Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні вимоги та особливості вирощування зернової кукурудзи з урожайністю 14 т/гаОсновні принципи та особливості вирощування пивоварного ячменю за сучасними світовими агро технологіями.

Хороші попередники для пивоварного ячменю в багатьох областях - озимі культури по удобреному пару, льону.

Підготування ґрунту під пивоварний ячмінь включає основний і передпосівний обробіток. Основний обробіток проводять восени. Розміщуючи ячмінь після просапних культур, зібраних пізно, оранку на зяб про­водять відразу після вивільнення поля. На чистих від бур'янів полях із легким механічним складом оранку можна замінити глибоким розпушуванням.

Лущення стерні проводять одночасно із збиранням або відразу після нього.

Глибина оранки залежить від особливостей ґрунту. Недостатньо окультурені ґрунти обробляють на повну глибину орного шару, але не вивертаючи підзолистого горизонту. Весняний обробіток ґрунту під ячмінь починають із боронування.

2. Особливості системи удобрення пивоварного ячменю

Найбільш високий і стабільний урожай пивоварного ячменю одержують за внесення повного мінерального добрива. За даними чеських вчених, найбільш сприятливий режим живлення рослин і формування зерна високої якості спостерігається за співвідношенням NРК у добривах 1:0,65:2 або 1:2:3 у залежності від типу ґрунту.В усіх зонах вирощування пивоварних ячменів на Україні, помірні дози мінеральних добрив N30-60Р40-70К40-80 забезпечують прибавку врожаю 3-9 ц/га. Фосфорні й калійні добрива краще вносити під основний обробіток.

3. Під час догляду за посівами пивоварного ячменю

Найбільш поширеним прийомом є коткування після сівби, яке ущільнює верхній шар ґрунту, підтягує вологу до насіння, поліпшує умови його проростання, прискорює (на 1-2 дні) поя­ву сходів і підвищує (на 1-2 ц/га) урожай ячменю. Ґрунтову кірку необхідно розробити боронуванням упоперек рядків або по діагоналі. Для розпушування застосовують важкі або легкі борони в залежності від стану ґрунту. В період появлення сходів краще застосовувати ротаційні мотики.

Для боротьби з бур'янами застосовують гербіциди. Необхідно враховувати, що ячмінь дуже чутливий до гербіцидів, особливо у фазі 1-2 листочків. Для знищення бур'янів застосовують 2,4 Д амінну сіль (0,9-1,7 л/га), діален (1,9-2,5 л/га) або діален-супер (0,8-1,0 л/га) та інші рекомендовані гер­біциди (табл. 1).4. Збирання пивоварного ячменю

До збирання пивоварного ячменю приступають, коли зерно повністю достигає. Для пивоварства краще збирати трохи перестояний ячмінь, ніж недостиглий. Передчасне скошування його підвищує вміст білка в зерні. Збирають ячмінь прямим комбайнуванням. Режим обмолоту повинен бути таким, щоб зберігалися біологічні властивості зерна. Основна причина втрати життєздатності та зниження здатності до проростан­ня - травмування зерна під час обмолоту. Збираючи зерно з більш високою воло­гістю, необхідно уважно стежити за режимом обмоло­ту, щоб звести до мінімуму травмування. З цією метою краще використовувати двохбарабанні комбайни.Пивоварний ячмінь можна збирати і роздільним способом. У жарку і суху погоду скошування у валки слід проводити незадовго до повного достигання зерна, тому що стебла при цьому швидко підсихають і приплив пластичних речовин з рослини в зерно при­пиняється вже за кілька годин після косовиці.Просушують пивоварний яч­мінь на установках, призначених для сушіння насіннє­вого матеріалу Просушене, а також зібране сухим зерно має відповідати вимогам державного стандарту на пивоварний ячмінь. Для цього зерно доводять до необхідних кондицій, сортують на сортувалках.Основні вимоги та особливості вирощування зернової кукурудзи з урожайністю 14 т/га.

5. Особливості систем підготовки ґрунту зернової кукурудзи.

