Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Предмет і галузь досліджень соціології політики • Галузі досліджень соціології політичних відносин 6 частьУ суспільстві знижується престиж освіти й культури, ще призводить до зниження рівня духовності, породжує моральну та інтелектуальну деградацію.

В українському суспільстві за останні три роки спостері­гається прогрес лібералізації змісту та форм дозвільної діяль­ності, що зумовлено падінням тоталітарного режиму, розвит­ком демократичних засад, формуванням ринкових відносин. Населення України вже не інтегроване в жорстко централі­зовану систему моноідеологічних цінностей, вільно може оби­рати відповідні до її потреб та запитів види і форми дозвілля. Процес лібералізації, безумовно, відіграє позитивну роль у від­творенні та створенні громадян нового суспільства, формуючи самостійність, незалежність думки, життєву активність. Вод­ночас він має і негативні сторони, оскільки породжує спроби певних установ створити нові ідеологічні "універсали" і то-талітаризацію дозвілля, підштовхує молодь до абслютизації нових "антицінностей" всупереч минулим.

В організації дозвілля слід брати до уваги суб'єктивний фактор оцінки можливостей задоволення своїх культурних по-


треб, які як добрі оцінює 8% молоді, а як незадовільні — 31%. Соціальна і матеріально-фінансова диференціація серед населення посилюється. З'являються окремі групи, яким ста­ють недоступними цілі галузі культури масового характеру (кіно, театр, концерти популярних артистів, новинки літера­тури), що породжує відплив цих груп, особливо підлітків, не стільки в "домашні" форми культури, скільки (що соціально і кримінально небезпечно) в "тусовки", в неорганізовані ("ву­личні") спілкування.

Посилюються розриви в спілкуванні старших та молодших (батьків і дітей, різних поколінь), що призводить до руйну­вання традиційних сімейних форм дозвілля. Порушується спадкоємність, наступність у дозвіллі поколінь, втрачаються деякі важливі традиційно-національні форми дозвілля і спіл­кування.

В нових умовах складається суперечлива ситуація, яка по­лягає в тому, що об'єктивно виникає суперечність між де­ржавною культурною політикою в сфері дозвілля і реальним духов- ним прагненням населення і особливо молоді.

Пріоритетом державної культурної політики проголошені цінності національної культури в системі загальнолюдських цінностей, тоді як "західноорієнтовані" споживацькі установ­ки населення значною мірою націлені на освоєння комерціа­лізованої західної поп-культури, яка "розмиває" малотривке національне начало в культурі. Західні орієнтації призводять до денаціоналізації української культури (тільки 2% фільмів кінопрокату становлять українські).

Нині у свідомості населення, особливо молоді, спостеріга­ються, принаймні, чотири типи цілісних орієнтацій на прове­дення дозвілля: "вестернізація", національно-патріотичний, інтернаціональний, націонал-екстремістський (націоналістич­ний). "Вестернізація" характерна для різних прошарків мо­лоді, але передусім для сфери торговельно-опосередковуючої діяльності, і означає домінуючу роль в її дозвіллі західної ма­сової культури (поп-культури) з усіма її атрибутами й аксе­суарами. Цей тип орієнтації за останні роки досить поширився, його матеріально підтримують комерційні структури. Націо­нально-патріотична організація на проведення дозвілля спря­мована на плідний синтез національно-народної (традиційно української) і новітньої національної культури, що тривалий час переслідувалась як "буржуазно-націоналістична". Вона характеризується відкритістю, толерантністю тощо. Націо­нально-патріотична організація притаманна більшій частині інтелігенції, сільській молоді і меншою мірою робітникам. Во­на реалізується переважно в державних культурно-дозвільних


закладах, у засобах масової інформації на відміну від "вес-тернізації", що має в основному приватизований характер. Ін­тернаціональна орієнтація на проведення дозвілля притамана російськомовному населенню та значній частині населення східних та південних районів України. В ній відбивається праг­нення синтезувати культуру народів України на російсько­мовній основі або на основі двомовності. Цьому типу культури дозвілля властива певна внутрішня розбіжність, неузгодже­ність між традиціями і новаціями, між прийнятним ставлен­ням до соціалістичної Культури минулого і новими лібераль­но-демократичними цінностями, між "русоцентризмом" і "україноцентризмом". Відповідно до цього "інтернаціональ­ний" стиль проведення дозвілля (як і його суб'єкти-носії) ви­являється дещо неоднорідним, динамічним або навіть амбі­валентним за своїм духовним і психологічним змістом. Нарешті, останній тип ціннісних орієнтацій націонал-екстре-містський виступає як непримиренне, вороже ставлення до синтезу або діалогу культур в дозвільній діяльності, наполягає на її повній дерусифікації і не визнає поміркованого природ­но-еволюційного механізму формування культури молодої ук­раїнської держави, роблячи наголос на "боротьбі" і "рішучих діях". Цей тип культури притаманний передусім певним ко­лам гуманітарної та науково-технічної інтелігенції, студентам, частині селянської і робітничої молоді західних регіонів Ук­раїни.

