Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 СТАНДАРТНІ КЛІШЕ ДЛЯ НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ ТЕКСТУПрактичне заняття № 13

Культура наукового фахового мовлення

Теоретична частина

1. Мовні й жанрові особливості наукового стилю.

2. Найтиповіші наукові тексти: анотація, тези, резюме, відгук, рецензія.

3. Правила оформлення наукової роботи. Анотування й реферування фахових текстів.

Практична частина

Завдання 1. Опрацюйте теоретичний матеріал, укладіть конспект.

Завдання 2. Визначити мовні та жанрові особливості наукових текстів.

Текст 1.

Доценко І. О. Зміст і структура науково-дослідної роботи студентів.

У статті на основі вивчення архівних матеріалів та інших джерел проаналізовано зміст і види науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів України у другій половині ХХ ст. та в сучасних умовах; визначено структуру науково-дослідної діяльності студентів, яка забезпечує ефективність навчального процесу та сприяє виявленню здібних студентів.

Ключові слова: науково-дослідна робота, структура науково-дослідної роботи, види науково-дослідної роботи, студент-дослідник.

Текст 2.

Юрій СОРОКА

Київ

УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ: ВІД МІФІВ ДО ІСТОРИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Рецензія на книгу: Чумак В. А. Україна і Крим : спільність історичної долі. – [вид. 2-ге, переробл. і доповн.]. – К. : ВПЦ АМУ, 2013. – 180 с.

Для Чумака Василя Арсеновича – відомого історика, джерелознавця – ця книга є продовженням багаторічних досліджень спільності історичної долі України і Криму, як органічної складової нашої держави. Вона презентована цілим рядом наукових праць ученого, серед яких: «Україна і Крим: феномен на межі Європи і Сходу», «Український Крим як проблема українсько-російських стосунків», «Кримська карта» у Харківській угоді» та ін.

Наукове дослідження представлене сімома окремими розділами, у яких простежуються етапи історичного поєднання долі населення Кримського півострова і материкової України за часів Київської Русі, козацької доби і Кримського ханату, Української Гетьманської держави, у часи панування Російської імперії та СРСР й, на кінець, в умовах утворення незалежної Української держави. Завдяки своєму географічному розташуванню Крим з давніх-давен відігравав помітну роль в економічному і політичному житті народів і країн Азово-Чорноморсько-Середземноморського басейну та й сьогодні залишається в епіцентрі геополітичних інтересів Росії, Туреччини і деяких західних країн.

У книзі наведені численні письмові і археологічні джерела, які засвідчують, що слов’яни проживали на Кримському півострові ще у VІІІ ст., а з утворенням древньоруської держави посилюється проникнення слов’яно-русів у Північне Причорномор’я. Значний, а часом вирішальний вплив у подальшому на характер стосунків поміж Україною і Кримом мали сусідні народи та держави, які володіли цими землями. Це і Візантія, і Золота Орда, і Русько-Литовська держава, і Річ Посполита, і, звичайно, Росія з Туреччиною. Та навіть і в умовах чужоземного панування, нерідко, як простежується в дослідженні, українсько-кримські стосунки розвивалися, спираючись на власні принципи, досвід і традиції, що йшли всупереч політиці великих держав. Доказовим автором є те, що саме ХVІІІ ст. дає підстави говорити вже про традицію мирних і толерантних українсько-кримських відносин. І це тоді, коли точилася запекла боротьба між Російською та Османською імперіями за панування у Причорномор’ї.

Висвітлюючи сучасний етап державного будівництва в Україні і Криму як її складової частини, певні труднощі на цьому шляху автор вирішує через аналіз їх історичного походження від давнини до сьогодення задля пошуку саме інтеграційних тенденцій у відносинах. Дослідник не оминув і проблему стосунків Криму з Росією, доказово розвінчуючи міфи та стереотипи російської історіографії, що склалися і трансформуються багато століть. Розкриває В.Чумак і цілий ряд проблем, що постали на шляху державного будівництва загалом і в Криму зокрема і, які так чи так пов’язані з російсько-українськими стосунками.

Розділи монографії насичені не тільки широкою джерельною базою, але й цілим рядом документальних додатків, що підсилюють основні положення дослідження й надають йому наукової правди пізнання, динамічності й цілеспрямованості, спонукають до подальшого вивчення і висвітлення проблеми спільності історичної долі України і Криму з найдавніших до новітніх часів.

Завдання 3. Написати анотації до фахових посібників, підручників (2 анотації до різних посібників чи підручників за фахом).

