Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



Підприємство на монопольному ринку



За своїми ознаками монополістичний ринок є протилежністю досконалій конкуренції. Монополія - це ринкова структура, в якій діє один продавець товару, що не має близьких замінників, і існують високі бар’єри для вступу на ринок цього продукту. Бар’єри поділяються на такі групи:

· позитивний ефект масштабу;

· державне ліцензування;

· патенти;

· контроль над рідкісними або визначальними ресурсами.

Оскільки в галузі діє лише один продавець товару, то попит на продукцію фірми співпадає з галузевим попитом. Зважаючи на криву попиту на свій товар, фірма повинна встановити ту ціну і обсяг виробництва продукції, які максимізують її прибуток. Тому монопольні підприємства називають «прайс-мейкери» (price-maker) - «ті, що встановлюють ціну».

Оскільки лінія попиту на продукт фірми-монополіста має спадний характер, це призводить до того, що її граничний доход буде меньшим за ціну одиниці товару. Графічно це зображено на рис.27.

Рис.27. Графік попиту і граничного доходу фірми-монополіста

Із зростанням обсягів продажу фірма втрачає частину свого сукупного доходу за рахунок зниження ціни, проте збільшує його, реалізуючи більшу кількість товару. Внаслідок цього граничний дохід завжди буде меншим за ціну, а його графік лежатиме нижче лінії попиту.

 

Для подальшого аналізу необхідно також зупинитися на співвідношенні ціни, граничного і сукупного доходу монополіста. Виходячи з природи граничного доходу, стає очевидним, що сукупний доход зростає до тих пір, поки MR є числом позитивним (що відбувається на еластичному відрізку лінії попиту), і досягає максимального значення, коли MR =0 (тобто в точці з одиничною еластичністю), як це зображено на графіку 28.

З цих залежностей стає зрозумілим, що монополісту доцільно збільшувати обсяги продаж тільки на еластичному участку лінії попиту.

Рис.28. Ціна, граничний і сукупний доход монополіста

 

Щоби визначити оптимальні обсяги випуску продукції, що максимізують прибуток монопольного підприємства, скористаємося уже відомим нам граничним підходом (рис.29).

 

 

Рис.29. Стан рівноваги фірми-монополіста

 

Вище вже наголошувалося проте, що максимального рівня прибуток досягає за умов MR=MC. Точка перетину цих кривих показує оптимальний обсяг виробництва Qопт. Йому відповідає ціна Pопт., яка визначається точкою А на лінії попиту. Різниця між ціною і середніми витратами (відрізок АВ) дорівнює питомому прибутку на одиницю продукції, а площина прямокутника, який заштриховано, - максимальному прибутку Пмах. Особливістю цієї ситуації є те, що в стані рівноваги монопольної фірми ціна завжди більша за граничні витрати, а середні витрати вище свого мінімального значення (див. рис.29), що вказує на недозавантаженість потужностей підприємства. Разом з тим, монополіст не буде встановлювати максимально можливу ціну на свій товар, бо він має враховувати ринковий попит і прагне досягти максимального прибутку, а не ціни.

Дуже рідко, але можливі ситуації, коли монопольне підприємство не в змозі покрити свої витрати за рахунок ціни. У короткостроковому періоді, сподіваючись на покращення ринкових умов, воно може мінімізувати свої збитки, якщо p>AVC. В противному разі йому необхідно припинити свою діяльність. Але, зрозуміло, що більш типовою є ситуація, коли монополіст отримує економічні прибутки як у короткостроковому, так і довгостроковому періоді; останнє обумовлене наявністю бар’єрів для вступу в галузь інших фірм.

Монополія має суттєві недоліки:

а) вона обмежує можливості вибору споживача і здатність останнього дисциплінувати продавців;

б) монополіст виробляє меншу кількість продукції, ніж дозволяють його потужності, проте ціна є вищою за граничні і середні витрати;

в) внаслідок існування бар’єрів прибуток не стимулює притоку нових підприємств і збільшення обсягу пропозиції товару до тих пір, поки ціна не встановиться на рівні середніх витрат;

г) юридичні монополії, захищені державою, спрямовують свої зусилля не на ефективному використанні ресурсів, а отриманні пільгових умов функціонування.

 

Цінова дискримінація

У попередньому розгляді поведінки монополіста робилося припущення, що всі одиниці товару продаються за однієї ціни. Проте за певних умов він може збільшити свої доходи, продаючи продукцію по різних цінах різним групам покупців, тобто застосовуючи цінову дискримінацію. Цінова дискримінація -це практика встановлення різних цін на один товар, що не обумовлено зміною витрат на виробництво. Її застосування можливе за таких умов:

· лінія попиту на товар має спадний характер;

· існують хоча би дві групи споживачів з різною еластичністю попиту, причому продавець повинен ідентифікувати і роз’єднати ці групи;

· покупці не в змозі перепродати куплений товар.

В якості прикладів цінової дискримінації можна навести диференціацію телефонних тарифів в залежності від часу, залізнодорожних тарифів в залежності від категорій громадян та т.п.

Результатом застосування цінової дискримінації є зростання доходу продавця (при ефективнішому використанні потужностей) і задоволення потреб більшої кількості споживачів.

Порівнюючи монополію з досконалою конкуренцією, необхідно підкреслити, що перша є менш ефективною з точки зору покупців, виробництва і суспільства. Споживачі купують товари за ціною, вищою за середні витрати, оскільки в стані рівноваги фірми p > ATC. Підприємство не зацікавлене знижувати витрати, тому ще не існує конкуренції і собівартість товарів вища за мінімально можливу(за оптимального обсягу виробництва АТС >АТСmіn.). Нераціональний розподіл ресурсів у суспільстві підтверджується тим, що ціна на товари перевищує граничні витрати (р > МС).

 


Список рекомендованої літератури

1. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер.с англ. В Лукашевича и др.: Под общ.ред. В.Лисовика и В.Лукашевича. - СПб., 1992. -496 с.

2. Енглстер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців: Пер. з нім. - К.: Вік, 1992. - 224с.

3. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х т./ Пер.с англ. 11-го изд. - М.: Республика, 1992. - т.1. - 339 с., т.2 - 400 с.

4. Максимова В.Ф. Микроэкономика. Учебник. - М.: «Соминтэк», 1996. - 328 с.

5. Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика: Учеб. для вузов. - М.: Высш.шк., 1996. - 447 с.

6. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр.пер. с англ./ Научн.ред. А.Т.Борисович, В.М.Полтерович, В.И.Данилов и др. - М.:Экономика, Дело, 1992. - 510 с.

7. Самуельсон П.Економіка: підручник. - Львів.:Світ, 1993. - 495 с.

8. Теория фирмы / Под ред.В.М.Гальперина. - СПб.: Экономическая школа, 1995. - («Вехи экономической мысли», Вып.2). - 534 с.

9. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х т.:Пер.с англ. - М.: Финансы и статистика, 1992. - т.1 - 384 с., т.2 - 384 с.

10. Хейне П. Экономический образ мышления. - М.: Новости,1991. - 704 с.

11. Gwartney James D., Stroup Richard L. Economics: private and public choice. 7-th Ed.- The Dryden Press, 1995.

 


Тесты по курсу “МИКРОЭКОНОМИКА”

1. Закон спроса предполагает, что:

а) Превышение предложения над спросом вызовет снижение цены.

б) Если доходы у потребителей растут, они обычно покупают больше товаров.

в) Кривая спроса обычно имеет положительный наклон.

г) Когда цена товара падает, объем планируемых покупок растет.

 

2. Чем можно объяснить сдвиг кривой спроса на товар X?

а) Предложение товара Х по некоторой причине уменьшилось.

б) Цена товара Х выросла, и как следствие этого потребители решили меньше покупать этого товара.

в) Вкусы потребителей вызвали интерес к товару X, и поэтому они хотят покупать его при любой данной цене больше, чем раньше,

г) Цена товара Х упала, поэтому потребители решили покупать его больше, чем раньше.

 

3. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара X, вызовет:

а) Сдвиг кривой спроса вверх (или вправо).

б) Сдвиг кривой предложения вверх (или влево).

в) Сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх.

г) Сдвиг кривой предложения вниз (или вправо).

 

4. Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо?

а) Потребность.

б) Спрос.

в) Необходимость.

г) Желание.

 

5. Рыночный спрос не испытывает влияния:

а) Доходов потребителей.

б) Цен на взаимосвязанные товары.

в) Цен на ресурсы.

г) Численности покупателей.

 

6. Если спрос падает, кривая спроса сдвигается:

а) Вниз и влево.

б) По вращению часовой стрелки.

в) Вверх и вправо.

г) Против вращения часовой стрелки.

 

7. Изменение какого фактора не вызывает сдвига кривой спроса?

а) Вкусов и предпочтений' потребителей,

б) Размера, или распределения национального дохода,

в) Цены товара.

г) Численности или возраста потребителей.

 


8. Совершенствование технологии сдвигает:

а) Кривую спроса вверх и вправо.

б) Кривую спроса вниз и вправо.

в) Кривую предложения вниз и вправо.

г) Кривую предложения вверх и влево.

 

9. Готовность покупать дополнительные единицы производимого товара толь­ко по более низкой цене лучше всего объясняет:

а) Эффект замещения.

б) Принцип убывающей предельной полезности.

в) Эффект дохода.

г) Закон предложения.

 

10. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если:

а) Спрос равен предложению.

б) Цена равна издержкам плюс прибыль.

в) Уровень технологии меняется постепенно.

г) Объем предложения равен объему спроса.

 

11. Если рыночная цена ниже равновесной, то:

а) Появляются избытки товаров.

б) Возникает дефицит товаров.

в) Формируете" рынок покупателя.

г) Падает цена ресурсов.

 

12. Если предложение и спрос на товар возрастают, то:

а) Цена повысится.

б) Увеличится общее количество товара.

в) Цена останется стабильной.

г) Благосостояние общества возрастет.

 

13. Если цена товара ниже точки пересечения кривой спроса и кривой предложения, то возникнет:

а) Избыток.

б) Дефициты.

в) Растет безработица.

г) Все варианты неверны.

 

14. Покупка товаров по низкой цене на одном рынке и продажа его по высокой цене на другом не является:

а) Операцией с целью получения прибыли.

б) Средством повышения предложения на рынке с высоким уровнем цен.

в) Причиной ценовых различий на конкретных рынках.

г) Средством повышения спроса на рынке с высоким уровнем цен.

 

15. Деятельность спекулянтов:

а) Увеличивает риск для законного предпринимательства:

б) Усиливает тенденцию к нестабильности цен.

в) Вызывает экономические бумы и рецессии.

г) Всегда приносит прибыль.


16. Закон предложения, если цены растут, а прочие условия неизменны, проявляется:

а) В росте предложения.

б) В снижении предложения.

в) В росте объема предложения.

г) В падении объема предложения.

 

17. Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения координирующей роли цены:

а) На товарном рынке.

б) На рынке ресурсов.

в) На валютном рынке.

г) На любом рынке

 

18. Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является:

а) Рост налогов на частное предпринимательство.

б) Рост потребительских доходов.

в) Падение цен на производственные ресурсы.

г) Падение цены на взаимодополняющий товар.

 

19. Что может вызвать падение спроса на товар X?

а) Уменьшение доходов потребителей.

б) Увеличение цен на товары-субституты товара X.

в) Ожидание роста цен на товар X.

г) Падение предложения товара X.

 

20. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый, вызовет:

а) Падение спроса на второй товар.

б) Рост спроса на второй товар.

в) Увеличение объема спроса на второй товар.

г) Падение величины спроса на второй товар.

 

21. Ценовая эластичность спроса будет выше:

а) На товары первой необходимости, чем на предметы роскоши.

б) В тех случаях, когда потребители -используют данный товар с наибольшей пользой для себя.

в) Чем больше альтернативные издержки производства товаров.

г) Чем менее необходим товар потребителю.

д) Ни в одном из перечисленных случаев.

 

22. Сокращение предложения товара ведет к увеличению:

а) Спроса на взаимодополняемые товары.

б) Общей выручки продавца, если спрос на товар является эластичным по цене.

в) Общей выручки продавца, если спрос на товар является неэластичным по доходу.

г) Спроса на этот товар.

д) Спроса на взаимозаменяемые товары.


23. По мере того, как цена товара снижается, а величина спроса растет при линейной функции спроса:

а) Общая выручка увеличивается до точки, в которой эластичность равна единице, после чего выручка уменьшается.

