Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 6. Громадянське суспільство і владаТема 5. Соціальні основи політики

Основні поняття стратифікації. Економічно детермінована влада й соціальний порядок.

Детермінація класової ситуації ринковою ситуацією. Спільні дії як наслідок класового інтересу. Типи «класової боротьби». Статусні почесті. Гарантії статусної стратифікації

Статусні привілеї. Поняття класу й класового статусу. Значення пануючих класів. Соціальні страти і їхній статус.

План лекції:

1. Соціальні групи як суб'єкти політики

2. Соціальна стратифікація і мобільність.

 

 

План семінарського заняття (10 години)

Заняття 1:

1. Соціальні спільноти як суб’єкти політики.

2. Основні концепції розвитку соціальної структури.

3. Соціальні групи, страти як суб'єкти політичної діяльності

 

Заняття 2:

1. Підходи до визначення соціальної мобільності

2. Соціальна мобільність: зміст та прояви

3. Види соціальної мобільності. Канали вертикальної мобільності

4. Соціальна мобільність в Україні

 

 

Заняття 3:

1. Соціальна стратифікація: суть поняття та його розвиток.

2. Стратифікація суспільства. Статусна група та статусні почесті.

 

Заняття 4:

1. Поділ суспільства на класи. Класова боротьба.

2. Соціальна структура тоталітарного суспільства

Заняття 5:

1. Соціальна стратифікація західних суспільств

2. Соціальна стратифікація та її перспективи в Україні. (навчальна гра «Сценарії розвитку стратифікаційної системи українського суспільства»)

 

Література:

Андрєєв С. Політичні інтереси і політичні відносини. // Соціально-політичні науки. — 1991. — № 6.

Андрусишин Б. Соціальні конфлікти в України: спроба ретроспективного аналізу. // Сучасність. — 1994. — № 2.

ВоловичВ., Макєєв С. Соціальна стратифікація і політика // Політична думка. - 1993. - № 1.

Гиденс Э. Стратификация и классовая структура. // Социс. — 1992. — № 9.

Головаха Е. Пухляк В. Політична соціалізація у посткомуністичній Україні // Політична думка. — 1994. — № 2.

Козловець М. На горизонті — середній клас // Віче. — 1995. — № 7.

Козирев Ю. Социальная стратификация в человеческом измерении // Философская и социологическая мысль — 1992. — № 2.

Комаров М. Социальная стратификация и социальная структура // Социс. — 1992. - № 7.

Мешков П. Бюрократизм и бюрократия в системе социально-политических отношений // Социально-политические науки — 1992. — № 1.

Руткевич М. Социальная поляризация // Социс. — 1992. — № 9. 

Теми рефератів:

1. М. Вебер і К. Маркс про соціальні джерела політичної влади.

2. Динамізація процесів соціальної диференціації: причини і наслідки в політичній сфері.

3. Соціальна справедливість: реальні протиріччя і їхнє відображення в політику.

4. Проблеми соціального статусу інтелігенції в нових умовах.

5. Бюрократія в умовах демократії.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Що розуміється під соціальною структурою суспільства і який вплив вона робить на формуванню політичного курсу країни?

2. У чому Ви бачите принципову відмінність “веберовскої” концепції соціальної стратифікації від безроздільно пануючої раніше в нашому суспільствознавстві концепції соціально-класової структури суспільства?

3. Які на Вашу думку причини бурхливого процесу соціальної диференціації в Україні в сучасних умовах? Як Ви оцінюєте це явище і його можливі наслідки ?

4. Які шляхи формування середнього шару в Україні? Всебічно обґрунтуйте положення про те, що саме середній клас є соціальною опорою демократичного режиму.

5. Назвіть основні міри, що запобігають розширенню маргинальності в суспільстві.

6. Дайте визначення поняттю «бюрократія».

