Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Спеціалізованих закладів соціального спрямування з підтримки молодіОдним із механізмів, що забезпечують ефективність соціальної роботи с нормативно-правово регулювання діяльності спеціалізова­них закладів. Існуюча в Україні законодавча база повною мірою до­зволяє впроваджувати інновації соціальної роботи: розробляти й використовувати новітні технології, стратегії тощо, які відповідають кращим зразкам міжнародного досвіду. Особливо це стосується ор­ганізації І здійснення соціальної роботи з дітьми та сім'ями, які опини­лися в складних життєвих обставинах.

Законом України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" визначаються організаційні та правові засади соціальної роботи з діть­ми. У Законі визначено такі поняття: “соціальний супровід", “соціальна профілактика", "соціальна реабілітація", “соціальне Інспектування". Відповідно до ст. 4 Закону, об'єктами соціальної роботи є діти, молодь та члени їхніх сімей. З метою захисту прав дітей, профілактики правопорушень серед неповнопітніх Із неблагопопучних сімей

Визначено зміст соціальної роботи, що здійснюється за такими напрямами: соціальна опіка, допомога та патронаж, запобігання аморальній асоціальній поведінці дітей та молоді, відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді.

Закон України "Про соціальні послуги* визначав організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах І потребують сторонньої допомоги, у Законі даються такі поняття: “соціальні послуги”, "складні життєві обставини", *соціальний працівник", соціально обслуговування""соціальні служби , реабілітація", визначено види соціальних послуг та організація їх надання.

Важливим для соціальною працівника є знання і виконання ука­зів Президента України, постанов Верховної Ради України, постановою розпоряджень Кабінету Міністрів України, які видаються в межах компетенції на підставі законів і конкретизують юридичні права та обов язки субєктів правовідносин, визначають механізми і заходи виконання. Основні з них це: указ Президента України “Про першо­чергові заходи щодо захисту прав дітей", указ Президента України "Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту*, поста­нова Кабінету Міністрів України “Про утворення Державної соціаль­ної служби для сім'ї, дітей та молоді", розпорядження Кабінету Мініс­трів України Про схвалення концепції Державної програми подо­лання дитячої безпритульності І бездоглядності на 2006-2010 рр

На основі законодавчих актів Міністерства, відомства прийма­ють нормативні акти (накази, інструкції, положення), які детально уточнюють механізми дії, повноваження, обов'язки та відповідаль­ність структурних підрозділів міністерств, відомств, органів виконав­чої влади, місцевого самоврядування, конкретних посадових осіб щодо положень, зазначених у законодавчих І підзаконних норматив­но-правових актах.

“Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім'ями, які опи­нилися у складних життєвих обставинах", затверджений наказом Мініс­терств України у справах сім7, молоді та спорту, охорони здоров'я, праці та соціальної політики, освіти і науки, внутрішніх справ, транспор­ту і зв'язку, Державного комітету України з питань виконання покарань від 14.06.2006 р. Цей порядок розроблено для запровадження ефективного механізму взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями які опинилися у життєвій скруті У наказі визначено: порядок

взаємодії щодо здійснення соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях; суб'єкти соціального супроводу, механізми його здій­снення. Даний Порядок визначає процедуру виявлення, обліку та соціального супроводу сімей, члени яких перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

“Порядок розгляду звернень та повідомлень із приводу жорсто­кого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення" за­тверджений наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерствами охорони здоров'я, освіти і науки, внутрішніх справ. Цей Порядок визначає механізм взаємодії структурних підроз­ділів міністерств і відомств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у запобіганні жорстокому поводженню з дітьми, фі­зичному сексуальному, психологічному насильству, механізм надан­ня невідкладної допомоги дітям, які потерпіли від жорстокого пово­дження. У цьому порядку поняття “жорстоке поводження з дитиною” означає будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного та соціального насилля над дитиною в сім’ї чи поза нею. Координатором заходів щодо захисту дітей від жорстокого поводжен­ня з ними або реальної загрози його вчинення є служба у справах неповнолітніх.

“Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомо­ги та соціальних послуг дітям і молоді” затверджений наказом Мініс­терств України у справах сім7, молоді та спорту, охорони здоров’я. За­значений Порядок визначає функції центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і закладів охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги» і соціальних послуг дітям та молоді на основі принципів дружнього підходу до молоді, рекомендованих Всесвітньою організа­цією охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

‘Порядок взаємодії центрів соціальних служб для молоді із зак­ладами охорони здоров'я з питань запобігання ранньому соціально­му сирітству’, затверджений наказом Міністерств України у справах сім'ї', молоді та спорту, охорони здоров’я. Даний Порядок визначає загальні засади взаємодії центрів соціальних служб із закладами охорони здоров’я, а саме: створення, діяльність та інформування населення про роботу консультативних пунктів ЦСССДМ, з метою надання жінкам, які відмовляються від новонародженої дитини, та батькам, які тимчасово влаштовують/влаштували дитину у будинок дитини, соціально-педагогічних, психологічних, юридичних, інформа­ційних соціально-економічних послуг.

Обов'язки 1 повноваження соціальних працівників визначено по­ложенням “Про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, а також посадовими інструкціями.

Загальною тенденцією формування державної соціальної полі­тики І відкритість р нормативно-правової бази до змін, удосконалень, уточнень, що здійснюються, в тому числі, і завдяки ініціативам міжна­родних, всеукраїнських громадських організацій. Поширення досвіду створення й забезпечення функціонування інтегрованих соціальних служб, набутого у ході реалізації проекту, значною мірою залежить від нормативно-правового закріплення основних засад їхньої діяль­ності. Саме тому нормативно-правове урегулювання є водночас і ключовим механізмом і неодмінною умовою впровадження — інте­грованих соціальних служб в усіх регіонах України.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1060

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!