б) Эластичность спроса по доходу сокращается.

в) Происходит нарушение закона спроса.

г) Стимулируется потребление товаров-заменителей.

д) Коэффициент эластичности не изменяется.

 

24. Если однопроцентное сокращение цены на товар приводит к двухпроцентному увеличению объема спроса на него, то этот спрос:

а) Неэластичный.

б) Эластичный.

в) Единичной эластичности.

г) Абсолютно неэластичный.

д) Абсолютно эластичный.

 

25. Если цена товара выросла с 1,5 долл. до 2 долл., а объем спроса сократился с 1000 до 900 единиц, то коэффициент ценовой эластичности ранен:

а) 3,00.

б)2,71.

в) 0,37.

г) 0,33.

д)1,5.

 

26. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике эла­стичного спроса на товар?

а) Коэффициент ценовой эластичности меньше единицы.

б) Общая выручка продавца сокращается, если цена растет.

в) Покупатели относительно чутко реагируют на изменения цены.

г) Относительное изменение объема спроса больше, чем относительное изменение цены.

д) Общая выручка продавца растет, если цена уменьшается.

 

27. Какое из следующих утверждений не относится к характеристике неэластичного спроса на товар?

а) Имеется большое число товаров-заменителей.

б) Покупатели расходуют на его покупку незначительную долю своего дохода.

в) Данный товар является для потребителей товаром первой необходимости.

г) Период времени, в течение которого предъявляется спрос, является очень коротким.

д) Относительное изменение объема спроса меньше, чем относительное изменение цены.


28. Если уменьшение цены на 5% приводит к снижению объема предложения на 8%, то данное предложение:

а) Неэластично.

б) Единичной эластичности.

в) Эластично.

г) Абсолютно эластично.

д) Абсолютно неэластично.

 

29. Если предложение товара неэластично, а спрос на него сокращается, то общая выручка продавца:

а) Растет.

б) Сокращается.

в) Сокращается в том случае, если спрос является эластичным.

г) Сокращается в том случае, если спрос является неэластичным.

д) Остается неизменной.

 

30. Эластичность предложения зависит главным образом от:

а) Числа товаров-заменителей данного продукта.

б) Периода времени, в течение которого продавцы могут приспособиться к изменениям цен.

в) Того, является ли данный товар предметом первой необходимости или роскоши.

г) Того, относится ли данный товар к предметам длительного пользования или текущего потребления.

д) Доли дохода потребителя, направляемой на покупку данного товара.

 

31. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен:

а) Уменьшению цены, деленному на увеличение объема спроса.

б) Изменению общей выручки (в %), деленному на увеличение объема спроса (в %).

в) Уменьшению общей выручки (в %), деленному, на увеличение цены (в %).

г) Изменению объема спроса (в %), деленному на изменение цены (н %).

д) Ни одному из приведенных показателей,

 

32. Кривая абсолютно неэластичного спроса представляет собой:

а) Вертикальную линию.

б) Горизонтальную линию.

в) Кривую линию.

г) Прямую линию с отрицательным наклоном.

д) Кривую линию с положительным наклоном.

 

33. В случае, если, несмотря на изменения цены товара, общая выручка не изменяется, коэффициент ценовой эластичности:

а) Больше 1.

б) Меньше 1.

в) Равен 0.

г) Ранен 1.

д) Ранен бесконечности.


34. Неэластичный спрос означает, что:

а) Рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса менее, чем на 1%.

б) Рост цены на 1% приводит к сокращению величины спроса более, чем на 1%.

в) Любое изменение цены не приводит к изменению общей выручки.

г) Рост цены на 1% не влияет на величину спроса.

д) Ни одно из утверждений не является верным.

 

35. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот товар является:

а) Абсолютно неэластичным.

б) Абсолютно эластичным.

в) Эластичным.

г) Неэластичным.

д) Спросом единичной эластичности.

 

36. Какой из указанных ниже значений коэффициента эластичности по доходу относится к товарам первой необходимости?

а) Меньше О.

б) Больше 0, но меньше 1,

в) Больше 1.

г) 1.

д) Ни одно из приведенных значений.

 

37. Какой из указанных в задании 16 ответов относится к предметам роскоши?

 

38. Если цена товара неэластичного спроса выросла с 7 до 8 долл., то выручка:

а) Сократилась.

б) Выросла.

в) Осталась неизменной.

г) Абсолютно неэластична.

д) Абсолютно эластична.

 

39. Фирма производит и продает два товара — А и Б. А имеет много заменителей; Б занимает значительную долю в расходах потребителей. Увеличение цены на каждый товар приведет к:

а) Увеличению выручки от продажи товара А и сокращению выручки от продажи товара Б.

б) Увеличению выручки от продажи товара А и товара Б.

в) Сокращению выручки от продажи товара А и увеличению выручки от продажи товара Б.

г) Сокращению выручки от продажи товара А и товара Б.

д) Тому, что выручка от продажи товара А и товара Б останется неизменной.


40. Ценовая эластичность спроса будет расти с увеличением продолжительности периода, в течение которого предъявляется спрос, так как:

а) Доходы потребителей увеличатся.

б) Произойдет сдвиг вправо кривой спроса.

в) Вырастет общий уровень цен.

г) Потребители смогут приобрести товары-заменители.

д) Все ответы верны.

 

41. Если спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, то при хорошем урожае доходы фермеров:

а) Вырастут, так как увеличится объем продаваемой продукции.

б) Сократятся, так как относительное снижение цен окажется большим, чем относительное увеличение объема продаж.

в) Вырастут, так как произойдет увеличение цен на продукцию, вызванное повышением спроса.

г) Останутся неизменными, так как относительное увеличение объема про­даж будет равно относительному снижению цен.

д) Не представляется возможным ответить на вопрос.

 

42. Допустим, что предложение товара Х абсолютно неэластично. Если спрос на этот товар вырастет, то равновесная цена:

а) Уменьшится, а равновесное количество вырастет.

б) И равновесное количество уменьшатся.

в) Увеличится, а равновесное количество уменьшится.

г) Увеличится, а равновесное количество останется неизменным.

д) И равновесное количество вырастут.

 

43. Производитель товара Х снизил цену на свой товар на 5%, в результате чего объем продаж вырос на 4%. Спрос на товар Х является:

а) Эластичным.

б) Неэластичным.

