Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Послідовністьоформленнязвіту з практики1. Титульнийаркуш (складаєтьсяіздвохсторінок) (Додаток А)

2. Зміствиконаннязавданьзгіднопрограми практики.

3. Література

4. Додатки.

5. Відгук і оцінкароботи студента на практицікерівникавідпідприємства, організації, установи (Додаток Б)

6. Рецензіякерівника практики відінституту (Додаток В)

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Підсумки проходження практики фіксуються у звіті, який студент захищає перед комісією, яка призначається навчальною частиною інституту.

Оцінка з виробничої практики враховується разом з іншимиоцінками, якіхарактеризуютьрівеньуспішності студента.

За результатами проходження практики та захистузвіту студенту виставляєтьсякількістьбалів ECTS та оцінка за українською шкалою.

Результат оформляється у відомостях, складених у відповідності КМСОНП.

Форма контролю практики – диференційованийзалік.

Форми та методи контролю

Перед скеруванням студентів на виробничу практику для них організовуються консультації, які проводяться з метою повідомлення місця та часу проходження практики, цілей та завдань практики, порядку та послідовності відпрацювання програмних та індивідуальних завдань, режиму та порядку роботи, підведення підсумків.

Керівництво виробничою практикою студентів від інституту здійснюють викладачі спецдисциплін, які забезпечують виконання студентами програми практики в повному обсязі, контролюють терміни своєчасного виконання завдань, використовуючи як групові, так і індивідуальні форми навчання та контролю.

Індивідуальне завдання може бути визначено керівником практики від кафедри чи підприємства, студентом з обов'язковим узгодженням з керівником практики від інституту.

Після виконання програми практики звіт перевіряє, оцінює роботу студента і характеризує його керівник практики від підприємства.

У такому вигляді звіт про проходження практики здається на перевірку та рецензію керівнику практики від інституту. Захист звіту з практики відбувається при комісії, призначеній випусковою кафедрою.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всівидинавчальноїдіяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільноз обов’язковимповторнимвивченнямдисципліни не зарахованоз обов’язковимповторнимвивченнямдисципліни

 

VIІ.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України “Про захист прав споживачів” від 01.12.2005р. №3161-ІV

2. Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів” від 06.09.2005 р. № 2809- ІV.

3. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами" від 11.07.2003р. №628/7949.

4. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами" від 29.08.2005р. №259.

5. Постанова Кабінету Міністрів України Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення" від 15.06.2006р. №833

6. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91р.

7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства".

8. Закон України "Про податок на додану вартість".

9. Декрет Кабінету Міністрів України "Про порядок здійснення експортно-імпортних операцій".

10. Статут підприємства.

11. Посадові інструкції.

12. Трудовий договір.

13. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. – 295с.

14. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. - Т.: ЛІЛЕЯ, 1997. – 292с.

15. Баєва О. В., Новальська Н. І., Згалат-Лозинська Л. О. Основи менеджменту: практикум: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 524с.

16. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. – К.: 1995. – 448 с.

17. Василенко В. О., Шостка В. І. Ситуаційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 305с.

18. Вітлінський В. В., Наконечний С. У. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996. – 336с.

19. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Менеджмент в організації: Навч.посіб. для студ. екон. вузів. – К.: Кондор, 2004. - 598с.

20. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Організація праці менеджера: Навч. посіб. для студ. екон. вузів. – К.: Кондор, 2002. -518с.

21. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Магнолія плюс, Львів: Новий світ – 2000, 2003. – 336с.

22. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид.2-ге, перероб.тадоп.. – К.:КНЕУ,2001. – 528с.

23. Карсекін В. І., Манов М. А. Менеджмент у підприємствах торгівлі та громадського харчування. К.: Вища школа, 1994. - 272с.

24. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 366с.

25. Кузин Ф. А. Культура деловогообщения: Практическоепособие для бизнесменов. – М.: “Ось-89”, 1997. – 240с.

26. Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент. Навч. - прикладний посібник. – Львів, Центр Європи, 1995. – 175с.

27. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: В-во Національний університет “Львівська політехніка”, 2002. – 228с.

28. Ладанов И. Д. Практический менеджмент. – М.: “Элник”, 1995. – 491с.

29. Лесів Й. Сучасні методи менеджменту, основані на ринковій економіці. – Ужгород: Карпати, 1994. – 254с.

30. Основи менеджменту: / За науковою ред. проф. В. Г. Федорченка. – К.: Алерта, 2007. – 420с.

31. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент організацій: Навч. посібник . К.: Кондор, 2007. - 687с.

32. Осовська Г. В., Копиткова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581с.

33. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К.: МАУП, 1997. – 344с.

34. Палеха Ю. І., Кудін В. О. Культура управління та підприємництва: Навч.-метод. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 96с.

35. Портер М. Стратегія конкуренції. – К.: Основи, 1997. – 336с.

36. Поршнева А. Г., Румянцева З. П., Саламатин Н. А. Управлениеорганизацией: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 669с.

37. Пушкар Р. М., Тарнавська Н. П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 490с.

38. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій: Навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл. / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2007. – 488с.

39. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608с.

 

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 551

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!