Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Функціональні стилі української мови та сфера їх застосуванняПрочитайте та законспектуйте

Будь-який текст можна віднести до того чи іншого стилю. Під стилем(від грецьк. stulos - ≪паличка для письма ≫) звичайно розуміють різновид літературної мови, що виконує певну функцію в спілкуванні. Тому стилі називаються функціональними. Функції можуть бути різними, тому диференціація стилів ґрунтується на різних підставах . Так, при орієнтації на відповідні сфери людської діяльності (наука, законодавство і діловодство, політика) виділяються ≪обслуговуючі≫ їх стилі - науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, епістолярний. Усі вони призначені для передачі досить складного змісту і використовуються в офіційному спілкуванні, дуже часто – у писемній формі. Прагнучи підкреслити цю особливість , чотири названих вище стилі поєднуються, називаючись книжними. Їм протипоставлений розмовний стиль, що використовується у повсякденному спілкуванні, переважно в усній формі. Різновидами цього стилю є літературно - розмовний– мовлення освічених людей у навчальних закладах, на виробництві, у закладах культури; ораторський (усне публічне мовлення)- виступи на теми інтелектуального, ділового характеру; размовно - побутовий– мовлення у невимушеній, домашній обстановці, на відпочинку, на вулиці. Конфесійнийстиль – сфера використання релігія та церква.

Своєрідні комунікативні якості науковогостилю - логічність, доказовість, узагальненість, неемоційність. Мовлення характеризується наявністю книжних слів з узагальненим і абстрактним значенням типу: позначення, функція, досвід, процесс; наукових термінів: адвербіалізація, імплікація, дискурс.

Використовуються дієслова у формі 3 особи теперішнього часу із семантикою ≪постійної дії≫: кислота роз'їдає; скорочення і т.п. Замість займенника однини ≪я≫ уживається множинне - ≪ми≫. Речення наукового мовлення ускладнені, поширені , повні. Стиль призначений для повідомленнь теоретичного характеру, пояснення причин явищ. У висловленнях офіційно - діловогостилю передаються точні дані , що мають практичне значення у сфері управління суспільством на всіх його рівнях. Цьому стилю властиві чіткість, беземоційнісь , стандартність. Типові мовні засоби з офіційним забарвленням: розкрадання, іменований, довести до відома й інші; іменники з суфіксами - ані, - івк, - ств, - ість (дані, указівка, відповідальність), дієслова в початковій формі (запропонувати, скасувати і т.д.). Слова використовуються у прямих значеннях.

Публіцистичнийстиль вирішує задачу не просто повідомлення інформації, а певного впливу на думки і почуття людей. Для нього характерні особлива виразність і емоційність, тому поширені образотворчі засоби -епітети, метафори, порівняння, інверсія і т.п.

Усне публіцистичне (ораторське) мовлення, літературно - розмовнийстиль поєднують елементи книжного і розмовного стилів, займають проміжне положення між ними. При цьому ораторське мовлення - більш суворий варіант літературної мови.

Домінуючі риси розмовного стилю- неповнота висловлювань й емоційність - обумовлені ≪усністю≫ контакту, мета якого - обмін враженнями, новинами , почутими чи побаченими. Мовлення цього стилю відрізняється вживанням розмовних слів і висловів, емоційно - оцінних лексем (вечірка, світленький, будиночок, я тобі виїду). Речення розмовного мовлення прості, неповні, непоширені.

Функціональні стилі реалізуються у відповідних мовних жанрах. Так, до наукового відноситься стаття, реферат, монографія, до розмовно-побутового – розмова, бесіда, суперечка і т.д.

Завдання 1. Визначити стиль мовлення

1. Відповідно до затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 974 від 4 червня 1999 року ≪Правил побутового обслуговування населення≫, усі громадяни володіють однаковими правами на задоволення своїх потреб у цій сфері. Надання переваг будь-якому із них, прямі або непрямі обмеження у правах є недопустимими. Споживач має право на вільний вибір побутових послуг у зручний для нього час з урахуванням режиму роботи підприємства побутового обслуговування, яке зобов’язане всіляко сприяти споживачеві у задоволенні його потреб. Заборонено примушувати споживача до придбання побутових послуг ненадійної якості або непотрібних йому.

