Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Порядок організації матеріальної відповідальностіОрганізація матеріальної відповідальності полягає в тому, що бухгалтер обліковує не самі цінності, а права і відповідальність осіб, в підзвіті яких вони знаходяться. Бухгалтер контролює виконання договорів з відповідальними особами (агентами). Таким чином, за кожним рахунком стоїть окрема особа або група осіб, так виникає відповідальність.

Приймаючи на роботу працівників, що забезпечують зберігання, відпуск, продаж цінностей, керівники підприємств будь-яких форм власності зобов'язані укласти з ними договір про повну матеріальну відповідальність, в якому вказують права, обов'язки і відповідальність кожної сторони. Працівники приймають на себе матеріальну відповідальність за зберігання цінностей, а адміністрація зобов'язується створити всі необхідні для цього умови.

Такий договір може бути укладений з працівниками, що заміщують посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих ним цінностей. Під час укладання договору про повну матеріальну відповідальність з такими працівниками необхідно керуватися ст. 1351 КЗпП. Умовами для укладання таких договорів є:

а) досягнення працівником 18-річного віку; б) працівник обіймає посаду, виконує роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском) товарно-матеріальних цінностей, затверджений наказ (інструкція) про його функціональні (посадові) обов'язки; в) зазначені посади і роботи включені до переліку, затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На практиці до цього часу застосовується перелік робіт і посад, за якими допускається укладання договорів про повну матеріальну відповідальність, затверджений Постановою № 447/24 (див. зразок 6.1).

Закріплення матеріальної відповідальності здійснюється шляхом зазначення в наказі про облікову політику прізвища, ім'я та по батькові працівника, посади, яку він обіймає, та сфери матеріальної відповідальності: грошові кошти, бланки суворої звітності, товарні цінності, готова продукція, майно, що знаходиться у відділах, цехах, підрозділах та інші товарно-матеріальні цінності, які належать підприємству.

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження довірених йому підприємством матеріальних цінностей і у зв'язку з викладеним зобов'язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому на зберігання або інших цілей матеріальних цінностей підприємства і вживати заходи для попередження збитків;б) своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати і передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки довірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.

2. Товариство зобов'язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної праці і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за збитки, нанесені підприємству, а також з чинними інструкціями, нормативами та правилами зберігання, приймання,

 

 

Основи організації бухгалтерського обліку 159

 

обробки, продажу (збуту), перевезення або використання в процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

5. Дія цього Договору розповсюджується на весі час роботи з довіреними працівникові матеріальними цінностями товари лгва.

6. Цей Договір складено у двох примірниках, з яких перший знаходиться у керівника товариства, а другий у працівника.

Найбільш розповсюдженим видом відповідальності є повна матеріальна відповідальність. Повна матеріальна відповідальність поділяється на індивідуальну і колективну.Колективну матеріальну відповідальність вводять при спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов'язаних з зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним окремий договір про повну матеріальну відповідальність. Така відповідальність встановлюється власником або уповноваженим ним органом зі згоди профспілкового комітету (якщо такий існує на підприємстві) та настає тільки на підставі договору, який укладається між підприємством і всіма членами колективу (бригади) і у випадку заподіяння дійсної шкоди підприємству.

Умови введення колективної матеріальної відповідальності наступні:

 

 

► якщо при бригадній формі організації праці члени колективу спільно виконують роботи, які пов'язані з прийманням, зберіганням, продажем, застосуванням в процесі виробництва переданих ним цінностей;

► якщо для бригад створено реальну можливість забезпечувати повне збереження довірених ним цінностей. Для цього бригадам повинні бути надані окремі виробничі допоміжні приміщення, які дозволять приймати, відпускати, обробляти, продавати та виконувати інші операції з матеріальними цінностями, а також здійснювати постійний контроль за ними;

► якщо при укладанні договору про колективну матеріальну відповідальність дотримувались принципу добровільності.

Введення бригадної матеріальної відповідальності та укладання договору означає, що бригада бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження майна та інших цінностей, які передані їй для зберігання.

У випадку виникнення конфліктної ситуації, коли працівник не бажає вступати до бригади з колективною матеріальною відповідальністю, відмова працівника від вступу до бригади не є підставою припинення трудового договору за ініціативою адміністрації.

При вибутті з бригади окремих працівників або прийманні до складу бригади нових працівників договір не переоформлюється. У цих випадках в договорі проти підпису члена бригади, який вибув, вказується дата вибуття, а новий працівник підписує договір та вказує дату вступу до складу бригади. При зміні бригадира або вибутті з бригади більше 50 % від її первинного складу договір переоформлюється в обов'язковому порядку.

