Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Гольдман заңына бағынады200. Цилиндрлi түтiкшелерде тұтқыр сұйықтың (қан) ағысының орташа

жылдамдығын анықтау формуласы:

1. 8 l / r2

2.

3.

4. r4\8 * P2 - P1\l

5. r2* lv * r4

201. Қан айналымының сызықты жылдамдығы минималді болатын қан тамыры:

1. аорта

2. артерия

3. артериол

4. капилляр

5. көк тамыр

202. Қан тамырының қай бөлігінде турбулентті ағыс байқалады?

1. ірі тамырларда

2. ұсақ тамырларда

3. турбулентті ағыс түтікшенің диаметріне тәуелсіз

4. капиллярда

5. созылмалы түтікшелерде

203.Түтікшелердегі қанның қозғалысы:

1. ламинарлы

2. турбулентті

3. көбінесе ламинарлы кейде турбулентті

4. көбінесе турбулентті және ламинарлы

5. түтіктің диаметріне және тұтқырлығына тәуелді

204. Ламинарлық ағыстан турбуленттiлiк ағысқа өтудi анықтайтын Рейнольдс саны:

1. 8h/pr2

2. 8hl/pr4

3. A/S

4. pr4/8hl

5. puD/h

205. Рейнольдс санының тұтқырлыққа тәуелдiлiгi:

1. тәуелдi емес

2. квадратты өзгередi

3. экспоненттi түрде

4. тура пропорционал

5. керi пропорционал

206. Сұйықтың стационар қозғалысы:

1. Қабатты (ламинарлы)

2. Турбуленттi ағыс

3. Бiрқалыпты емес ағыс

4. Шексіз

5. Құйынды ағыс

207. Идеал сұйықтар:

1. Мүлде тұтқыр емес және сығылмайтын сұйықтар

2. Тұтқыр және сығылмайтын сұйықтар

3. Мүлде тұтқыр емес және сығылатын сұйықтар

4. Ағатын және сығылатын сұйықтар

5. Тұтқыр және сығылатын сұйықтар

208. Қалыпты жағдайда қан тамырлар жүйесiндегi қан ағысы:

1. Турбуленттi

2. Ламинарлы

3. Турбулентi-үздiксiз

4. Құйынды

5. Стационарлы емес

209. Динамикалық тұтқырлықтың формуласы:

1.

2.

3.

4.

5.

210. Салыстырмалы тұтқырлық формуласы:1.

2.

3.

4.

5.

211. Кинематикалық тұтқырлық формуласы:

1.

2. +

3.

4.

5.

212. Сұйықтықты қыздырған кезде, оның тұтқырлығы:

1. Артады

2. Өзгермейдi

3. Кемидi

4. Нөлге тең

5. Экспоненттi өседi

213. Сұйықтың тұтқырлығы:

1. Температура артқанда кемидi

2. Қысым кемiгенде артады

3. Температура артқанда артады

4. Температураға тәуелдi емес

5. Қысымға тәуелсiз

214. Гематокрит бұл:

1. Қан айналым жүйесіндегі көлемнің бір бөлігі

2. Эритроциттерге тән көлемнің бір бөлігі

3. Сол қарыншаның көлемінің бір бөлігі

4. Қанның көлемдік соққылық бөлігі

5. Оң қарыншаның көлемінің бір бөлігі

215. Гематокриттің тұтқырлыққа тәуелділігінің формуласы:

1.

2.

3.

4.

5.

216. Эритроциттер концентрациясының артуымен қанның тұтқырлығы:

1. азаяды

2. артады

3. экспонентті түрде төмендейді

4. екі еселенеді

5. өзгермейді

217. Эритроциттің өзімен салыстырғандағы эритроцит агрегатының диаметрі:

1. үлкен

2. Аз

3. 2 есеге үлкен

4. 3 есеге аз

5. 100 есеге аз

218. Қалыпты жағдайдағы ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:

1. 4-6 мПа

2. 2-3 мПа

3. 15-20 мПа4. 1-2 кПа

5. 10-30 кПа

219. Анемия кезіндегі ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:

1. 4-6 мПа

2. 2-3 мПа

3. 15-20 мПа

4. 1-2 кПа

5. 10-30 кПа

220. Полицитемия кезіндегі ірі қан тамырларындағы қан тұтқырлығы:

1. 4-6 мПа

2. 2-3 мПа

3. 15-20 мПа

4. 1-2 кПа

5. 10-30 кПа

221. Капиллярлардағы қанның тұтқырлығының кемуі:

1. Фареус – Линдквист эффектісі

2. фотоэффект

3. Мозли эффектісі

4. Доплер эффектісі

5. Термоэлектрлік эффект

222. «Сигма феномені»

1. капиллярларда тұтқырлықтың артуы

2. капиллярларда тұтқырлықтың кемуі

3. Ірі қан тамырлардағы тұтқырлықтың артуы

4. Ірі қан тамырларда тұтқырлықтың кемуі

5. Су тұтқырлығының артуы

223. Гаген - Пуазейль формуласы:

1. Термодинамикалық жүйедегi жылу мөлшерi

2. Электр тогы өтiп тұрған өткiзгiштерден бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi

3. Сұйықтың тығыздығы

4. Дыбыс қысымы

5. Бiрлiк уақыттағы түтiктiң көлденең қимасы арқылы өтетiн сұйықтың көлемi

224. Пуазейл формуласы:

