Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 13. ЛЮДИНА ТА ЇЇ БУТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯМета розгляду теми:

Увійти в саме ядро філософської проблематики та замкнути усі попередні теми на єдино виправданий суб'єкт - носій всіх помислів, дій, творень - на людину; показати проблематичність людського буття та водночас його складність, багатовимірність, невичерпність; окреслити найперші визначення людини та проявів її буття, продемонструвати їх суперечливість та відкритість історичній перспективі.

 

Ключові поняття та терміни
 • буття, життя, існування
 • антропо-соціогенез
 • особа
 • особистість
 • самість
 • відкритість
 • свобода
 • вибір
 • вчинок
 • проект
 • еволюціонізм
 • креаціонізм
 • сутнісні сили людини
 • цінності
 • евтаназія
 • сенс життя

План семінарського заняття (2 год.)

  1. Проблематичність людського буття. Буття, життя та існування людини.
  2. Проблема походження людини.
  3. Співвідношення понять “людина - індивід - особа – індивідуальність”.
  4. Поняття цінностей. Вихідні цінності людського буття.
  5. Смерть, безсмертя та проблема смислу життя.

Література

Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. Філософія: Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 408 с.

Кремень В.Г.. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник / В.Г.Кремень, В.В. Ільїн. – К.: книга, 2005. – 528 с.

Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2001.- 448 с.

Філософія: Навчальний посібник / Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Бойченко І.В., Розумний В.П. та ін. - К.: Вікар, 1997. - 584 с

Філософія: Підручник / Заїченко Г.А., Сагатовський В.М., Кальний І.І. та ін.; За ред. Заїченко Г.А.. - К.: Вища шк., 1995. - 455 с.

Філософія: Підручник для вищої школи. – Х.: Прапор, 2004. – 736 с.

Завдання, вправи, тести

1.Все життя людини можна звести до історії існування та змін її організму.

Так Ні

2. Поняття “життя людини” може бути застосованим для позначення:

а) її здатності бути живим організмом із усіма притаманними йому властивостями;

б) того змісту яким може бути наповнений час, відведений людині як проміжок між її народженням та смертю;

в) способу людського життя, а також всіх найважливіших особливостей або подій, що супроводжують життєвий шлях людини;

г) все вище перераховане.

3. Найперше, що потрібно людині для входження в людський спосіб буття, це:

а) їсти, пити та одягатись;

б) виробляти засоби соціально-культурної діяльності;

в) включитись у соціальні зв'язки та відносини й оволодіти елементарними навичками соціально-культурної поведінки.4. Прокоментуйте два положення Ж.-П. Сартра: “Існування людини передує її сутності”, “Людина постійно знаходиться поза самою собою. Саме проектуючи себе та втрачаючи себе назовні, вона існує як людина”.

В якому сенсі людина знаходиться поза собою? Як це пов'язане із її здатністю діяти цілеспрямовано? З її зацікавленістю всім, що є у світі? Якими прикладами можна підтвердити тезу про те, що існування передує сутності людини?

5. Чому в різних версіях походження людини так чи інакше проглядає сперечання еволюціонізму та креаціонізму? Поясніть сутність даних позицій. Як ви вважаєте, версія занесення людини на Землю або прищеплення їй особливих здатностей інопланетянами ближче за сутністю до еволюціонізму чи креаціонізму?

6. Прокоментуйте твердження Ф.Ніцше з приводу того, що людина є помилкою природи, що вона створює культуру як милиці – для надолуження своєї початкової немічності. Чи згідні ви із тим, що таким розумінням людини можна пояснити зльоти людського генія, досягнення науки та мистецтва? Яким чином початкова неповноцінність людини пов'язана із її пізнанням, творчими можливостями?

7. Використовуючи різні формулювання антропного принципу, спробуйте оцінити твердження про те, що людина постає кінцевою метою всіх процесів та параметрів Всесвіту. Які аргументи можна навести на користь цього твердження? Які - проти?

8. Поняття “людина” є похідним від поняття “індивід”.

Так Ні

9. Із співвідношення понять “людина” та “індивід” можна зробити висновки:

а) все те, що притаманне людині, є в індивіді;

б) все те, що наявне в індивіді, постає властивостями людини;

в) поняття "людини " включає риси, що с спільними для велику кількості індивідів;

г) індивід виявляє загальні родові риси людини унікальним чином.

10. Поняття “людина” фіксує:а) унікальну здатність людини бути розумною;

б) особливий вид живих істот;

в) те, чим людина відрізняється від усього іншого.

11. Особою можна назвати:

а) будь-яку соціалізовану людину;

б) особливу, переважно - видатну людину;

в) людину, що виконує певні соціальні ролі.

12. Із наведених нижче варіантів оберіть ті, що подають суттєві риси людської особи:

а) здатність творити;

б) суб'єкт та об'єкт соціальних стосунків;

в) особливе місце в суспільних відносинах;

г) особливий духовний світ;

д) високий рівень інтелекту.

