Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дайте правильне закінчення твердженняПочаткові умови, які задаються при розв’язуванні другої (оберненої) задачі динаміки точки, визначають _________.а) – “єдиний розв’язок системи диференціальних рівнянь руху точки”.

Дія активних сил зумовлює _________і пасивні сили.а) – “пришвидшення”;

 

Диференціал від кількості руху матеріальної точки дорівнюєсумі елементарних імпульсів всіх сил, що діють на точку.а) – “геометричній”;

 

Диференціал від кількості руху матеріальної точки дорівнює геометричній сумі елементарних імпульсів ________ сил, що діють на точку .б) – “всіх”;

Диференціал від кількості руху механічної системи дорівнюєсумі елементарних імпульсів всіх зовнішніх сил, що діють на систему.б) – “геометричній”;

 

Диференціал від кількості руху механічної системи дорівнює геометричній сумі елементарних __________ сил, що діють на систему.в) – “імпульсів всіх зовнішніх”;

Для точки масою m, що рухається зі швидкістю , кінетична енергія дорівнює:в) ;

Для рівноваги механічної системи з двосторонніми, ідеальними, стаціонарними в’язями необхідно і достатньо, щоб алгебраїчна сума робіт всіх _______ сил, що діють на систему, на будь-якому з її можливих переміщень дорівнювала нулеві.б) – “активних”;

 

Для рухомої механічної системи, на яку накладені утримуючі стаціонарні ідеальні в’язі, алгебраїчна сума робіт всіх _______ на будь-якому можливому переміщенні системи дорівнює нулеві.в) – “активних сил, що діють на систему, і умовно прикладених сил інерції”;

Для визначення сталих інтегрування при розв’язуванні другої задачі динаміки точки для початкового моменту часу задають.б) – “координати руху точки і проекції вектора швидкості ”.

 

Е

Елементарна робота сили дорівнює_______ вектора сили на вектор елементарного переміщення точки її прикладення.б) – “скалярному добутку”;

 

З

З допомогою диференціальних рівнянь руху матеріальної точки в тій чи іншій системі координат.в) – “розв’язується дві основні задачі (пряма та обернена) динаміки точки”;

 

Зовнішніми називають сили взаємодії між точками.б) – “різних механічних систем”;

Зміна кількості руху матеріальної точки за деякий проміжок часу дорівнюєсумі імпульсів всіх сил, що діють на точку, за цей же проміжок часу.в) – “геометричній”;

Зміна кількості руху матеріальної точки за деякий проміжок часу дорівнює геометричній сумі імпульсів ________ сил, що діють на точку, за цей же проміжок часу.б) – “всіх”;

Зміна кількості руху механічної системи за деякий проміжок часу дорівнюєсумі імпульсів всіх зовнішніх сил, що діють на систему, за цей же проміжок часу.а) – “геометричній”;

 

Зміна кількості руху механічної системи за деякий проміжок часу дорівнює геометричній сумі _________ сил, що діють на систему, за цей же проміжок часу.в) – “імпульсів всіх зовнішніх”;

Зміна кількості руху механічної системи зумовленасилами, що діють на систему.б) – “тільки зовнішніми”;

К

Кількістю руху матеріальної точки називають
векторну величину, яка дорівнює
.а) – “добутку маси точки на її швидкість”;

 

Кількість руху матеріальної точки ____________величина.б) – “векторна”;

Кількість руху матеріальної точки є вектор, який за напрямкомшвидкості точки.б) – “збігається з вектором”;

Кількістю руху механічної системи називають _______________ кількостей руху всіх матеріальних точок даної системи.б) – “векторну суму (головний вектор)”;

Кількість руху механічної системи дорівнює ________ її центра мас.б) – “добутку маси системи на швидкість”;

Кількість руху є міроюруху.г) – “механічного”;

Кінетична енергія твердого тіла, що рухається поступально, дорівнює ________ маси тіла на _________.б) – “половині добутку …

… квадрат його швидкості”;

Кінетична енергія твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі, дорівнює половині добутку __________ швидкості.б) – “моменту інерції тіла відносно осі обертання на квадрат його кутової”;

Кількість узагальнених сил __________ кількості узагальнених координат, за допомогою яких визначають положення механічної системи в просторі.б) – “дорівнює”;

 

Кількість узагальнених сил ___________ кількості степеней вільності механічної системи.в) – “дорівнює”;

Кінцевою метою розв’язування оберненої задачі динаміки матеріальної точки найчастіше є визначення____.б) – “кінематичних рівнянь руху точки”;

 

М

Матеріальна точка масою m =12 кг рухається по прямій з швидкістю V = е0,1t м/с. Визначіть модуль рівнодійної сил, діючих на точку в момент часу t = 50 с. д) R » 178 Н.

