Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Державна мова – мова професійного спілкуванняЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-

методичної роботи ДВНЗ «ККЛП»

____________Г.А. Михайловська

«___» ____________2014 р.

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

нормативної навчальної дисципліни

«Українська мова за професійним спрямуванням»

(назва дисципліни)

 

підготовки молодшого спеціаліста

напрями 5.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

6.030601 «Менеджмент»

(шифр і назва напряму)

 

 

Розглянуто та рекомендовано Розробив

до затвердження на засіданні викладач Волкова Л.З.

циклової комісії (П.І.Б.)

гуманітарних дисциплін Підпис ____________

(назва циклової комісії)

Протокол №____

від «___» __________20___р.

Голова ЦК Сокол А.В.

(П.І.Б.)

Підпис___________________

 

 

2014 р.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З РОЗДІЛОМ КУРСУ

Курс складається з теоретичної та практичної частин і передбачає контрольні запитання та завдання, які повинні бути виконані у терміни визначені графіком навчального процесу.

Студент повинен:

1. Вивчити теорію та оформити конспект.

2. Виконати та переслати для перевірки електронною поштою завдання.

3. Виконати тести.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п Назви тем Кількість годин
1. 2. 3. Державна мова – мова професійного спілкування Основи культури української мови Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Правопис складних іменників. Написання власних назв

ВІДОМОСТІ ПРО КУРАТОРА (ВИКЛАДАЧА)-ТЬЮТОРА

Волкова Людмила Захарівна – викладач вищої категорії циклової комісії гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості».

Контактний телефон: (044) 529-14-33 (навчальна частина).

 

Електронна адреса сайту ДВНЗ ККЛП: http://kklp.com.ua/.

Електронна скринька куратора (викладача): anatoliy_nikitin_larisa@mail.ru

 

Місцезнаходження ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»:

01601, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 29

 

Дистанційний етап – 19.01.2015-15.02.2015

 

Інтернет-заняття – 21.01.15; 28.01.15; 04.02.15; 11.02.15

Поточний дистанційний контроль – 30.01.15, 13.02.15;

Дистанційне консультування – 23.01.15; 06.02.15.


ПЕРЕДМОВА

Мова – найважливіший засіб розвитку людської особистості та спілкування у всіх сферах суспільної діяльності: освіти, культури, науки, побуту, політики, економіки та ін. Тому на сучасному етапі дуже важливо дати глибокі знання студентам з курсу ― Українська мова за професійним спрямуванням, оскільки за допомогою ділового усного та писемного мовлення установлюються офіційні, службові, ділові контакти між підприємствами, закладами, організаціями, державами.Як навчальний предмет українська мова виконує ряд важливих освітніх функцій. Проте головна функція рідної мови полягає в тому, що вона є засобом спілкування, пізнання нагромаджених людством культурних цінностей, а також засобом самовираження особистості. Вона є засобом самопізнання, саморозвитку і самореалізації людини як форма вияву національної й особистої свідомості. Вільне володіння рідною мовою забезпечує реалізацію творчих можливостей студентів, а згодом – майбутніх фахівців у всіх сферах життя.

Важливою функцією мови є призначення виступати знаряддям мовленнєвої та практичної діяльності особистості. Тому, здобуваючи освіту, кожен студент має усвідомити важливість опанування, досконалого оволодіння рідною мовою у повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері для подальшої професійної кар’єри, самореалізації, самовдосконалення, саморозвитку.

Отже, виходячи із суспільних і, зокрема, освітніх функцій української мови, основна мета курсу– поглибити і вдосконалити знання студентів з основних розділів мовознавства, підвищити рівень загальномовної підготовки, ознайомити з основами культури мовлення, виявити специфіку функціонування усної і писемної форми ділової мови відповідно до фаху, формувати необхідну комунікативну компетентність студентів у сфері професійного спілкування, навички студіювання особливостей фахової мови, практичного володіння мовою в різних функціональних стилях, виховувати національно свідомих громадян України.Предметом курсує обсяг лексики та граматики мови, що дає можливість здійснювати професійну комунікативну функцію та забезпечувати професійне спілкування на належному мовному рівні.

