Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Способи правового регулюванняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Способи правового регулювання (дозволяння, зобов'язування, заборона) з більшою ефективністю досягають своєї мети лише в тісному взаємозв'язкуодин з одним. Дозволяння особі певної поведінки буде реальним за наявності обов'язку в інших осіб задовольнити потреби, що виникли у

цьому зв'язку в правомочної особи.Трьом способам правового регулювання (дозволянню, зобов'язуванню, забороні) відповідають три різновиди норм права: такий, що дозволяє (надає правомочностей); такий, що зобов'язує; такий, що забороняє, а також три форми реалізації права: використання, виконання, додержання.

144. Юридична техніка: поняття та види.

Юридична техніка - це система засобів, правил і прийомів підготовки компетентними органами юридичних актів.

Розрізняють юридичну техніку в правотворчості та правоза-стосовній діяльності.

Юридична техніка в правотворчості охоплює нормативні акти (техніко-юридичні прийоми і правила при виробленні законів і підзаконних актів), а в правозастосовній діяльності - індивідуальні акти (техніко-юридичні прийоми і правила при виробленні судових актів, договорів).

Юридична техніка в правотворчості містить у собі методики роботи над текстами нормативно-правових актів, прийоми найдосконалішого викладу думки законодавця (інших суб'єктів правотворчості) у статтях нормативно-правових актів, вибір найдоцільнішої структури кожного з них, термінології і мови, способи оформлення змін, доповнень, повного або часткового скасування, об'єднання нормативно-правових актів тощо. Вона забезпечує юридичну досконалість нормативних документів.

Найзагальнішими прийомами і правилами юридичної техніки є:

1) юридична термінологія;

2) юридичні конструкції;

3) форма нормативного акта, прийоми і правила викладу його змісту.

Види юридичного процесу.

Юридичний процес - це комплексна система органічно взаємозалежних правових форм діяльності уповноважених органів держави, посадових осіб, а також зацікавлених у дозволі різних юридичних справ інших суб'єктів права, що:а) виражається в здійсненні операцій з нормами права в зв'язку з рішенням визначених юридичних справ;

б) здійснюється уповноваженими органами держави і посадових осіб на користь зацікавлених суб'єктів права;

в) закріплюється у відповідних правових актах - офіційних документах;г) регулюється процедурно-процесуальними нормами;д) забезпечується відповідними способами юридичної техніки.

Види юридичного процесу звичайно групуються по предметній ознаці, коли як підставу класифікації враховуються тільки відповідні галузі матеріального права, застосовувані в діяльності визначених органів держави - карний, цивільний, адміністративний і т.д.

Чотири основні комплексні різновиди процесів: установчий, правотворчій, правозастосовчій, контрольний.

146. Правова система: поняття та елементи.

Правова система включає всі правові явища даного суспільства, в т. ч. систему права, систему законодавства, правовідносини, правосвідомість, правову культуру, правопорядок, законність і т. д.Система права – це внутрішня структура права певної держави, яка включає галузі , інститути та норми права.

Правова система відрізняється від правової дійсності тим, що вона поєднує в собі лише найбільш активні елементи правової дійсності, які так чи інакше стосуються позитивного права.

Структуру правової системи становлять такі елементи:• суб'єкти права — фізичні особи, організації та юридичні особи;• правові норми та принципи;• правові відносини, правова поведінка, юридична практика, режим функціонування правової системи;• правосвідомість та правова культура;• законність та правопорядок як результат взаємодії зазначених елементів.

147. Поняття типу правової системи та критерії об’єднання правових систем держав у правові сім’ї.

Тип (сім'я) правової системи - сукупність національних правових систем держав, які мають спільні риси, що проявляються в єдностізакономірностей і тенденцій розвитку, домінуючих форм (джерел) і принципів права, систем права і систем законодавства, організації правових установ, насамперед судової системи, подібності правових категорій і понять.

Р. Давид висунув ідею тріхотоміі виділення трьох родин (або систем): романо-германської, англосаксонської, або англо-американської, і

соціалістичної.

