Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оформлення звіту про практикуЗвітвиконують на стандартних аркушах формату А4. Роботу розміщують на одній стороні аркуша, залишаючиліворуч 30 мм, праворуч – 15 мм,зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.

На сторінці розміщують 28-30 рядків. Титульний лист оформлюють у відповідності із зразком (див. Додаток А).

Розділи звіту нумерують арабськими цифрами з крапкою у кінці. Номер розділу вказують перед заголовком.

Всі сторінки звіту також нумерують арабськими цифрами. Нумерація починається з титульного аркуша і закінчується на останньому аркуші додатків, включаючи таблиці і рисунки, розміщені на окремих сторінках. На титульному аркуші, змісті і першій сторінці вступу номери сторінок не пишуть, але враховують їх у загальну кількість.

Вступ, кожний розділ, висновки, додатки починають знової сторінки. Їх заголовки пишуть великими літерами. Відстань між заголовком і текстом складає один рядок. Назви розділів по тексту мають відповідати назвам, вказаним у змісті.

Основну частину цифрової інформації звіту оформлюють у таблицях. Вони повинні бути компактними і містити тільки ту інформацію, яка безпосередньо характеризує об'єкт дослідження. Показники, що характеризують один одного, повинні міститися поруч.

Кожна таблиця супроводжується текстом, який повністю або частково має знаходитись попереду таблиці. В тексті наводять аналіз показників таблиці, який закінчується логічними висновками. Але в тексті не повинні повторюватись цифри, наведені в таблиці.

Таблиця повинна мати чіткий і лаконічний тематичний заголовок згідно з її змістом. Над заголовком з правої сторони пишуть слово "Таблиця" та номер.

Заголовки таблиць, колонок і рядків починають з великої літери, підзаголовки – з малої, якщо вони є продовженням речення заголовка (наприклад, заголовок "Прибуток", а підзаголовок: "на 1 т"), і з великої, якщо вони є самостійними реченнями.

Нумерують таблиці у межахвсього звіту (до додатків): Таблиця 1, Таблиця 2 і т.д. або по розділах двома цифрами: Таблиця 1.1., Таблиця 2.3.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті: (табл. 1.1) або на наступній сторінці. Якщо до таблиці звертаються повторно, то пишуть: див. табл. 1. Бажано таблицю розмістити на одній сторінці без переносу. Якщо це неможливо, то при переносі на обох сторінках пишуть номери колонок і тоді на другій сторінці назву їх не повторюють, а над таблицею справа пишуть "Продовження табл. ..."Не відводять в таблицях окремих колонок "№ п/п" і "Одиниця вимірювання". Номер рядка вказують попереду його назви, а одиницю вимірювання – позаду, відокремивши її від назви комою. Якщо одиниця виміру для всіх показників таблиці спільна, то її краще вказати в кінці заголовка таблиці в дужках.

Таблицю розміщують так, щоб була можливість читати її без повороту роботи, або, у крайньому випадку, повернувши її по ходу стрілки годинника.

Крім таблиць, у роботі значне місце займають рисунки. Назву вказують під рисунком, після його номера, на тому ж рядку.

Додатки. Кожний додаток починають з нової сторінки, в правому кутку вгорі пишуть "Додаток А", а потім, по центру, тематичний заголовок. Якщо в додатку є таблиці і рисунки, то їх також нумерують окремо. Посилання на додатки в тексті роблять так само, як і на таблиці.

Скорочення і умовні позначення. Скорочення слів у тексті,заголовках розділів і підрозділів, таблиць, додатків і рисунків не дозволяється, за винятком загальноприйнятих стандартом.Якщо використовуються вузькоспеціалізовані скорочення і терміни, то їх необхідно один раз розшифрувати в дужках після першого використання в тексті.

Одиниці вимірювання необхідно вказувати за державними стандартами та іншими загальноприйнятими правилами. Наприклад, одиниці вимірювання маси: грам – г. кілограм – кг, центнер – ц, і т.д. Після таких скорочень крапку не ставлять. Грошові одиниці вимірювання позначають з крапкою: грн. 

Звіт про практику складають за наступними розділами:

Вступ

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика об'єкта практики

Розділ 2. Характеристика процесу виробництва та реалізації продукції на підприємстві

Розділ 3. Інформаційне забезпечення маркетингу на об'єкті практики

Розділ 4. Просування та стимулювання збуту продукції на підприємстві

Висновки

Додатки

Вступ (1-2 стор.)

Розкрити практичну значущість і актуальність маркетингу, його завдання в сучасних умовах. Визначити об'єкт, мету та завдання практики.

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика об'єкта практики (5-7 стор.)

Описати місце розташування підприємства, його статут, форму власності та галузеву належність.

Охарактеризувати, використовуючи статистичні таблиці. розміри землекористування об'єктапрактики; спеціалізацію його діяльності; наявність основних фондів і трудових ресурсів та їх використання: основні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства за останні 3-5 років.

Розділ 2. Характеристика процесу виробництва та реалізації продукції на підприємстві (5-7 стор.)

Дати загальну характеристику виробничого процесу об'єкта практики. Вказати конструкторські, технологічні таорганізаційні особливості процесу виготовлення продукції. Описати його структуру, тривалість, ступінь автоматизації та механізації; специфіку галузі.

Проаналізувати динаміку обсягів та асортименту продукції та виконання плану виробництва і реалізації досліджуваного підприємства за останні 3-5 років. Описати рівень якості товарів та фактори, що його обумовлюють.

Оцінити виконання договорів за обсягом і ритмічністю поставок, якістю та комплектністю продукції. Виявити внутрішні і зовнішні причини невиконання договірних зобов'язань та вказати внутрішньогосподарські резерви збільшення виробництва і реалізації.

Показати тенденції зміни у структурі витрат виробництва і реалізації продукції. Дати характеристику рентабельності основних її видів.

Описати канали реалізації продукції досліджуваного підприємства. Порівняти результати реалізації продукції різними каналами за рівнем доходності.

Розділ 3. Інформаційне забезпечення маркетингу на об'єкті практики (5-6 стор.)

Визначити роль інформації для маркетингових досліджень підприємства. Охарактеризувати основний зміст тапринципи інформаційного забезпечення маркетингового дослідження об'єкта практики. Описати види маркетингової інформації та основні джерела її отримання на підприємстві.

Розділ 4. Просування та стимулювання збуту продукції на підприємстві (5-7 стор.)

Описати процеси формування та реалізації цілей рекламної діяльності, визначення та впровадження; розробки та реалізації рекомендацій щодо формування попиту і стимулювання збуту.

Охарактеризувати засоби розповсюдження реклами, що використовуються на підприємстві, Навести конкретні приклади використання засобів стимулювання збуту продукції на підприємстві щодо споживачів та посередників (знижки з цін, надання товарів на пробу, призи, компенсації, премії, заохочення постійних покупців тощо). Проаналізувати існуючий на підприємстві стан організації роботи виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової та комунікаційної діяльності. Оцінити ефективність найважливіших засобів по стимулюванню збуту продукції.

Висновки (1,5-2 стор.).

У висновках необхідно дати об'єктивну оцінку маркетингової діяльності об'єкта практики. До кожного розділу звітуна основі проведеного аналізу необхідно навести конкретні висновки та пропозиції.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!