в) Спросом единичной эластичности.

г) Абсолютно эластичным.

д) Не представляется возможным ответить на вопрос.

 

44. Товар можно отнести к недоброкачественным, если:

а) Эластичность его спроса по доходу равна - 0,5.

б) Ценовая эластичность его спроса равна 1,3.

в) Перекрестная эластичность его спроса равна - 0,7.

г) Эластичность его спроса по доходу равна 1,3

д) Перекрестная эластичность его спроса равна 0,1.

 

45. При каких условиях действует закон убывающей производительности фактора производства?

1) Другие факторы производства остаются постоянными.

2) Уровень технологии не изменяется.

3) Все единицы переменного фактора являются однородными. Выберите один из следующих вариантов ответа:


а) 1, 2 и 3 правильные.

б) Только 1 и 2 правильные.

в) Только 2 и 3 правильные.

г) Только 1 правильный.

д) Только 3 правильный.

 

46. Какое из следующих утверждений, относящихся к кривой краткосрочных предельных издержек, является неверным?

а) Предельные издержки равны средним издержкам, когда средние издержки принимают минимальное значение.

б) Когда средние издержки сокращаются, предельные издержки оказываются меньше средних издержек.

в) Предельные издержки больше средних издержек в том случае, когда объем выпускаемой продукции больше оптимального.

г) На величину предельных издержек не влияет изменение цен на факторы производства.

д) Предельные издержки не зависят от постоянных издержек.

 

47. В краткосрочном периоде фирма, максимизирующая прибыль, прекратит производство, если окажется, что:

а) Цена меньше минимальных средних общих издержек.

б) Нормальная прибыль ниже среднеотраслевой.

в) Общий доход меньше общих издержек.

г) Общих доход меньше общих переменных издержек.

д) Средние переменные издержки меньше, чем цена.

 

48. Любая точка, находящаяся либо на изокванте, либо на изокосте, означает:

а) Количество производимого продукта.

б) Объем продукта в денежном выражении.

в) Комбинацию физических объемов ресурсов.

г) Сумму издержек.

д) Сумму переменных издержек.

 

49. Изокванта иллюстрирует:

а) Кривую общего объема продукта.

б) Производственную функцию.

в) Различные объемы продукта, которые можно произвести при заданных количествах ресурсов.

г) Кривую среднего продукта.

д) Кривую предельного продукта.

 

50. Средние общие издержки производства продукции достигают минималь­ной величины при том объеме продукции, когда:

a) AVC = TFC.

б) Прибыль будет максимальной.

в) МС = AVC.

г) МС = АТС.

д) Ни один из ответов не является верным.


51. Постоянные издержки фирмы — это:

а) Затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения.

б) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благоприятных условиях производства.

в) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится.

г) Неявные издержки.

д) Ни один из ответов не является правильным.

 

52. Взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний факторов производства и объемом выпускаемой продукции выражается при помощи:

а) Кривой производственных возможностей.

б) Кривой общего объема выпуска продукта.

в) Производственной функции.

г) Эластичности предложения.

д) Кривой общих затрат.

 

53. Какие из следующих видов издержек не принимаются во внимание при выработке решений об оптимальном объеме производства фирмы?

а) Средние переменные издержки.

б) Бухгалтерские издержки.

в) Средние постоянные издержки.

г) Предельные издержки.

д) Неявные издержки.

 

54. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образной формы?

a) AVC.

б) МС.

в) AFC.

г) АТС.

д) LATC.

 

55. Если AVC сокращаются по мере роста объема производства, то:

а) МС также должны сокращаться.

б) TFC также должны сокращаться.

в) ТС также должны сокращаться.

г) АТС должны быть ниже, чем AVC.

д) МС должны быть ниже, чем AVC.

 

56. Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки):

а) Включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль.

б) Включают в себя явные издержки, но не включают неявные.

в) Включают в себя неявные издержки, но не включают явные.

г) Не включают в себя ни явные, ни неявные издержки.

д) Превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли.


57. Какое из следующих утверждений является правильным?

а) Бухгалтерские издержки + экономические издержки = нормальная прибыль.

б) Экономическая прибыль - бухгалтерская прибыль = явные, издержки.

в) Бухгалтерская прибыль - неявные издержки = экономическая прибыль.

г) Экономическая прибыль - неявные издержки = бухгалтерская прибыль.

д) Явные издержки + неявные издержки = бухгалтерские издержки.

 

58. В долгосрочном периоде:

а) Все издержки являются переменными.

б) Все издержки являются постоянными.

в) Переменные издержки растут быстрее, чем постоянные.

г) Постоянные издержки растут быстрее, чем переменные.

д) Все издержки выступают как неявные.

 

59. Какое из следующих утверждений, характеризующих связь между ТР, АР и МР, является неверным?

а) АР продолжает расти до тех пор, пока увеличивается МР.

б) АР достигает максимального уровня до того, как ТР становится макси­мальным.

в) ТР достигает максимального уровня, когда МР = 0.

г) МР = АР при максимальном уровне АР.

д) ТР снижается, если МР < 0.

 

Следующие данные относятся к тестам 60 - 62. Единственным переменным ресурсом является труд, остальные факторы — фиксированные.

Число рабочих (чел.)
Выпуск продукции (шт.)

 

60. Предельный продукт начнет сокращаться при найме:

а) 6-го рабочего.

б) 4-го рабочего.

в) 3-го рабочего.

г) 2-го рабочего.

д) 1-го рабочего.

 

61. Предельный продукт 6-го рабочего:

а) Составит 180 штук.

б) Составит 30 штук.

в) Составит 15 штук.

г) Является отрицательной величиной.

д) Невозможно определить на основе имеющихся данных.

 

62. Средний продукт достигает максимальной величины, когда занято:

а) 6 рабочих.

б) 5 рабочих.

в) 4 рабочих.

г) 3 рабочих.

д) 2 рабочих.


63. Какое из следующих выражений представляет собой предельные издержки?

a) TVC : Q.

б)  TVC : Q.

в) TFC: Q.

г) (Р - Q) : AQ.

д)  TVC : AQ.

 

64. Какое из следующих выражений представляет собой общие издержки?

а) МС.

б) TVC - TFC.

в) TFC + TVC.

г) TFC+TVC+MC.

д) (TFC + TVC) : Q.