Практичні заняття курсу передбачають:

1) формування комунікативної компетентності студентів;

2) набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентної здатності сучасного фахівця;

3) вироблення вмінь і навичок складання, написання та оформлення документації: довідково-інформаційної, господарсько-договірної, обліково-фінансової, організаційних та розпорядчих документів, опанування офіційно-ділового стилю української мови;

4) вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника при допомозі вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу, полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, використання різних типів словників;

5) засвоєння етикету ділового спілкування, культури управління, мови невербального спілкування; вправного застосування професійної лексики.

Навчальна програма ― Українська мова за професійним спрямуванням складається як з теоретичної, так і з практичної частини курсу, які базуються на знаннях програми загальноосвітньої школи з навчальної дисципліни ― Українська мова. Особливістю програми є поглиблене вивчення мови професійного спілкування, формування навичок фахової комунікації, студіювання особливостей професійної мови, розвиток культури мислення і поведінки особистості.

У теоретичній частинікурсу основна увага звертається на загальні вимоги щодо складання та оформлювання документів, зокрема подано систему вправ та зразки ділових паперів; наведено класифікацію ділових паперів та зразки оформлення різних видів документів; подаються відомості про стилі сучасної української літературної мови.

Практична частинаспрямована на закріплення навичок та умінь укладання конкретних ділових документів, правила складання ділових паперів, що передбачає ґрунтовне знання теорії; особлива увага звертається на культуру ділового професійного спілкування в усній та писемній формі, засвоєння літературних норм, а також вдосконалення культури мовлення в цілому.

Тестові завдання, подані у даному виданні, передбачають перевірку теоретичного рівня засвоєння Національного стандарту України ― Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів, а також загальну мовну культуру студентів.

Дисципліна ― Українська мова за професійним спрямуванням вивчається в тісному зв’язку з історією України, українською та зарубіжною культурою, риторикою, фаховими дисциплінами.

Подана тематика практичних завдань програми з курсу ― Українська мова за професійним спрямуванням передбачає скерувати освітню діяльність студента на засвоєння необхідних мовленнєвих знань, умінь та навичок з метою вироблення високої культури особистості в усному та писемному професійному спілкуванні.


 

 

Практичне заняття №1

Державна мова – мова професійного спілкування

Прочитайте та законспектуйте

Жодне суспільство не може існувати без мови: всі народи і кожна окрема людина живуть у мовній сфері. Рівень розвитку наукової мови впливає на інтелектуальний поступ суспільства, свідчить про стан мовного самовиявлення народу.

Побутове обслуговування населення- частина сфери обслуговування, де населенню виявляються невиробничі і виробничі послуги. Воно характеризується суспільно-організованими способами і формами задоволення безпосередніх матеріальних і духовних потреб людей поза їх професійною і суспільно-політичною діяльністю.

Підприємствами побутового обслуговування надаються такі послуги: виготовлення по індивідуальних замовленнях предметів особистого вжитку, відновлення втраченої споживної вартості предметів домашнього ужитку і особистого користування, надання особистих послуг.

До побутового обслуговування відносять: діяльність підприємств і організацій, що займаються ремонтом житла, виготовленням і ремонтом меблів по індивідуальних замовленнях, пранням, хімічним чищенням і фарбуванням речей, індивідуальним пошиттям і ремонтом взуття, одягу, хутряних і трикотажних виробів, охороною, профілактикою і ремонтом автомобілів, ремонтом технічних побутових машин і приладів, теле- і радіоапаратури, а також музичних інструментів, наданням послуг із зберігання речей в ломбардах, фотопослуг і послуг перукарень, прокатом предметів культурно- побутового і спортивного призначення і господарського ужитку, послугами з прибирання квартир, виконанням різних доручень і ін.

 

Завдання 1.Поставити іменники жіночого роду в орудному відмінку.

Роль –

Продуктивність –

Галузь -

Ціль –

Якість –

 

Завдання 2. Підібрати синоніми до слів.

Галузь –

Служба –

Побут –

Праця –

Умова –

Замовлення –

Розвиток –

Обслуговування -

Завдання 3. Замінити словосполучення неозначеною формою дієслова.

З р а з о к : Складати план — планувати.

Проводити агітацію, писати рецензію, накласти штраф, робити фотографію, закласти міни, зробити ремонт, покрити асфальтом, прибирання квартир.

Згадай правопис дієслів

1. М'який знак п и ш е т ь с я в 3-й особі однини і множини теперішнього та в простій формі майбутнього часу після т в кінці слова, а також перед часткою -ся: миють, миються, вмиється, учить, учаться; в наказовому способі після кінцевих приголосних д, т, з, с, л, н та після цих приголосних перед закінченнями -мо, -те: будь, трать, лізьмо, виносьте, дозвольте, станьте.