Інтенсивна технологія. Набагато підвищується значення основного обробітку грунту. Тому слід застосовувати такі агротехнічні заходи і машини, які б сприяли як найповнішому знищенню бур'янів. Добрими попередниками для кукурудзи вважаються озимі, зернобобові, корене- і бульбоплоди..Кукурудза добре реагує на глибоку зяблеву оранку, тому що її коренева система може добре розвиватися лише на легких, глибоко розпушених ґрун­тах.

Система обробітку ґрунту під кукурудзу має бути спрямована на боротьбу з бур'янами, очищення поля від них, а в умовах недостатнього зволоження - також на зберігання та накопичення вологи в ґрунті.

Велике значення мають строки проведення зяблевої оранки. Найкращою вважається серпнева оранка, яка здійснюється слі­дом за збиранням колосових культур.

Після стернових попередників необхідно провести лущення. Зяблева оранка здійснюється агрегатом, до якого, крім плуга, вхо­дять також кільчато-шпорові котки та борони. Слід мати на увазі й те, що при вирощуванні кукурудзи за інтенсивного технологією лущення необхідно проводити також після просапних культур, Після проведення оранки поле слід вирівняти.

6. Система удобрення зернової кукурудзи.

Основна їх частина вноситься під основний обробіток ґрунту. Органічні добрива вносять з осені з розрахунку 25-30 ц/га в гос­подарствах Степової зони і по 35-40 ц/га в Лісостепу та Поліссі.

Дози кожного добрива при передпосівному внесенні зале­жать від загальної кількості добрив, яку передбачається вноси­ти відповідно до запланованої врожайності. Середня норма внесення добрив складає N90Р120К120.Для поліпшення мінерального живлення рослин добрива до­цільно вносити при проведенні сівби. Таке внесення добрив за­безпечує краще укорінення рослин і сприяє підвищенню їх стій­кості проти несприятливих умов. Крім того, при вирощуванні кукурудзи за інтенсивною техно­логією мінеральні добрива вносять також у вигляді підживлен­ня.7. Системи догляду за посівами зернової кукурудзи.

Важливим фактором, який запобігає розвитку хвороб і шкід­ників кукурудзи, є протруювання насіння. Протруювання прово­диться для захисту насіння в період проростання від пліснявіння, кореневих і стеблових гнилей, пухирчатої сажки. Протруювання здійснюється на насіннєвих заводах, для чого використовуються різні препарати, зокрема, вітавакс у різних концентраціях.Для знищення бур'янів під час проростання рекомендується дво­разове боронування після появи сходів та у фазі 2-3-х листочків.Після проведення сівби поле обов'язково коткують. Якщо поле дуже засмічене коренепаростковими бур'янами, то слід застосовувати хімічні методи боротьби.

8. Системи збирання, первинної очистки та умови досушування зерна кукурудзи.

До збирання приступають, коли вологість зерна не перевищує 35-37%. Збирання кукурудзи має здійснюватися протя­гом трьох тижнів.Разом із ка­чанами кукурудзу збирають кукурудзозбиральними комбайнами, а на зерно - зернозбиральними комбайнами зі спеціальними приставками.

На зерно кукурудза збирається звичайними зерновими ком­байнами. Качани при цьому відокремлюються від стебел, пода­ються до молотильного апарату комбайна, зерно після обмолочу­вання надходить у бункер.Стебла зрізуються, подрібнюються і відвозять до силосних споруд. Вимолочене зерно відвозять на тік, де додатково очи­щається, підсушується і закладається на зберігання або реалізується різним комерційним фірмам і державі.

