Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Андай деректер алынған нақты мәліметтерге әсер етуі мүмкін?-азаптау, зорлау, бопсалау, алдау сияқты заңға қайшы ірекеттерді қолдану

- сот отырысында анықтауға болмайтын, белгілі немес белгісіз дереккөздер

20) Қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға негіз болатын мән-жай анықталған жағдайда :

-Мемлекеттік айыптаушы қылмыстық қудалаудан бас тарту туралы мәлімдеуге құқылы

-Мемлекеттік айыптаушының қылмыстық қудалаудан бас тартуы, жеке айыптаушының қылмыстық процесс материалдарын пайдалана отырып,

қылмыстық қудалауды жүзеге асыруға кедергі келтірмейді

21) Қылмыстық процесті жүргізуші орган істің аяқталуы және оның негіздері туралы жазбаша хабарландырады :

-Күдіктіні, айыпталушыны, олардың қорғаушыларын

-Жәбірленуші және оның өкілін

22) Қылмыстық процесті жүргізуші органның заңсыз әрекеттері нәтижесінде келтірілген зиянның орнын өтетуге құқылы:

-Заңды негізсіз белгіленген мерзімінен артық тұтқында болған тұлғалар

-Қылмыстық қудалауды тоқтатуға негізді мән-жайлар анықталған тұлғаларға қатысты

23) Қылмыстық процесті жүргізуші органның заңсыз әрекеттері нәтижесінде келтірілген зиянның орнын өтетуге құқылы:

-Сотпен ақталған тұлға

-Оған қатысты реабилитациялық негіз бойынша ісі тоқтатлыған айыпталушы (күдікті)

24) Қылмыстық процесті жүргізуші органдардың заңсыз әрекеттеріне келтірілген мүліктік залалдың орын толтыру қамтиды;

-Заңсыз тәркіленген немесе мемлекеттік кіріске айналдырылған мүліктер
-Еңбекақы, зейнетақы, жәрдемақы және де өзге де табыстар

25) Қылмыстық істерді тоқтату немесе іс бойынша өндірісті қайта бастау туралы жазбаша хабарланады:

-айыпталушы

-жәбірленуші

-қорғаушы

26) Қылмыстық істерді бөлектеп алуға жол беріледі, егер мыналарға әсер етпесе:-істің толық болуына

-істі тергеп-тексерудегі жан-жақтылық пен тоқтаусыздыққа

Ылмыстық істі бөлек өндірісте қарау кімнің шешімімен қабылданады

-Анықтау органымен, тергеушімен

-Судьямен, сотпен

28) Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде мемлкеттік құпияларға жатады:

-Жедел ісзестіру қызметінің құпиясы

-Мемлекеттік құпия

29) Қылмыстық іс бойынша істі толық тоқтатуға немесе қандай да бір бөлігін тоқтата тұруға негіз болады:

-Сотталушы қылмыстық қудалауды ҚР-нан тыс жерде іс-сапарда болуына байланысты орындай алмайтын болса

-Сотталушы қылмыстық қудалауды ауыр науқасына байланысты орындай алмайтын болса


30) Қылмыстық іс бойынша істі тоқта тұру негіздері:

-Айыпталушы ретінде жауаптылыққа тартылатын тұлға анықталмаған кезде

-Сотталушының психикасының уақытша бұзылуы немесе өзгеде ауыр науқасы заңда көзделген тәртіппен куәландырылғанда

31) Қылмыстық іс бойынша істі тоқта тұру негіздері:

-Айыпталушы ретінде тану үшін тұлға анықталмаса

-Айыпталушы соттан немесе тергеуден жасырынып Жүрген болса

-Айыпталушының ауыр науқасына байланысты

32) Қылмыстық қудалау органының сотқа дейінгі тергеп тексеруді тоқтату туралы шешімі күшін жояды:

-Тоқтата тұру туралы негіздер жойылғанда-Істі тоқтата тұру туралы прокурордың, соттың шешімінің күші жойылғанда

33) Қылмыстық істің тоқтатылғаны және қайта басталғаны туралы жазбаша хабардар етіледі:

-Айыпталушы, күдікті

-Қорғаушы

34) Қылмыстық процеске қатысушылардың мерзім аяқталғаннан кейін жасаған процестік әрекеттері қандай болып есептеледі:

-Жарамсыз болып

-Заңдық күші жоқ

35) Қазақстан Республикасында сот әділдігі жүзеге асырылады:

-Жоғарғы сотпен

-Облыстық және оларға теңестірілген соттармен

36) Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік кодексіне сәйкес, прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру өкілеттіктері айқындалады:

