Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыСанитарно-эпидемиологическое заключение

№ __________

«_______»___________________20 ж. ( г.)

 

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)_______________

_____________________________________________________________________________________________

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена)_________________________________________________________________________

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

_____________________________________________________________________________________________

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель))_________________________________________________

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность) , адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

_______________________________________________________________________________________________

(вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))________________

_____________________________________________________________________________________________

5.Ұсынылган құжаттар (Представленные документы)_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

6.Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

7.Басқа ұйымдардың сараптауқорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются))_____________________________________________________________________

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света))_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас

жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

_____________________________________________________________________________________________

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта, хозяйствующегосубъета (пренадлежность) , отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

_________________________________________________санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

_____________________________________________________________________________________________

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам)

сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________________________

(указать )

Ұсыныстар (Предложения):

 

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗPK настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттiк санитариялық Бас дәрiгері, қолы (Главный государственный санитарный врач)

(орынбасары (заместитель)) ________________________________________________________

Место печати тегi, аты, әкесiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

 Просмотров 1056

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!