 

48. Основні принципи та особливості вирощування гороху за сучасними світовими агротехнологіями.1. Системи підготовки ґрунту під горох

Будучи відмінним попередником для інших культур сівозміни, горох добре росте і дає високі врожаї після різних культур. Добрим попередником є озимі і ярі зернові. Горох сіють після удобрених просапних - кукурудзи, кар­топлі, цукрового буряка. Система основного обробітку ґрунту залежить від попередника. Після збирання зернових на полях, що забур'янені однорічними бур'янами, проводять лущення в два сліди на глибину 5-6 см. При нестачі вологи в ґрунті застосовують обробі­ток важкими дисковими боронами типу БДТ-3, БДТ-7. Через 15-20 днів проводять зяблеву оранку на глибину 25-27 см.На сильно забур'янених полях (особливо багаторічними ко­реневищними бур'янами - пирій повзучий, гострець, свинорий) з допомогою лущень повністю знищити бур'яни неможливо, тому необхідно застосовувати інші методи. Найефективнішим є внесення гербіцидів суцільної дії (раундап, ураган тощо) по стерні. Через 15-20 днів після пожовтіння і загибелі бур'янів проводять оранку на глибину 25-27 см.

Передпосівний обробіток починають з настанням фізичної стиглості ґрунту з допомогою культиватора КПС-4 в агрегаті з важкими боронами БЗТС-1,0. Культивація передпосівна – 6-8 см, важливо підготувати посівне ложе, що сприятиме рівномірній схожості.

2. Особливості забезпечення рослин елементами живлення.

Дози і співвідношення мінеральних добрив визначають, виходячи із запланованого рівня урожаю зерна на кожному конкретному полі та наявності поживних речовин в ґрунті.Для формування 1 ц зерна і відповідної кількості соломи, гороху необхідно 3,5-5,5 кг азоту, 1,2-1,7 кг фосфору, 2,5-3,5 кг калію, 1,7-3,0 кальцію, 0,5-1,3 кг магнію. Горох є вимогливий до родючості ґрунтів. Він добре викори­стовує післядію органічних і мінеральних добрив.Необхідно створити всі умови для ефективного засвоєння азоту з повітря. Особливо важливо внести гній на це поле за рік чи два до вирощування гороху.Фосфорно-калійні добрива теж краще внести у більшій нормі (РК100) під попередник - буряк, кукурудзу, зернові тощо. Горох є азотфіксуючою рослиною, тому азотні добрива під нього не вносять. Засвоєння азоту з повітря починається у фазі 2-3 листків.

4. Система догляду за посівами.Першим заходом догляду за горохом у посушливу весну і на пізніших посівах є післяпосівне коткування ґрунту гладкими кот­ками. Вигідно одночасно з коткуванням провести боронування по­сівними боронами. У наступному догляді за посівами важливого значення набу­ває боротьба з бур'янами. Найбільш простий і ефективний метод боротьби з ними - боронування посівів гороху. Досходове боронування проводять через - 4-7 днів після сівби, але не пізніше як за 4 дні до появи сходів гороху. Горох сильно страждає від бур'янів, урожайність може знизи­тися на 30-50%. У дощові роки чи в силу господарсько-організаційних причин не завжди є можливість провести боронування. Для знищення бур'янів у даному випадку використовують гербіциди.

Горох уражується багатьма хворобами, серед яких найбільш поширені і шкодочинні кореневі гнилі, аскохітоз, борошниста роса, сіра гниль, іржа тощо

5. Система збирання.

Основний спосіб збирання - роздільний. Рослини гороху вилягають, насіння достигає неодночасно (пер­шим - у нижніх бобах, пізніше - у верхніх), нижні боби розтріску­ються і обсипаються, що приводить до великих втрат зерна. Важ­ливо встановити оптимальний строк збирання. Раннє збирання приводить до недобору врожаю через велику кількість недостиг­лих насінин, пізнє супроводжується надмірними втратами.

Починають скошувати горох у валки при побурінні 60-75°«» бобів. Через 3-4 дні після скошування і підсихання маси можна по­чинати підбирання і обмолот валків зерновими комбайнами. Во­логість зерна зменшується до 16-19%. Збирають напряму також при проведенні десикації посівів (реглон, раундап, ураган).Очищене зерно можна зберігати при вологості не більше 14-15% шаром не вище 1,5 м.

 

 


Просмотров 1076

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!