Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Університету «Одеська юридична академія»Юридичний коледж. Згідно з наказом Міністерства освіти України у серпні 1997 року був створений навчальний комплекс вищих та професійних навчальних закладів на базі Юридичного інституту ОДУ і вищого професійного училища № 1. Це був перший навчальний комплекс такого типу в Україні. Указом Президента України від 2 грудня 1997 була створена Одеська державна юридична академія, в складі якої продовжило свою діяльність училище.

Сьогодні юридичний коледж є науковим, навчально-методичним та виховним структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія», суб’єктом освітньої діяльності, яка здійснюється для підготовки фахівців з неповною вищою освітою за фахом «Правознавство» та кваліфікацією молодшого спеціаліста на базі загальної середньої освіти. Період навчання в юридичному коледжі три роки денної форми навчання, або 4 роки заочної форми зі здобуттям повної загальної середньої освіти; Зі скороченим терміном навчання – 2 роки заочної форми навчання з одночасним здобуттям в загальноосвітній школі повної загальної середньої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. Зарахування до юридичного коледжу здійснюється шляхом конкурсного відбору за результатами вступних іспитів. У коледжі існує денна та заочна форма навчання. Виховна робота в коледжі здійснюється відповідно до «Концепції національного виховання студентів юридичного коледжу», що дозволяє готувати фахівців з високими професійними та моральними якостями.

Викладання юридичних та гуманітарних дисциплін ведеться професорсько-викладацьким складом університету, а загальноосвітніх – штатними викладачами коледжу. Штатні викладачі юридичного коледжу беруть активну участь у республіканських, обласних, міських науково-практичних конференціях, а також готують студентів 1-го курсу до участі в олімпіадах з загальноосвітніх дисциплін.

Студенти другого і третього курсів, за бажанням, відвідують лекції з юридичних дисциплін англійською мовою. Серед 51 науково-педагогічних працівників, які викладають в коледжі, 18 кандидатів наук, 7 старших викладачів вищої категорії, що дозволяє досягати високих показників рівня знань студентів. За роки існування в юридичному коледжі викладали такі видатні вчені НУ «ОЮА», як завідувач кафедри морського і митного права, проф. Є.В. Додін; завідувач кафедри філософії, проф. О. А. Івакін, завідувач кафедри теорії держави і права, проф. Ю.М. Оборотов, завідувач кафедри конституційного права Крусян А. Р., завідувач кафедри міжнародного права та ін.

Після закінчення юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» випускники отримують диплом молодшого спеціаліста та продовжують навчання в Національному університеті «Одеська юридична академія» з третього курсу денної форми або четвертого курсу заочної форми навчання або можуть працювати на посадах в судових і правоохоронних органах України, органах юстиції та прокуратури, місцевих Радах, у відділах кадрів, юридичних службах установ, організацій та підприємств, які не вимагають повної вищої освіти.

Створення юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» є кроком у переході до ступеневої динамічної системи підготовки фахівців. Поставлені завдання перед юридичним коледжем щодо підготовки висококваліфікованих кадрів є нагальною потребою сучасності.

Київський інститут Національного університету «Одеська юридична академія» та Київський коледж Національного університету «Одеська юридична академія». Національний університет «Одеська юридична академія» має значний напрацьований досвід надання освітніх послуг у інших регіонах України – у її складі тривалий час успішно діє розгалужена система філій.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2014 №589 була підтримана пропозиція Вченою ради Національного університету «Одеська юридична академія» та було прийнято рішення про створення у м. Києві Київського інституту Національного університету «Одеська юридична академія» та Київського коледжу Національного університету «Одеська юридична академія».

Необхідність створення цих структурних підрозділів була викликана великою потребою в кваліфікованих кадрах правоохоронних органів м. Києва та Київської області, а також з урахуванням потреби регіону та ближніх областей у висококваліфікованих фахівцях з права для роботи в судових органах, органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах та організаціях.

Київський інститут та Київський коледж Національного університету «Одеська юридична академія» – як центри правової освіти й науки в м. Києві, зібрали кращий науковий потенціал.

Окремий структурний підрозділ «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» у м. Києві утворено відповідно до розпоряд­ження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 № 1028-р «Про реорганізацію Державно­го інституту інтелектуальної власності» (очолює доктор технічних наук, член-кореспондент АПНУ, професор В. Д. Пархоменко). У структурі Інституту функціонують три кафедри: соціально-гуманітарних і правових дисциплін, інформа­ційно-аналітичної та інноваційної діяльності; інтелектуальної власності і права.