 

65. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние переменные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки — 0,5 долл. Общие издержки составят:

а) 2,5долл.

б) 250 долл.

в) 750 долл.

г) 1100долл.

д) Невозможно определить на основе имеющихся данных.

 

66. Если фирма увеличивает затраты на ресурсы на 10%, а объем производства возрастает при этом на 15%, то в этом случае:

а) Наблюдается отрицательный эффект масштаба.

б) Наблюдается положительный эффект масштаба.

в) Действует закон убывающей производительности.

г) Кривая LATC сдвигается вверх.

д) Фирма получает максимальную прибыль.

 

67. Какое из следующих утверждений означает, что условия совершенной конкуренции не выполняются:

а) Фирма находится в равновесии, когда ее предельный доход равен пре­дельным издержкам.

б) Кривая предельных издержек пересекает кривую средних издержек в точке, соответствующей минимальному значению АТС.

в) Кривая спроса на продукт фирмы имеет отрицательный наклон.

г) Кривые средних и предельных издержек имеют U-образную фирму.

д) Кривая спроса на продукт фирмы — горизонтальная линия.

 

68. В краткосрочном периоде конкурентная фирма, максимизирующая прибыль или минимизирующая убытки, не будет продолжать производство, если:

а) Цена продукта ниже минимальных средних издержек.

б) Средние постоянные издержки выше цены продукта.

в) Цена продукта ниже минимума средних переменных издержек.

г) Цена продукта ниже предельных издержек.

д) Общий доход не покрывает общих издержек фирмы.


69. Если предельные издержки превышают средние издержки при объеме производства, максимизирующем прибыль, то фирма:

а) Получает положительную прибыль.

б) Выбирает объем производства, соответствующий точке, расположенной правее минимума кривой средних издержек.

в) Не прекратит производство.

г) Все предыдущие ответы верны.

д) Все предыдущие ответы неверны.

 

70. Кривая предложения конкурентной фирмы на краткосрочных временных интервалах — это:

а) Кривая предельных издержек.

б) Линия цены товара.

в) Снижающаяся часть кривой средних издержек.

г) Возрастающая часть кривой средних издержек.

д)Часть кривой предельных издержек, расположенная выше кривой средних переменных издержек.

 

71. Какой из следующих рынков больше всего соответствует условиям совершенной конкуренции?

а) Стали.

б) Услуг парикмахерских.

в) Автомобилей.

г) Акций и облигаций фирм.

д) Бензина.

 

72. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы:

а) Имеет отрицательный наклон.

б) Горизонтальная линия при данном уровне цены.

в) Вертикальная линия при данном объеме предложения.

г) Имеет наклон 1/N, где N - число фирм в отрасли.

д) Имеет положительный наклон.

 

73. Рост экономической прибыли на конкурентном рынке не способствует:

а) Расширению производства в действующих фирмах.

б) Притоку в отрасль новых фирм.

в) Повышению рыночной цены продукта.

г) Повышению цен на используемые ресурсы.

д) Возникновению сил, которые постепенно сведут эту прибыль к нулю.

 

74. Если цена продукта недостаточна, чтобы покрыть средние затраты на его производство, то фирма должна:

а) Остановить производство как можно скорее.

б) Продолжать производство товаров на уровне, где Р=МС, если Р>AVC.

в) Выбрать новую технологию.

г) Сократить накладные расходы.

д) Продолжать производство до тех пор, пока цена покрывает все постоянные издержки.


75. Экономическая прибыль:

а) Не может иметь место на конкурентном рынке в долгосрочном периоде.

б) Эквивалентна нормальной бухгалтерской прибыли.

в) Имеет место всякий раз, когда общие издержки превышают общий доход фирмы.

г) Существует всегда, когда предельный доход превышает предельные издержки.

д) Все предыдущие ответы неверны.

 

76. В отрасли функционируют 1000 фирм. У каждой фирмы предельные затраты при производстве 5 единиц продукта в месяц составляют $2, 6 единиц - $3,7 единиц - $5. Если рыночная цена единицы продукта равна $3, то отраслевой выпуск в месяц составит:

а) Не более 5000 единиц.

б) 5000 единиц.

в) 6000 единиц.

г) 7000 единиц.

д) Более 7000 единиц.

 

77. Если рыночная цена в предыдущем примере поднимется до $6, то отраслевой выпуск в месяц составит:

а) Не более 5000 единиц.

б) 5000 единиц.

в) 6000 единиц.

г) 7000 единиц.

д) Не менее 7000 единиц.

 

78. Какое из следующих определений наиболее точно соответствует понятию «нормальная прибыль»?

а) Прибыль, получаемая фирмой при МС = MR.

б) Прибыль, получаемая типичной фирмой в отрасли.

в) Прибыль, которую фирма получила бы при нормальном ведении дел.

г) Минимальная прибыль, необходимая для того, чтобы фирма оставалась н пределах данного направления деятельности.

д) Прибыль, обеспечивающая предпринимателю комфортный уровень жизни.

 

79. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что:

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандар­тные товары.

б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене.

в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке.

г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.

д) Все предыдущие ответы верны.

 


80. Кривая предложения на долгосрочных временных интервалах для:

а) Отрасли с возрастающими издержками - вертикальная линия.

б) Отрасли с постоянными издержками - имеет отрицательный наклон.

в) Отрасли с убывающими издержками - горизонтальная линия.

г) Отрасли с постоянными издержками - вертикальная линия.

д) Все предыдущие ответы неверны.

 

81. На рис. 8.4 показана динамика общего дохода и общих издержек фирмы. Очевидно, что:

а) Фирма функционирует в условиях совершенной конкуренции.

б) Постоянные издержки фирмы равны $2000 в месяц.

в) Фирма максимизирует свою прибыль, если будет выпускать около 4 единиц продукции в месяц.

г) Все предыдущие ответы верны.

д) Верно только а) и б).

 

82. Основываясь на рис. 8.4. можно утверждать, что:

а) Предельные издержки ниже предельного дохода, когда выпуск продукции меньше 3 единиц в месяц.

б) Предельные издержки выше предельного дохода, когда выпуск продукции больше 5 единиц в месяц.

в) Средние издержки равны среднему доходу только при одном конкретном объеме выпуска.

г) Все предыдущие ответы верны.

д) Верно только а) и б).

