Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Навчальні завдання до практичних занятьНавчальні завдання до практичних занять пропонуються до кожної теми курсу. Вони містять задачі, в яких передбачено вивчення таких питань, які за складністю потребують активного втручання викладача, його пояснень.

Основним змістом практичних занять є розв’язання задач, в яких передбачено обчислення тих чи інших статистичних характеристик. Під час проведення практичних занять викладач контролює роботу кожного студента і при необхідності дає відповідну консультацію. Важливо, щоб розв’язування задач супроводжувалося поясненням щодо умов і правил застосування того чи іншого статистичного показника, формули його розрахунку та тлумачення економічного змісту. Необхідно звернути увагу на доцільність проведення розрахунків статистичних показників відповідно до складених робочих таблиць і наведення результатів розв’язування задач у вигляді таблиць і графіків.

 

Задача 1. Виробництво зошитів паперовою фабрикою за березень характеризується такими даними, штук: 12-аркушевих - 50 тис., 24-аркушевих - 20 тис., 48-аркушевих - 10 тис.

Визначте загальний обсяг виробництва зошитів паперової фабрики за березень у перерахунку на умовно-натуральні одиниці, прийнявши за умовну одиницю 12-аркушові зошити.

 

Задача 2. Річний план з виробництва продукції вищого гатунку підприємством виконаний на 103%; фактичний обсяг виробництва цієї продукції в порівнянні з минулим роком збільшився на 5%.

Визначте планове завдання з виробництва продукції вищого гатунку.

 

Задача 3.Виробничим планом підприємства намічалося зниження собівартості одиниці продукції за рік на 10%, а фактично вона знизилася на 8%.

Визначте ступінь виконання плану із зниження собівартості одиниці продукції.

 

Задача 4. Є такі дані про чисельність робітників та їх заробітну плату за травень і червень:

 

Категорія Травень Червень
робітників Середньоспискова чисельність робітників, чол. Середня заробітна плата, грн. Середня заробітна плата, грн. Фонд заробітної плати, грн.
Постійні 91 254
Сезонні та тимчасові 27 675

Обчисліть середню заробітну плату робітників за кожний місяць і за два місяці разом. Поясніть, як середню величину потрібно застосувати і чому?


Задача 5. Розподіл областей України за рівнем споживані картоплі на душу населення характеризується такими даними:

Споживання картоплі на душу населення за рік, кг Кількість областей Питома вага кожної групи областей в загальній чисельності населення, %
до 90
90-110
110-130
130 і більше
Разом

Визначте: а) середній, модальний та медіанний рівні споживання картоплі на душу населення в Україні у цілому; б) дисперсію частки населення, що має рівень споживання картоплі на душу населення менше 90 кг за рік. Зробіть висновки.

 

Задача 6. Середньоденна заробітна плата водіїв автопідприємства становить 13 гр., а середній квадрат розміру денного заробітку окремих водіїв - 394.

Визначте середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.

 

Задача 7. За матеріалами обстеження сімейних бюджетів отримані такі статистичні характеристики споживання окремих продуктів харчування на душу населення за рік:

 

Продукти харчування Середній рівень, кг Середнє квадратичне відхилення, кг
Цукор 32,0 6,0
Олія 8,2
Картопля 124,0 8,0

Порівняйте варіацію споживання вказаних продуктів харчування та зробіть висновки.

 

Задача 8. Є такі дані про студентів, яких прийнято на 1 курс:

Вид коштів для навчання студентів Кількість студентів, % до підсумку
Державний бюджет
Кошти галузевих міністерств, відомств, організацій
Кошти фізичних та юридичних осіб
Разом

Визначте дисперсію частки студентів за видами коштів щодо їх навчання та з рівнем імовірності 0,683 довірчий інтервал для частки студентів, яких прийнято на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб, якщо їх загальна чисельність складала 250 чоловік.

 


Задача 9. Встановіть тісноту кореляційного зв'язку між видами технології виробництва і собівартістю продукції та перевірте його істотність за допомогою кореляційного відношення за умови, що a=0,05 на основі таких даних:

 

Вид технології Виробництво деталей за зміну, шт Собівартість однієї деталі, грн.
Застаріла
Звичайна
Прогресивна

Загальна дисперсія собівартості дорівнює 5.