Миколаївський інститут права як структурний підрозділ Національного університету «Одеська юридична академія» є правонаступником Миколаївського вечірнього правового коледжу.

Миколаївський вечірній правовий коледж було засновано 1 жовтня 1993 р. на підставі рішення сесії Миколаївської обласної Ради народних депутатів № 3 від 15.10.1992 р.

Необхідність утворення навчального закладу була обґрунтована в регіональній комплексній програмі з профілактики злочинності в Миколаївській області на 1992-1994 р. потребою в підготовці кваліфікованих фахівців для роботи в правоохоронних органах, в державних установах, підприємствах, у підвищенні правової культури населення.

1 жовтня 1993 р. перші 192 студенти розпочали навчання на І курсі коледжу. Було відкрито дві спеціалізації: судово-правова та господарсько-правова за вечірньою формою навчання.

Коледж являв собою самостійний навчальний заклад для підготовки фахівців зі спеціальності 5.060101 «Правознавство» з присвоєнням випускникам кваліфікації молодшого спеціаліста. Заклад мав статус юридичної особи, свою гербову печатку, штамп та розрахунковий рахунок у банку.

Протягом 1993-1994 навчального року було проведено роботу по підготовці документації для проходження ліцензування в Міністерстві освіти. Міжгалузевим атестаційним комітетом було прийнято рішення про видачу навчальному закладу ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за першим рівнем акредитації, за напрямком 5.060101 «Правознавство» № 229 від 13.07.1994 р.

У 1996 р. було здійснено перший випуск студентів вечірньої форми навчання, 133 випускники одержали дипломи державного зразка. Цього ж року було відкрито відділення денного навчання.

У 1997 р. коледж отримав ліцензію за № 154674 серія ВПД-1 від 22.04.1997 р. на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом 0601 «Право» спеціальність 5.060101 «Правознавство» з ліцензованим обсягом прийому 200 осіб відповідно до рішення ДАК. Термін дії ліцензії визначено до 1 липня 2000 р.

В 1998 році на базі Миколаївського вечірнього правового коледжу наказом Міністерства освіти і науки України за №266 від 15.07.1998 р. було створено Миколаївський навчальний центр Одеської державної юридичної академії.

Створення Навчального центру дало змогу приступити до здійснення ступеневого варіанту навчання: випускники денної та заочної форм навчання, що отримували диплом молодшого спеціаліста, мали можливість продовжити навчання на IV курсі заочної форми навчання для подальшого отримання диплому юриста спеціаліста.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року за № 1564-р «Про реорганізацію Одеської національної юридичної академії» та на виконання Указу Президента України від 2 вересня 2010 року за № 893/2010 Миколаївський комплекс ОНЮА пререйменовано в Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія».

14.02.2013 р. ВСП «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія» реорганізовано в ВСП «Миколаїіський інститут права НУ «ОЮА»»

Сьогодні в Миколаївському інституті права НУ «ОЮА» навчання здійснюється за денною та заочною формами.

Після закінчення Університету випускникам видаються дипломи про вищу юридичну освіту державного зразка бакалавра та спеціаліста–юриста. Диплом дійсний на всій території України, а також визнається за кордоном відповідно до процедури нострифікації.

Університет готує фахівців для роботи в органах прокуратури і досудового слідства, правоохоронних органах (МВС, СБУ, державної податкової міліції, органах юстиції), органах суду, нотаріату, податкової служби, адвокатури, державної влади та інших.

Прикарпатський юридичний інститут. Надання освітніх послуг Одеською національною юридичною академією у м. Івано-Франківську розпочато у 2008 році на базі навчально-консультаційного центру, який на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 р. № 640 було реорганізовано в Івано-Франківський факультет. З урахуванням потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях у сфері правознавства для роботи у судових і правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та з метою підвищення рівня підготовки фахівців з вищою юридичною освітою, Івано-Франківський факультет відповідно до наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 27.06.2014 р. № 2267-5 реорганізовано в Прикарпатський юридичний інститут.

На сьогодні в Прикарпатському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка прокурорсько-слідчих кадрів і професійних суддів, передбачається підготовка фахівців інших правових спеціалізацій.