Рис. 8.4. Кривые TR и ТС фирмы

 

83. В отличие от конкурентной фирмы монополист:

а) Может назначать любую цену на свой продукт.

б) Максимизирует прибыль при равенстве предельного дохода и предельных издержек.

в) Может произвести любой объем продукции и продать ее по любой цене.

г) При данной кривой рыночного спроса может выбрать комбинацию цены и объема выпуска, которая дает максимум прибыли.

д) Сталкивается с совершенно эластичной кривой спроса.


84. Допустим, что монополист может продать 10 единиц товара по цене $100 за единицу, но продажа 11 единиц вызывает снижение цены до $99,5. Предельный доход при увеличении объема продаж с 10 до 11 единиц равен:

а) $ 100.

б) $ 99,5.

в) $ 94,5.

г) $ 94,0.

д) $ 1099,5.

 

 

85. Примером естественной монополии является:

а) ОПЕК — международный нефтяной картель.

б) Компания IBM.

в) Московский банк «Гермес».

г) Издательство «Известия».

д) Городской метрополитен.

 

86. Ценовая дискриминация - это:

а) Продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям.

б) Различия в оплате труда по национальности или по полу.

в) Эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские товары.

г) Повышение цены на товар более высокого качества.

д) Все предыдущие ответы неверны.

 

87. В отличие от конкурентной фирмы простая монополия стремится:

а) Производить продукции меньше, а цену устанавливать выше.

б) Максимизировать прибыль.

в) Устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку кривой спроса.

г) Выбирать такой объем выпуска, при котором MR = P.

д) Производить продукции больше, а цену устанавливать выше.

 

88. Большинство рынков в экономике России представляют собой:

а) Совершенную конкуренцию.

б) Нерегулируемые монополии.

в) Совокупность конкурентных и монополистических элементов.

г) Регулируемые монополии.

д) Естественные монополии.

 

89. Объем продукции, производимый простой монополией, называют «неэффективным» потому что:

а) Монополия может увеличивать свой доход, снизив несколько цену.

б) Монополия присваивает весь потребительский излишек.

в) Р > АТС.

г) Средние издержки снижаются.

д) Р > MR = МС, поэтому MSB > MSC при MR = МС.


90. Весь потребительский излишек присваивает фирма, которая:

а) Монополизирует рынок.

б) Осуществляет совершенную ценовую дискриминацию.

в) Максимизирует разницу между предельным доходом и предельными издержками.

г) Сегментирует рынок.

д) Максимизирует валовую прибыль.

 

91. Монополист-производитель электронного оборудования выпускает и продает такой объем продукции, при котором:

MR = $ 180; МС = $ 100; АТС = $ 200, Чтобы получить максимум прибыли, фирма должна:

а) Повысить цену и увеличить объем выпуска.

б) Повысить цену и уменьшить объем выпуска.

в) Повысить цену и сохранить прежний объем выпуска.

г) Снизить цену и увеличить объем выпуска.

д) Снизить цену и уменьшить объем выпуска.

 

92. Функция общих затрат монополиста; ТС = 100 + 3Q, где Q — количество единиц продукта, производимое в месяц; функция спроса на продукцию монополиста: Р = 200 - Q, где Р— цена продукта в долл. Если монополист выпускает 20 ед, продукта в месяц, то его общий доход равен:

а) $ 4000.

б) $3600.

в) $ 400.

г) $ 180.

д) Все предыдущие ответы неверны.

 

93. В предыдущем тесте предельный доход от производства 20-й единицы продукта равен:

а) $3600.

б) $ 3439.

в) $ 180.

г) $400

д) Все предыдущие ответы неверны.

 

94. Вернитесь к тесту 10. Если монополист производит 19 единиц продукта в месяц, то при увеличении объема выпуска на одну единицу прибыль:

а) Вырастет на $ 158.

б) Вырастет на $ 3.

в) Упадет на $ 3.

г) Упадет на $ 158.

д) Все предыдущие ответы неверны.

 

95. Монополист, максимизирующий прибыль, будет снижать цену на свой продукт, если:

а) Средние издержки падают.

б) Затраты на рекламу растут.

в) Предельный доход выше предельных издержек.

г) Предельный доход равен переменным издержкам.

д) Все предыдущие ответы неверны.


96. Чтобы получить максимум прибыли, монополист должен выбрать такой объем выпуска, при котором:

а) Предельные издержки равны цене продукта.

б) Предельные издержки равны общим издержкам.

в) Предельный доход равен предельным издержкам.

г) Предельный доход равен общим издержкам.

д) Средние издержки равны цене продукта.

 

97. У монополиста предельные издержки обычно меньше цены продукта потому что:

а) Цена меньше предельного дохода.

б) Цена больше предельного дохода.

в) Предельные издержки меньше средних издержек.

г) Предельные издержки больше средних издержек.

д) Все предыдущие ответы неверны.

 

98. Рисунок 10.3 иллюстрирует положение фирмы на монополистически конкурентном рынке.

Фирма допустит ошибку, если установит цену, равную ОР, потому что:

а) При этой цене предельный доход выше предельных издержек.

б) Эта цена выше уровня цены, при которой фирма может получить максимум прибыли.

в) Объем выпуска, соответствующий этой цене, меньше того объема, при котором прибыль максимальна.

г) Все предыдущие ответы верны.

д) Верны только ответы а) и б).

 

 

Рис. 10.3. Фирма на монополистически конкурентном рынке

 


99. Если фирма, представленная на рис. 10.3, выберет объем выпуска 0Q, то:

а) На рынке возникнут новые производители.

б) Фирма будет получать экономическую прибыль.

в) Фирма установит цену 0Р.

г) Все предыдущие ответы верны.

д) Верны только ответы а) и б).

 

100. В 1992 г. отрасль А функционировала в условиях совершенной конкуренции и находилась в долгосрочном равновесии. В 1993 г. фирмы, оперирующие в отрасли, образовали картель. В результате все участники отраслевого картеля получили в 1993 г. экономическую прибыль на $ 10 млн больше, чем в 1992 г.

Экономическая прибыль картеля в 1993 г. составляла:

а) 0.

б) Меньше $ 10 млн.

в) 10 млн.

г) Больше $ 10 млн.

д) Для ответа недостаточно информации.

 

101. Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту:

а) Выпускаются дифференцированные товары.

