Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНФОРМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ4.1. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ "ІНФОРМАТИКА"

 

Алгоритмізація і програмування

1. Здійснити бінарний пошук заданого елемента у впорядкованому за зростанням (за спаданням) масиві цілих чисел.

2. Замінити числом 5 елементи, менші від 5, парних номерів масиву натуральних чисел.

3. Знайти кількість входжень в текстовий рядок для кожного з різних символів текстового рядка.

4. Вивести на екран всі різні символи текстового рядка у порядку їх слідування в рядку.

5. Маємо послідовність символів S1,S2,...Sn. Вивести символи, що входять в послідовність по одному разу.

6. Маємо цiлочисельну таблицю B [N:K]. Підрахувати найбільше число однакових елементів, які йдуть підряд.

7. Вказати, скільки разів у заданому реченні зустрічається перше слово цього речення.

8. Скласти програму (розглянути випадки типів даних Single i Real) для обчислення з точністю до E значення функції y=cos(x), використовуючи її розвинення в ряд:

Використовуючи програму обчислити значення cos(x) в точках x=45 градусів, 405 градусів, 1485 градусів, 2925 градусів. Пояснити результати.

9. Функція y=f(x) задана таблично:

 

x
y

 

Записати програму для знаходження похідної в точках x(i), i=1,6. Використавши програму, обчислити значення похідної у вузлах.

10. Скласти програму, яка замінює в рядку p пiдрядок p1 на p2, де p, p1, p2 – імена рядків. Розв’язати задачу також за допомогою текстового редактора.

11. Скласти програму процедурною мовою програмування, яка передбачає введення в комп’ютер списку, що складається з 10 рядків довжиною до 15 символів (рядки написані великими латинськими літерами). Упорядкувати список за алфавітом i вивести на екран. Розв’язати цю ж задачу за допомогою СУБД.

12. Розкласти натуральне число А на прості множники. Відповідь вивести на екран у вигляді : А = N1(P1)*N2(P2)*…*Ni(Pi), де Ni – простий множник, Pi – показник степеня. Наприклад, 126 = 2(1)*3(2)*7(1).

13. "Закодувати" рядки текстового файлу data.txt та записати їх у файл data.cod. Кодування рядка виконати за таким правилом: однакові підряд розміщені символи замінити на символ та число повторень цього символу взяте в круглі дужки. Наприклад, рядок "ааабббаааввннне" закодується так – "а(3)б(3)а(3)в(2)н(3)е(1)".

14. Скласти програму обчислення суми 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1, не користуючись формулою суми. Оператор цілі включити в програму. Проаналізувати послідовність дій, які виконуються Пролог-системою з метою одержання розв’язку.

15. Скласти програму, база знань якої містить список станцій однієї з ліній Київського метро.

Які запити слід задати до програми для того, щоб:

а) Одержати назви п’ятої та сьомої станції з одного та другого кінців?

б) Назву наступної та попередньої станції до станції Хрещатик?

Написати програму вибору n-го (n – порядковий номер) елемента списку.

16. Написати мовою Пролог програму упорядкування (за зростанням, спаданням) елементів списку.

17. Скласти описову схему розв’язування задачі: визначити початковий і кінцевий номери найдовшого зростаючого фрагмента таблиці X [1:N].

18. Продемонструвати виконання алгоритму на конкретному прикладі для задачі: впорядкувати лінійну таблицю за зростанням методом вставляння.

19. Скласти програму з пропусками деяких вказівок для розв’язування задачі: задано таблицю А, яка містить N елементів і впорядкована за зростанням їх значень, а також задано число Z. Скласти програму для вставлення у таблицю числа Z так, щоб впорядкованість таблиці не порушилась.

20. Створити зовнішній вигляд форми, таблицю значень властивостей елементів управління, що розташовані на формі, фрагменти програмного коду для розв’язування задачі: створити проект, який містить поле надпису і в якому, використовуючи індикаторні поля, можна задавати різний тип написання тексту.