На підставі отриманого дозволу Міністерства оборони України студенти Прикарпатського юридичного інституту НУ «ОЮА» мають можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу на базі кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та факультету військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

У структурі інституту функціонують п’ять кафедр (кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін; кафедра теорії та історії держави і права; кафедра кримінального права, процесу і криміналістики; кафедра цивільного та господарського права і процесу; кафедра трудового, екологічного, земельного та аграрного права), криміналістична лабораторія, навчально-методичний сектор, бібліотека і два комп’ютерні класи. Планується відкриття кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права.

Чернівецький юридичний інститут був створений як навчально-консультаційний центр Одеської національної юридичної академії у м. Чернівці у 2001 р. відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України та академії для підготовки фахівців за заочною формою навчання.

У 2004 році в Навчально-консультаційному центрі у м. Чернівці наказом ОНЮА створено юридичне училище для підготовки молодших спеціалістів-юристів, яке через два роки було реорганізоване в юридичний коледж.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 р. Навчально-консультаційний центр був перетворений у Чернівецький факультет та Чернівецький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія».

У 2014 році Чернівецький факультет перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ «Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія» згідно з наказом НУ «ОЮА» № 2643-61 від 28 липня 2014 року.

У сфері наукових інтересів працівників цих підрозділів – розроблення теоретичних та практичних проблем удосконалення законодавства, адаптація вітчизняного законодавства до вимог міжнародних актів. Головним завданням науково-дослідної роботи юридичного інституту є розробка найважливіших проблем юридичної науки з урахуванням нових соціально-економічних відносин та завдань.

У зв’язку з тим, що профіль підготовки студентів Чернівецького юридичного інституту збігається з профілем підготовки студентів Національного університету «Одеська юридична академія», навчально-методичне й інформаційне забезпечення навчального процесу здійснюється в загальній структурі вишу.

Викладачі підрозділу готують прокурорсько-слідчі кадри, спеціалістів із цивільної, господарської та судової юстиції. Бакалаври, спеціалісти і магістри денної та заочної форм навчання здобувають освіту за такими спеціалізаціями, як «Прокуратура та слідство», «Цивільна та господарська юстиція», «Судово-адміністративна спеціалізація», «Соціально-правова спеціалізація».

Студенти інституту активно займаються науковою роботою в гуртках з теорії та історії держави і права, цивільного та сімейного права, адміністративного права і процесу, фінансового права, кримінального права та процесу.

Економіко-правовий факультет Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Сімферополі був створений наказом Міністерства освіти і науки України № 335 від 20 липня 2000 року і є окремим структурним підрозділом Національного університету «Одеська юридична академія». Факультет – це вищий державний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації (сертифікат НД-ІІІ № 1652912 від 21.03.2012 р, ліцензія АВ № 617428 від 21.03.2012 р), навчання проводиться на бюджетній основі і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, готує майбутніх юристів за спеціальністю «Юриспруденція» освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр.

Після закінчення Інституту випускникам видаються дипломи про вищу юридичну освіту державного зразка. Диплом дійсний на всій території Російської федерації, а також визнається за кордоном відповідно до процедури нострифікації. Випускники Інституту працюють безпосередньо за фахом в різних органах державної влади та управління, в тому числі правоохоронних, судових, контролюючих, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності.

Інститут готує фахівців у сфері державного управління, правової роботи в державних і підприємницьких структурах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових, правоохоронних, митних, податкових та інших органах.

Криворізький факультет створений наказом Міністерства освіти і науки України в 1998 році. Факультет має сучасну навчальну базу, яка відповідає високому рівню стандартів організації навчально-виховної роботи. Навчальні дисципліни на факультеті викладають кваліфіковані викладачі, у тому числі професори і доценти з Одеси. Поруч з ними працюють молоді викладачі, які мають наукові ступені або навчаються в аспірантурі.

Під час навчання студенти беруть активну участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, які проводять навчальні заклади України. Вже після першого курсу студенти проходять навчальну практику відповідно до своєї спеціалізації. Таким чином, після закінчення академії студенти отримують не тільки класичну юридичну освіту, а також досвід практичної роботи.

Велика увага приділяється проведенню виїзних практичних занять зі студентами у Верховній Раді України, Конституційному Суді України, в місцевих судах, правоохоронних органах, митниці, органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, в юридичних управліннях і відділах підприємств та організацій, експертних установах.

