (по місцю акредитації, в пункті пропуску, або по місцю знаходження товару) з письмовою заявою для отримання дозволу на подання ВМД та оформлення товару у відповідному митному режимі.

До заяви, крім ВМД, долучаються всі товаросупровідні документи у яких зазначено кількість, вага, характер товару, його назва, інші характеристики (в тому числі ПП, ПД), документи, які засвідчують право власника розпоряджатись товарами відповідно до Закону України, дозволи, надані іншими органами державної влади, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, згідно ст. 27 МКУ та обов’язково зазначається причина відмови. ВМД заповнюється декларантом без сплати податків та митних зборів і служить як документ статистичної звітності.

Митний орган має право не надати дозволу на розміщення товару який знаходиться під митним контролем в митний режим "Відмова на користь держави" виходячи із наявності достатніх підстав вважати про недоцільність розміщення його у такий режим.

Власник повинен забезпечити доставку товарів на склад митного органу до здійснення митного оформлення .

Підставою для розміщення товарів на склад митного органу є дозвіл митного органу (зазначений у п. 2.1.) , із складанням акту прийняття-передання .

 

Оцінка товарів провадиться комісією, яка утворюється митним органом, у складі його посадових осіб та представників державних податкових інспекцій й організацій, які здійснюватимуть розпорядження цим майном та спеціалістів-експертів .

За результатами роботи комісії складається акт опису, оцінки та передачі товарів.

Митне оформлення товарів відповідно до режиму відмови на користь держави здійснюється із застосуванням вантажної митної декларації у встановленому порядку .

При заявлені товарів у митний режим відмови на користь держави неповна, тимчасова та періодична декларація не застосовуються .

Одночасно з вантажною митною декларацією подаються наступні документи:
- дозвіл митного органу на поміщення товарів у режим відмови на користь держави;

- акт опису, оцінки та передачі товарів;

- копії документів, які засвідчують право власника або уповноваженої ним особирозпоряджатись товарами відповідно до законів України;

- копії дозволів інших державних органів, якщо товари, завезені на митну територію України, підлягають такому контролю згідно ст. 27 Митного кодексу України;

- інші документи, необхідні для здійснення митного оформлення і проведення митного контролю.


При розміщенні товарів у режим відмови на користь держави :

- податки і збори не нараховуються і не справляються ;

- заходи нетарифного регулювання не застосовуються;

- вартість товарів визначається згідно з актом опису, оцінки та передачі товарів.

Митні органи при застосуванні відповідного митного режиму, звільняються від задоволення будь-яких майнових вимог третіх осіб відносно товарів від яких власник (декларант) відмовився на користь держави.

Переданими на користь держави можуть бути товари, майно, валюта та цінності, безхозне майно, інші предмети, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання їх під митним контролем встановленого Митним Кодексом України. Процедура передачі таких товарів визначається порядком, який затверджується центральним органом виконавчої влади з питань митної справи.

Визначення та внесення змін до переліку товарів які не можуть бути розміщенні в режим ”Відмова на користь держави”, здійснюється виключно Кабінетом Міністрів України.

Особи, винні в порушенні законодавства з питань відмови та передачі товару на користь держави, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України

 

Розділ IX ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ

Глава 42. Загальні положення

 

Стаття 247. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України

Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших законів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

 

Громадяни можуть переміщувати товари засобами авіаційного, водного, автомобільного й залізничного транспорту в:

- ручній поклажі,

- супроводжуваному багажі,

- несупроводжуваному багажі,

- міжнародних поштових відправленнях,

- міжнародних експрес-відправленнях.

Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших законів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім:

заборонених до ввезення в Україну;

заборонених до вивезення з України;

заборонених до транзиту через митну територію України.

Види цих товарів визначаються Митним кодексом України й законами України (дивись коментар до статей 248, 250, 252 цього кодексу).

Громадяни не можуть переміщувати через митний кордон України товари, щодо яких законодавством України встановлені обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Валютні цінності переміщуються через митний кордон України в порядку, встановленому Національним банком України.

Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари, щодо яких не було здійснено митне оформлення.

При цьому необхідно враховувати, що:

митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території України, може здійснюватися в будь-якому митному органі на всій митній території України;

митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України;

митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян;

митне оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється в місцях, визначених Держмитслужбою України.

На прохання осіб, що переміщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здійснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, встановленим для митних органів.

За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, митними органами із заінтересованих осіб справляється плата. Розмір такої плати не може перевищувати вартості фактичних витрат митних органів на вчинення зазначених дій.

Предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України, підлягають усному або письмовому декларуванню.

Форма усного декларування застосовується при переміщенні громадянами через митний кордон України особистих речей, а також товарів і транспортних засобів у порядку й обсягах, що не перевищують норми, установлені законами України й іншими нормативно-правовими актами, та таких, що не потребують дозволів відповідних державних органів на їх переміщення.

При усному декларуванні митна декларація не заповнюється.

За бажанням власника або на вимогу посадової особи митного органу декларація оформлюється в обов’язковому порядку.

З обов’язковим письмовим декларуванням через митний кордон України переміщуються:

багаж, що відстав від власника;

несупроводжуваний багаж;

валютні цінності, цінності в кількості та обсягах, що перевищують норми, установлені чинним законодавством;

предмети, переміщення яких через митний кордон України здійснюється за дозвільними документами державних органів: будь-які зброя, боєприпаси й вибухові речовини, наркотики й психотропні речовини, культурні цінності, друковані видання та інші носії інформації, отруйні й сильнодіючі речовини та ліки, радіоактивні матеріали, об’єкти флори й фауни, їхні частини та одержана з них продукція, високочастотні радіоелектронні пристрої та засоби зв’язку;

товари, що підлягають обкладенню податками й зборами;

товари, що тимчасово ввозяться на територію України, вивозяться за межі території України або переміщуються транзитом;

транспортні засоби, що тимчасово вивозяться за межі України, за бажанням власника (користувача);

товари, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях;

товари, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях.

Митна декларація, оформлена посадовою особою митного органу в повному обсязі, залишається у власника для безперешкодного ввезення або вивезення зазначених у ній валютних цінностей, товарів і транспортних засобів.

У разі втрати декларація не поновлюється та її власник утрачає право на безперешкодне переміщення зазначених у ній валютних цінностей, товарів і транспортних засобів.

Порядок декларування товарів, що ввозяться в Україну

в несупроводжуваному багажі

При в'їзді в Україну на прикордонній митниці громадянин заповнює 1 примірник митної декларації та обов’язково зазначає в ній відомості про наявність несупроводжуваного багажу (далі - НСБ).

Митна декларація, засвідчена відтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу, залишається у громадянина - власника НСБ.

При отриманні НСБ громадянин подає митному органу митну декларацію, в якій заявлено про НСБ, валютні цінності, товари й транспортні засоби, пропущені при в’їзді в Україну.

Якщо НСБ отримує уповноважена особа, то вона подає митному органу митну декларацію власника НСБ та нотаріально засвідчене доручення.

Валютні цінності, товари й транспортні засоби що містяться в НСБ, декларуються на окремому бланку митної декларації.

Такий же порядок застосовується при оформленні супроводжуваного багажу, що відстав від власника (особливо характерно для авіаційних перевезень).

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!