21. Створити програму для подання числа в різних системах числення в межах від двійкової до десяткової.

22. Написати програму для створення, доповнення та перегляду файлу бази даних, що містить відомості про книги (структура запису може мати такі поля: номер запису, назва книги, прізвище автора, рік видання, кількість сторінок).

23. Створити програму для демонстрації роботи із комбінованим списком.

24. Створити програму, що демонструє процес створення компонента RadioGroup під час створення форми; назви радіо-кнопок прочитати з текстового файлу, кожен рядок якого містить напис однієї радіо-кнопки. Обрання радіо-кнопки призводить до заміни тексту компонента Label підписом радіо-кнопки. Натиснення кнопки "Вихід" призводить до закінчення роботи програми.

25. Побудувати таблицю значень функції f(x)=x2-5x+6 на відрізку [0, 10] з кроком 1.

26. Скласти програму для подання будь-якого натурального числа десяткової системи числення в системі числення за основою А (1<А<10).

27. Знайти n перших простих чисел.

28. Створити функцію для обчислення довжини відрізка, заданого координатами своїх вершин на площині. Використати цю функцію у головній програмі для обчислення периметра трикутника, заданого координатами своїх вершин.

29. Кожний рядок файлу містить два слова: перше слово – англійською мовою, друге – переклад першого слова українською мовою. Написати програму для перекладу слова з англійської мови з використанням такого файлу.

30. Написати програму для демонстрації основних дій з однозв’язним списком.

31. Написати програму для демонстрації основних дій з двозв’язним списком.

32. Написати програму для демонстрації основних дій з чергою.

33. Написати програму для демонстрації основних дій зі стеком.

34. Створити веб-сторінку, на якій продемонструвати роботу із зображеннями і таблицями.

35. Створити веб-сторінку, на якій продемонструвати роботу із вбудованими скриптами. Розробити та використати деяку функцію.

36. Написати програму для реалізації "Текстового редактора".

Вимоги до програми:

1) Робота програми здійснюється в залежності від вибору одного з пунктів:

1 – перегляд файлу, 2 – створення файлу, 3 – вихід з програми.

Після виконання дій в кожному випадку реалізувати можливість повторного вибору.

У разі вибору пункту 1 виконати дії:

· ввести з клавіатури ім’я файлу;

· вивести вміст файлу на екран.

У разі вибору пункту 2 виконати дії:

· ввести з клавіатури ім’я файлу;

· повторити виконання дій:

o ввести з клавіатури текстовий рядок та зберегти його у файлі;

o припинити при введенні порожнього рядка.

У разі вибору пункту 3 здійснити вихід з програми. Працювати з файлами поточного каталогу.

2) Описати та використати процедури:

Назва процедури Опис процедури Параметри процедури
Ідентифікатори Тип Призначення
WriteMenu Виведення пунктів меню      
GetItem Введення з клавіатури номера вибраного пункту меню з перевіркою коректності введення даних Var N Byte Номер пункту меню
ReadNameFile Введення з клавіатури імені файлу з перевіркою коректності введення даних Var Name String Ім’я файла
ViewFile Перегляд вмісту файла Name String Ім’я файла
CreateFile Створення файла Name String Ім’я файла

 

37. Розробити веб-сторінку для інтернет-магазину за наведеним макетом.

Вимоги до виконання:

· розробити стилі для кожного елемента веб-сторінки;

· зберегти опис стилів у файлі style.css;

· створити веб-сторінку з використанням зв’язних стилів.

 

Логотип (малюнок) Заголовок (назва магазину)   Контактні телефони: ( Адреса: *
Тип 1 товару
Номер товару   Малюнок   Ціна................................ 100 грн Опис товару
     
Тип 2 товару
Номер товару   Малюнок   Ціна................................ 100 грн Опис товару
     

 

38. Створити сторінку сайту навчальних курсів, що відображає інформацію про навчальні дисципліни цих курсів. Загальна структура сторінки має бути такою.