 

Задача 10. Визначте кореляційне відношення, яке характеризує тісноту зв'язку між успішністю зі статистики і формою навчання, за таким даними:

Форма навчання Кількість студентів Середній екзаменаційний бал успішності зі статистики Середнє квадратичне відхилення
Денна 4,7 0,9
Вечірня 4,0 1,0
Заочна 3,4 1,2

Перевірте істотність зв'язку за допомогою F-критерію за умови, що a=0,05. Зробіть висновки.

 

Задача 11. За лінійним регресійним рівнянням, яке характеризує залежність продуктивності праці (вироблено продукції з розрахунку на один день, грн.) від фондоозброєності (тис.грн. на одного робітника) обчислені: коефіцієнт регресії - 0,45; лінійний коефіцієнт кореляції - 0,40; індекс кореляції - 0,50 і коефіцієнт детермінації - 0,16.

Використавши взаємозв'язок показників тісноти зв'язку, вкажіть, які із наведених показників розраховані помилково. Поясніть економічний зміст правильно обчислених показників.

 

Задача 12. На 1 квітня у складі бригади налічувалось 20 робітників. 6 квітня до бригади прийнято ще 2 робітників, а 21 квітня вибув 1 робітник.

Визначте середньоспискову чисельність робітників бригади за квітень.

 

Задача 13. Середньорічний валовий збір картоплі в Україні за 1991- 1995 рр. становив 17,3 млн.т, а у 1996 р.-18,4 млн.т.

Визначте середньорічний валовий збір картоплі в Україні за 1991- 1996 р.

 

Задача 14. Є такі дані про чисельність населення України і виробництво цукру-піску:

Рік
Чисельність населення на початок року, млн.чол. 52,1 51,7 51,3
Виробництво цукру-піску, млн.т 3,4 3,9 3,3

 

Обчисліть: а) середні рівні рядів динаміки; б) середньорічні абсолютні прирости (зменшення) і середньорічні темпи зростання (зниження). Проаналізуйте обчислені показники.

 


Задача 15. Зміни цін і тарифів на послуги зв'язку в Україні характеризуються такими даними (разів до грудня попереднього року):

9,3 8,0 2,1

Визначте базисний темп приросту цін і тарифів на послуги зв'язку в Україні.

 

Задача 16. В Україні за 1993—1995 рр. кількість приватизованих об'єктів в промисловості збільшилась у 2,3 раза, а в сільському господарстві — у 28,2 раза.

Визначте коефіцієнт випередження і поясніть його зміст.

 

Задача 17. Обсяг виробництва шампанського характеризується такими даними:

Рік
Обсяг виробництва шампанського, млн.дол. 4,2 3,9 4,8 5,2

Визначте базисні і ланцюгові індекси та перевірте взаємозв'язок між ними.

 

Задача 18. Є такі дані про виробництво продукції в радгоспі “Україна”:

Вид продукції Вироблено продукції за період, ц Прямі затрати праці на виробництво одиниці продукції, людино-год. (трудомісткість) за період
  базисний звітний базисний звітний
Цукрові буряки 93 180 120 257 0,6 1,0
Молоко 8 885 63 258 8,3 5,2

Обчисліть:

1) індивідуальні індекси трудомісткості і продуктивності праці; 2) загальний індекс витрат праці; 3) загальний індекс фізичного обсягу продукції; 4) загальні індекси трудомісткості і продуктивності праці; 5) абсолютну зміну загальних витрат праці внаслідок зміни трудомісткості та обсягу виробництва продукції. Поясніть економічний зміст обчислених показників.

 

Задача 19. За такими даними про виробництво офісних меблів на меблевому комбінаті:

Вид меблів Обсяг виготовленої продукції за звітний період, шт Собівартість одиниці виготовленої продукціїза період, грн.
    базисний звітний
Столи робочі
Столи комп’ютерні

Обчисліть:

1) загальний індекс собівартості одиниці виготовленої продукції за формулами агрегатного і середньогармонійного індексів;

2) на скільки відсотків змінився в середньому фізичний обсяг виробництва продукції, якщо відомо, що загальні витрати на виробництво продукції у фактичних цінах збільшились на 12%;

3) абсолютні зміни витрат на виробництво продукції внаслідок зміни собівартості одиниці продукції і обсягу виробництва продукції у звітному періоді порівняно з базисним.


Таблиця 3


Просмотров 867

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!