1. F= d /dx S

2. F=6 r

3. Q= r 4∆Р/8 l

4. =2r2g(p-p0)/9

5. F=6

225.Соққыдағы қан көлемi:

1. Бiр систолдағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi

2. Бiр минуттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi

3. Бiр сағаттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi

4. Бiр тәулiктегi жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi

5. Бiр секунттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi

226. Аортаға түскен қан қысымды арттыра отырып, оның қабырғаларын созады, бұл:

1. пульстік толқын

2. систолдық қысым

3. диастолалық қысым

4. қанайналымның көлемдік жылдамдығы

5. қанның соққылық көлемі

227. Қалыпты қан айналымды қамтамасыз ететін қан тамырлар түтігінің негізгі қасиеті:

1. созылмалығы, серпімділігі

2. қаттылығы,беріктілігі

3. аморфтылығы, созылмалығы

4. беріктілігі, серпімділігі

5. майысқақ

228. Қан тамырының қай бөлігі үлкен гидравликалық кедергіге ие?

1. аорта

2. артерия

3. артериол

4. капилляр

5. көк тамыр

229. Қанайналым түтiкшелерiндегі гемодинамикалық және перифериялық кедергi шамасы:

1. Q = υ/S

2.

3. s = A/S

4. hu = Ei-Ek

5. V1S1 = V2S2T2A2

230. Систола кезінде жүректiң сол қарыншасынан периодты түрде лақтырылған қан, жоғары қысыммен толқын түрiнде аорта және артерия бойымен тарайды. Бұл:

1. Электрлiк толқын

2. Пульстiк толқын

3. Тұрғын толқын

4. Жазық толқын

5. Де-Бройль толқыны

231. Қан тамырлар жүйесімен таралатын пульстық толқынның жылдамдығын анықтайтын формула:

1.

2.

3.

4.

5.

232. Интегралдың сол жағының аталуы:

1. серпімді камерадағы қан ағысының көлемдік жылдамдығы

1. Гидравликалық кедергі

2. Статистикалық кедергі

3. Динамикалық қысым

4. Жылу мөлшері

233. Артериялық қысымды өлшеуге арналған құрал:

1. фонендоскоп

2. интерферометр

3. сфигмоманометр

4. аудиометр

5. нефелометр

234. Жүрек атқаратын жұмыстың формуласы:

1. A = PV

2. A = mv2/2

3. A = Pυ соққы + mv2/2

4. A = mgh

5. A = mc2

235. Қантамырдың радиусы 50%-ға үлкейді. Тұрақты минуттық көлемде Рейнольдс саны қалай өзгереді?

1. 12 есе артады.

2. 6 есе артады.

3. 3 есе артады.

4. 1,5 есе артады.

5. 3 есе азаяды

236. Қанның uкр критикалық жылдамдығы мен тұтқырлығының арасындағы байланыс:

1. квадраттық

2. кері пропорционалдық

3. тура пропорцоналдық

4. ешқандай байланыс жоқ

5. экспонентті байланыс

237. Оң жақ жүрекшеге қарағанда сол жақ жүрекшедегі механикалық жұмыс көбірек, себебі

1. үлкен қанайналым шеңберіне қарағанда кіші шеңберде кедергі аз

2. сол жақ жүрекшеде қан массасы үлкен

3. қолқа қан тамырына қарағанда өкпе артериясының көлденең қимасы кішірек

4. сол жақ жүрекшеде миокард массасы үлкен

5. оң жақ жүрекшеде қан массасы үлкен

238. Қанның артериолдар мен капиллярлар арқылы ағысында шу естілмейді, себебі

1. бұл тамырлар арқылы қанның ағыс жылдамдығы критикалық жылдамдықтан үлкен

2.бұл тамырлар арқылы қанның ағыс жылдамдығы критикалық жылдамдықтан аз

3. бұл тамырлардағы қысым оң жақ қарыншадағы қысыммен салыстарғанда кіші

4. бұл тамырлардағы қысым сол жақ қарыншадағы қысыммен салыстарғанда кіші

5. бұл қан тамырларындағы қысым сол жақ қарыншадағы қысымға қарағанда жоғары

239. Ағзадағы қан ағысының турбулентті болуына әсер ететін факторлар:

1. қан тұтқырлығының артуы

2. жүректің жиырылу жиілігінің артуы

3. қолқа қан тамырының радиусының азаюы

4. жүректің жиырылу жиілігінің азаюы

5. қанның құрамындағы эритроциттер санының көбеюі

240. Жүректің жиырылуы кезінде қолқа қан тамырына түсірілетін механикалық күшке әсер етуші факторлар:

1. қанның тұтқырлығы

2. қанның тығыздығы

3. қолқа қан тамырының тұтқыр қасиеттері

4.қолқа қан тамыры қабырғасының қалыңдығы

5. артерия бойымен қан қозғалысының жылдамдығы

241. Қанның тұтқырлығы мен қысымы тұрақты болғанда, қан тамырының радиусы 1,2 есеге үлкейсе, сызықты жылдамдығы қалай өзереді?