· На сторінці розташовано випадаючий список, який містить перелік навчальних дисциплін курсів.

· Після вибору певної навчальної дисципліни потрібно здійснити:

o зміну емблеми відповідно до обраної дисципліни;

o зміну заголовку, що відповідає обраній дисципліні;

o відображення на даній сторінці впровадженого HTML-документу, що містить короткі відомості про тематику та обсяг вивчення обраної дисципліни, а також динамічне графічне гіперпосилання, за яким можна здійснити перехід до певного Web-сайту, на якому вказані вакансії, що потребують наявності знань у людини з обраної дисципліни.

 

Операційна система

39. Операційна система. На Робочому столі створити структуру вкладених папок до четвертого рівня включно. В папці третього рівня створити ярлик для завантаження програми Microsoft Excel. До папки другого рівня скопіювати всі файли з розширенням *.doc, що були створені за останній місяць.

40. Операційна система. Створити в кореневому каталозі диску D: папку, до якої скопіювати файли з розширенням *.xls. Заархівувати скопійовані файли. На Робочому столі створити папку. Розкрити створений архів в папку, що знаходиться на Робочому столі.

41. Операційна система. За допомогою графічного редактора створити рисунок. Зробити цей рисунок Фоном Робочого столу. До Головного меню додати групу Приклад, до якої помістити ярлик до файлу, в якому зберігається створений малюнок. Встановити 1 червня 2012 як системну дату. Додати до списку розкладок клавіатури іспанську мову. Сконфігурувати кнопки мишки як для "лівши".

42. Операційна система. Створити системну дискету і продемонструвати завантаження операційної системи з дискети.

 

Текстовий процесор

43. Робота з текстовим процесором:

1) Записати за допомогою текстового процесора текст, що має такі речення:

– визначення i призначення текстового редактора;

– визначення магістралі;

– визначення процесора;

– визначення операційної системи;

– правило роботи команди виклику допоміжного алгоритму;

2) Створений текст записати на робочий диск.

3) У створеному тексті змінити порядок запису речень: всі визначення записати в алфавітному порядку.

4) У створеному тексті змінити всі слова "ЕОМ" на "комп'ютер" i навпаки.

5) Підрахувати кількість символів в створеному тексті.

6) З тексту виділити визначення магістралі i вивести його на друк.

44. Використовуючи текстовий процесор створити список задач до екзамену з геометрії, а також малюнки до них. Файл, в якому буде зберігатись цей список переслати на всі комп’ютери аудиторії, використовуючи пошту.

45. Використовуючи текстовий процесор створити шаблон звіту складання екзаменаційної сесії. На основі шаблону створити документ, в якому повинні міститись відомості: прізвище студента; група, в якій навчається; оцінки з різних предметів, що складались на сесії; середній бал, кожного студента. Розмістити цей документ на робочому столі і зробити доступним для всіх користувачів локальної мережі.

46. Текстовий процесор. Створити набір стилів та шаблон для запису алгоритмів навчальною алгоритмічною мовою. Скласти і записати алгоритм для пошуку найбільшого елемента в лінійній таблиці. Продемонструвати роботу алгоритму на конкретному прикладі і скласти таблицю виконання.

47. Текстовий процесор. Створити ілюстрації топологій локальних мереж.

 

Табличний процесор

48. Задача на використання електронних таблиць:

1) Створити таблицю тарифікації вчителів школи, в якій для кожного з вчителів вказується стаж педагогічної роботи, ставка зарплати за 18 годин, виходячи з педагогічного стажу, кількість годин на тиждень, класне керівництво, перевірка зошитів, оплата за кабінет інформатики.

2) Виходячи з перерахованих даних для кожного вчителя підрахувати середню зарплату – ввести для цього вiдповiднi формули.

3) Вивести на друк відповідну таблицю.