Склад бригад з матеріальною відповідальністю визначається в залежності від конкретних умов роботи та профілю того підприємства або його структурного підрозділу, де введена така відповідальність (спеціалізації, кількості робочих місць та змін, навантаження одного працівника).

До складу бригад з матеріальною відповідальністю не включаються: практиканти навчальних закладів, учні, які навчаються безпосередньо на підприємствах.

До бригади з повною матеріальною відповідальністю також не входять:

► особи, які прийняті на роботу з неповним робочим днем або неповним робочим тижнем, якщо вони спільно з іншими працівниками не

 

 

 

розпоряджаються товарними цінностями. Ці особи можуть направлятися на самостійні ділянки роботи з індивідуальною матеріальною відповідальністю;

► працівники, з якими може бути укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

На практиці існує три види бригад з колективною матеріальною відповідальністю, коли:

► бригада матеріально відповідальних осіб повністю співпадає з виробничою бригадою;

► бригада матеріально відповідальних осіб є частиною виробничої бригади;

► одна бригада матеріально відповідальних осіб відповідає за цінності, які знаходяться у працівників двох або більше виробничих бригад.

Бригади матеріально відповідальних осіб можуть бути комплексними та спеціалізованими.

Комплексні бригади об'єднують працівників різних професій та посад.

Спеціалізовані бригади формуються переважно з працівників однієї професії.

В зв'язку з тим, що в основі діяльності бригади матеріально відповідальних осіб покладена бригадна форма організації праці, їх функціонування здійснюється. на однакових принципах: добровільність комплектування, товариська допомога та взаємозамінність, колективна матеріальна зацікавленість в результатах праці та відповідальність за доручену роботу, психологічна сумісність членів бригади тощо.

Склад колективу (бригад) з матеріальною відповідальністю встановлюються в залежності від конкретних умов роботи та профілю (типу) підприємства.

При укладанні договору про повну матеріальну відповідальність слід пам'ятати про те, що такий договір може бути укладений лише з працівником, посада або виконувана робота якого містяться в Переліку наказу № 43, інакше на працівника за завдану ним матеріальну шкоду може бути покладена тільки обмежена матеріальна відповідальність у розмірі не більше середнього місячного заробітку. Проте якщо буде встановлено, що дії винної особи призводять до кримінальної відповідальності, то до нього застосовується повна матеріальна відповідальність.

61-11

 

 

 

Члени бригади можуть здійснювати взаємний контроль за роботою по зберіганню, обробці, продажу (відпуску), перевезенню або застосуванню в процесі виробництва цінностей. Поняття "взаємний контроль" необхідно розглядати у широкому розумінні, включаючи до нього контроль:

► при прийманні в бригаду нових членів;

за правильністю прийому та відпуску товарів іншим членам бригади з метою своєчасного виявлення можливих помилок;

► порядку зберігання товарів;

► обліку руху цінностей, закріплених за бригадою.

Крім цього, члени бригади приймають участь в інвентаризаціях цінностей, що знаходяться в їх підзвіті, мають право проводити з відома адміністрації, без додаткової оплати, в неробочий час самоперевірки за збереженістю довірених їм цінностей:

Якщо в результаті самоперевірки члени бригади виявляють недостачу матеріальних цінностей або грошових коштів, вони зобов'язані повідомити про це адміністрацію та вимагати проведення позапланової інвентаризації. Така вимога повинна бути задоволена в обов'язковому порядку.

На кожному підприємстві має бути список матеріально відповідальних осіб, в якому крім прізвищ працівників зазначаються назви товарно-матеріальних цінностей і дати проведення інвентаризацій. Такий перелік затверджується і контролюється керівником (табл. 6.2).

 

Для контролю за надходженням, використанням, зберіганням матеріальних ресурсів, попередження крадіжок, необхідно розробити систему матеріальної відповідальності за допомогою звітності. Кожна-особа, якій довірені цінності повинна звітуватися про витрачені матеріали, а звітність вводиться по всьому технологічному процесу - від запуску матеріальних цінностей у виробництво до виходу готової продукції.

Контроль за матеріальними ресурсами покладається на начальників цехів, дільниць, змін, бригад, а звіти про витрачання ресурсів містять такі реквізити:

► найменування підрозділу;

 

 

 

► прізвище особи, відповідальної за матеріальні ресурси;

► перелік матеріальних цінностей (номенклатурний номер, одиниця ииміру, ціна), залишок на початок місяця (кількість та сума), надходження за місяць (кількість та сума), витрачання в розрізі видів продукції (кількість та сума) і залишок на кінець місяця.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2018 год. Все права принадлежат их авторам!