1. 2 есеге артады

2. 1,44 есеге азаяды

3. 1,2 есеге артады

4. 44% азаяды

5. 2 есеге азаяды

242. Сұйықтың қабаттары арасындағы ішкі үйкеліс күшін сипаттайтын Стокс формуласы:

243. Стокс теңдеуі бойынша сұйықтың қабаттары арасындағы ішкі үйкеліс күші:

1. сұйықтың тұтқырлығы, қиманың радиусы және жылдамдығына тура пропопционал

2. сұйықтың тұтқырлығы, қиманың радиусы және жылдамдығына кері пропопционал

3. тығыздық, қиманың радиусына тура пропорционал және жылдамдыққа кері пропопционал

4. жылдамдыққа тура пропорционал және тығыздық, қиманың радиусына кері пропопционал

5. қысымдар айырымына тура пропорционал және тұтқырлыққа кері пропорционал

244. Гематокриттiң артуымен қанның тұтқырлығы:

 1. экспоненциалды артады
 2. Кемидi
 3. Артады
 4. тұрақты болады
 5. экпонециальды кемидi

245. Соққыдағы қан көлемi дегеніміз:

 1. Бiр систолдағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
 2. Бiр минуттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
 3. Бiр сағаттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
 4. Бiр тәулiктегi жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi
 5. Бiр секунттағы жүрек қарыншасынан лақтырылған қан көлемi

246. Адам қанының тұтқырлығын дәлірек өлшейтін әдіс:

1. сұйық ішінде құлап бара жатқан шарик (Стокс әдісі)

2. бір капиллярлы (Оствальд әдісі)

3. екі капиллярлы (Гесс әдісі)

4. ротационды

5. капиллярлы реометрия

247. Жүректің минуттық көлемі деп:

1. систола кезінде тығыздалып жабылмайтын қақпақша арқылы кері қарай аққан қан көлемі

2. бір систола кезінде қарыншадан қолқа қан тамырына лақтырылатын қан көлемі

3. бір минут ішінде қарыншадан қолқа қан тамырына қарай лақтырылатын қан көлемі

4. систола кезінде жүректегі қан қан көлемі

5. бір секунд ішінде жүрекшелерден лақтырылатын қан көлемі

248. Егер жүрек соғу жиілігі 2 есеге азайса және систолдық көлем 2 есеге көбейсе, онда жүректің минуттық көлемі қалай өзгереді?

1.2 есеге артады

2. 2 есе азаяды

3. 4 есес артады

4. 4 есе азаяды

5.өзгермейді

249. Тұтқырлық пен қысым тұрақты болған жағдайда, тамыр ұзындығын 50%-ға қысқартса, ондағы ағын қарқындылығы төмендегідей өзгеріске ұшырайды:

1 1,5 есе артады

2. 2,25 есе артады

3. 3 есе артады

4. 50% артады

5. 2 есе азаяды

250. Қан сол жақ қарыншадан қолқа тамырға түскенде, аускультация әдісімен тыңдағанда шу естіледі. Шудың пайда болу себебі:

1. қолқа қан тамырының қақпақшасының тербелісі

2.қанның құйынды ағысының пайда болуы

3.қолқа қан тамыры қабырғасының тербелісі

4. қарынша бұлшық еттерінің тербелісі

5. жүрекше бұлшық еттерінің тербелісі

251. Қан тамырларындағы гидростатикалық қысымның жоғарлауы ағзадағы өзгерістерге алып келеді:

1. дененің ісінуіне

2. ұлпалардың бұзылуына

3. қанның сұйылуына

4. зат алмасу үрдісінің азаюына

5. ешқандай өзгерістер болмайды

252. Қатты дене беті мен сұйық бетіне жүргізілген жанама арасындағы жиектік бұрыш толық жұғу кезінде:

1. 90 градусқа тең

2. 180 градусқа қарай ұмтылады

3. 0 градусқа қарай ұмтылады

4. 360 градусқа тең

5. 90 градустан аз

253. Қатты дене беті мен сұйық бетіне жүргізілген жанама арасындағы жиектік бұрыш мүлдем жұқпау кезінде:

1. 90 градусқа тең

2. 180 градусқа қарай ұмтылады

3. 0 градусқа қарай ұмтылады

4. 360 градусқа тең

5. 90 градустан аз

254. Беттік керілу коэффициентінің өлшем бірлігі:

1. Пуаз

2. ньютон /метр

3. кг/м3

4. ньютон

5. Па * с

255. Жұғатын сұйықтардың капиляр бойымен биіктікке көтерілу формуласы:

5. h = 4/Rrg

256. Теңіз деңгейіндегі атмосфералық қысымды физикалық немесе қалыпты атмосфералық қысым деп атайды, оның шамасы:

 1. 1,013*105 Па
 2. 1,02*103 Па

3. 1,03*102 Па

4. 10-5 Па

5. 104 Па

257. Қосымша қысымның әсерінен диаметрі кіші түтіктермен сұйықтың көтерілуі немесе төменге түсу құбылысы:

1. кавитация

2. адсорбция

3. капиллярлық

4. тұтқырлық

5. газдық эмболия

258. Капиллярда сұйықтың көтерілу биіктігі сұйық тығыздығына:

1. тура пропорционал

2. кері пропорционал

3. квадратына пропорционал

4. экспоненциалды

5. сызықты

259. Егер сұйық пен қатты дененің молекулаларының арасындағы тартылыс күші сұйықтың молекулаларының арасындағы тартылыс күшінен көп болса, онда сұйық

1. Қатты дененің бетіне жұқпайды

2. Тербеледі

3. Буланады

4. Қатты дененің бетіне жұғады

5. Сызықты өседі

260. Егер сұйық пен қатты дененің молекулаларының арасындағы тартылыс күші сұйықтың молекулаларының арасындағы тартылыс күшінен аз болса, онда сұйық

 1. Қатты дененің бетіне жұқпайды
 2. Тербеледі
 3. Буланады
 4. Қатты дененің бетіне жұғады
 5. Сызықты өседі

261. Беттік белсенді заттарды енгізгенде:

1.Беттік керілу азаяды

2. Беттік керілу артады

3. Температура артады

4. Температура кемиді

5. Беттік керілу тұрақты болып қалады.