4) Виконати такі операції над змістом створеної таблиці:

– копіювати клітинки, групи клітинок;

– впорядкувати елементи таблиці;

– вилучити елементи таблиці;

– внести зміни до таблиці;

– записати створену таблицю на диск.

49. Задача на використання електронних таблиць:

1) За допомогою електронних таблиць скласти програму розв'язування квадратного та лінійного рівняння. Виконати отримані програми для різноманітних вхідних даних.

2) Записати програми на диск.

50. Задача на використання електронних таблиць:

1) За допомогою електронних таблиць створити програму розв'язання системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими.

2) Виконати отриману програму для заданих наборів вхідних даних.

3) Записати програму на диск.

 

Система управління базами даних

51. Система управління базами даних. Створити базу даних, яка містить три таблиці: "Вчителі", "Учні", "Оцінки учнів". Задати ключові поля, створити зв’язки між таблицями. Створити декілька форм, макросів. Призначити кнопкам форми створені макроси. Створити декілька запитів на зміну. На їх основі створити звіти. Створити головну кнопкову форму з кнопками, що відкривають відповідні форми і звіти бази даних.

 

Графічний редактор

52. Графічний редактор. Зобразити базові алгоритмічні структури у вигляді блок-схем з відповідними підписами.

 

Використання прикладного програмного забезпечення

53. Використовуючи програмний засіб за обранням студента, виконати повне дослідження функції .

54. Використовуючи програмний засіб за обранням студента, знайти наближені значення коренів рівняння .

55. З використанням програмного засобу за обранням студента знайти наближений розв’язок (розв’язки) рівняння .

56. З використанням програмного засобу за обранням студента створити таблицю значень функції на проміжку від –1 до 1 з кроком 0.25. Проаналізувати результат.

57. Використовуючи програмний засіб за обранням студента, виконати дослідження функції .

58. Побудувати графік функції . Проаналізувати, куди прямує значення функції, якщо значення аргументу прямує до +¥ ?

59. Побудувати комп’ютерну модель броунівського руху за допомогою обраної інформаційної технології. Результати моделювання подати графічно. Охарактеризувати побудовану модель.

60. Побудувати комп’ютерну модель одновидової популяції за відсутності обмежень у обраному програмному засобі. Результати моделювання подати графічно. Охарактеризувати побудовану модель.

61. Побудувати комп’ютерну модель одновидової популяції за наявності обмежень у обраному програмному засобі. Результати моделювання подати графічно. Охарактеризувати побудовану модель.

62. Побудувати комп’ютерну модель промислового використання одновидової популяції за допомогою обраної інформаційної технології. Результати моделювання подати графічно. Охарактеризувати побудовану модель.

63. Побудувати комп’ютерну модель динаміки співіснування карасів і щук (модель виду "хижак-жертва") у обраному програмному засобі. Результати моделювання подати графічно. Охарактеризувати побудовану модель.

64. Побудувати комп’ютерну модель руху тіла (на пружині) під дією сили пружності з урахуванням (без урахування) опору середовища у обраному програмному засобі. Результати моделювання подати графічно. Охарактеризувати побудовану модель.

65. Побудувати комп’ютерну модель руху штучного супутника навколо Землі з коловою (еліптичною, параболічною) орбітою за допомогою обраної інформаційної технології. Результати моделювання подати графічно. Охарактеризувати побудовану модель.

66. Побудувати комп’ютерну модель задачі за допомогою обраної інформаційної технології:

У 3-х пунктах постачання зосереджений однорідний вантаж в обсязі 720 т, 310 т і 480 т. Цей вантаж необхідно перевезти в 3 пункти призначення відповідно в обсязі 360 т, 220 т і 420 т. Вартості перевезення однієї тони вантажу (в грн.) з кожного пункту постачання до кожного пункту призначення є відомими величинами і задаються матрицею:

Знайти план перевезень, який забезпечує вивезення наявного в пунктах постачання вантажу і завезення його до пунктів призначення в необхідній кількості при мінімальній загальній вартості перевезень.

