Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пәнінің оқу-әдістемелік кешеніВ011000 «Физика» мамандығы бойынша оқитын

Курс студенттеріне арналған

«Радиоэлектроника»

пәнінің оқу-әдістемелік кешені

 

Семей, 2013 жыл

 

 

Оқу-әдістемелік бағдарламаны құрастырған: Физика кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. Желдыбаева Б.С.

 

 

Кафедра отырысында бекітілді:

Хаттама №10, 19.06.2012 ж.

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.д., профессор____________ Маусымбаев С.С.

 

 

Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған

Хаттама № 6, 21.06.2012 жыл .

 

ФМФ оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы: Батырова К.А.

 

Физика-математика факультетінің ғылыми-кеңесінде бекітілді

Хаттама №.10, 29.06.2012.

 

Физика-математика факультетінің

деканы, ф.-м.ғ.д., доцент: Берикханова Г.Е.

 

 

Мазмұны

1. Пән бойынша глоссари 4

2. Лекциялардың қысқаша конспектілері 5

3. Лабораториялық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулар 33

4. СОӨЖ бойынша әдістемелік нұсқаулар 37

5. СӨЖ бойынша әдістемелік нұсқаулар 39

6. Бақылау - өлшеу құралдары 65

1.Пән бойынша глоссари

Жиілікті автоматты реттеу. Жиілікті автоматты реттеу. Автогенератордың тербеліс жиілігін автоматты түрде басқару. Ол радиоқабылдағыштарды, радиотехникалық құрылғыларды кеңінен қолдылады.
Кушейтуді автоматты реттеу. Сигнал кірісінде оның қуатын өзгертткен кезде радиоқабылдағыштың кушейтуін автоматты өзгертетін құрылғы.
Амплитудалық молудация. Өшпейтін тербелістер оған сәйкес келетін модуляцияланған тербелістер мен амплитудасы бойынша модуляциялану.
Амплитудалық сипаттама. Құрылғы шығысындағы сигналдың оның кірісіндегі сигнал амплитудасына тәуелділігі.
Амплитудалық – жиіліктік сипаттама. З Құрылғы шығысындағы гармониялық сигнал а амплитудасының оның кірісіндегі тұрақты амплитудаға тәуелділігі.
Амплитудалық дискриминатор. Анықталған амплитудалы электірлік сигналды бөлу.

 Биполярлық сигнал. Оң және теріс мәндер қабылдайтын аналогтық сигнал.
Биполярлық транзистор. Екі таңбалы тасмалдаушылармен анықталатын процесс.
Қалпына келтіру уақыты. Шыққандағы мен кіргендегі сигналдар арасындағы уақыт.
ИС тандау уақыты. Шығыстағы информация сигналдар мен кірістегі сигналдар арасындағы уақыт.
Таңдау уақыты. ИС сигналды берген уақыт пен шыққан уақыт
Адресті таңдау уақыты Шығыста алынған сигнал информациясы мен кіріске келіп түскен адрес арсындағы уақыт.
Генератор Элетр энергиясын өндіретін электротехникалық немесе радиотехникалық құрылғы.
Демодулятор Модулясияланған сигналды қабылдайтын және қалпына келтіретін құрылғы
Демодуляция Молдуляцияға кері процесс
Детертирлеу Нәтижесінде басқа жиілік пайда болтын электр тербелістерін өзгерту
Электрлік импульс Электр тогы немесе қайсы бір мәнінен аз уақыт ауытқуы
Импульстік модуляция Нәтижесінде гармониялық тербелістер қысқа импуьлске айналатын модуляция
Тарату желісі Жоғары жиілікті тербеліс энергиясын жеткізетін радиотехникалық құрылғы
Байланыс жиелісі Таратқыштан қабылдағышқа хабарды жеткізуге көмектесетін техникалық құрылғылар мен физикалық орталар жиынтығы
Жеткізуші антенна Келіп тускен жоғары жиілікті токтарды еркін электромагниттік толқындарға айналдыратын айналдырғыш
Айнымалы ток Уақыт бойынша бағыты да өзгеретін электр ток
Тербебеліс фазасы Әрбір уақыт мезетіндегі тербелмелістің уақытын өлшейтін шама
Фазалық модуляция Жоғары жиілікті тербелістің фазасын реттейтін сигнал
Фаза айнылдырғыш Фазалы модуляцияны іске асыратын қондырғы
Фазалық фильтер Оның формасын өзгертпей сигналды ұстайтын электрлі фильтер
Фазалық фронт Фазалары бірдей нуктелердің геометриялық орны
Фазоинвертор Радиотехникада бір бірінен фазалар айырмасы 180 градусқа тең болатын екі шығыс сигналын айыратын құрылғы
Фаза қозғаушы тізбек Фаза айландырғыш сияқты
Электроника Электорндардың электор магниттік өрістермен әсерлесу туралы ғылым
Электроқозғаушы куш Табиғи немесе жасанды әсердің нәтижесінде кернеудің пайда болуы
Электомагниттк толқын Элетр және магнит өрістерінің бір біріне айналуы нәтижесінде пайда болатын тербелістер
     

КІРІСПЕЭлектроника — ғылым мен техниканың жаңа саласы. Алғашқы электрондық приборлар тек осы ғасырдың бас кезінде ғана шыға бастады. Алайда электроника қарыштап дамып, ғылым мен техниканың, күнделікті өмірдің саласында өріс алып орын тепті.