262. Газдық эмболия дегеніміз:

1.қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның жүрмей қалуы.

2.қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның баяу жүруі.

3.қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның кері ағуы.

4.қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның жылдам ағуы.

5.қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның турбулентті ағуы

263. Беттік керілудің энергетикалық сипаттамасының формуласы:

1.

2.

3.

4.

5.

264. Беттік керілудің күштік сипатаммасын анықтайтын формула:

4.

5.

 

265. Температура артқан сайын беттік керілу:

1. азаяды

2. көбейеді

3. өзгермейді

4. 0 – ге тең болады

5. шексіз өзгереді

266. Лаплас формуласын көрсетіңіз:

1. r

2. F/S

3. P=mqh

4. I=U/R

5. P=mv2/2

267. Өкпенің сыйымдылық көлемін өлшейтін құрал:

1. Спирометр

2. Спирограф

3. Пневмограф

4. дем алу жастығы

5. дем алу шлангісі

268. Өкпе бронхасының патологиясы кезінде пайдаланылатын, өкпе ұлпаларының электрлік кедергісін тіркеу әдісі:

1. Реопульмонография

2. Реокардиография

3. Реогепатография

4. Реоэнцефалография

5. Реовазография

269. Жоғарғы жиілікті тогы, әлсіз күші мен кернеуі бойынша олардың кедергісін өлшейтін, бас миы тамырларының тонусы мен эластикалығын анықтау:

1. Реопульмонография

2. Реокардиография

3. Реогепатография

4. Реоэнцефалография

5. Реовазография

270. Бауырдың қанға толуын зерттеу әдісінің аталуы:

1. Реопульмонография

2. Реокардиография

3. Реогепатография

4. Реоэнцефалография

5. Реовазография

271. Айнымалы ток тiзбегiнiң толық кедергiсi:

1. Индуктивтiлiк

2. Импеданс

3. Реактивтi кедергi

4. Активтi кедергi

5. Резонанс

272. Ток жиiлiгiнiң артуынан өлi ұлпа импедансы:

1. Тұрақты болып қалады

2. R max-нен R min-на дейiн кемидi

3. R min-нен R max-на дейiн артады

4. Периодты түрде өзгередi

5. R min-нен шексiздiкке дейiн артады

273. Эквиваленттi тiрi ұлпаның электр тiзбегi:

1. Резистордан, конденсатордан тұрады

2. Индуктивтi катушкадан, конденсатордан тұрады

3. Конденсатордан, кернеуден тұрады

4. Ток көзiнен, катушка индуктвтіліктен тұрады

5. Кернеу, ток көзiнен тұрады

274. Берiлген формула: Z =

1. Тұрақты ток тiзбегiндегi кедергi

2. Айнымалы ток тiзбегiндегi толық кедергi (импеданс)

3. Биологиялық ұлпаның жылдамдығы

4. Омдық кедергi

5. Биологиялық ұлпаның импедансы

275. Индуктивтi және сыйымдылық кедергiлердiң формуласы:

1. X(L)=1/wL; X(C)=1/wC

2. X(L)=wL; X(C)=1/wC

3. X(L)=wL; X(C)=wC

4. X(L)=wL; X(C)=wC/R

5. X(L)=wLC; X`c=wC

276. Реография:

1. қантамырлар ауруларын диагностикалауда қолданылады

2. ішкі мүшелерді зерттеуде қолданылады

3. дәрілік заттарды енгізуде қолданылады

4. адам денесінің биопотенциалын тіркеуде қолданылады

5. адамның ішкі мүшелерін көруде қолданылады

277. Ұлпа импедансы медицинада қолданылады:

1. Сүйек, тері және ұлпалардың өмір сүру қабілетін анықтау үшін

2. Ешбір жерден қолданылмайды

3. Тері және ұлпалардың тығыздығын анықтау үшін

4. Фазалық ығысуды өлшеу үшін

5. Дисперсияны анықтау үшін

278.Ұлпаның импедансын өлшеу арқылы диагноз қою әдiсi:

1. Аускультация

2. Перкуссия

3. Электростимуляция

4. Сфигмография

5. Реография

279. Реографияда ұлпаның импедансын тіркеуде жиілігі....ток қолданылады:

1. 40-500 кГц

2. 40-500Гц

3. 40 -500 мГц

4. 2-10 MГц

5. 200-500 MГц

280. Реография диагностикалау әдісі ...... өлшеуге негізделген

1. сиымдылықты

2. ұлпаның индуктивтілігін

3. ұлпаның жарықталуын

4. ұлпаның толық электрлік кедергісін

5. дыбыс жоғарылығын

281. Газдық эмболия дегеніміз:

1. Қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның жүрмей қалуы

2. Ламинарлы ағыс кезіндегі қанның баяу жүруі

3. Қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның кері ағуы

4. Қан тамырларында ауа көпіршіктерінің тығындалуынан қанның жылдам ағуы

5. Турбулентті ағыс кезіндегі қан қозғалысының өзгерісі

282. Берілген формула , ( – циклдік жиілік)

1. Тізбектің ішкі кедергісі

2. Тізбектің сыртқы кедергісі

3. -Индуктивтік кедергі

4. Cыйымдылық кедергі

5. Актив кедергі

283. Берілген формула , ( – циклдік жиілік)

1. Тізбектің ішкі кедергісі

2. Тізбектің сыртқы кедергісі

3. Индуктивтік кедергі

4. Cыйымдылық кедергі

5. Актив кедергі

284. Айнымалы тоқ тізбегіндегі импедансқа арналған резонанс шарты:

1)

2)

3)

4)

5)

285. Реография – жалпы және аймақтық қанайналымды зерттеу әдісі төмендегі сипаттамаларды тіркеуге негізделген:

1. ұлпаның импедансын

2. ультрадыбыстың жұтылу қарқындылығын

3. ұлпаның тығыздығын

4. қанның тұтқырлығын

5. шағылған ультрадыбыстың жиілігін

286. Реографияда жоғары жиілікті токпен ұлпаны сканирлеуде және импедансты анықтауда қолданылатын ток шамасы:

1. 10 мА-ден аз

2. 100 мА-ден көп

3. 200 мА-ден аз

4. 300 мА-ден аз

5. 200 мА-ден көп

287. Қан тамырларындағы қысымының төмендеуі төмендегі факторларға тәуелді:

1. қан ағысының жылдамдығына және тамыр радиусына

2. температураға және тамыр радиусына

3. радиусқа және тамыр ұзындығына

4. дене массасына және тамыр радиусына

5. амплитудаға және тамыр жылдамдығына

288. Токтың жоғары жиілігінде (40- 1000кГц) ұлпаның сыйымдылық кедергісі төмендегі мәнге жуықтайды:

1. нөлге

2. шексіздікке

3. индуктивті кедергіге

4. кедергі шамасы жиілікке тәуелді емес

5. актив кедергіге

289. Беттік белсенді заттарға жатады:

 1. май
 2. қант
 3. сабын
 4. су
 5. NaCl

 

V. Кванттық биофизика.

Микроскоп

290. Микроскоптың ажырату шегін жақсартатын әдіс:

1.Объективтің фокус арақашықтығын өзгерту;

2. Тубус ұзындығын өзгерту

3. рұқсат ету мүмкіндігін арттыру;

4. Иммерсиялық ортаны пайдалану;

5. Окулярдың фокус арақашықтығын өзгерту;

291. Микроскоптың оптикалық жүйесі:

1. конденсордан тұрады

2. жинағыш линзадан тұрады

3. шашыратқыш линзадан тұрады

4. объектив пен окулярдан тұрады

5. әртүрлі айнадан тұрады

292.Окулярдың алдыңғы фокусы мен объективтiң артқы фокусының арақашықтығы:

1. Объективтің фокустық арақашықтығы

2. Окулярдың фокустық арақашықтығы

3. Тубустың оптикалық ұзындығы

4. Тубустың геометриялық ұзындығы

5. Сандық аппертура

293. Ажырату шегін жақсарту үшін нәрсе мен микроскоп объективiнiң арасындағы кеңiстiктi толтыратын сұйық:

1. Тұтқыр

2. Жоғары молекулалы

3. Төмен молекулалы

4. Иммерсиялық

5. Суспензия

294. Микроскоптың ажырату шегiнің формуласы:

1. Z= /2n sin(u/2)

2. Z=SD

3. Z=ГГok

4. Z= L/n

5. Z=Г/Гok

295. Жарықтың жұтылу құбылысы:

1. жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы мен бәсеңдеуі

2. жарық энергиясының артуы

3. жарықтың бірнеше жарық түсіне жіктелуі

4. жарықтың монохроматты түрге айналуы

5. жарықтың заттың оптикалық тығыздығына әсер етуі

296. Кез келген заттан өткендегі жарық қарқындылығының кемуі, және соның есебінен жарық энергиясының энергияның басқа түріне айналуы:

1. жарықтың шашырауы

2. дисперсия

3. нтерференция

4. дифракция

5. жарықтың жұтылуы

297. Жарықтың жұтылуына арналған Бугер заңы:

1. I = l0e-kl

2. I = l0ekl

3. I = l0/ekl

4. I = l02/e-kl

5. I0 = le-kl

298.Заттың оптикалық тығыздығының теңдеуі:

1. D=lg x/x0

2.

3.

4.

5.

299. Оптикалық тығыздыққа кері шама ....