1Романо-германський тип правової системи (країни континентальної Європи:Італія, Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, Австрія, Швейцарія

2. Англо-американський тип правової системи (Англія, Північна Ірландія,США, Канада, Австралія, Нова Зеландія,

Право кожної країни поза Європи набуло широкої автономії в рамкахангло-американського типу правової системи.

3. Змішаний тип правової системи виник на стику двох класичних типівправової системи: романс-германської та англо-аме-риканської і маєспецифічні риси.

4. Релігійно-традиційний тип правової системи має декілька підтипів- релігійно-общинний (мусульманська, індуська, іудейська, християнська

групи);

148. Правова система: поняття та ознаки..

Правова система - це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини, юридичні установи, юридична техніка, правова культура, стан законності та її деформації, правопорядок та ін.).

ОЗНАКИ: 1) є різновидом соціальної системи (поряд з політичною, економічною, релігійною тощо);2) формується і функціонує в територіальних межах держави, 3) детермінована унікальними історичними і географічними факторами розвитку суспільства, відображає національний менталітет, стан економічного;4) тісно взаємодіє з економічною, політичною, ідеологічною, моральною та іншими соціальними підсистемами; 5) має в межах країни цілісність, єдність, суверенність, що задається безперервним розвитком суспільства,;6) має власну структурну упорядкованість - є цілісною системою взаємозалежних, погоджених і тісно взаємодіючих спеціальних та загальних правових засобів, правових явищ і процесів;7) є динамічною системою - 8) має кінцеву мету - досягнення суб'єктами права приватних і публічних цілей, установлення злагоди і підтримання правового порядку в суспільстві.


149. Романо-германський тип правових систем: загальна характеристика.

Правова система - це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини, юридичні установи, юридична техніка, правова культура, стан законності та її деформації, правопорядок та ін.).За словами Р. Давида, романо-германська правова сім'я є першою сім'єю, з якою ми зустрічаємося в сучасному світі. Сьогодні вона справедливо вважається найпоширенішою і найвпливовішою правовою сім'єю

Загальновизнаним центром романо-германської правової сім'ї є континентальна Європа.

Характерні для романо-германського права принципи та інститути з'являлися в інших частинах світу і регіонах двома основними шляхами: 1) шляхом насильницької експансії романо-германської правової сім'ї, що є наслідком колонізації європейськими країнами інших країн. 2) шляхом добровільної рецепції інших регіонів основних положень романо-германського права (йдеться, зокрема, про Туреччину, Японію, Південну Корею).

Романо-германська правова сім'я поділяється на дві групи:романську і германську.

Особливості романо-германської правової сім'ї.

1. Органічний зв'язок з римським правом. 3. Яскраво виражена доктринальність і концептуальність. 4. Абстрактний характер норм права. 5. Домінуюча роль закону в системі джерел права. 6. Яскраво виражений кодифікований характер.

7. Поділ на публічне і приватне право 8. Відносно самостійне існування цивільного і комерційного (торговельного) права.

150. Англо-американський тип правових систем: загальна характеристика.

Англо-американська правова сім'я є однією з найпоширеніших та найстаріших правових сімей світу. В англо-американській правовій сім'ї слід розрізняти дві групи: групу англійського права і групу, що утворює право США.

Англійське право посідає домінуюче місце в сім'ї загального права. Як відомо, Англія була найбільшою колоніальною державою й з цієї причини англійське право поширилося у багатьох державах світу. Унаслідок цього сьогодні майже третина населення світу живе значною мірою за нормами, що були запозичені в англійському праві. Ці країни, безумовно, зберегли в низці сфер права свої власні традиції, інститути і концепції, проте англійський вплив наклав глибокий відбиток на мислення юристів цих країн. Зазначимо також, що адміністративні і судові органи, структура юридичної професії, юридичний стиль, судовий процес і система доказів побудовані і регулюються в цих країнах за моделлю англійського права.

Акти застосування правових норм.108

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 478

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!