б) На рынке оперирует множество покупателей и продавцов.

в) Каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на свой продукт.

г) Выпускаются однородные товары.

д) Рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов.

 

102. На долгосрочном временном интервале:

а) Фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции, получают нулевую экономическую прибыль.

б) Фирмы, оперирующие в условиях монополистической конкуренции, по­лучают нулевую экономическую прибыль.

в) Высокие входные барьеры к вступлению на рынок делают возможным получение функционирующими фирмами положительной экономической прибыли.

г) Олигополисты и монополисты, оперирующие на неконкурентных рынках, могут получать экономическую прибыль.

д) Все предыдущие утверждения верны.

 

103. Предельный доход не ниже рыночной цены у:

а) Монополистических конкурентов.

б) Монополистов.

в) Участников картеля.

г) Олигополистов, не участвующих в картеле.

д) Совершенных конкурентов.


104. Вы исходите из предположения, что если ваша фирма снизит свою цену, конкуренты соответственно снизят свои цены, но если вы повысите ее, ни одна фирма не последует вашему примеру. Это означает, что ваша фирма:

а) Сталкивается с конкуренцией «не на жизнь, а на смерть».

б) Имеет «ломаную» кривую спроса.

в) Является ценовым лидером на олигополистическом рынке.

г) Наиболее эффективная в отрасли.

д) Одна из конкурентных фирм в отрасли.

 

105. Первым экономистом, кто попытался создать теорию олигополии, был:

а) Эдвард Чемберлин.

б) Огюстен Курно.

в) Джоан Робинсон.

г) Джон Гэлбрейт.

д) Карл Маркс.

 

106. Какой из перечисленных продуктов никогда не производился в рамках картельного соглашения производителей?

а) Нефть.

б) Бананы.

в) Сахар.

г) Пшеница.

д) Кофе.

 

107. Наиболее вероятно, что участник картеля мог бы увеличить свою прибыль:

а) Продавая свои товары по более низкой цене, чем у других участников картеля.

б) Устанавливая более высокую цену, чем у других участников, картеля.

в) Проводя активную неценовую конкуренцию.

г) Ограничивая выпуск своей продукции ниже установленной квоты, чтобы повысить цену.

д) Настаивая на том, чтобы картель постоянно повышал согласованную цену.

 

108. Сторонники точки зрения, состоящей в том, что монополистическая. конкуренция достаточно эффективна и выгодна потребителям, утверждают, что:

а) Дифференциация продукта благоприятствует лучшей реализации разнообразных вкусов потребителей.

б) В условиях монополистической конкуренции фирмы производят эффективный, с точки зрения рынка, объем продукции.

в) Совершенная конкуренция ведет к ожесточенной ценовой войне между фирмами.

г) В условиях монополистической конкуренции достигается эффективное, с точки зрения общества, использование ресурсов.

д) Все предыдущие утверждения верны.


109. Олигополия — это рыночная структура, где оперирует:

а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.

б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт.

в) Небольшое количество конкурирующих фирм

г) Только одна крупная фирма.

д) Только один крупный покупатель.

 

110. «Ломаная» кривая спроса для олигополиста обязательно предполагает:

а) Разрыв в кривой предельного дохода.

б) Разрыв в кривой предельных издержек.

в) Что цена товара не должна быть выше предельного дохода.

г) Что поведение фирмы не оптимально.

д) Тайное соглашение с фирмами-конкурентами для поддержания согласованной цены.

 


Упражнения по курсу “МИКРОЭКОНОМИКА”

1. В таблице 4.1. представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке консервированной фасоли.

а) Изобразите кривую спроса и кривую предложения по данным таблицы 4.1.

б) Если рыночная цена на банку фасоли равна 8-ми пенсам, что характерно для данного рынка - излишки или дефицит? Каков их объем?

в) Если равновесная цена на банку фасоли составит 32 пенса, что характерно для данного рынка - излишки или дефицит? Каков их объем?

г) Чему равна равновесная цена на этом рынке?

д) Рост потребительских расходов повысил потребление консервированной фасоли на 15 млн. Банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный объем производства?

Табл. 4.1.

Цена (пенсы) Объем спроса (млн.банок в год) Объем предложения (млн.банок в год)

 

2. Как влияют перечисленные в таблице 4.2. изменения на спрос и предложения(поставьте “галочки” в колонках, название которых характеризует эффект изменения).

Табл. 4.2.

Изменение (при прочих равных условиях) Сдвиг кривой спроса Движение вдоль кривой споса Сдвиг кривой предложения Движение вдоль кривой предложения
1. Изменение цен конкурирующих товаров        
2. Внедрение новой технологии        
3. Изменение моды на товар        
4. Изменение потребительских доходов        
5. Изменение цен на сырье        

 

3. На рис. 4.9. изображены кривые спроса на товары X, Y (субститут товара) и Z (дополняющий к товару X). Предположим цена товара Х увеличилась. Покажите эффект изменения цены товара Х, используя рис.4.9.

Рис. 4.9. Кривые спроса на товары Х, Y, Z.

 

4. В таблице 5.1 представлен объем спроса на мороженое при различных уровнях цены.

Табл.5.1.

Цена за порцию, долл. Объем спроса, тыс. порций Расходы (выручка), тыс. долл. Коэффициенты ценовой эластичности спроса
2,10    
1,80    
1,50    
1,20    
0,90    
0,60    
0,30    

а) Начертите кривую спроса, обозначив цену на вертикальной оси, а количество порций мороженого — на горизонтальной.

б) Предположим, что цена порции мороженого равняется 1,20 долл. Как изменится объем спроса, если эта цена сократится на 30 центов? Будет ли ответ иным, если на 30 центов сократится любая другая цена?

в) Определите расходы на мороженое при каждом из значений цены; полученные данные занесите в таблицу.

г) Рассчитайте коэффициенты ценовой эластичности спроса для всех указанных интервалов цены; полученные данные занесите в таблицу.

д) Начертите кривую расходов на мороженое, обозначив сумму расходов на вертикальной оси, а величину спроса — на горизонтальной.

е) При какой цене выручка окажется максимальной?

ж) При какой цене коэффициент ценовой эластичности спроса равен 1 ?

з) При каких значениях цены спрос является эластичным? Неэластичным?

 


5. В таблице 5.2 приведены коэффициенты ценовой и перекрестной эластичности спроса на продукты питания, вино и пиво.