СТАНДАРТНІ КЛІШЕ ДЛЯ НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ ТЕКСТУ

Смислові компоненти тексту Мовні засоби вираження смислу
Назва і тема статті (книги) Дана, представлена, подана стаття (книга)… Стаття (книг) називається, має назву… Тема статті (книги)…; представлену статтю (книгу) присвячено темі…; статтю (книгу)написано на тему…; у статті йдеться про…; автор статті (книги) розповідає про…
Проблематика статті (книги) У статті (книзі) розглянуто…; поставлено питання про те, що…; у статті (книзі) автор торкається питань про…; автор висвітлює питання про…; автор зупиняється на таких проблемах… У статті (книзі) викладено (що?)…; представлено наукову позицію…; узагальнено досвід роботи…; подано аналіз (чого?)…; подано оцінку (чого?)…; представлено опис (чого?)…; представлено наукове обґрунтування (чого?).
Композиція статті (книги) Стаття (книга) складається із…; починається з…; у статті (книзі) можна виділити вступ, основну частину, висновки. Книга (стаття) складається із… глав, частин, розділів. У вступній (першій) частині йдеться про…; ставиться питання про те, що…; викладається історія питання; йдеться про… В основній частині статті (книги) подано опис…; подано аналіз…; викладається наукова позиція…; подано характеристику (чого?)… В основній частині значне місце відведено (чому?)…; багато уваги приділено (чому?)…; основну увагу звернено (на що?)… У висновках зроблено підсумки дослідження; узагальнено сказане вище; подано оцінку (чому?)…; підкреслено (що?)…; статтю завершено (чим?)…
Включення ілюстративного матеріалу до статті (книги) У статті міститься велика кількість прикладів та ілюстративного матеріалу. Автор наводить факти, цифри, відомості, що ілюструють та підтверджують основні положення статті. Автор спирається на цифри, факти, дані. У статті наведено цитати (звідки?). Автор цитує висловлювання (кого?), слова (чиї?), цитує (кого?).
Мета статті (книги) Мета автора статті (книги) полягає в тому, щоб висвітлити, узагальнити (що?); подати аналіз (чого?). стаття (книга) має на меті показати, узагальнити…
Адресат статті (книги) Статтю (книгу) адресовано спеціалістам / неспеціалістам; широкому колу читачів; статтю розраховано (на кого?); стаття (книга) цікава для…

 

Завдання 4. Записати подані слова українською мовою.

Аббревиатура, компресс, аппликация, ассамблея, грамматика, ассимиляция, бюллетень, профессия, килограмм, протонный, аккумулятор, асимметрия, иллюстрация, иллюминация, Алла, параллель, арккотангенс, тонна, пассив, регресс, синхронный, иммунитет, корректор, ролл, сеттер,барокко, ванна, иррегулярный, стресс, аккорд, аккредитив, аккуратный, анналы, Инна, аннотация, Апеннины, аппетит, апелляция, атташе, ассистент, ассортимент, аттестация, баллон, босc, комментарий, конгресс, нейтронный, дискуссия, пресс-конференция, шасси, прогрессивный, пресса, кристалл, нетто, пассаты, бюллетень, антиинфляционный, дефляция, антидемпинговый, демобилизация, антиаритмический, антитело, антиоксидант, дисквалификация, антимикробный, дибензил, квазиорганизм, диспонент, реэкспорт, антиактиватор, антивещество, дезинформация, антимонопольный, дешифрация, дизъюнкция. дестабилизация, диметил, дисмнезия, антибиотик, антигормональный, квазистационарный, антидемократический, деморализация, дискретность, антинаучный, диоксан, дизъюнкция, диафрагма, антигуманный, децидуальный, антисоциальный, регенерация, дискриминация, диверсификация, девальвация, деградация, дезиндустриализация, диацетоновый, антианемический, антисептик, соплимер, детоксикация, квазикристаллический, антиконституционный, дезинфекция, деструкция, диэлектрик, реконструкция, антидепрессант, квазинаучный, перепрограммирование.

 

Завдання 5.Записати складні слова відповідно до чинного правопису.

Платіжно/банківський, фірма/відправник, ПІН/конверт, товарно/транспортний, капітало/вкладення, 6/денка, право/свідомість, довго/терміновий, авіа/зйомка, стерео/програвач, кіно/мережа, пів/Азії, водо/знижувач, звуко/вловлювач, екс/директор, гіпсо/картонний, плодово/ягідний, низько/пробний, густо/малиновий, світло/зелений, конкурентно/спроможний, бізнес/план, ціно/утворення, метало/приймач, тридцяти/річчя, політ/економія, напів/фабрикат, соло/вексель, пів/ящика, бак/сховище, менеджер/економіст, коло/подібний, викон/роб, швидко/хідний, дво/поверховий, ПІН/код, мало/концентрований, буро/зелений, блідо/рожевий, техно/опт/торг, конкурентно/здатний, вантажо/обіг, мало/компетентний, регіон/реципієнт, п’яти/тонний, аеро/динаміка, пів/метра, нижньо/дніпровський, напів/овал, DVD/диск, мед/сервіс, Агро/банк, метало/обробний, сільсько/господарський, соціально/економічний, тепло/обмінний, експрес/метод, південно/західний, темно/зелений, фіолетово/червоний, зовнішньо/економічний, ресурсо/відтворення, пів/хвилини, напів/провідник, віце/прем’єр, супер/карго, держ/майно, інженер/технолог, ноут/бук, де/факто, експертно/перевірювальний, взаємо/замінний, шеф/повар, хіміко/біологічний, DVD/програвач, лист/оферта, рожево/червоний, кисло/молочний, внутрішньо/торгівельний, рес/контро, пів/яблука, звуко/непроникність, приймально/здавальний, держ/стандарт, товаро/розподіл, сто/шістдесят/річчя, напів/замкнутий, Приват/банк, 10/кратний, франко/термінал, ультра/короткий, рахунок/фактура, документо/обіг, видо/змінний, фізико/математичний, жовто/гарячий, сріблясто/сірий.


Просмотров 4124

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!