-58

-192 б.2 т мен 194

37) Қылмыстық процесті жүргізуші органдар:

-Сот

-Тергеуші, прокурор

Ылмыстық қудалау органдары

-Анықтаушы, тергеуші

-Прокурор

МММММММММММММММММММММММ

1) Маманның қорытындысы мен айғақтары дегеніміз не:

-Қорытынды алғаннан кейін, оның берген қорытындысын түсіндіру немесе нақтылау мақсатында жүргізілген жауап алуда ол хабарланған мәліметтер

-Маманның айғақтары-рәсімделген және маманның алдына қылмыстық процесті жүргізетін адам немесе тараптар қойған мәселелер бойынша зерттеулердің мазмұны мен түйіндерін көрсететін құжат

2) Мүліктік залалдың орнын толтыру қамтиды;

-Зейнетақылар мен жәрдемақылар

-Еңбекақылар

3) Мемлекеттік құпияларды құрайтын дәлелдемелердің белгілері:

-Маңыздылық

-Құпиялылық

ППППППППППППППППППППППП

1) Прокурор жекеше-жариялы айыптау ісі бойынша іс жүргізуді бастауға немесе жалғастыруға құқылы:

-Жәбірленушінің шағымы болмаған кезде, не іс әрекет дәрменсіз немесе тәуелді күйдегі тұлғаға қатысты болса

-Жәбірленуші қорғау құқығын өз бетінше пайдалануға қабілетсіз болса

2) Прокурор жекеше айыптау ісі бойынша іс жүргізуді бастайды немесе жалғастырады:

-іс әрекет дәрменсіз немесе тәуелді күйдегі тұлғаға қатысты болса

3) Процестік іс-әрекетке қатысушы тұлға өзінің психикалық кемістігі салдарынан хаттаманы оқи алмайтын немесе қол қоя алмайтын жағдайда, оның келісімімен оқып қол қоятын тұлға:

-қорғаушы

- өкіл

-Өзі сенім білдірген жеке тұлға

4) Преюдиция бұл:

-қанағаттану дауына құқылы, күшіне енген сот үкімі

-Азаматтық іс бойынша күшіне енген сот шешімі

-Құқықтық күшіне енген үкім

5) Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве исчисляются:

Қылмыстық сот өндірісінде процессуалдық мерзімдердің есептелуі:

-Сағатпен

-Тәулікпен

ССССССССССССССССССССС

1) Сот талқылауының жариялылығын шектеу жол беріледі:

-мемлекеттік құпияларды қорғау мүддесіне қайшы келгенде

-кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы істер бойынша

2) Сот талқылауының жариялылығын шектеу жол беріледі:

-жәбірленушінің, куәнің немесе іске қатысатын басқа да адамдардың қауіпсіздігі талап етілетін жағдайларда

--жәбірленушінің отбасы мүшелерінің немесе жақын туыстарының қауіпсіздігі талап етілетін жағдайларда

-қылмыстық қудалауды жүзеге асыратын органның әрекеттеріне және шешімдеріне берілген шағымдар


3) Судьялардың тәуелсіздігі принципінің мағынасы:

-соттың сот төрелігін іске асыру жөніндегі қызметіне қандай да бір араласуға жол берілмеді

-судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз

4) Сарапшының қорытындысы және айғақтары деген не:

-Сарапшының қорытындысы-ҚПК-тің талаптарына сәйкес рәсімделген, сот-сараптамалық зерттеудің барысы мен нәтижелері көрсетілген құжат

-Сарапшының айғақтары-қорытындыны алынғаннан кейін оның берген қорытындысын түсіндіру немесе нақтылау мақсатында жүргізілген жауап алуда ол хабарлаған мәліметтер

5) Сотқа дейінгі тергеп-тексеруге немесе сот талқылауына қатысуға жіберілген қорғаушы, жәбірленушінің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген коммерцияық және заңмен қорғалатын өзге де құияны құрайтын мәліметтерді жария етпеу туралы тәртіпті сақтай отырып, жәбірленушіні қорғауды, оның мүдделерін білдіруді жүзеге асыру жолдары:

-Сараптама мекемесіне шарттық негізде тиісті сараптама жүргізу туралы сұрау салу жолдау

-Шарттық негізде маман тарту

-Заңды тұлғалардан анықтамаларды, мінездемелерді, өзге де құжаттарды талап ету

6) Сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде хаттамаларды жүргізу міндеті тұлға:

-тергеуші

-прокурор

7) Сәйкес мән жайлар анықталған жағдайда, тұлғаны қылмыстық жауаптылықтан босатып, қылмыстық істі тоқтатуға құқылы тұлға;

-Прокурор

-Тергеуші


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!