Радиобайланыс, радиохабар, дыбысты «ино, космос корабльдерін және жасанды спутниктерді басқару, космостан сигналдар қабылдаурпланеталар бетін фотоға түсіру, мұхит тұңғиықтарин және космос кеңістіктерін радиозондылау, байланыс спутниктерін және космос корабльдерін пайдаланып телехабарларды беру және радиобайланыс жасау, электрондық дефектоскопия, жйғары жиілікті терапия, телемехани-калық және кибернетикалық тетіктерді, шапшаң эрекет етуші есептеу машиналарын жасау, міне, осылардың бәрін электрониканың арқасында іс жүзіне асыруға мүмкіншілік туып отыр. Біздің еліміздін, халық шаруашылығында электроника жоспарлаудың тиімді тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік береді, курделі өндіріс процестерін басқаруға көмектеседі. Электрониканың маңызы КПСС Программасы сияқты тарихи документте де атап көрсетілген.

Электрониканың жетістіктері — ғылым мен техниканың түрлі салаларының творчестволық бірлесуінің, отандық және шетелдік көрнекті ғалымдар мен конструкторлар еңбегінің нәтижесі болып табылады. Электрониканың дамуына жол ашқан жағдайдың бірі Александр Степанович Поповтың 1895 жылы радионы ойлап табуы болды. Атап айтқанда, радиотехника өндірістік электрониканың бірінші «тұтынушысына» айналды.

Электрониканың дамуына электрондық лампыларды ойлап табушылар — Дж. Флеминг, Вайнтрауб, Ли де Форест, М. А. Бонч-Бруевич, фотоэффект құбылысын зерттеуші орыс ғалымы А. Г. Столетов және алғашқы техникалық жарамды фотоэлементтерді жа-саушы конструкторлар — Ю. Эльстер және Г. Гейтель, электро-сәулелі түтіктерді жасаушылар Ф. Браун, Б. Л. Розинг, В. К- Зворыкин, А. П. Константинов, П. Ф. Тимофеев, Л. А. Кубецкий, П. В. Шмаков, осы заманғы шала өткізгішті приборлардың алғашқы үлгісін жасаушы конструктор О. В. Лосев, транзистор жасаушылар Д. Бардин, В. Браттейн жэне В. Шокли үлкен үлес қосты.

Электрониканың дамуында совет ғалымдары академиктер — Н. Д. Папалекси, А. И. Берг, А. Ф. Иоффе, Л. И. Мандельштам, И. Е. Тамм, Б. А. Введенский, В. П. Вологдин, А. Л. Минцтің сіңірген еңбектері зор. Совет радиофизиктері мен радиотехниктерінің аса қүнды еңбектері үшін үкімет наградалары, мемлекеттік және арнаулы сыйлықтар берілді. Квант гене-раторлары мен күшейткіштер теориясын жасап, оны зерттегені үшін совет физиктері Н. Г. Басов пен А. И. Прохоровқа 1964 жылы ғылым жэне техника саласында ашқан аса көрнекті жаңалығы үшін беріле-тін халықаралық сыйлық - Нобель сыйлығы - берілді.

Электроника - электрондық, иондық жэне шала өткізгіштік приборлардың жұмыс принциптерін, құрылысын және қолданылуын зерттейді. рінің физикалық негізін зерттейді, ал бұл приборларды конструкциялау, жасап шығару технологиясы және пайдалану мәселесі техникалық электроникаға жатады.

Электрондық вакуумды приборлардың жұмысы вакуумдағы электр тогы заңдылықтарына негізделген, ал иондық приборларда газдардағы электр разрядтарының алуан түрлері пайдаланылады. Шала өткізгіштік приборлардың жұмыс принциптері электрондық-кемтік ауысудың электрлік қасиеттерімен байланысты.

Электроникада вакуум ұғымы - прибор баллонындағы газдардың сиретілуі өткізгіштік электропдардың нақтысында сол газ атомдарымеы соқтықпайтындай дәрежеге жетуімен анықталатын ұғым. Электрондық вакуумды приборларда (электрондық лампылар, электрон-сәулелі түтіктер, вакуумдық фотоэлементтер) газдың қысымы 10~6 тор1 шамасында, тіпті одан да кем болады. Иондық приборларда (газотрондар, сынапты вентильдер, газ толтырылған фотоэлементтер, стабилитрондар, тиратрондар) газдың қысымы электрондық приборларға қарағанда әжептәуір жоғары: 10~3 тор және одан да көп. Тіпті атмосфералық қысымнан да жоғары қысым түсіретіндей етіп газ толтырылған приборлар да (разрядииктер) болады.

Шала өткізгіштік приборларға кристалл диодтар, транзисторлар (триодтар), тетродтар, фотодиодтар, шала өткізгіштік терморезисторлар, термоэлементтер жатады.

Разрядсыз өткізгішті приборлар тобын жеке атап кетуге болады. Олар: қыздыру лампылары, бареттерлер, вакуумдық термоэлементтер.

1 1 тор - итальян ғалымы Эванджелиста Торричеллидің құрметіне осылайша аталған қысым бірлігі.

1 тор=\ мм сын. бағ.

Көбіне приборларды • өздерінің атқаратын қызметтеріне қарай (генераторлық, күшейткіш, түзеткіш, детекторлық түрлендіргіш, индикаторлық приборлар), жүмыс режиміне қарай (импульстық, үзақ жүмыс істейтін приборлар), электр тогына әсеріне қарай (басқарылатын және басқарылмайтын приборлар), электродтар санына қарай (екі электродты, үш электродты, көп электродты приборлар), жүмыстың жиілігінің спектріне қарай (темен жиілікті, жоғары жиілікті, аса жоғары жиілікті приборлар), катодтың электрондық эмиссиясының түріне қарай (термо-электрондық, фотоэлектрондық приборлар) деп те түр-түрге беледі.

І ТАРАУ


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!