 

Моментом інерції механічної системи відносно деякого геометричного елемента (точки, осі, площини) називають сумуїх відстані до даного елемента.б) – “добутків мас точок системи на квадрат”;

Моментом інерції механічної системи відносно осі (осьовим моментом інерції) називають суму _________ їх відстані до даної осі.г) – “добутків мас всіх точок системи на квадрат;

Моментом інерції механічної системи відносно полюса (полярним моментом інерції) називають суму _____ відстані до даного полюса (точки).а) – “добутків мас всіх точок системи на квадрат їх”;

Моментом інерції механічної системи відносно площини (планарним моментом інерції) називають сумуїх відстані до даної площини.а) – “добутків мас всіх точок системи на квадрат”

Момент інерції механічної системи відносно деякої осі дорівнює сумі моменту інерції цієї системи відносно осі, що проходить через центр мас системи паралельно заданій осі, іміж цими осями.б) – “добутку маси системи на квадрат відстані”;

 

Момент інерції механічної системи відносно деякої осі дорівнює сумі моменту інерції цієї системи відносно осі, що, і добутку маси системи на квадрат відстані між цими осями.а) – “проходить через центр мас системи паралельно заданій осі”;

Момент кількості руху (кінетичний момент) є мірою _______ механічного руху.б) – “обертального”;

Моментом кількості руху (кінетичним моментом або головним моментом кількості руху) механічної системи відносно деякого центра називають___________суму моментів кількості руху всіх матеріальних точок системи відносно даного центра.б) – “геометричну”;

Моментом кількості руху (кінетичним моментом) механічної системи відносно деякої осі називають __________ суму моментів кількостей руху всіх точок системи відносно даної осі.в) – “алгебраїчну”;

Можливим переміщенням матеріальної системи називають______ мале переміщення системи, яке допускається накладеними на систему в’язями в даний момент часу.б) – “уявне нескінченно”;

 

Можливим переміщенням матеріальної системи називають уявне нескінченно мале переміщення системи, яке допускається накладеними на систему __________ в даний момент часу.а) – “в’язями”;

 

О

Одиниця вимірювання узагальненої сили ________ одиницею вимірювання узагальненої ____________.а) – “визначається … координати”;

Обернена або друга основна, задача динаміки матеріальної точки полягає у визначенні.в) – “кінематичних характеристик руху за заданими масою m точки, силами, що діють на неї і початковими кінематичними характеристиками”;

П

Пряма, або перша основна, задача динаміки матеріальної точки полягає у визначенні,за заданими її масою m і кінематичними характеристиками (рівняння руху, швидкість, пришвидшення) її руху. а) – “рівнодійної системи сил, що діють на матеріальну точку”;

Пряма, або перша основна, задача динаміки матеріальної точки полягає у визначенні рівнодійної системи сил, що діють на матеріальну точку, за заданими її.в) – “масою m і кінематичними характеристиками (рівняння руху, швидкість, пришвидшення) її руху”;

Початкові умови, які задаються при розв’язуванні другої (оберненої) задачі динаміки точки, визначають _________.а) – “єдиний розв’язок системи диференціальних рівнянь руху точки”.

Пасивними називають сили, величина_______ від дії інших сил.г) – “і часто напрям яких залежить”;

Перша похідна за часом від кількості руху матері-альної точки дорівнюєсумі всіх сил, що діють на точку.в) – “геометричній”;

Перша похідна за часом від кількості руху матеріальної точки дорівнює геометричній сумі ________сил, що діють на точку.а) – “всіх”;

Перша похідна за часом від кількості руху механічної системи дорівнюєсумі (головному вектору) всіх зовнішніх сил, що діють на систему.б) – “геометричній”;

Перша похідна за часом від кількості руху механічної системи дорівнює геометричній сумі (головному вектору) всіх ________ сил, що діють на систему.в) – “зовнішніх”;

Перша похідна за часом від моменту кількості руху матеріальної точки відносно центра дорівнює________ сумі моментів всіх сил, що діють на точку, відносно даного центра.в) – “геометричній”;

Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякого центра дорівнює __________ сумі моментів (головному моменту) всіх зовнішніх сил, що діють на систему, відносно даного центра.а) – “геометричній”;

Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякого центра дорівнює геометричній сумі ______________ сил, що діють на систему, відносно даного центра.г) – “моментів зовнішніх”;

Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякого центра дорівнює геометричній сумі моментів зовнішніх сил, що діють на систему, відносно _______________.б) – “даного центра”;

Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякої осі дорівнює _______ сумі моментів всіх зовнішніх сил, що діють на систему, відносно цієї осі.а) – “алгебраїчній”;

Перша похідна за часом від кінетичного моменту механічної системи відносно деякої осі дорівнює алгебраїчній сумі ________________.г) – “моментів всіх зовнішніх сил, що діють на систему, від-носно цієї осі”;

Р

Робота сталої сили дорівнює добуткові сили ____________.в) – “на пройдений точкою шлях і на косинус кута між силою і дотичною до траєкторії”;

Робота рівнодійної системи сил на довільному переміщенні дорівнює _________ сумі робіт всіх сил системи, що діють на точку, на цьому ж переміщенні .а) – “алгебраїчній”;

С

Сталі інтегрування диференціальних рівнянь руху матеріальної точки визначають із.в) – “положення і швидкості точки у початковий момент часу”;

Сила інерції, що зумовлена пришвидшеним рухом матеріальної точки, дорівнює добутку маси матеріальної точки на її пришвидшення і напрямлена_______________.а) – “протилежно вектору пришвидшення”;

Т

Точка масою m = 4 кг рухається по горизонтальній прямій з пришвидшенням = 0,3 t м/с2. Визначіть модуль сили, яка діє на точку в напрямку її руху в момент часу t = 3 с.г) F = 3,6 Н;

   

Точка масою m = 6 кг рухається по горизонтальній прямій з швидкістю Vх = 0,5t2 м/с. Визначіть модуль сили, яка діє на точку в напрямку її руху в момент часу t = 1 с. в) F = 6 Н;

   

Точка масою m = 1 кг рухається відносно інерціальної системи відліку Оxyz за рівняннями (м); (м); (м). Визначіть силу F, під дією якої відбувається цей рух. б) ;

Точка масою m = 1 кг рухається відносно інерціальної системи відліку Оxyz за рівняннями х = 2t2 (м); у = t2 (м);
z = 4t (м). Визначіть модуль сили, під дією якої відбувається рух в момент часу t = 1 с.
а) F » 4,5 Н;

Точка масою m =14 кг рухається по горизонтальній осі Ох з пришвидшенням м/с2. Визначіть модуль сили, яка діє на точку в напрямку її руху в момент часу с. б) F » 22,5 Н

Тіло масою m = 50 кг, підвішене на тросі, підіймається вертикально з пришвидшенням а = 0,5 м/с2. Визначіть силу натягу троса. а) Т » 516 Н;

 

У

Узагальненими координатами називають сукупність ________, які однозначно визначають положення матеріальної системи в просторі.б) – “незалежних між собою параметрів”;

Узагальненою швидкістю називають ­­­­__________ від узагальненої координати.а) – “першу похідну за часом”;

Узагальнена сила є _______________ величиною.б) – “скалярною”;

Узагальнені сили _______узагальнених координат.а) – “залежать від вибору”;

Ц

Центр мас механічної системи рухається як матеріальна точка, в якій зосереджена вся маса системи і до якої прикладені всі __сили, що діють на систему.б) – “зовнішні”;

Центр мас механічної системи ____________, в якій зосереджена вся маса системи і до якої прикладені всі зовнішні сили, що діють на систему.б) – “рухається як матеріальна точка”;

Я

Якщо головний вектор зовнішніх сил, що діють на систему, дорівнює нулеві , то кількість руху механічної системи _____________.б) – “не зміниться”;

Якщо головний вектор зовнішніх сил, що діють на систему _____________, то кількість руху механічної системи не зміниться.а) – “дорівнює нулеві”;

Якщо проекція головного вектора зовнішніх сил, що діють на систему, на деяку вісь, то проекція кількості руху системи на дану вісь не зміниться.б) – “дорівнює нулеві”;

Якщо проекція головного вектора зовнішніх сил, що діють на систему, на деяку вісь дорівнює нулеві, то проекція кількості руху системи на дану вісь ___________.в) – “не зміниться”;

 

 

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 568

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!