2. М'який знак не п и ш е т ь с я в 2-й особі однини теперішнього та в простій формі майбутнього часу після ш вкінці слова, а також перед часткою -ся: миєш, вмиєшся, учиш, учишся; в наказовому способі після кінцевих шиплячих, губних та р, а також після цих приголосних перед закінченнями, - мо, -те: ріж, визначмо, поруште, пригуб, сипмо, ставмо, повідомте, вірте.

3. Перед часткою -ся в 2-й особі однини ш зберігається: змагаєшся, боїшся, доможешся.

4. У 2-й і 3-й особах однини та в 1- й і 2-й особах множини в теперішньому та простій формі майбутнього часу в закінченні пишеться -є (після основи на приголосний), -є (після голосного і апострофа) у дієсловах першої дієвідміни: ведеш, веде, ведемо, ведете; співаєш, співаємо, співаєте; б'єшся, б'ється, б'ємось, б'єтесь; -и (після основи на приголосний), -ї (після голосного) у дієсловах другої дієвідміни; носиш, носить, носимо, носите; боїшся, боїться, боїмось, боїтесь.

П р и м і т к а . Не можна вживати такі форми, як ходе, робе і т. п., бо це дієслова не першої, а другої дієвідміни, але такі форми, як завива, підійма і т.д. (без закінчення -є) іноді вживаються. Вживаються також і такі форми, як устаєм, подаєм (замість устаємо, подаємо).

5. У дієсловах складної форми майбутнього часу перед -му, -меш, -ме і т. д. після т завжди пишеться -и: знатиму, знатимеш, знатиме і т. д.

6. У дієсловах наказового способу у множині перед -мо, -ть (-те) пишеться і, якщо форма другої особи однини закінчується на -и; кажи — кажімо, кажіть.

7. У дієсловах обох дієвідмін може відбуватися чергування приголосних: к – ч,г – ж; д – дж; зд – ждж; б – бл; с – ш.

Завдання 4. Дієслова, що в дужках, поставити в потрібній за змістом формі теперішнього або майбутнього часу, підкреслити закінчення і визначити дієвідміну дієслова.

Низько над землею (проходити) в небі сонце. Зрідка воно (позирати) з-за хмар. І мільйонами барвистих іскор, відразу (спалахувати) засніжене гілля дерев. Тихо кругом. Мов завмерло морозне і чисте повітря. Мовчазний (стояти) ліс. Заціпеніли темні стовбури дерев. Та не всі дерева поскидали зелене вбрання. Як і раніше, (красуватися) зеленню сосни, ялини, смереки, кущі ялівцю. Притиснувшись до землі, (ховати) під снігом вічнозелене листя верес, брусниця, барвінок.

(Спати) укрита сніговою ковдрою озимина. І хоч який (бути) мороз, не (допустити) його снігова ковдра до паростків, не (пройняти) він озимини. Хай (лютувати), (мести) хурделиці,— не страшні вони озимим. Бо чим більше (на- мести) снігу, тим краще будуть рости хліба весною (В. Пархоменко).

Завдання 5. Поставити дієслова в І особу одн. теперішнього часу:

плакати –

могти –

садити –

їздити –

любити –

нести –

мастити -

Завдання 6.Переписати, вставляючи замість крапок пропущені букви; дієслова підкреслити і розібрати.

Грому і бл...скавк... він (Левко) боїт...ся, а в...селку люб...т..., вона йому ввижа...т...ся дівчинкою, яка вбрала свій вінок, як молода, різнобарвними стр...чками. І в...сна йому теж зда...т...ся дівчинкою, але коли в...селка ж...ве на хмарі, то вона ход...т... по з...млі,її можна побач..ти на лузі, коли там верби ро...пуска...т...ся, чи в полі біля кр...ничк..., коли вона воду наб...ра..., або на рі...ці, коли вона їде на срібному човнику, а прав...т... золотим в...сел...цем. Він уже не раз із Наст...чкою бігав і на річку, і на луг..., і в поле зустр...чати весну. Але так по-справжн...му і не бач...в її. Пок... він д...вився в одне міс...це, а Наст...чка вже тич... пал...цем в інше: ≪Он-он пішла!≫

(М. Стельмах).

 

Практичне заняття №2


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!