2. Ліси стоять, залишившись у задумі. Гайки, мов зелені ватри, горять до самого небокраю. Пройшла над землею гроза, а ватри ще зеленіше палають, виблискують, сяють під сонцем. Поналивав зеленаві калюжі дощ, золотом бризкають вони в лісовій глушині. Дикий голуб пурхне низько над зелено- чорним берестом, дзвінко впадуть з листя краплі дощу. Мурашки гуртом волочать геть непотріб, тягнуть на покрівлю глицю... На прогалині цвіте темна, мов черниця, запашна материнка. Волохатий джміль ... діловито гуде над блакитними купами чебрецю. На колючому терні ягоди вкриті сизою памороззю. З глибини лісу виступили наперед чорні стовбури велетнів дубів. Вузлувате галуззя, різьблене листя, могутня врода, непорушність. І осторонь на осиках рухливий, мерехтливий лист. (За Ю. Яновським.)

3. Багато іменників II відміни у місцевому відмінку однини мають паралельні форми: на вчителеві — на вчителю —- на вчителі, на робітникові — на робітнику, на теляткові — на телятку, у рукопису — у рукописі, у літопису — у літописі, в гаю — в гаї, на лугу — на лузі, в краю — в краї.

4. Праця — це джерело всіх радостей, всього найкращого в світі. І ніколи за всю історію людства, ніколи людські5 розум і воля не злітали так високо, як тепер у нас. Будемо вірити, що рука, яка зробила, що я бачив, будуватиме й далі. А якщо хто-небудь спробує зупинити цю руку, вона стиснеться в кулак, який роздробить усе≫ що стоятиме на його шляху. Я думаю, ніколи ще в світі за всю його історію праця не виявляла так яскраво і переконливо своєї казкової сили, яка перетворює людей і життя, як виявляє вона цю силу в наші дні у нас, в нашій державі.

5.Добрий день, дорогий мій друже!

Шлю тобі вісточку про себе та наші справи. Дуже сумую та чекаю нашої зустрічі.

До побачення.

P.S.

Пиши. Чекаю листа.

Завдання 2. Поясніть написання складних іменників.

Напів/сон, пів /Чернігова, авто/ сервіс, батько /мати, вело/ спорт, водо/гін, гідро/ електро/ станція, міні /футбол, трудо/ день, Переяслав /Хмельницький, Нечуй /Левицький, Продай/ вітер, лікар/ стоматолог, генерал /майор, Виш /город, інженер/механік, 5 /річчя, сто /ліття, відео/ телефон, пішо /хід, зерно /сховище, пів /години, міні/ сукня.

Запам’ятай:

Правопис складних іменників

Разом пишуться:

1.Складні іменники, утворені з кількох основ за допомогою інтерфіксів о,е,є:чорнозем, землетрус,водолікування

2. Складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: перекотиполе, горицвіт, Перебийніс.

3. Складні іменники, першою частиною яких є морфеми: авіа-, авто-,астро-

, вело-, водо-, гео-, зоо-, макро-, мікпр-, теле-, псевдо-, нео-, турб: велосипед,телефон, зоопарк, автосервіс.

Через дефіс пишуться:

1.Іменники, що означають професію, спеціальність, посаду, звання: прем’єр- міністр, штабс-капітан, льотчик-інженер.

2. Іменники, що означають назви рослин: євшан-зілля, мати-й-мачуха.

3. Іменники з першою складовою частиною віце-, екс-, обер-, максі-, міді-, міні-, лейб-:екс-чемпіон, віце-премєр, міді-спідниця.

4. Іменники, що означають складні одиниці виміру: кіловат-година, людино- день, але трудодень.

5. Іменники, що означають антонімічні поняття: купівля-продаж, розтяг- стиск.

6. Іменники, що передають одне поняття: щастя-доля, хліб-сіль.

