Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Суб'єкти нотаріального процесу. Стадії нотаріального процесуНотаріальний процес.

Нотаріальний процес - це вид юридичного процесу, що являє собою встановлений законом порядок вчинення нотаріальних дій.

Нотаріальний процес характеризується наступними ознаками:

нотаріальний процес - це розгляд певної юридичної справи;

нотаріальний процес - це діяльність по здійсненню операцій з нормами права, тобто різновид правозастосовчої діяльності, коли відповідний державний орган або посадова особа повинні безпосередньо використати норми права для вирішення конкретної юридичної справи;

нотаріальний процес - правова форма діяльності уповноважених на те органів держави та посадових осіб. Вчинення нотаріальних дій виконує чітко встановлене коло осіб. їх конкретний склад і обсяг компетенції встановлені законодавством (статті 1,3, 34-38, 40 Закону).

Крім того, природа нотаріального процесу характеризується не тільки суворо передбаченою компетентністю вчинення функцій, але і вимогами встановлення чітко визначеного певного ступеня професіоналізму в діяльності всіх посадових осіб як суб'єктів - організаторів процесу (ст.З Закону);

нотаріальний процес - це діяльність, результати якої обов'язково оформляються у відповідних процесуальних актах-доку-ментах.

Порушення закріпленої законом форми вчинення нотаріальних дій спричиняє настання процесуальної санкції - визнання такої дії недійсною;

нотаріальний процес - діяльність, яка безпосередньо пов'язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

Так, Правила ведення нотаріального діловодства встановлюють єдиний для державних і приватних нотаріусів порядок ведення нотаріального діловодства, складання та оформлення службових документів;

нотаріальний процес характеризується складним структурним змістом. Елементами нотаріального процесу є його суб'єкти, стадії і провадження.

 

Суб'єкти нотаріального процесу. Стадії нотаріального процесу.

Суб'єкти нотаріального процесу залежно від функцій і цілей участі в процесі можуть класифікуватися таким чином:

особи, які здійснюють нотаріальне провадження: державні і приватні нотаріуси; посадові особи місцевих органів виконавчої влади; посадові особи, зазначені в ст.40 Закону (головні лікарі, їх заступники по медичній частині або чергові лікарі лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв; директори і головні лікарі будинків для престарілих та інвалідів; капітани морських суден або суден внутрішнього плавання, що плавають під прапором України; начальники розвідувальних, арктичних та інших подібних до них експедицій; начальники, їх заступники по медичній частині, старші і чергові лікарі госпіталів, санаторіїв для військовослужбовців та інших військово-лікувальних закладів; командири (начальники) військових частин, з'єднань, установ і закладів, начальники місць позбавлення волі, які у випадках, передбачених законом, мають право посвідчувати заповіти та доручення;особи, які беруть участь у нотаріальному провадженні. Ви ходячи зі змісту ч.2 ст.8 Закону це - громадяни і юридичні особи, за дорученням яких або відносно яких відбувалися нотаріальні дії, і їх представники.

 

У цій групі необхідно виділити дві підгрупи.

До першої підгрупи варто віднести осіб, які звертаються за вчиненням нотаріального провадження з метою охорони своїх власних прав і інтересів або вступають у вже розпочате провадження, а саме: заявники (фізичні і юридичні особи) і заінтересовані особи, які можуть вступити в нотаріальний процес за власною ініціативою.

До другої підгрупи варто віднести осіб, які порушують або вступають у нотаріальне провадження з метою охорони прав і інтересів інших осіб:

процесуальні представники фізичних і юридичних осіб (представники, органи опіки та піклування);

особи, які сприяють здійсненню нотаріального процесу: експерти (ст.51 Закону), перекладачі (ст.15, 79 Закону), зберігачі та опікуни спадкового майна (ст.61 Закону), свідки (ст.94 За кону) і ін.

Стадія нотаріального процесу - сукупність нотаріальних процесуальних дій, спрямованих на одну найближчу процесуальну мету.

У нотаріальному процесі можна виділити наступні обов'язкові стадії:

порушення нотаріального провадження.

Дана стадія складається з подачі заяви й прийняття її посадовою особою, що вчиняє нотаріальну дію. Прийняттю заяви передує перевірка передумов на вчинення тієї або іншої нотаріальної дії й умов здійснення цього права.Згідно зі ст.49 Закону нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

вчинення такої дії суперечить законові; дії підлягають вчиненню іншим нотаріусом чи іншою посадовою особою; з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась недієздатна особа або представник, який не має необхідних повноважень; угода, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, вказаним в її статуті чи положенні.

Нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, не приймає для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

 

У стадії порушення нотаріального процесу нотаріусом здійснюються також дії, спрямовані на встановлення особи громадянина, що звернувся за вчиненням нотаріальної дії (ст.43 Закону), і перевірка дієздатності громадян і правоздатності юридичних осіб, які беруть участь в угодах (ст.44 Закону);

підготовка до вчинення нотаріальної дії як стадія нотаріального процесу має своєю метою створити необхідні умови для правильного вчинення нотаріальної дії й прийняття нотаріального акту.

Зміст стадії підготовки становлять дії, пов'язані з:

1) установленням кола фактів, що мають значення для даної справи;

2) визначенням кола доказів, необхідних для підтвердження цих фактів;

3) вирішенням питання про склад осіб, які повинні будуть взяти участь у здійсненні даної нотаріальної дії;

4) забезпеченням подання всіх потрібних доказів і доведення до відомості осіб, заінтересованих у справі, тієї інформації, одержання якої ними від нотаріуса передбачено законодавством;

5) роз'ясненням особам, що звернулися за вчиненням нотаріальних дій, їх змісту і значення з урахуванням можливих правових наслідків;

розгляд нотаріальної справи по суті та написання нотаріального акта. Предметом діяльності нотаріуса в стадії розгляду справи по суті та вчинення нотаріального акта є аналіз наданих доказових матеріалів, їх дослідження і оцінка, на підставі чого буде зроблений висновок про застосування норм матеріального права, оформлений і виданий відповідний процесуальний документ.

Вчинення нотаріального акту полягає: у видачі свідоцтва про право на спадщину, про право на частку в спільному майні подружжя та ін.;

у здійсненні виконавчого напису; у здійсненні по-свідчувального напису на угодах, на договорах та ін.;

у здійсненні напису про заборону відчуження майна;

у складанні акта опису спадкового майна; у здійсненні морського протесту.

 

Нотаріальне провадження - це сукупність процесуальних дій, вчинюваних нотаріусами і іншими суб'єктами нотаріального процесу в певному, закріпленому нотаріальним законодавством порядку.

Виходячи із критерію цілеспрямованості та змісту нотаріальні дії можна розділити на чотири групи і відповідно виділити чотири види нотаріальних проваджень:

1) провадження по вчиненню нотаріальних дій, спрямованих на посвідчення безспірного права;

2) провадження по вчиненню нотаріальних дій, спрямованих на посвідчення безспірного факту;

3) провадження по вчиненню нотаріальних дій, спрямованих на забезпечення збереження майна та документів;

4) провадження по вчиненню нотаріальних дій, спрямованих на надання документу виконавчої сили.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!