Проведене нами на замовлення Українського НДІ проблем молоді опитування експертів з проблеми пріоритетів у роботі закладів культури показало, що провідне місце в їх роботі по­винні займати потреби морального оздоровлення і розвитку людей (84 %), художньо-естетичні потреби та потреба співіс­нування, науково-пізнавальні, культурно-етнічні та громадсь­ко-політичні потреби, а також релігійні.

Передумовою розвитку української культури є зростання національної самосвідомості як імпульсу національного само­ствердження. Слід зазначити, що незважаючи на всі еконо­мічні негаразди, в суспільній свідомості зростає не тільки ін­терес, але й потреба в національній та етнічній самоідентифі-кації засобами культури. Опитування нами населення України (1993 р.) показало, що 66% відчувають потребу в знаннях з українознавства, 77,5% — в знаннях про культуру тієї нації, до якої вони належать, 3/4 опитаних представників різних національностей цікавляться історією та національними особ­ливостями української культури.

Важливою етносоціологічною характеристикою самозбере­ження й розвитку культури є високий рівень самоідентифікації


і самооцінки українців (середній бал 3,8), який корелює із великим бажанням підвищувати рівень своєї культури (4 ба­ли) , та позитивною оцінкою (74 %) відродження і поширення самобутньої української культури.

Про глибинні зрушення в національно-культурній самосві­домості населення свідчить той факт (за даними опитування), що чверть населення за останні три роки стала частіше і біль­ше приділяти уваги українській культурі. Серед найважли­віших для них елементів української культури вони виділили насамперед мистецтво, історію і мову.

Останнім часом населення нашої держави приділяє значну увагу фольклору, народному мистецтву, звичаям як основі буття культури, що дає певні підстави для стриманого опти­мізму і прогнозу подальшого освоєння народного мистецтва і зростання творчих потенцій населення як передумови розвит­ку української художньої культури.

Висновки. Певним соціологічним, якщо не еквівалентом, то "визначником" сучасної соціокультурної реальності є стан культурного життя населення. На його дослідження й спря­мовані зусилля соціологів з метою створення моделі майбут­ньої культури України, перспективного культурологічного об­разу Вітчизни, як орієнтира культуротворчих спрямувань.

Масштабність соціокультуротворчих завдань в Україні поки що не забезпечена ні відповідними інституціями, ні кадрами, хоч час соціології настав. Нова культурна політика вимагає нового соціологічно вивіреного знання нової культурної реаль­ності.

Ключові поняття і терміни: матеріальна, духовна, художня культура; пізнавальна, світоглядна, комунікативна, оцінно-нормативна, інтегративна функції культури; об'єкти соціології культури; цінності культури; поняття "цивілізація", "культу­ра суспільства"; субкультура, соціолінгвістика, етнокультура, соціодинаміка культури.

Запитання для самоперевірки

1. У чому суть структури культури?

2. Які функції культури?

3. Назвіть філософські концепції культури.

4. Які співвідношення соціології культури і соціології науки, освіти, пра­ва,мистецтва, релігії та моралі?

5. Яка роль культури в нормативно-ціннісній регуляції і саморегуляції діяльності та поведінки суб'єкта життєдіяльності?

6. Назвіть основні принципи культурної політики в Україні.

7. Єдність і відмінність між міською і сільською культурами.

8. Зробіть соціально-культурну характеристику інженерно-технічної, на­укової, педагогічної, управлінської, сільської інтелігенції.


План семінарського заняття(2 год)

1.Об'єкт і предмет соціології культури.

2. Культура суспільства.

3. Культура й особа.

4. Проблема культурного відродження в Україні.

Теми рефератів

. 1. Культурний процес та його соціальна організація.

2. Динаміка культурних процесів у соціальних спільностях і колективах.

3. Інтелігенція і соціодинаміка культури.

4. Творчість як вища форма культурної діяльності.

Рекомендована література

1. Арутюнов С.А. Этнографическая культура и изучение культурной ди­намики. М., 1979.

2. Бытие человека в культуре: Опыт этнологического подхода. К., 1992.

3. Екологія і культура. К., 1992.

4. Історія української культури / Під ред. І.Крип'якевича. Львів, 1937.

5. Історія української культури. / Відп. за випуск В. П. Шкварець. Ми­колаїв, 1996.

6. Культура і побут населення України. К., 1991.

7. Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. Тернопіль, 1993.

8. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. К., 1992.

9. Семчишин М. Тисяча років українського культурного процесу. Нью-Йорк — Париж — Сідней — Торонто, 1985.

 

10. Столяров И.А. Управление культурой. М., 1988.

11. Туганова О.Э. Современная культура США. М., 1988.

12. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я., Гелей С.Д., Російська З.П. та ін. Львів, 1992.

13. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. К., 1992.

14. Шинкарук Л-, Русанівський В., Толочко П. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє. К., 1990.


ЛЕКЦІЯ 12

СОЦІОЛОГІЯ НАУКИПросмотров 719

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!