Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Стаття 212. Поняття режиму митного складу 

Митний склад – митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків та зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

При розміщені вантажів в режим митного складу, податки передбачені чинним законодавством України (мито, акцизний збір, податок на додану вартість), збір за знаходження товарів під митним контролем, за умови дотримання вимог ст. 214 МКУ не сплачуються, також до них не застосовуються заходи нетарифного регулювання (ліцензування, обов’язкова сертифікація, тощо).

Стаття 213. Умови поміщення товару у режим митного складу

 

У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Мiнiстрiв України.

Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатися у спеціально обладнаних приміщеннях.

Відповідно до норм першого абзацу вказаної статті в режим митного складу можна розміщувати будь-які товари за винятком товарів заборонених до переміщення через митний кордон України (ст. 96 МКУ).

Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України.

Не можуть бути пропущені через митний кордон України товари:

1) забороненi до ввезення в Україну;

2) забороненi до вивезення з України;

3) забороненi до транзиту через митну територію України;

4) щодо яких не було здiйснено митне оформлення;

5) якi перемiщуються через митний кордон України з порушенням вимог цього Кодексу та iнших законiв України.

До товарів які забороненi до перемiщення через митний кордон України відносяться:

- предмети, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю населення та тваринного свiту або призвести до руйнування навколишнього середовища;

- продукцiя, що мiстить пропаганду iдей вiйни, расизму та расової дискримiнацiї, геноциду та iнша, що суперечить вiдповiдним нормам Конституцiї (Основного Закону) України;

- товари, iмпорт яких здiйснюється з порушенням прав iнтелектуальної власностi;- предмети, якi становлять нацiональне, iсторичне або культурне надбання українського народу, що визначається вiдповiдно до законiв України.

Для розміщення товару у режим митного складу необхідно звернення одержувачу вантажу викладене в письмовій формі та договір з митним ліцензійним складом (МЛС) на зберігання вантажів. При цьому слід звернути увагу, що МЛС можуть спеціалізуватись на зберіганні певних видів товарів і не відповідати умовам зберігання конкретного товару, який планується до поміщення у режим митного складу. Зберігання певних видів товарів потребує додаткових узгоджень органів державної влади (продукти харчування, медичні препарати і т.п.), копії зразків узгоджень додаються (додаток 1).

Відсутність даних умов і дозволів унеможливлює розміщення товару у режим митного складу на певному МЛС. Для відокремлення товарів які можуть завдати шкоди іншим товарам, уникнення фактів небажаного товарного сусідства або створення особливих умов зберігання на митному ліцензійному складі повинні створюватися спеціальні бокси у вигляді приміщень на території складу.

Вантажі, які розміщуються на митні ліцензійні склади крім митного контролю можуть підлягати санітірно-епідеміологічному, ветеренарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю. Розміщення в режим митного складу таких вантажів, може бути здійснено лише при отриманні позитивних висновків відповідних державних органів.

Вантажi можуть розмiщуватись в режимi митний склад на умовах надання власником МЛС належним чином заповненої ВМД на розміщення товарів у цей режим, незалежно вiд фактурної вартостi партiї товару, з поданням наступних документiв:

-мотивована заява власника товару (або консигнатора) з обов'язковим визначенням мети розмiщення вантажу в режим митний лiцензiйний склад; кiлькостi товару; вартостi товару; контракту, згiдно з яким товар надiйшов на митну територiю України та подальшого митного режиму, у якому товар буде оформлений з МЛС;-зовнiшньоекономiчний договір (контракт). В разi розмiщення у режим "митний склад" товарiв, що перемiщуються через митний кордон України транспортно-експедицiйними органiзацiями з використанням автотранспорту, зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) не вимагається;

-договiр на зберiгання вантажу на МЛС;

-рахунок-фактура (iнвойс);

-товаросупровiднi документи на вантаж (CMR, ТТН, авiа-, залiзнична накладна, коносамент та iнше).

-документи контролю доставки вантажу (ВМД типу АД, ПД, ПП, ТР80-ВН);

-облiкова карта суб'єкта ЗЕД;

-iншi документи.

Для розміщення у режим митний склад товарів, що переміщуються через митний кордон України транспортно-експедиційними організаціями (далі - ТЕО) з використанням автотранспорту, мотивована заява на розміщення товару на МЛС подається ТЕО. Така заява додається окремо до кожної ВМД, яку подає власник МЛС, з обов'язковим посиланням на умови доставлення вантажу. Зовнішньоекономічний договір (контракт) при розміщенні зазначених товарів не вимагається. Під час розміщення товару на МЛС ВМД в режим митний склад заповнюється на загальних підставах на кожний окремий транспортний документ (CMR).