Табл. 5.2

  Коэффициент
Товары ценовой перекрестной эластичности
  эластичности продукты питания вино пиво
продукты питания 0,25 х 0,06 0,01
вино 1,2 -0,13 х 0,27
пиво 0,85 0,07 0,41 х

На основании данных, приведенных в таблице, ответьте на следующие вопросы:

а) Для каких товаров спрос является эластичным, а для каких — неэластичным?

б) Какое влияние оказывает изменение цен продуктов питания на потребление вина и пива? Какой можно сделать вывод о характере связи между продуктами питания и другими представленными в таблице товарами?

в) На рисунке 5.1 показана кривая спроса на вино. Покажите, как изменится положение этой кривой, если вырастет цена на (1) продукты питания, (2) пиво,

Рис. 5.1. Спрос на вино

 

6. В таблице 5.3 представлены данные о структуре расходов семьи за два года (цены на товары А, Б, В, Г не меняются). Заполните таблицу.

Табл. 5.3.

Покупаемые товары Расходы на покупку (долл.) Доля в бюджете семьи (%) Эластичность спроса по Характер товара
  1-й год 2-й год 1-й год 2-й год доходу  
Товар А        
Товар Б        
Товар В        
Товар Г        
Итого    

 


7. Покажите, как повлияет уменьшение дохода на положение кривой спроса на товары А, Б и В, если известно, что коэффициент эластичности спроса по доходу для них составляет соответственно 1,7; -0,8; 0.

 

8. В таблице представлены данные о различных товарах.

  Рынок А Рынок Б Рынок В Рынок Г
Po 10 долл. 400 долл.   25 долл. За 1 шт. Товара Х
Qo 15 млн.шт. 600 долл. 16 шт. 160 шт. Товара Z
P1 16 долл. 800 долл.   35 долл. За 1 шт. Товара Х
Q1 10 млн.шт. 1800 тыс.шт. 40 шт. 160 шт. товараZ
Y0     20000 долл.  
Y1     40000долл.  

 

9. Фирма, производящая конфеты, выбирает одну из трех производственных технологий, каждая из которых отличается различным сочетанием используемых ресурсов (труда и капитала). Данные о применяемых технологиях приводятся в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Объем Технологии
производства А Б В
  L K L K L K

L - труд, K - капитал; все показатели измеряются в единицах за неделю

 

10. Предположим, что цена единицы труда составляет 200 долл., а цена единицы капитала — 400 долл.

а) Установите, какую производственную технологию выберет фирма при каждом уровне выпуска продукции

б) Определите общие издержки при каждом уровне выпуска продукции.

в) Предположим, что цена единицы труда увеличилась до 300 долл., а цена капитала осталась прежней. Повлияет ли это изменение в цене на выбор технологии фирмой?

г) Установите, какая технология будет выбрана для каждого объема производства при новом уровне издержек на оплату труда.

 

11. В таблице 7.2 приведены данные об общих издержках фирмы в долгосрочном периоде.

Объем производства Издержки
  общие средние предельные
   
   
   
   
   
   
   

а) Определите величину долгосрочных средних издержек и долгосрочных предельных издержек.

б) Постройте кривые долгосрочных средних издержек и долгосрочных предельных.

в) При каком объеме производства долгосрочные средние издержки окажутся минимальными?

в) При каком объеме производства долгосрочные предельные издержки будут равны долгосрочным средним издержкам?

 

12. На основании кривых, которые вы построили, выполнив упражнение 2, ответьте на следующие вопросы:

а) При каких объемах выпуска продукции фирма испытывает положительный эффект от увеличения масштаба производства? Отрицательный эффект?

б) Каким окажется минимальный эффективный масштаб производства в данной фирме?

в) Предположим, что вы могли бы измерить отдачу от масштаба производства в отдельной точке на кривой LAC. Какой объем производства показывает точка, в которой LAC оказываются минимальными?

 

13. Фирма несет постоянные издержки в размере 45 долл. Данные о средних переменных издержках в краткосрочном периоде (SAVC) приведены в табл.7.3

а) Определите средние постоянные, средние переменные, средние общие и предельные издержки в краткосрочном периоде.

б) Начертите кривые SAVC, SATC и SMC; проверьте, проходит ли кривая SMC через минимальные точки других двух кривых.

в) Объем производства в фирме увеличился с 5 до 6 штук в неделю, краткосрочные предельные издержки должны возрасти.

г) Объясните, почему это произойдет. Укажите, какую роль при этом играет предельный продукт труда.

Таблица 7.3

Объем производства (шт./неделю) SAVC

 

14. В краткосрочном периоде фирма может варьировать использование трудовых ресурсов, но не может повлиять на величину используемого капитала. Таблица 7.4 показывает, как изменяется выпуск продукции вследствие изменения объемов применяемого труда.


Таблица 7.4

Затраты труда Объем продукта MPL APL
   
   
   
   
   
   
   

а) Определите предельный продукт труда (МРL) и средний продукт труда (APL).

б) Постройте кривые МРL и АРL.

в) Определите, при каком примерно уровне использования труда кривая МРL пересечет кривую АРL.

г) Повлияет ли изменение в затратах капитала на положение кривой МРL?

 

15. Каждая из четырех кривых краткосрочных средних общих издержек, указанных на рис.7.1, представляет различный масштаб деятельности фирмы

а) Определите, какой объем выпуска продукции является для фирмы оптимальным

Рис. 7.1. Кривые средних издержек

б) Если фирма увеличит масштаб деятельности за пределы оптимальной, то каким окажется характер отдачи от масштаба?

в) Какой из четырех масштабов производства был бы выбран, если бы фирма выпускала продукцию в объеме ОА?

г) Если фирма расширит объем производства до OВ, то как изменится масштаб деятельности фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах?

д) Начертите кривую долгосрочных средних издержек фирмы.

 


16.а) К какому периоду относятся данные, приведенные в табл.7.5.

б) Заполните табл. 7.5.

в) Начертите кривые ТР, АРL и МРL

г) Начертите кривые ТС, TVC и TFC.

д) Начертите кривые АТС, AVC, AFC и МС.

е) При каком общем объеме произведенного продукта предельный продукт труда возрастает? Остается неизменным? Убывает?

Табл. 7.5.


Просмотров 1249

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!