 

Комп’ютерні мережі

67. Запропонувати та обґрунтувати варіант побудови однорангової мережі з використанням витої пари для випадку об’єднання 6 робочих місць, що знаходяться в одному кабінеті і спільного використання принтера, та файлів, що містяться на одному з комп’ютерів. Навести схему з'єднання, загальний перелік та кількість необхідного обладнання, вказати основні етапи побудови та налагодження мережі.

68. За допомогою пошукової системи розв’язати інформаційно-пошукову задачу:
Уявіть собі, що через три дні до вас приїздить гість з Японії. Ви - розгублені. Як зустріти гостя? Як зробити його перебування у вас приємним? Що зробити для того, щоб він почував себе у вас, як удома?
Вирішити дану проблему, знайти необхідні дані в мережі Інтернет засобами пошукових систем та геоінформаційних технологій.

69. Створити обліковий запис в Google. Створити систему персонального пошуку в Google (http://www.google.com.ua/cse), що призначена для пошуку сайтів, присвячених математичній інформатиці (не менше 10 джерел). У документах Google розташувати тестовий документ, форму та презентацію, присвячені математичній інформатиці. Опублікувати дані документи в мережі Інтернет і зробити їх спільними для групи користувачів.

 

4.2. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ"

 

1. Використовуючи метод послідовного уточнювання алгоритму, запропонувати методику пояснення задач (див. типові задачі 1-3, 5-7 до розділу "Інформатика"), а потім виконання алгоритму навчальною алгоритмічною мовою. Подати переклад цього алгоритму на одну з мов програмування.

2. Розробити методику пояснення учням розв'язування задачі:

Знаходження коренів біквадратного рівняння на множині дійсних чисел. Описати i використати при цьому допоміжний алгоритм знаходження коренів квадратного рівняння.

3. Розробити програму та завдання для експериментальної роботи з програмою для роботи з демонстраційними прикладами для задачі: знайти суми квадратів додатних елементів лінійної таблиці А дійсних чисел, пронумерованих від 1 до N.

4. Розробити програму та завдання для експериментальної роботи з програмою для роботи з демонстраційними прикладами для задачі: циклічно переміщувати (N-1) елементи таблиці А на одне місце вправо, тобто 1-й елемент таблиці А необхідно записати на місце другого, другий – на місце 3-го і т. д., а останній елемент записати на місце першого.

5. Розробити вказівки-підказки до розв’язування задачі: переписати від’ємні значення елементів лінійної таблиці A [M:N], яка складається із дійсних чисел, до іншої лінійної таблиці в зворотному порядку.

6. Скласти програму та розробити завдання для експериментальної роботи з програмою для задачі: знайти найменший дільник цілого додатного числа, більшого за одиницю.

7. Операційна система. За допомогою пошукової системи операційної системи знайти, яким чином можна швидко відшукати потрібний файл або папку. Занести ці відомості до текстового файлу з ім’ям "Пошук файлів". Скласти конкретні завдання для учнів таких типів: 1) знайти за допомогою "довідки" відомості про конкретне поняття; 2) знайти місце знаходження файлу за ім’ям, розміром, вмістом тексту, датою та часом останньої зміни, типом, обсягом.

8. Методична задача на використання текстового процесора (в т.ч. засобів підтримки графіки):

1) За допомогою основних команд редактора скласти i видрукувати такий дидактичний матеріал з інформатики: створити блок-схему алгоритму розв'язування біквадратного рівняння.

2) Записати блок-схему на диск.

3) Вказати напрями використання текстового процесора в роботі вчителя інформатики (математики).

9. Текстовий процесор. Скласти таблицю, що містить програму проведення тижня інформатики, в якій вказано назви заходів, їх час проведення, відповідальних за підготовку та проведення.

10. Текстовий процесор. Створити власну панель інструментів та вставити до неї кнопки вставлення математичної формули, об’єкту WordArt. Розробити конкретні завдання для навчання учнів роботи з переліченими засобами. Скласти алгоритми для виконання даних завдань, продемонструвати результат виконання на екрані комп’ютера.

