Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Характеристика майна підприємства за розміщенням та складомЗа розміщенням засоби підприємств поділяються на засоби виробничої сфери, сфери обігу та невиробничої сфери. Таке групування дозволяє визначити, де використовується майно, яким володіє господарюючий суб'єкт.

Процес виробництва не може здійснюватися без наявності засобів виробництва, які включають засоби праці та предмети праці. До засобів праці належать знаряддя праці - машини, обладнання, інструменти тощо, а також будівлі, споруди та інші засоби, що створюють умови необхідні для здійснення процесу виробництва, - які в процесі виробництва діють на предмети праці, перетворюючи їх у продукти праці. Предметами праці є сировина й основні матеріали, що утворюють матеріальну основу продукції; допоміжні матеріали, що приєднуються до основних матеріалів або використовуються засобами праці чи сприяють робочим процесам; напівфабрикати; паливо; запасні частини тощо. Продукти праці - це матеріальні цінності, отримані в результаті виробництва, тобто готова продукція.

Засоби у сфері обігу складаються з предметів обігу, коштів, коштів у розрахунках і засобів, що обслуговують обіг.

Засобами невиробничої сфери є засоби, що не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва, а використовуються для житлового та культурно-побутового обслуговування працівників підприємства.

За функціональною роллю у процесі відтворення засоби підприємства поділяються на дві великі групи: 1) необоротні засоби; 2) оборотні засоби.

До складу необоротних матеріальних засобів включають: основні засоби, незавершені капітальні вкладення, довгострокові фінансові інвестиції, обладнання до встановлення.

Основні засоби підприємства є сукупністю матеріальних цінностей, що тривалий час беруть участь у процесі виробництва, не змінюють своєї натуральної форми та переносять свою вартість на продукцію, що виготовляється підприємством, частинами у вигляді нарахованого зносу (амортизації). До них відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, робочі та силові машини, обладнання, вимірювальні, регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, багаторічні насадження й інші матеріально-майнові цінності строком експлуатації більше одного року.

Щодо процесу виробництва основні засоби поділяють на дві групи: виробничі та невиробничі. До виробничих основних засобів відносяться такі, які прямо чи опосередковано беруть участь у процесі виробництва (наприклад, машини та обладнання, виробничий і господарський інвентар), або які створюють необхідні матеріальні умови для здійснення виробництва (наприклад, споруди, будівлі, передавальні пристрої).

До групи невиробничих відносять основні засоби житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, охорони здоров'я, фізичної культури, освіти, культури, мистецтва та інших галузей

невиробничої сфери (будівлі клубів, будинки культури, гуртожитки, житлові будинки, меблі, обладнання і приладдя до нього тощо).

За майновою належністю основні засоби поділяються на власні та орендовані.

До власних основних засобів відносяться об'єкти основних засобів, придбані (створені) підприємством або прийняті ним безоплатно на умовах переходу права власності, тобто у повне володіння, використання та розпорядження.

Якщо об'єкт основних засобів взятий у тимчасове користування у іншого суб'єкта за договором оренди, він називається орендованим.

Незавершені капітальні вкладення - це вкладення коштів у незакінчені будівництвом об'єкти.

Довгостроковими фінансовими інвестиціями називають інвестиції (внески) у цінні папери інших підприємств (акції акціонерних товариств, процентні облігації державних і міських позик) на строк більше одного року.

До складу обладнання до встановлення включають обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення на об'єктах, що будуються.

Невід'ємною умовою господарювання підприємства є наявність нематеріальних активів.

До нематеріальних активів відносяться придбані підприємством ліцензії, торгові марки і товарні знаки, права на користування земельними ділянками, використання природних ресурсів, а також програмні продукти для ЕОМ, нові технології і технічні рішення, що приносять вигоду в процесі виробничої діяльності, організаційні витрати, що виникають в період створення підприємства тощо.

Оборотні засоби підприємства включають виробничі запаси, а також кошти та розрахунки, які можуть використовуватися у сфері виробництва та обігу.

Виробничі запаси у сфері виробництва поділяються на:

- предмети праці (сировина, матеріали, комплектуючі вироби), призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

- незавершене виробництво (незакінчені технологічні процеси).

У сфері обігу оборотні активи поділяються на: грошові кошти; товари; готову продукцію; поточні фінансові інвестиції та дебіторську заборгованість.

Вільні грошові пошти підприємства зберігаються у банку на поточному рахунку. На цей рахунок надходить виручка від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих послуг, одержані кредити банків, заборгованість від дебіторів тощо. Кошти з поточного рахунку підприємства використовуються для виплати заробітної плати, погашення своїх зобов'язань перед бюджетом, повернення банку заборгованості за кредитами, оплати рахунків підприємств та організацій за одержані товарно-матеріальні цінності та послуги, а також для здійснення інших платежів, пов'язаних з господарською діяльністю.

Готівку зберігають у касі підприємства. До каси кошти можуть надходити з поточного рахунку в банку для виплати заробітної плати, допомоги з тимчасової непрацездатності, пенсій, премій та на інші цілі й з інших джерел.

Під товарами розуміють товарно-матеріальні цінності, придбані підприємством з метою подальшого продажу, які не підлягають обробці.

Готова продукція - це продукція, виготовлена на підприємстві, що пройшла всі стадії обробки, призначена для продажу та відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або нормативними актами.

Поточні фінансові інвестиції - це внески (інвестиції) підприємства на строк не більше одного року в цінні папери інших підприємств, процентні облігації державних та місцевих позик, а також надані іншим підприємствам позики (на строк не більше одного року).

Дебіторська заборгованість - це заборгованість інших підприємств (установ, організацій) чи окремих осіб з платежів даному підприємству. Інші підприємства, установи та організації, а також окремі особи, за якими є дебіторська заборгованість, називаються дебіторами. Дебіторська заборгованість означає, що кошти даного підприємства тимчасово знаходяться у інших підприємств (організацій) чи осіб, але підлягають обов'язковому поверненню при закінченні певного строку. Кошти, які заборгували підприємству інші господарюючі суб'єкти, не беруть участі у господарському обороті підприємства, і тому наявність великої дебіторської заборгованості негативно впливає на його фінансовий стан.

Крім того, всі засоби підприємства залежно від їх здатності перетворюватися на грошові кошти, тобто ліквідності, можна поділити на: високоліквідні, швидколіквідні, повільноліквідні та неліквідні.

Високоліквідними та найбільш мобільними засобами підприємства є грошові кошти у касі та на рахунках у банку, тому що вони в будь-який час можуть бути використані для здійснення всіх господарських операцій, тобто вони мають абсолютну ліквідність. Менш ліквідними є дебіторська заборгованість, адже немає впевненості в строках її погашення. Наступними за рівнем ліквідності є товари, готова продукція і виробничі запаси, які можна придбати або використати в погашення заборгованості. Необоротні засоби підприємства, як правило, не передбачається реалізовувати або ліквідовувати, тому що за умови їх ліквідації зменшуються обсяги господарської діяльності. Відповідно такі засоби відносяться до четвертої групи - важколіквідні активи.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1514

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!