1. жұтылу коэффициенті деп аталады

2. жұтылу спектрі деп аталады

3. шашырау көрсеткіші деп аталады

4. өткізгіштік көрсеткіші деп аталады

5. оптикалық тығыздығы деп аталады

300. Заттың оптикалық тығыздығының жұтылған жарықтың толқын ұзындығына тәуелділік графигі:

1. жұтылу спектрі

2. шашырау спектрі

3. сыну спектрі

4. оптикалық тығыздық графигі

5. жұтылған жарық қарқындылығының графигі

301. Ерiтiндiнiң қалыңдығы артқан сайын ерiтiндiден өткен жарықтың қарқындылығы:

1. Пропорционалды өседi

2. Пропорционалды кемидi

3. Экспоненттi өседi

4. Экспоненттi кемидi

5. Парабола түрде өседi

302. Берiлген формула I=I0 e-kСl:

1. Фик заңы

2. Ньютон заңы

3. Бугер заңы

4. Бугер-Ламберт-Бер заңы

5. Стокс заңы

303. Ортада таралатын жарық шоғының мүмкін болатын барлық бағыттарда ауытқуы:

1. жарықтың шашырауы

2. дисперсия

3. интерференция

4. дифракция

5. жарықтың жұтылуы

304. Релей заңының формуласы:

1. I = 1 / l

2. I = l

3. I= 1 / l4

4. I= l4

5. I= l2

305. hn=A+(mv2)/2 – бұл теңдеу:

1. Столетов фототок үшін

2. Фотоэффект үшін Эйнштейн

3. Бугер-Бер

4. фотоэффектінің қызыл шекарасы

5. Бугер-Бер-Ламберт

306. Боялған ерітінділердің концентрациясын анықтау әдісі:

1. поляриметрия

2. рефрактометрия

3. нефелометрия

4. дозиметрия

5. колориметрия

307. Фотоэлектрондық құралдардың жұмысы:

1. Сыртқы және ішкі фотоэффекті құбылыстарына негізделеді

2. Жылулық және механикалық құбылыстарға негізділеді.

3. Жылулық және электр құбылыстарына негізделеді

4. Электр өткізгіштік құбылысына негізделеді

5. Механикалық деформацияға негізделеді

308. Микроскоптың тубус ұзындығы дегеніміз:

1. заттан окулярдың сыртқы фокусына дейінгі ара қашықтық

2. зат орналасқан үстелден объективтің алдыңғы фокусына дейінгі ара қашықтық

3. объективтің сыртқы фокусы мен окулярдың алдыңғы фокусы арасындағы қашықтық

4. объектив пен окулярдың ара қышықтығы

5. заттан окулярға дейінгі қашықтық

309. Микроскоптың ажырату шегін арттыру жолы:

1. толқын ұзындығы қысқа сәулені пайдалану

2. толқын ұзындығы жоғары сәулені пайдалану

3. сандық апертураны арттыру

4. апертуралық бұрышты азайту

5. тубус ұзындығын азайту

310. Оптикалық микроскоптың ажырату қабылеті жоғары болады, егер …

1. объективтің сандық апетрурасы жоғары және пайдаланылатын сәуленің толқын ұзындығы қысқа болса

2. окулярдың сандық апетрурасы жоғары және пайдаланылатын сәуленің толқын ұзындығы қысқа болса

3. окулярдың сандық апетрурасы төмен және сәуленің толқын ұзындығы қысқа болса

4. объективтің сандық апетрурасы төмен және сәуленің жиілігі жоғары болса

5. объективтің сандық апетрурасы төмен және сәуленің толқын ұзындығы жоғары болса

311. Нефелометрия әдісі төмендегі құбылысқа негізделген:

1. Жарықтың шашырауы

2. Жарықтың дисперсиясы

3. Жарықтың жұтылуы

4. Жарықтың поляризацисы

5. Жарықтың сынуы

312. Жарықтың рефракция құбылысы:

1. шағылуы

2. поляризациясы

3. сынуы

4. толық ішкі шағылу

5. интерференция

313. Оптикалық белсенді заттарға жатады:

1. оптикалық анизотропты заттар

2. жарық сындырғыш заттар

3. поляризация жазықтығын бұруға қабылетті заттар

4. кәдімгі жарықты поляризацияланған жарыққа айналдыратын заттар

5. беттік керілуді өзгертетін заттар

314. Николь призмасының қолданылуы:

1. табиғи жарық алуда

2. поляризацияланған жарық алуда

3. гамма сәулесін алуда

4. ультракүлгін сәуле алуда

5. рентген сәулесін алуда

315. Жарықтың поляризациясы құбылысына арналған Брюстер заңы:

1.

2.

3.

4.

5.

316. Жарық көздері когерентті болып табылады, егер олардан шыққан жарықтың

1.толқын ұзындықтары бірдей және фазалар ығысуы тұрақты болса

2. фазалар ығысуы әртүрлі және амплитудалары тұрақты болса

3. толқын ұзындықтары әр түрлі және қарқындылықтары бірдей болса

4. қарқындылықтары бірдей және амплитудалары тұрақты болса

5. амплитудалары және толқын ұзындықтары бірдей болса

317. Жиіліктің теңдігі мен фазалар ығысуының өзгермеуі толқындық үрдіс үшін мынаны білдіреді:

1. толқынның поляризациялануын

2. толқынның монохроматтылығын

3. толқынның когеренттілігін

4. толқынның көлденеңдігін

5. қума толқындылығын

318. Оптикалық құрылғылардың ажырату қабылетін шектейтін құбылыс:

1. Фотоэффект

2.Дифракция

3. Интерференция

4. Дисперсия

5. Поляризация

319. Линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігі:

1. Ангстрем

2. Кулон

3.м/с

4.Диоптрия

5. Ампер

320. Жарықтың кванттық табиғатын сипааттайтын құбылыс:

1.толқын интерференциясы

2. жарықтың дифракциясы

3. жарықтың поляризациясы

4.фотоэффект

5. толқынның сынуы

321. Оптикалық белсендi зат ерiтiндiсi поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы мына формула бойынша анықталады:

1.