13. Людська особистість - це:

а) індивід, що виконує певні важливі соціальні функції;

б) людина, що наділена в суспільстві особливими повноваженнями;

в) особа, що відрізняє себе від усіх інших людей та усвідомлює свою особливість.

14. Вирізняльною ознакою індивідуальності є:

а) характер, темперамент, психічна рухливість;

б) виконання людиною певних соціальних ролей;

в) наявність внутрішнього духовного стрижня;

г) здатність людини поставати суб'єктом.

15. М.Шелер, один із засновників філософської антропології у XX ст., писав, що як особистість людина підноситься над протилежністю організму та навколишнього світу. Як ви можете прокоментувати дане твердження? Що дозволяє особистості піднестися над реальністю свого життя та реальністю світу? Що це дає людині як особистості?

16. Сутнісні сили людини - це:

а) засоби діяльності, що характеризуються рівнем енергоозброєння;

б) ті сили та засоби, якими володіє людина задля утвердження в специфічно людському способі буття.

17. Через співвідношення природного та соціального в людині:

а) виникає одвічний конфлікт між природними потягами людини ти нормами соціальної поведінки, оскільки природне є первинним та більш потужним, ніж соціальне;

б) вперше висвітлюється сутність та особливості як природного, так і соціального;

в) природне починає виявляти свої властивості та грані завдяки тому. що соціальне включає у свій зміст усвідомлення, розумність.

Спробуйте розвинути кожну із наведених тез далі, прокоментувати її, зробити висновки із її застосування для пояснення явищ людського життя. Поясніть, яка із цих тез видається вам найбільш прийнятною, чому?

18. В аспекті певного протистояння знання та цінностей уважно вдумайтесь у наведені нижче речення: а) внаслідок того, що людина харчується м'ясною їжею, вона постає найбільш жахливим вбивцею; б) вживаючи м'ясну їжу, людина нічим не порушує законів природи, де всі процеси переходять один в один та все живе за рахунок чогось іншого; в) на сьогоднішній день людина змушена споживати м'ясо тварин для свого виживання, але технології майбутнього допоможуть їй врешті покласти край такому моральному обтяженню.

Чим відрізняються ціннісні орієнтації в наведених реченнях?Яке ізнаведених речень найбільше відповідає критеріям знання? Яке із них постає найбільш пристрасним, тобто найбільш ціннісно забарвленим?

19. Виберіть варіанти правильного окреслення сутності питання. Поняття цінностей передбачає:

а) введення предметів у відносини “людина – людина”;

б) визначення економічних витрат на виготовлення певної продукції;

в) фіксацію значущості будь-чого для людини;

г) ігнорування реального стану речей внаслідок суб'єктивних зацікавлень людини;

д) розгляд певних предметів та явищ під кутом зору стратегічних життєвих завдань та мотивів діяльності людини.

20. Коли вживають вислів “За це заплачено найвищу ціну”, то маютьнаувазі:

а) гроші; б) суспільні витрати;

в) державні витрати; г) людське життя.

21. Поняття свободи в загальному плані передбачає:

а) усвідомлену необхідність;

б) відсутність необхідності;

в) відсутність будь-яких перешкод для дії;

г) відсутність суперечностей між намірами та їх виконанням.

Обґрунтуйте свій вибір варіанта відповіді.

22. Укажіть варіант відповіді, який є неправильним. До різновидів свободи слід зарахувати:

а) вірогідну свободу;

б) негативну свободу;

в) свободу від відповідальності:

г) свободу волі;

д) свободу дії.

23. Смисл - це елемент суто людського ставлення до дійсності, оскільки він передбачає:

а) можливість підведення певних явищ дійсності під стратегічні життєві або ціннісні орієнтири;

б) узгодження індивідуальних прагнень із суспільними нормами життя.

Прокоментуйте запропоновані варіанти відповіді, виявіть в них прийнятні та виправдані моменти. Який із них є більш правильним? Чому?

24. Прокоментуйте та дайте оцінку наведеним нижче положенням щодо можливостей людського безсмертя.

а) безсмертя - це для людини неможлива і безглузда річ; із припиненням фізичного існування, тобто біологічних процесів організму, приходить кінець всім життєвим проявам людини;

б) у відповідності із законами збереження, що панують у природі, слід стверджувати, що людська суб'єктивність (її душа та переживання) не можуть зникнути у ніщо;

в) окрема людина смертна, проте безсмертним постає людській рід, а тому і після смерті продовжує жити внесок людини в досягнення роду:

г) безсмертя людини постає реальністю в кількох планах: в генетичному, соціальному, культурному;

д) тіло людини підпорядковане біологічним законам наслідування, а людина (її душа) законам інкарнації, тіло людини смертне, а сама людина(її духовна сутність) – безсмертна.

Проаналізуйте кожний із запропонованих висловів, виділіть їх позитивні та неприйнятні сторони, аргументуйте своє до них ставлення.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!