В транспортних (автодорожня накладна - CMR) та товаросупровідних документах, по яких товар надходить на МЛС ТЕО, має бути належним чином зазначена вся інформація щодо відправника (гр. 1, 22 CMR), отримувача (гр. 2 CMR), перевізника (гр. 16, 23 CMR), експедитора (гр. 13 CMR) та про МЛС ТЕО. В разі відсутності даних про експедитора та МЛС ТЕО в товаросупровідних документах товар може бути розміщений на МЛС тільки в загальному порядку.

Всі вищезазначені вантажі зберігаються на складі в окремому приміщенні. Механізм митного контролю та оформлення таких товарів має бути внесений до Процедури організації митного режиму - митний склад.

Транспортно-екпедиційне підприємство несе відповідальність за доставлення вантажу в зону діяльності іншої митниці на адресу кінцевого отримувача (зазначеного в гр. 2 CMR).

Дозволяється розміщення вантажів на МЛС які прямують в режимі "транзит" (крім підакцизних), з метою перевантаження з одного виду транспорту на інший, при умові дотримання загальних термінів транзиту, здійснюється за окремим дозволом керівництва митного органу на підставі письмового звернення власника МЛС.

Постановою Кабінету мінімтрів України від 12.12.02 р. №1867 встановлений перелік товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу:

- товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України;

- товари, термін зберігання або використання яких закінчився;

- транзитні підакцизні товари;

- товари, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;

- живі тварини;

- електроенергія та газ;

- товари, що надходять на адресу приватних осіб;

- спирт та алкогольні напої за кодами згідно з УКТЗЕД 2203 00, 2204 – 2208;

- тютюнові вироби за кодами згідно з УКТЗЕД 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00;

- давальницька сировина, закуплена на митній території України.

Товари, що підлягають експортному контролю, можуть розміщуватись в режимі митного складу тільки при наявності погодження з Держмитслужбою України на підставі дозволу ДСЕК України.

Поставки товарів за договорами консигнації підлягають розміщенню на МЛС в обов‘язковому порядку.

Як показує практичний досвід роботи з МЛС більша кількість товарів розміщується в митному режимі митний склад за договорами консігнації (власником яких є нерезидент), товари які потребують уточнення складу, якостей та властивостей та товари митне оформлення яких у вільних обіг потребує обов¢язковій сертифікації.

Переміщення товарів через митний кордон України за кодами УК ТЗЕД груп 1 – 24 можливо при наявності сертифіката відповідності виданого уповноваженим органом Держстандарта України згідно вимог Закону України від 11.06.97 №333/97-ВР "Про внесення змін до ДКМУ "Про стандартизацію і сертифікацію", від 17.07.97 №468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (ст. 4), від 23.12.97 №771/97-ВР.

Дозволяється ввозити товари за кодами УК ТЗЕД груп 1 – 24 на митну територію України без пред'явлення сертифіката відповідності при переміщенні через митний кордон України виключно у випадках, коли митниці призначення надають до прикордонних митниць підтвердження про наявність в зоні їх діяльності МЛС, що мають обладнання для відповідних умов зберігання кожної конкретної партії ввезеної продукції .

Підтвердження повинно містити таку обов'язкову інформацію:

- наявні реквізити щодо партії товару, які б дозволяли їх ідентифікувати;

- № ліцензії на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу та дату її видачі;

-посилання на наявність у справі митниці письмової гарантії власника МЛС про відповідність приміщень та умов для зберігання тієї чи іншої партії товару;

- вихідний реєстраційний номер підтвердження в митниці, що його

підготувала;

- підпис начальника митниці або його заступника.

Підтвердження можуть передаватись факсом (з відповідною реєстрацією) або засобами електронного зв'язку з використанням засобів зв'язку митниць.

Таким чином наявність митних ліцензійних складів спрощує процедуру ввезення на митну теріторію України товарів та надає можливість учасникам зовнішньо-економічної діяльності без затримки здійснювати товарообіг вантажів.

Стаття 214. Строк зберігання товарів у режимі митного складу

Строк зберiгання товарiв, ввезених iз-за меж митної територiї України, в режимi митного складу не може перевищувати трьох рокiв з дати помiщення цих товарiв у зазначений режим.

Строк зберiгання в режимi митного складу пiдакцизних товарiв, ввезених iз-за меж митної територiї України, не може перевищувати трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим.

Товари, ввезенi iз-за меж митної територiї України, що зберiгаються у режимi митного складу, до закiнчення строкiв зберiгання, установлених частинами першою та другою цiєї статтi, повиннi бути задекларованi власником або уповноваженою ним особою до iншого митного режиму.

