Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вимоги до звіту про практикуМіністерство аграрної політики України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Навчально-науковий інститут економіки

Кафедра маркетингу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ОЗНАЙОМЧОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

Для студентів 3-го курсу факультету менеджменту і маркетингу денної форми навчання за спеціальністю 6.030507 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр

 

 

Дніпропетровськ - 2009


Методичні рекомендації щодо проходження виробничої «Ознайомчої комплексної практики» для студентів 3-го курсу факультету менеджменту і маркетингу денної форми навчання за спеціальністю 6.030507 “Маркетинг” / ДДАУ. - Дніпропетровськ, 2009.–12 с.

 

 

Укладачі: к.е.н., доцент Курбацька Л.М., старший викладач Никитюк О.В.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу:

Протокол № 1 від 31 серпня 2009 р.

 

 

Схвалено науково-методичною радою факультету менеджменту і маркетингу:

Протокол № 1 від 31 серпня 2009 р.


Мета і завдання практики

 

Мета виробничої ознайомчої комплексної практики – закріпити теоретичні знання і отримати практичні навички процесу управління маркетингом на підприємстві, одержаних на заняттях в агроуніверситеті.

У результаті проходження ознайомчої комплексної практики студент повинен вміти орієнтуватися в основних поняттях і визначеннях маркетингу; знати функціональні та організаційні особливості маркетингу.

Виходячи з зазначеної мети, студент повинен виконати наступні завдання:

- проаналізувати стан і тенденції розвитку економіки підприємства за останні 3-5 років;

- визначити цілі підприємства та засоби їх досягнення;

- ознайомитись з сучасними організаційними маркетинговими структурами на підприємстві (відділом збуту, спеціалізованим відділом маркетингу, відділом по маркетинговим дослідженням, сучасним відділом маркетингу);

- розглянути систему збору маркетингової інформації, її джерела та складові;

- проаналізувати існуючу на підприємстві систему розподілу та стимулювання збуту продукції, визначити схеми каналів реалізації продукції;

- дослідити відносини із споживачами, конкурентами, постачальниками, посередниками; контактні аудиторії, їх типи, вплив на досягнення цілей підприємства;

- дослідити стан рекламної діяльності на підприємстві, вибір і обґрунтування засобів реклами та каналів її розповсюдження; фінансове забезпечення реклами;- навчитися виявляти резерви підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва;

- систематично вести щоденник;

- зібрати матеріал для написання звіту;

- виконувати розпорядження керівника практики від підприємства;

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.


Тематичний план

Прибувши на підприємство, практикант разом із керівником практики від підприємства розробляє календарний план проходження практики відповідно до існуючого тематичного плану.

На підприємстві студент працює на конкретному робочому місці. Щоденно студент-практикант заповнює робочий зошит, де відображає головний зміст роботи, зробленої за день, з обов'язковим розкриттям економічної інформації з питань, які вивчаються.

Робочий зошит систематично перевіряє, а по закінченню практики підписує керівник практики від господарства та завіряє печаткою.

Вимоги до звіту про практику

Практикант складає звіт про практику, у якому висвітлює результати проходження практики. Цей звіт повинен містити найбільш повну, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта на підприємстві. Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках і лекціях, не допускається.

Звіт про виконану роботу практикант складає у відповідній послідовності за розділами, що передбачені змістом практики.

До звіту у вигляді додатків бажано додати копії документів, використані при виконанні звіту.

Усі додатки до звіту повинні бути пронумеровані. Посилання у текстовій частині звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатка.

Звіт практиканта про практику перевіряється і підписується керівником практики від підприємства та завіряється печаткою підприємства - бази практики.

Практикант подає звіт про практику на кафедру не пізніше ніж через три дні після закінчення практики.До звіту підшиваються робочий зошит та щоденник, в якому відображено характеристику з підприємства про роботу практиканта із зазначенням її оцінки.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!