Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКАМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

І контрольні завдання до виконання практичних занять

 

з дисципліни «Макроекономіка»

для студентів 2 курсу

напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

факультету економіки

 

 

Херсон 2012 р.

 

Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни "Макроекономіка"

Укладач: к.е.н., доцент А.В. Тарасюк, кількість сторінок– 39 с.

 

Рецензент : Коверга А.В., к.е.н., доцент

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри економіки і підприємництва

Протокол № __8_від 30.01.2012 р.

Зав. кафедри економіки і підприємництва

_____________ М.В.Шарко

 

Відповідальний за випуск М.В.Шарко, проф., завідувач кафедрою економіки і підприємництва

 

 

ВСТУП

Макроекономіка як розділ економічної науки охоплює широкий спектр питань й проблем взаємодії агрегованих господарюючих суб'єктів, результати якої узагальнюються в системі показників, що відображають результати функціонування національної економіки. Різнонаправленість динаміки основних макроекономічних показників зумовлює виокремлення основних проблем макроекономіки, що стосуються економічного зростання, зайнятості, рівня цін. Мікроекономіка розглядає питання оптимізації взаємодії ринкового механізму та державної економічної політики з метою вирішення зазначених основних проблем розвитку національної економічної системи.

Мета: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави. Загальне завдання конкретизується за конкретними напрямками:

- формування в студентів стійких знань з теорії макроекономіки;

- набуття студентами навичок і умінь самостійного вирішення практичних питань щодо відображення макроекономічних закономірностей;

- засвоєння студентами методичних підходів до визначення векторів цілеспрямованого впливу держави на виробництво, зайнятість, інфляцію та інші макроекономічні параметри за допомогою зміни пропозиції грошей, рівня податків та державних витрат;- навчання методиці аналізу макроекономічних ситуацій для подальшого використання результатів аналізу в практичній роботі;

- ознайомлення студентів з сучасними проблемами економіки України;

- сприяння цілісності сприйняття студентами економічних явищ.

Студенти повинні знати: основні закономірності розвитку суспільного виробництва; механізми функціонування виробничих процесів на макрорівні; причини виникнення кризових явищ в економіці і шляхи їх подолання; особливості розвитку економіки України на сучасному етапі.

Студенти повинні вміти: професійно виконувати аналіз макроекономічних (агрегованих) показників, що є результатом зведення показників окремої економічної діяльності окремих домогосподарств та фірм й розробляти заходи щодо застосування факторів, які впливають на рішення домогосподарств і фірм про заощадження, інвестиції, споживчі витрати тощо; виконувати розрахунки макроекономічних показників, використовуючи різні методи; аналізувати економічні явища; робити обґрунтовані припущення про перспективний розвиток економіки; користуватися різноманітними інформаційними джерелами.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ВСТУП ДО МАКРОЕКОНОМІКИ

ПрАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

 

Тема 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА

 

Практична функція макроекономіки полягає в тому, щоб продукувати такі знання, які здатні озброїти людей спроможністю підвищувати ефективність економіки і на цій основі забезпечувати умови для стійкого зростання рівня їх життя.

Об’єктом макроекономіки є економічна система, що являє собою сукупність економічних суб’єктів. Макроекономіка вивчає не окремі економічні одиниці або явища, а їх сукупності, тобто агрегати. Економічні суб’єкти здійснюють свою діяльність переважно за допомогою ринків.Предметом макроекономіки є причинно-наслідковий механізм функціонування економіки, який являє собою сукупність зв’язків між окремими макроекономічними процесами та явищами. Макроекономіка повинна, з одного боку, визначати систему функцій, які відтворюють причинно-наслідкові зв’язки в економіці; з іншого — розкривати можливості людей впливати на причини з метою корегування тих наслідків, які вони викликають в економіці. Отже, макроекономіка виконує як пізнавальну так і прикладну функцію. Макроекономіку, що виконує пізнавальну функцію, називають позитивною, а макроекономіку, що виконує прикладну функцію — нормативною.

МЕТА заняття – формування мети, цілей і завдань курсу «Макроекономіка».

Структура заняття

1. Тестування за темою 1

2. Опитування по запропонованим запитанням

 

Питання для обговорення:

  1. Які основні макроекономічні проблеми є у вітчизняній економіці?
  2. Привести приклад екзогенних і ендогенних змінних.
  3. В чому полягає суть макроекономічного аналізу?
  4. Які особливості макроекономіки як економічної науки Ви знаєте?
  5. Дайте визначення основним макроекономічним суб,єктам.
  6. Що являється предметом вивчення в макроекономіці?

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

[1]с.14-23; [6]с.11-21; [8]с.18-44; [11]с.6-19; [18]с.11-32; [19]с.20-87

 

ПрАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2,3

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!