Наші випускники працюють у всіх сферах суспільного, політичного і господарського життя України: у судах, прокуратурі, міліції, адвокатурі, нотаріаті, юридичних службах підприємств, банків, фірм, податкових органах, органах місцевого самоврядування, а деякі навіть очолюють їх.

Нікопольський факультет. Надання освітніх послуг Одеською національною юридичною академією у м. Нікополі розпочато у 2003 році. Актуальність створення Нікопольського факультету зумовлена потребою регіону у висококваліфікованих фахівцях у сфері правознавства для роботи у судових і правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та господарчий сфері.

На підставі отриманого дозволу Міністерства оборони України студенти Нікопольського факультету НУ «ОЮА» мають можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу на базі кафедри військової підготовки Запорізького національного технічного університету.

У структурі факультету функціонують три кафедри (кафедра гуманітарних дисциплін; кафедра державно-правових дисциплін; кафедра спеціально-правових дисциплін).

Функціонує криміналістичний музей, створений за допомогою місцевих органів внутрішніх справ, прокуратури та служби безпеки України. Практичні навички, здобуті студентами за допомогою експонатів музею та відпрацьовані на криміналістичному полігоні є запорукою вдалого застосування теоретичних знань майбутніх слідчих на практиці.

З 19 липня 2000 р. відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України розпочав свою діяльність відокремлений структурний підрозділ Одеської національної юридичної академії – Черкаський навчально-консультаційний центр. 24 січня 2012 р. він був реорганізований у Черкаський факультет Національного університету «Одеська юридична академія».

Черкаський факультет Національного університету «Одеська юридична академія» знаходиться в центральній історичній частині міста, поблизу Дніпра, поруч з Черкаською обласною бібліотекою ім. Т. Шевченка і займає чотириповерхову будівлю, яка включає лекційні аудиторії та аудиторії для проведення семінарських і практичних занять, бібліотеку, читальний зал, компютерний клас, зал для проведення конференцій, актовий зал для проведення урочистих та святково-розважальних заходів.

Протягом дванадцяти років навчальний заклад здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство» цивільно-правовою і прокурорсько-слідчою спеціалізаціями. На базі вечірньої, заочної та післядипломної форм навчання тут здобуває освіту понад 1000 осіб.

Головними формами наукової діяльності факультету є підготовка дисертацій, підручників, навчально-методичних посібників, рекомендацій з юридичних та суспільно-гуманітарних наук, наукових доповідей, рецензій і відгуків; участь у міжнародних та всеукраїнських наукових семінарах і конференціях, зокрема у всіх конференціях, які проводяться на базі Національного університету «Одеська юридична академія». Результати наукових досліджень викладачів цього навчального закладу висвітлені у більш ніж 200 опублікованих працях.

Тираспольська філія Національного університету «Одеська юридична академія» створений в 2002 році на підставі Угоди від 17 червня 2002 року № 01-8.1 / 3 «Про створення філії Одеської національної юридичної академії», укладеного Президентом Придністровської Молдавської Республіки І.М. Смирновим і Президентом Одеської національної юридичної академії С. В. Ківаловим.

Тираспольська філія створена завдяки активній діяльності Заслуженого юриста Придністровської Молдавської Республіки, кандидата юридичних наук, лауреата державної премії Придністровської Молдавської Республіки Володимира Анатолійовича Григор’єва. Урочисте відкриття Тираспольської філії відбулося 31 жовтня 2003 року.

У Тирасполській філії викладають навчальні дисципліни професорсько-викладацький склад Національного університету «Одеська юридична академія», професорсько-викладацький склад Придністровського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, співробітники органів державної влади і управління Придністровської Молдавської Республіки, юристи-практики підприємств, установ і організацій.

Тираспольська філія здійснює підготовку бакалаврів права і магістрів права за спеціальністю «Правознавство». Форма навчання – очна та заочна. Терміни навчання: бакалаврів права – 4 роки (очна форма навчання), – 5 років (заочна форма навчання); магістрів права, після отримання Диплому «Бакалавр права» – 2 роки (заочна форма навчання).

Випускники Тираспольської філії завжди затребувані в органах державної влади та управління, вони успішно працюють у виконавчих, законодавчих і судових органах Придністровської Молдавської Республіки, в державних службах, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах.

 


Просмотров 1213

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!