7. Іменники, в яких перше слово підкреслює особливість предмета, явища, названого другим словом: козир-дівка, блок-система, диван-ліжко.

Завдання 3. Продовжіть речення.

1.Стиль мовлення – це …

2. Конфесійний стиль використовується …

3. Функціональні стилі - це…

Завдання 4.Виконати тест.

1. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві:

А. Р(р)іздвяні С(с)вята;

Б. 3(з)апорозька С(с)іч;

В. В(в)ерховна Р(р)ада;

Г. О(о)рганізація О(о)6’єднаних Н(н)ацій;

Д. Є(є)вропейський С(с)оюз.

2. 3 великої літери треба писати лише перше слово у власній назві:

А . Б(б)абин Я(я)р;

Б. К(к)нязівство М(м)онако;

В. Д(д)он К(к)іхот;

Г. Ч(ч)умацький Ш(ш)лях;

Д. А(а )ндрївський У (у )звіз.

3.З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві:

А. К(к)абінет М(м)іністрів;

Б. К(к)ривий Р(р)іг;

В. У(у)країнська Н(н)ародна Р(р)еспубліка;

Г. Т(т)товариство Ч(ч)ервоного Х(х)реста .

Д. М(м)міністерство Ю(ю)стиції.

4. З великої літери треба писати лише перше слово у власній назві:

А. С(с)ин Б(б)ожий;

Б. С(с)вяте П(п)исьмо;

В. Д(д)іва М(м)арія;

Г. С(с)офіївський С(с)обор;

Д. С(с)вятий Д(д)ух.

5. З великої літери треба писати прикметник словосполучення:

А. Ш(ш)шекспірівські сонети;

Б. А(а)хіллесова п’ята;

В. Г(г)рlнченків словник;

Г. Б(б)альзаківський вік;

Д. І(і)удин поцілунок.

6. З великої літери треба писати прикметник словосполучення:

А. Шевченківський стиль;

Б. Шевченківська премія;

В. Шевченківська земля;

Г. Шевченківська тематика;

Д. Шевченківська епоха.

7. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ:

А. священний Коран;

Б. зупинка Таврійський університет;

В. Шевченків Кобзар;

Г. опера Тарас Бульба;

Д. літак Мрія.

8. Обидві власні назви треба писати в лапках у рядку:

А. село Веселе, фабрика Світоч;

Б. роман Плаха, печиво Сюрприз;

В. готель Харків, дівчинка Марійка;

Г. холодильник Норд, місто Острог;

Д. станція Фастів, газета Експрес.

9. Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках,ОКРІМ:

А. цукерки Карпати;

Б. видавництво Свічадо;

В. урочище Нечимне;

Г. кінофільм Земля;

Д. товариство Просвіта.

10. Орфографічну помилку (велика - мала літера) допущено в рядку:

А. Миколин ноутбук, Миколаївська область;

Б. київські каштани, Київський метрополітен;

В. гоголівський гумор, шевченківські свята;

Г. прокрустове ложе, булгаківський стиль;

Д. Святогірська лавра, монастирська будівля.

11. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступну власну назву):

(1) Софія Київська і (2) Золоті ворота княжого міста, (3) Видубицький монастир і (4) Києво-Печерська Лавра із (5) Успенським собором – усе це духовні символи національної історії і культури.

Помилку допущено в написанні власної назви, позначеної цифрою:

А. 1, Б. 2, В.3, Г. 4, Д. 5

12. Правил уживання великої літери та лапок дотримано в реченні:

А. Після огляду мистецьких шедеврів Лувру, нас запросили на оглядову екскурсію “Єлисейськими Полями”.

Б. Минулого року я став студентом Львівського Національного університету імені Івана Франка.

В. Біля самого підніжжя Говерли, там, де бере свій початок норовлива річка Прут, розташований пансіонат Заросляк.

Г. Із Сімферополя ви за півтори години можете легко дістатися Південного Берега Криму.

Д. “Історичний музей” – одна з центральних станцій Харківського метрополітену – має виходи: до Бурсацького узвозу та площі Конституції.


Просмотров 1206

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!