Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Використовувані статистичні показникиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Абсолютні, які характеризують загальну величину економічного параметру, виражаються в натуральних, грошових або умовно-натуральних одиницях. Наприклад, обсяг ВВП в Україні у 2002 році становив 220 млрд. грн.

2. Відносні, до яких належать:

а) показники структури, які характеризують питому вагу частини у цілому. Наприклад, 72 % зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюються в доларах.

б) показники координації, які свідчать про співвідношення двох частин одного цілого. Наприклад, міського населення вдвічі більше, ніж сільського.

в) показники інтенсивності, що характеризують розвиток об’єкта у певному середовищі і виражаються в інтегральних одиницях. Наприклад, фондовіддача, виробництво продукції на душу населення.

3. Показники динаміки, які свідчать про зміну об’єкта з перебігом часу. До них належать:

а) абсолютний приріст

ΔQ = Q1* Q0 (1.1),

де ΔQ абсолютний приріст,

Q1значення параметру в поточному періоді,

Q0значення параметру в базисному періоді.

б) коефіцієнт росту, який показує у скільки разів економічний параметр зміниться у поточному періоді у порівнянні з базисним.

(1.2)

в) темп росту, що показує процент зростання економічного параметру.

% (1.3)

г) коефіцієнт приросту, що свідчить про відносне зростання економічного параметру в частках одиниці.

(1.4)

д) темп приросту – це відсоткова зміна економічного параметру.

(1.5)

4. Індекси ─ це відносні показники, які характеризують загальну зміну у сукупностях, що складаються з однорідних елементів. Наприклад, індекс цін, індекс фізичного обсягу виробництва.

Джерела макроекономічної інформації:

ü статистичний облік, що здійснюється органами державної статистики, узагальнюється і надається для подальшого аналізу;

ü господарський облік, який проводять окремі підприємства, міністерства і відомства за галузями економіки;

ü експертні оцінки, що здійснюються авторитетними фахівцями в тій чи іншій конкретній галузі економіки і стосуються показників, котрі не обраховує статистичний облік.

ВВП. Національний обсяг виробництва. Його зміст та показники

Національний обсяг виробництва обчислюється системою статистики, яка називається системою національних рахунків. Основним показником обсягу виробництва у цій системі є ВВП.

ВВП ─ сукупна ринкова вартість обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених внутрішньою економікою протягом певного періоду.

Особливості формування ВВП

1. За натуральною формою до складу ВВП входять товари та не фінансові послуги. Зазначені товари носять кінцевий характер, тобто надходять на кінцеве споживання домашніх господарств і підприємств.

Обсяг ВВП в натуральній формі обчислюється за формулою:

(1.6)

де Pi – ціна одиниці i- товару,

Qi – фізичний обсяг i- товару чи послуг,

i – порядковий номер товару чи послуги,

n – загальна кількість кінцевих товарів чи послуг.

До складу ВВП не включається проміжна продукція, сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, які підлягають подальшій переробці, інакше виникне повторний рахунок і картина національного виробництва буде викривленою. Предмети праці можуть включатися до складу ВВП у разі, якщо вони надходять на експорт або призначені на приріст запасів для розширеного відтворення.

2. За вартісною формою ВВП складається із сум доданої вартості усієї продукції.

Додана вартість ─ це ринкова ціна обсягу продукції, виробленої підприємствами за вийнятком вартості спожитих предметів праці.

Додана вартість складається з доходів, отриманих в процесі виробництва продукції, непрямих податків та субсидій щодо цієї продукції та вартості спожитого основного капіталу. У процесі створення кінцевого товару на кожному етапі його переробки до початкової вартості додається вартість наступних переробників.

3. ВВП містить продукцію, яка вироблена резидентами та нерезидентами даної країни на її території, тобто виготовленою внутрішньою економікою. На відміну від ВВП, ВНП включає кінцеві товари і послуги, вироблені резидентами даної країни, як на території, так і за її межами.

4. До складу ВВП не входять невиробничі угоди:

а) суто фінансові угоди (трансферти, купівля-продаж цінних паперів);

б) продаж товарів, що були у вжитку.

 

7. Макроекономічні методи обчислення ВВП

З погляду макроекономіки ВВП можна обчислити за потоком витрат та за потоком доходів макросуб’єктів.

1. ВВП за витратами формується як сума коштів, затрачених домашніми господарствами, підприємствами, державою та нерезидентами на придбання кінцевої продукції.

Y=C+I+G+Xn (1.7)

Y ─ обсяг виробництва,

C ─ особисті споживчі витрати домашніх господарств на предмети споживання тривалого використання, поточного споживання та послуги,

I ─ валові приватні внутрішні інвестиції ─ це інвестиційні витрати підприємств на придбання елементів основного капіталу, будівництво, а також зміну виробничих запасів. За валовим складом інвестиції містять вартість спожитого основного капіталу (амортизація) та чисті інвестиції (кошти на розширення та модернізацію виробництва),

G ─ державні закупівлі товарів і послуг ─ усі можливі витрати держави на придбання кінцевої продукції підприємств та на пряму закупівлю виробничих ресурсів, не включаючи державні трансферти,

Xn ─ чистий експорт ─ це різниця між експортом та імпортом даної країни, величина на яку зарубіжні витрати на вітчизняну продукцію, перевищують внутрішні витрати на іноземну продукцію.

2. За потоком доходів ВВП являє собою суму отриманих у процесі виробництва та реалізації продукції доходів та інших близьких до них за змістом коштів.

ВВП = факторні доходи + непрямі податки ─ субсидії + +амортизація

Факторні доходи ─первинні доходи власників виробничих факторів (заробітна плата, прибуток, рента, процент), а також доходи від індивідуальних вкладень малого підприємництва (змішаний доход).

Непрямі податки ─платежі до бюджету, що входять до складу ціни і здорожують продукцію (ПДВ, акциз, мито).

Субсидії ─дотації з бюджету на деякі види продукції, що здешевлюють дану продукцію.

Амортизація ─спожитий основний капітал протягом року.

ВВП за доходами повинен дорівнювати ВВП за витратами.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 488

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!