Товари, що вивозяться за межi митної територiї України, можуть зберiгатися в режимi митного складу протягом трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного строку такi товари мають бути вивезенi за межi митної територiї України.

 

Товари ( окрім підакцизних ) , що ввезені на митну територію України , можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох років.

Під час випуску товарів з митного ліцензійного складу тимчасово з наступним поверненням товари продовжують перебувати у режимі митного складу. Термін зберігання товарів в режимі митного складу встановлюється з дати їх розміщення в цей режим (тобто з моменту первинного розміщення на митний ліцензійний склад) без урахування того, випускались такі товарі зі складу тимчасово з наступним поверненням чи ні.

Цей строк може бути обмеженим для окремих товарів що розміщені на митному складі . Під обмеженим строком зберігання мається на увазі будь який строк, що обмежує зберігання товару на митному складі, а саме :

-строк придатності товару ( до таких товарів що мають такий строк можно віднести медикаменти, продукти харчування, товари хімічної промисловості, тощо );

-кінцевий строк зберігання ( згідно договору на зберігання між власником митного складу та власником вантажу ).

А також при переміщенні товарів, що були ввезені в Україну, з одного митного складу на інший термін зберігання товару встановлюється з дати їх розміщення в режимі митного складу, тобто з моменту первинного розміщення на митний склад.

Щодо товарів які зберігаються на митних ліцензійних складах понад передбачені відповідними угодами (контрактами) терміни і в яких (угодах, контрактах) не передбачено перехід права власності на такі товари після закінчення дії строку угоди (контракту) до будь-якого суб'єкта господарювання (як резидента, так і нерезидента України) :

1. Питання переходу права власності на зазначені вище товари до будь-якого суб'єкта господарювання (як резидента, так і нерезидента України) може вирішуватись лише в судово-арбітражному порядку.

2. В разі передачі права власності українському суб'єкту господарювання такий товар має розглядатись як товар, ввезений в Україну з метою вільного використання, з заповненням вантажної митної декларації на цей товар та сплатою належних, законодавчо встановлених, митних платежів.

Товари що ввезені на митну територію України можуть зберігатися в режимі митного складу:

- протягом трьох років, з моменту первинного розміщення на митний ліцензійний склад.

- підакцизні товари (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів) не більше 90 діб з дати їх первинного розміщення в режим митного ліцензійного складу.

 

Товари, що розміщені на МЛС, можуть в подальшому оформлюватися з МЛС в наступних випадках:

- випуск у вільне використання по ВМД типу ІМ-40;

- випуск як тимчасовий ввіз товарів по ВМД типу ІМ-31;

- випуск давальницької сировини по ВМД типу ІМ-51;

- тимчасовий випуск з МЛС (на термін до 1 місяця) з обов'язковим поверненням на даний МЛС, який здійснюється по листу МЛС;

- переміщення вантажу з одного МЛС на інший МЛС в зоні діяльності однієї митниці;

- переміщення вантажу з МЛС в іншу митницю з метою проведення подальшого митного оформлення по ВМД типу ТР-80-ВН;

- направлення вантажу за межі митної території України в зв‘язку з поверненням товару нерезиденту-власнику вантажу або за його дорученням вивезення в іншу країну яке здійснюється за ВМД типу ТР-80 (ст.71 МКУ);

- передекларування вантажу без вивезення товару з МЛС та без зміни митного режиму проводиться по ВМД типу ІМ-74;

- вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту по ВМД типу ЕК-10, ЕК-31.

 

Існують деякі особливості митного оформлення та переміщення вантажів з МЛС під митним контролем , а саме:

1. Митне оформлення вантажів в разі їх випуску з МЛС, розташованого не за місцем акредитації власника цих вантажів, проводиться за умови подання власником вантажу митному органу, що обслуговує даний склад, листа - узгодження між митницями на проведення митного оформлення, копії облікової картки суб'єкта ЗЕД, яка завірена митницею, де він зареєстрований та інших документів, необхідних для митного оформлення у відповідний режим.

2. Для перевезення в інші митні органи, за місцем державної реєстрації суб¢єкта ЗЕД за умови поданням наступних документів :

- лист-узгодження між митницями на перевезення вантажу (крім МЛС ТЕО);

- копія облікової картки суб'єкта ЗЕД;

- довіреність від одержувача на право перевезення вантажу видана громадянину України або договір перевезення (рахунок-фактура) та доручення на представника перевізника, при здійсненні перевезень транспортною організацією;

- рахунок-фактура (інвойс);

- внутрішній товаросупровідний документ з відмітками відправника (МЛС) та перевізника.