Тема 6. Громадянське суспільство і влада

 

Поняття «громадянське суспільство». Генезис поняття «громадянське суспільство». Громадянське суспільство і держава в теорії Аристотеля та Платона. Погляди Томас Гоббса. Джона Локка, Шарля Монтеськ’є, Жан-Жака Руссо та Г.Гегеля та їх розуміння поняття «громадянське суспільство».

Сутність громадянського суспільства. Громадянське суспільство як альтернатива традиційному та станово-кастовому суспільству. Вільний індивід як основа громадянського суспільства. Головні передумови громадянського суспільства. Громадянське суспільство як сукупність між особових відносин. Головні ознаки громадянського суспільства.Структура громадянського суспільства. Громадянське суспільство як складна і багаторівнева система невладних зв'язків і структур.

Громадянське суспільство в Україні.

План лекції:

 

1. Громадянське суспільство : поняття, генезис, основні ознаки;

2. Передумови виникнення громадянського суспільства та його структура;

3. Конституціоналізм як режим взаємовідносин держави і громадянського суспільства.

 

План семінарського заняття (6 год.)

Заняття 1:

1. Поняття громадянського суспільства і його характеристика.

2. Концепція громадянського суспільства в суспільній думці, її генезис і розвиток.

Заняття 2:

1. Форми, типи громадянського суспільства в теорії і суспільній практиці.

2. Основи, принципи, умови і фактори становлення і розвитку громадянського суспільства.

Заняття 3:

1. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства: взаємодія і взаємозв'язок.

2. Механізми захисту прав людини.

3. Перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.

Література:

Бжезінський З. Україна має стати європейською державою // Сучасність. – 1992. -№9.

Володин А.Г. Гражданское общество и политика в Росси: изменение парадигмы // Политические исследования. 1998. №6. С. 992-102.

Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные источники и основные вехи формирования // Вопрос философии. 1991. №7.

Геллнер Э. Условия воли: гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995.
Голенкова З.Т. Гражданское общество в России // Социологические исследования. 1997. №3.
Гражданское общество и правовое государство: предпосылки формирования. М.: Институт государства и права АН СССР, 1991.

Грицяк І., Кампо В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні: проблеми та перспективи // Розбудова держави. – 1993. - №8.

Декларація про державний суверенітет України // Відомості верховної Ради. – 1990. - №3.

Дарендорф Р. От социального государства к цивилизованному обществу // Политические исследования. 1993. №5.

Ильин М.В., Кузнец Б.И. Две стороны одной медали: гражданское общество и государство.// Политические исследования. 1992.№ 1-2.

Кочетков А.П. О формировании гражданского общества // Социально-политические науки. 1992. №1.

Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России // Политические исследования. 1996. №5. С. 107-119.

Перегудел С. Гражданское общество как политический феномен // Свободная мысль. 1992. №9.
Перегудел С.П. Новейшие тенденции в изучении отношений гражданского общества и государства // Политические исследования. 1998. №1. С. 137-148.

Соловьев А.И. Три образа государства – три стратегии гражданского общества // Политические исследования. 1996. №6.

Шмиттер Ф. Соображение о гражданском обществе и консолидации демократии // Политические исследования. 1996. №5.

Козлихин И.Ю. Идея правого государства: история и современность. СПб, 1993.
Туров И.С. Общество как социальная система // Социально-политический журнал. 1994. №7-8.

Фотиев Г. Гражданское общество. София, 1992.

Шацкий Э. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество // Политические исследования. 1997. №6.

 

Теми рефератів:

 

1. Джерела формування правової держави.

2. Механізми захисту прав людини.

3. Перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Що таке громадянське суспільство? Відбиває дане поняття?

2. Що є основою громадянського суспільства? Чим відрізняється громадянське суспільство від держави?

3. Чому розвиток держави залежить від зрілості громадянського суспільства?

4. З чим пов’язано ототожнювання понять “держава” і “громадянське суспільство” до середини ХУІІ сторіччя?

5. Порівняйте марксистську та соціал-демократичну інтерпретацію взаємовідносин держави і громадянського суспільства.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!