2. cos

3.

4. sin

5. sinα=900

322. Кәдімгі жарықтан поляризацияланған жарық алуға болатын құрылғы:

1. рефрактометр

2. дифракциялық тор

3. вискозиметр

4.поляризатор

5. колориметр

323. Табиғи жарық поляризатор мен анализатор арқылы өтеді. Олардың жазықтықтарының арасындағы бұрыштың қандай мәнінде поляризацияланған жарықтың қарқындылығы ең төменгі мәнге ие болады?

1. 00

2. 900

3. 450

4. 300

5. 600

324. Табиғи жарық поляризатор мен анализатор арқылы өтеді. Олардың жазықтықтарының арасындағы бұрыштың қандай мәнінде поляризацияланған жарықтың қарқындылығы ең жоғарғы мәнге ие болады?

1. А)00

2. В)900

3. С) 450

4. Д) 300

5. Е) 600

325. Қандай құбылыстың көмегімен жарық толқынының көлденеңдігі дәлелденеді?

1. Жарық интерференциясының

2. Жарық дифракциясының

3. Жарық поляризациясының

4. Жарық дисперсиясының

5. Жарықтың шашырау құбылысының

326. Малюс заңының формуласы

1.

2.

3.

4.

5.

327. Поляризация жазықтығының айналуы поляризацияланған жарықтың қандай да бір заттан өткен кездегі жазықтықғының бұзылуынан болады. Мұндай қасиетке ие заттарды.... деп атайды

1. оптикалық белсенді

2. гидофобты

3. гидрофильді

4. оптикалық белсенді емес

5. аморфты

328. Заттарды зерттеудің поляриметрлік әдісінің негізі:

1. оптикалық белсенді заттармен табиғи жарықтың поляризация дәрежесін өлшеу

2. оптикалық белсенді зат арқылы өтетін жарық дисперсиясы

3. поляроид арқылы өтетін жарықтың екі рет сыну эффектісі

4. оптикалық белсенді ортада поляризация жазықтығының бұрылуы

5. оптикалық белсенді орта арқылы өткен жарық қарқындылығының толқын ұзындығына тәуелділігі

329. Толық iшкi шағылу құбылысының қолданылуы:

1. Жарықтың құраушыға жіктелуі үшін

2. Реографияда

3. Колориметрияда

4. Микроскопияда

5. Талшықты оптикада

330. Концентрациялық колориметрия әдiсiнің қолданылуы:

1. газдардағы заттың концентрациясын анықтауда

2. боялған ерiтiндiдегi заттардың концентрациясын анықтау үшін

3. боялған ерiтiндiлердiң сыну көрсеткiшiн анықтауда

4. жарықтың толқын ұзындығын анықтау үшін

5. жарық толқын ұзындығының жылдамдығын анықтауда

331. теңдеуі:

1. жұтылу көрсеткіші

2. өткізгіштік көрсеткіші

3. шашырау көрсеткіші

4. спектрлік құрамы

5. оптикалық тығыздығы

332. Заттың оптикалық тығыздығына кері шама:

1. жұтылу көрсеткіші

2. өткізгіштік көрсеткіші

3. шашырау көрсеткіші

4. спектрлік құрамы

5. оптикалық тығыздығы

333. Оптикалық бейнелердің сапасын біршама төмендететін, нақты оптикалық жүйелер қателігінің аталуы:

1. астигматизм

2. абберация

3. кесдейсоқ қателік

4. дисторсия

5. фокустелу

334. Оптикалық микроскопта объектілердің құрылымының кіші элементтері арқылы жарық өткенде мына құбылыс байқалады:

1. дисперсия

2. интерференция

3. дифракция

4. шашырау

5. рефракция

335. Эндоскопияда қолданылатын құбылыс:

1. Қалыпты дисперсия

2. Аномалды дисперсия

3. Жарық поляризациясы

4. Толық iшкi шағылу

5. Жарық интерференциясы

336. Спектрофотометрдің жұмыс істеу принципі қандай заңға негізделген?

1. Энергияның сақталу заңына

2. Импульстің сақталу заңына

3. Энергияның арту заңына

4. Импульстің өсу заңына

5. Энергияның бір түрден екінші түрге айналу заңына

337. Фотохимиялық реакцияны қандай жарық бере алады?

1. Жүйеден өткен жарық

2. Жүйеге түскен жарық

3. Жүйенің жұтқан жарығы

4. Жүйеден шашыраған жарық

5. Когорентті жарық

338. Заттан өткен жарық қарқындылығының кемуі түсетін жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігін сипаттайтын заң:

1. Ламберт-Бер заңы

2. Бер заңы

3. Ламберт-Бугер-Бер заңы

4. Ламберт заңы

5. Бугер заңы

339. Затқа түскен жарық қарқындылығының одан шыққан жарық қарқындылығына қатынасының ондық логарифмі ....