Вантаж направляється в зону діяльності іншої митниці під митним забезпеченням за документом контролю доставки..

3. Випуск зі складу у вільне використання товарів, що надходили на МЛС за різними транспортними документами, в разі формування партії на МЛС може здійснюватись з оформленням однієї ВМД, в разі, якщо випуск проводиться за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Під формуванням партії розуміється як подрібнення попередньої партії (попередніх партій) так і збільшення (складання).

При випуску зі складу сформованої партії товарів власником вантажу надається документ (рахунок-фактура (інвойс), накладна, специфікація і т. ін.) на сформовану партію товарів, які оформлюються у вільне використання, де вказується кількість місць, вага та вартість сформованої партії, а також, по кожній позиції робиться посилання на попередні документи, по яких вантаж надходив на МЛС. .

4. Тимчасовий випуск вантажу з МЛС здійснюється з дозволу митного органу за умови подання листа-забов’язання про повернення товару на МЛС із зазначенням терміну повернення. Лист-звернення подає відповідальна особа - керуючий МЛС.

При вивезенні товарів для демонстраційних цілей, в разі необхідності, митниця може додатково вимагати надання документів, які підтверджують індивідуальні ознаки (опис, фотографії та ін.) завірених особою, яка зверталася до митного органу з листом - зобов'язанням.

При неповернені товару у строк, встановлений у письмовому дозволі митного органу, власник складу несе відповідальність відповідно до діючого законодавства.

Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС, вони мають бути:

- передані на зберігання митниці;

- заявлені до іншого митного режиму;

-передані на користь держави.

 

Стаття. 215 Операції, що можуть проводитися з товарами, які

перебувають у режимі митного складу

З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть проводитися такі операції:

1) операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів;

2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу (відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.

Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Постановою Кабінету міністрів України від 12.12.02 р. №1867 визначено перелік і порядок проведення операцій з товарами, які у режимі митного складу.

1. З товарами, які перебувають у режимі митного складу,

можуть проводитися такі операції:

1) для забезпечення збереження цих товарів:

- переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення;

- чищення;

- провітрювання;

- створення оптимального температурного режиму зберігання;

- сушіння (у тому числі із створенням потоку тепла);

- фарбування;

- захист від корозії;

- боротьба із шкідниками;

- інвентаризація;

2) за окремим (разовим) дозволом митного органу:

- подрібнення партій;

- формування відправлень;

- сортування;

- пакування;

- перепакування;

- маркування;

- навантаження;

- розвантаження;

- перевантаження;

- тестування.

Зазначені у цьому пункті операції можуть бути включені до Процедури організації митного режиму - митний склад, що розробляється власником митного ліцензійного складу та затверджується митним органом.

На проведення операцій, зазначених у підпункті 2 цього пункту, начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на підставі заяви власника товару або уповноваженої ним особи, у тому числі власника митного ліцензійного складу за відповідним дорученням, надається окремий (разовий) дозвіл.

Заява подається в двох примірниках, реєструється митним органом у встановленому порядку та розглядається протягом трьох робочих днів після її реєстрації.

2. Відновлення упаковки товарів, пошкодженої під час їх транспортування на митний ліцензійний склад, здійснюється під контролем митного органу із складенням відповідного акта.

3. На проведення операцій з товарами, які перебувають у режимі митного складу, окремий (разовий) дозвіл оформлюється як резолюція "Дозволено", що накладається начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою на обох примірниках заяви.

Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою відповідної посадової особи.

У разі прийняття рішення про відмову в проведенні операцій начальник митного органу або уповноважена ним посадова особа накладає на обох примірниках заяви резолюцію "Заборонено" із зазначенням причин відмови відповідно до законодавства. Резолюція скріплюється печаткою митного органу або особистою номерною печаткою відповідної посадової особи.

Перший примірник заяви з резолюцією начальника митного органу або уповноваженої ним посадової особи зберігається у відповідному митному органі, другий - видається заявнику (уповноваженому представнику заявника) або надсилається йому поштою (з повідомленням про вручення).

4. Необхідність присутності уповноважених посадових осіб митного органу під час проведення операцій з товарами, які перебувають у режимі митного складу, визначається начальником митного органу або уповноваженою ним посадовою особою.

5. Усі операції, що проводяться з товарами, які перебувають у режимі митного складу, не повинні змінювати характеристик, за якими товари були класифіковані згідно з УКТЗЕД.

Сформована на митному ліцензійному складі партія товарів декларується відповідно до Основних правил інтерпретації УКТЗЕД.

 

 

Стаття 216. Митні ліцензійні склади

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!