Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 7. Соціальні суб’єкти політичної владиТеоретичне обґрунтування елітаризму: морально-інституціональний і структурно-функціональний підходи. Платон, А. Гамільтон, Ф. Ніцше. Теорія еліти В. Парето. Циркуляція еліти як умова соціальної стабільності. Г. Моска про виділення еліти як умову існування цивілізації. Р. Міхельс про утворення демократією еліти для самозбереження. К. Маннгейм про перехід від еліти "крові" і "багатства" до еліти "здібності".

Концепція елітарної демократії (демократичного елітаризму) Й. Шумпетера, Г. Лассуела та ін. Плюралізм еліт і дисперсії влади на основі балансу політичних інтересів. Закрите і відкрите суспільство, істеблішмент і номенклатура.

Сутність політичного лідерства. Функціональне призначення лідера. Керівники і лідер. Політичне лідерство як політична поведінка. Типи лідерів. Харизматичний тип лідера. Сучасні концепції феномену лідера. "Теорія рис". Ситуаційний підхід. Е. Фромм, Д. Рісмен, М. Вебер про об'єктивні ознаки політичного лідера та його якості.

Механізм політичного лідерства. Руйнування інституту політичного лідерства і його трансформації в культ особи.

План лекції:

1. Групи інтересів: поняття, структура, функції і типи.

2. Поняття і визначення політичної еліти. Сучасні концепції еліти.

3. Сутність і типологія політичного лідерства.

 

План семінарського заняття (12 год.)

Заняття 1:

1. Поняття групи інтересів і їх характеристика як суб’єктів влади.

2. Сутність та різновиди групових інтересів.

Заняття 2:

1. Моделі захисту групових інтересів.

2. Особливості формування групи інтересів у посткомуністичній Україні.

3. Місце і роль груп інтересів в політиці сучасної України.

Заняття 3:

1. Політична еліта: еволюція поняття та суть.

2. Причини і механізм формування політичної еліти.

3. Функції політичної еліти.

Заняття 4:

1. Класичні та сучасні концепції в елітології.

2. Політична еліта в сучасній Україні.

Заняття 5:

1. Політичне лідерство в політичній думці: Н.Макіавеллі, К. Маркс

2. Поняття «політичне лідерство». Типологія політичного лідерства.

3. Теорії політичного лідерства. Функції політичного лідера.

Заняття 6:

1. Політичне лідерство, як специфічний суб’єкт влади.

2. Політичне лідерство в Україні

3. Навчальне тестування «Політичний лідер»

Література:

 

Авцинова Г. В. Политическое лидерство. //Государство и право. —1993 — №8.АшинГ. Политическое лидерство: оптимальный стиль. // Общественные на­уки и современность.— 1993. — № 2

Ашин Г. Современные теории элиты: критический очерк. М., 1985.

Ашин Г.К. Элитизм и демократия // Общественные науки и современность. ; 1996. № 5.

Бебик В. Як стати, популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. - К.,1993.

Білецька О., Зливков В., Яковенко С. Зірки, що починають світити. // Політологічні читання,— 1991 .- № 4

Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. ^М, 1992.

Вебер М. Политика как призвание и профессия. // Избранные произведения. М.,1990

Деревянко Е. В. Неизбежность аристократии духа: учение Ортега-і-Гасета об общественном идеале.// Социологические исследования. 1992. — № 6.

Кравченко М. Макиавелли: технология эффективного лидерства.//Социологические исследования.. 1993.—№ 6.

Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры в новую россий­скую элиту// Общественные науки и современность. 1996. № 5.

Куколев И.В. Трансформация политических элит в России // Обществен­ные науки и современность. 1997.№ 4.

Лапин Н.И. Ценности, группы интересов и трансформация российского об­щества // Социс. 1997. № 3.

Лоббизм в России: этапы большого пути // Социс. 1995. 3, 4.

Макиавелли Н. Государь. Избранные сочинения. М.: «Художественная литература», 1992.

Милсс Р. Властвующая элита. М., 1959.

Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии //Диалог. —1990.- № 3, 5, 7, 9, 11, 13.- 1991.- № 1, 3.

Нарта М. Теория элит и политика. М., 1978.

Ницше Ф. По ту сторону добра й зла. Соч. в 2-х т. — М., 1991. — Т. 1. Отд. 9.

Ортега-і-Гассет X. Бунт мас. Вибрані твори. К.: Основи, 1994.

Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 1996. Гл. 8, 9. |Перегудов С., Семененко И. Лоббизм в политической системе России // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 9.

Платон. Государство. Соч. в 3-х т. М., 1971. — Т. 3. — Ч. І. — Кн. 5,8.

Політологія. Підручник під ред. О. І. Семківа. Львів: Світ, 1994.

Такер Р. Политическая культура и лидерство в Советской России. От Ленина до Горбачева. // США: Экономика. Политика. Идеология. 1990. — № І.

Україна: лідерство, еліта, влада. // Матеріали дискусії відкритого засідання Київського міжнародного клубу «Політична думка» // Політична думка. — 1994. - № 1.

Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис. 1997. № 2. ;

Concept of Leadership / Ed. by Jeffrey A.Sonnenfeld. Dartmouth, 1995.

 

Теми рефератів:

1. Різновиди і еволюція теорій еліти.

2. Політичні еліти в сучасному суспільстві.

3. Специфіка формування політичної еліти в сучасні Україні.

4. Теорія лідерства в світовій та вітчизняній політичній думці.

5. Політичний портрет видного політичного діяча.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Сформулюйте визначення груп інтересів. Яку роль грають групи інтересів у політичному житті?

2. Чим відрізняється корпоративізм від лобізму?

3. Перелічите основні методи лобізму.

4. Дайте порівняльну характеристику теорій еліти В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельса.

5. Які зміни відбулися в українській еліті за останні десять років? Чи відбулася зміна еліти в Україні?

6. Назвіть основні концепції політичного лідерства. Розкрийте їх зміст.

7. Перелічить й опишіть відомі Вам типи політичного лідерства.

8. Назвіть трьох відомих Вам політичних лідерів, яким відповідно притаманний авторитарний, демократичний і стиль невтручання.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!