1. жұтылу коэффициенті деп аталады

2. жұтылу спектрі деп аталады

3. шашырау көрсеткіші деп аталады

4. өткізгіштік көрсеткіші деп аталады

5. дененің оптикалық тығыздығы деп аталады

340. Эйнштейннің фотоэффектіге арналған теңдеуінің тұжырымдалуы:

1. Затқа түскен жарық энергиясы дененің ішкі энергиясына айналады;

2. Затқа түскен жарық энергиясы одан электронды бөліп шығаруға және ары қарай қозғалысқа келтіруге жұмсалады;

3. Затқа түскен жарық энергиясы электр энергиясына айналады;

4. Затқа түскен жарық энергиясы электрондардың энергетикалық күйлерінің өзгеруіне әсер етеді

5. Затқа түскен жарық энергиясы жұтылады және шашырайды

341. Микроскоптың үлкейту теңдеуі:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Люминесценция

342. Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін бірден тоқталатын люминесценцияның түрі:

1. Люминофорлар

2. Фосфоресценция

3. Флуоресценция

4. Резонанстық сәуле шығару.

5. Католюминесценция

343. Жарықталынуы қоздырушының әсері аяқталғаннан кейін ұзақ уақыт сақталатын люминесценцияның түрі:

1. Люминофорлар

2. Фосфоресценция

3. Флуоресценция

4. Резонанстық сәуле шығару.

5. Католюминесценция

344. Люминесценция:

1. Дене суыған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы

2. Заттың атомдары мен молекулаларының жылулық қозғалысының нәтижесiнде пайда болатын сәуле шығару құбылысы

3. Затты қыздырған кезде пайда болатын жарқырау құбылысы

4. Жылулық сәуле шығарудан артық қалған энергия есебінен, белгiлi бiр температурада денелердiң жарық шығару құбылысы

5. Температуралық сәуле шығару

345.Лазер:

1. рентген сәуле шығаруының кванттық генераторы

2. көрінетін сәуле шығаруының оптикалық кванттық генераторы

3. ультрадыбыс сәулесінің генераторы

4. электрлік емес шамаларды электрлік сигналға айнадырушы

346.Лазер сәулесінің монохроматтылығын (когеренттілігін) білдіретін:

1. Қатаң толқын ұзындығы бар сәуле шығару

2. кристалдың оптикалық жазықтығымен сәуле шығару

3. Тек жоғарғы энергия тығыздығына ие болатын сәуле шығару

4. кең диапазоны бар жиіліктік сәуле шығару

5. кең диапазоны бар толқын ұзындықты сәуле шығару

347. Лазер сәулесінiң қасиетi:

1. монохроматтылығы, қуаты үлкен, когеренттілігі

2. қуаты аз, қарқындылығы күштi немесе әлсiз

3. қуаты үлкен, әлсіз қарқындылықты, когеренттілігі

4. қарқындылығы күштi немесе әлсiз, жарық жылдамдығынан жоғары

5. монохроматтылығы, әлсіз қарқындылықты

348.Толқын ұзындығы 80 до 0,00001 нм болатнын электромагниттік сәуле шығару:

1. Лазерлік.

2. Радиоактивтік.

3. Ультракүлгін.

4. Инфрақызыл.

5. Рентген.

349.Қоздыру тәсіліне байланысты рентген сәулесі:

1. Қатты.

2. Жұмсақ.

3. Тежеуші.

4. Сипатаммалық.

5. Тежеуші және сипатаммалық.

350. Электрондарды электростатикалық өріспен атомда немесе ядрода тежеудің нәтижесінде болатын сәуле шығару:

1. Қатты.

2. Жұмсақ.

3. Тежеуші.

4. Сипатаммалық.

5. Тежеуші және сипатаммалық.

351.Үдетілген электрондардың атомның ішкі қабаттарынан электрондарды шығарудың нәтижесінде болатын сәуле шығару:

1. Қатты.

2. Жұмсақ.

3. Тежеуші.

4. Сипатаммалық.

5. Тежелуші және сипатаммалық.

352. Заттың бірлік массасының жұтатын сәулесімен сипатталатын шама:

1. Жұтылу дозасы.

2. Экспозициялық дозасы.

3. Доза қуты.

4. Эквивалент доза.

5. Биологиялық тиімділік.

353.Ең үлкен өтімділік қабілетті:

1. Альфа сәуле шығару.

2. Бетта сәуле шығару.

3. Гамма сәуле шығару.

4. Рентген сәуле шығару.

5. Ультракүлгін сәуле шығару.

354. Магнит және электр өрістерімен ауытқымайтын сәуле:

1. – сәуле шығару

2. – сәуле шығару

3. – сәуле шығару

4. Барлығы ауытқиды

5. Барлығы да ауытқымайды

355. Өтімділік қабілеті ең төмен сәуле:

1. a-сәуле

2.b-сәуле

3.g-сәуле

4.Барлығы шамамен бірдей

5.Жұтылған сәуле

356. Мембранаға сырттан қосылатын арнайы флуоресценциялаушы молекулалардың және мембранамен химиялық байланыс түзушiлердiң аталуы:

1. Флуоресценттiк зондтар

2. Флуоресценттiк белгiлер

3. Авторадиография

4. Радио белгiлер

5. Белгiленген молекулалар

357. Толқын ұзындығы 380 нен 760 нм аралығын қамтитын электромагниттiк сәулелер:

1. Рентген сәулелерi

2. Көрiнетiн сәулелер


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!