Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сучасні аспекти соціальної роботи із студентською молоддюПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Важливим напрямом соціальної роботи є організація діяльності

соціальних служб із студентською молоддю. Серед таких служб чіль­не місце займає молодіжний центр праці - це спеціалізована дер­жавна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі.

Метою діяльності центру є вирішення питань працевлашту­вання молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді.

Основними завданнями центру є:

- забезпечення прав та Інтересів молодих громадян на ринку праці;

- сприяння працевлаштуванню, підготовці , перепідготовці та підвишенню кваліфікації молоді;

- організація зайнятості молоді у позанавчальний час,

- залучення молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;

- надання молоді послуг, пов’язаних з профорієнтацією та під­готовкою до роботи за новою професією;

- вивчення та поширення передового вітчизняного та міжнарод­ного досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підго­товки молоді.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1. створює бази даних про молодь, яка звернулась до центру що­до працевлаштування, та про наявність вільних робочих місць для мо­лоді на підприємствах регіону та за кордоном;

2. бере участь у дослідженні ринку праці в регіоні;

3. підбирає місця роботи для молодих громадян, які звернулися з проханням про працевлаштування;

4. здійснює пошук місця роботи для учнівських і студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань і сприяє організації їх діяльності;

5. надає інформацію з питань отримання освіти або професії, працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці, діяльності молодіжних організацій, центрів науково-технічної та художньої твор­чості, здійснювання культурно-освітніх заходів;

6. забезпечує участь у громадських роботах учнівської та студентської молоді у позанавчальний час тощо.

З метою забезпечення виконання покладених на нього завдань центр має право:

- одержувати від органів державної служби зайнятості інфорцію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад);

- укладати договори про надання послуг із підприємствами установами й організаціями та одержувати для їх виконання матеріальні ресурси;

- укладати в установленому порядку договори оренди щодо на­лежного йому майна та інші угоди, що не суперечать завданням діяльності центру та законодавству;

- утворювати структурні підрозділи;

- залучати окремих фахівців до виконання завдань центру (За угодами);

= самостійно чи на пайових засадах здійснювати будівництво розвивати виробничу базу та іншу діяльність, спрямовану на створення нових робочих місць;

- вносити пропозиції до місцевих органів виконавчої влади, ор­ганів місцевого самоврядування з питань діяльності центру.

Студентські соціальні служби, створені при вузах, допомагають студентам в успішній соціалізації під час навчання. Оскільки, соціалізація — це процес засвоєння певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють людині виступати повноправним членом громади, то важко переоцінити таку допомогу у студентському середовищі.

Існують певні відмінності між працюючими і непрацюючими сту­дентами. Можна сказати, що працюючі студенти мають більш широкі можливості для адаптації до складних економічних умов, а непрацю­ючі - внаслідок більшої обмеженості своїх матеріальних ресурсів, сильніше підпадають під стресові ситуації і ризикують ввійти до кате­горії дезадаптованих. Такій ситуації сприяє існування безробіття в нашій країні. Відсутність або обмеженість досвіду не дозволяють молодим людям повноцінно включатись у професійну структуру суспільства, бути впевненим у власному майбутньому.

Однією з інноваційних форм соціальної роботи в студентському середовищі є створення студентських соціальних служб при на­вчальних закладах.

Студентська соціальна служба є спеціалізованим формуванням республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, міських (у т. ч. Київського та Севастопольського), районних у містах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Служба), яке ство­рюється при вищих навчальних закладах України.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, за­конами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, даним Типовим по­ложенням про студентську соціальну службу.

Метою діяльності Служби у вищих навчальних закладах Украї­ни е розв'язання соціальних проблем і поліпшення становища сту­дентської молоді, надання комплексу соціальних послуг студентам, створення сприятливих вдосконалення.

Основним завданнями Служби с:

1. створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав студентів; _

2. здійснення профілактичних заходів щодо попередження негативних явищ у студентському середовищі;

3. підтримка і розвиток волонтерського руху в студентському середовищі;

4. реалізація програм соціального становлення та соціальної підтримки студентів у межах національних і державних цільових

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

- надає індивідуальні та групові психологічні, соціально-педаго- соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, інформа­ційні послуги студентам;

- здійснює соціальний супровід студентів із числа дітей -сиріг та позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів, а також тих, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- здійснює розробку, видання та розповсюдження інформацій­но-рекламних листівок, буклетів для студентської молоді.

Служба має право:

- визначати форми та методи роботи,

- залучати на договірних засадах для надання соціальних по- слуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

Служба діє на принципах гуманності, законності, доступності послуг, етичності, довіри.

Основними напрямами діяльності студентських соціальних служб є, перш за все, сприяння соціальній адаптації студентів пер­шого курсу та профілактика негативних явищ у студентському середовищі, за темами яких і було розроблено програми з впровад­ження в студентське середовище. А також проведення соціально- педагогічної роботи і надання психологічної допомоги студентам і популяризація здорового способу життя та волонтерського руху.

Пріорітети в організацій роботи студентських соціальних служб:

• забезпечення освітньо-інформаційно-рекламної профілактики наркотичної залежності, хвороб, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу та попередження насильства в сім’ї, торгівлі людьми;• систематичне проведення Інформаційно-просвітницької роб ти в гуртожитках щодо утвердження здорового способу життя та оперативне реагування на потреби, запити студентських сімей;

. забезпечення соціально-правового захисту та розвиток досвіду правового просвітництва в студентському середовищі;

- сприяння соціальній позитивній адаптації першокурсників;

. популяризація в студентському середовищі інформації про соціальні заклади та соціальні послуги різних організацій міста;

. соціальне просвітництво в професійно-технічних закладах освіти.

Отже, студентська молодь на сьогодні є однією з найбільш незахищених категорій населення України. Людина, вступаючи до вищого навчального закладу, фактично змінює переважну більшість умов свого життя. Тому діяльність студентської соціальної служби при ви­щих навчальних закладах вказала на гостру необхідність у допомозі та соціальній підтримці, яку надає саме студентська соціальна служ­ба. Активні спроби допомогти у вирішенні соціальних проблем сту­денти часто застосовують і у волонтерський практиці протягом до­рослого життя.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1171

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!