11. Методична задача на використання графічного редактора:

1) За допомогою основних команд графічного редактора створити дидактичний матеріал для навчання основних базових структур алгоритмів.

2) Надрукувати цей дидактичний матеріал.

3) Записати створений дидактичний матеріал на диск.

12. Розробити картку-завдання з вказуванням послідовності дій для виконання завдання: скласти алгоритм упорядкування таблиці за зростанням методом обміну.

13. Розробити картку-завдання з вказуванням алгоритму розв’язування задачі: скласти проект, форма якого дозволяє при використанні кнопки “Пуск” розміщувати на екрані мітку з текстом, що об’єднує рядки, які знаходяться в трьох текстових вікнах після їх введення з клавіатури; при цьому текст записується в стовпчик; при натисненні на кнопку “Вихід” робота програми припиняється.

14. Розробити картку-завдання з вказуванням алгоритму розв’язування задачі: скласти базу даних “Бібліотека”, що складається з двох об’єктів “Книги” та “Читачі”, що пов’язані між собою зв’язком “Картка читача”, в якій містяться дані про книги, що брав читач.

15. Розробити картку-завдання з демонстрацією вказівок, які доцільно використати для одержання кінцевого результату: використовуючи пошукові системи, визначити які спектаклі сьогодні увечері відбуваються у вашому місті.

16. Розробити картку-завдання з вказуванням послідовності дій для виконання завдання: створити електронну поштову скриньку та відправити з неї електронного листа.

17. Розробити план-конспект уроку подання нових знань з теми “Інформація та інформаційні процеси”.

18. Розробити план-конспект уроку розвитку і закріплення умінь і навичок з теми “Графічний редактор”.

19. Розробити план-конспект уроку систематизації і узагальнення знань з теми “Інформаційна система та її складові”.

20. Розробити план-конспект комбінованого уроку з теми "Глобальна мережа Інтернет".

21. Розробити презентацію, яку можна використовувати при поданні нового матеріалу пояснювально-ілюстративним методом з теми "Пристрої комп’ютера".

22. Розробити план-конспект уроку систематизації та узагальнення знань з теми "Ознаки рівності трикутників" з використанням GRAN2D.

23. Розробити методику навчання розв’язування системи рівнянь графічним способом з використанням GRAN1.

24. Розробити план-конспект уроку розвитку і закріплення умінь і навичок з теми "Піраміда" з використанням ППЗ GRAN3D.

25. Розробити сценарій стратегії роботи в парах "Взаємне навчання" для вивчення теми "Типи діаграм та їх використання в середовищі табличного процесора".

26. Розробити методику застосування технології "Мозковий штурм" для розвитку практичних вмінь розв’язування квадратних рівнянь з використанням табличного процесора, ППЗ.

27. Скласти асоціативний кущ (або карту знань) для понять "алгоритм", "програма", "інформаційна модель", "комп’ютер" та розробити методику його використання в навчальному процесі.

28. Скласти карту знань для напрямів використання технологій Веб 2.0 в навчальному процесі.

29. Скласти карту знань для поняття "трикутник" і запропонувати методику її використання в навчальному процесі.

30. Розробити діаграми Ейлера-Вена для понять "підпрограма-процедура" та "підпрограма-функція"; "цикл-до" та "цикл-поки" і розробити методику їх використання у навчальному процесі.

31. Створити блог "Цікаве з історії інформатики (математики)" і запропонувати методику його використання в навчальному процесі.

32. Створити блог "Видатні українські вчені-інформатики" і запропонувати методику його використання в навчальному процесі.

33. Створити тест в системі Moodle з теми "Арифметичні дії з звичайними дробами" для перевірки вмінь усно рахувати.

34. Запропонувати методику проведення інтегрованого уроку з математики та інформатики з використанням технологій інтерактивного навчання.

 

 


Просмотров 1650

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!