Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Виникнення податкових зобов’язань з ПДВВид господарських операцій Дата виникнення податкових зобов’язань
Постачання товарів або послуг з викорис­танням торговельних автоматів Виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки.
Постачання товарів за договорами товар­ного кредиту Дата їх нарахування згідно з умо­вами відповідного договору.

Продовження таблиці 3.2

Постачання послуг через торговельні автомати Постачання таких жетонів або карток
Надання послуг з використанням кредит­них або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків Дата, що засвідчує факт постачання послуг покупцю (оформлена подат­кова накладна, дата виписування від­повідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше)
Послуги орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) Фактична передача об’єкта фінан­сової оренди (лізингу) у користу­ван­ня орендарю (лізингоотри­мувачеві)
Постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів Зарахування таких коштів на бан­ківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі
Ввезення товарів на митну територію України Подання митної декларації для мит­ного оформлення
Постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України Списання коштів з банківського ра­хунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення доку­мента, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом
Під час виконанні довгострокових дого­ворів (контрактів) Фактична передача виконавцем ре­зультатів робіт за такими договорами (контрактами)

Податковий кредит – це сума на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного податкового періоду.

Датою виникнення права платника на податковий кредит є вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

– дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на зарахування сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями (п. 187.8 ПКУ), а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України – дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, що були включені до податкової декларації попереднього періоду.Датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу таким орендарем.

Датою виникнення права замовника на зарахування сум до податкового кредиту з довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

Для товарів/послуг, постачання (придбання) яких контролюється при­ладами обліку, факт постачання (придбання) таких товарів/послуг засвід­чується даними обліку.

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту(cт. 198.1 ПКУ) виникає у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (зокрема в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних ак­тивів, зокрема при їх ввезенні на митну територію України (у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Не належать до податкового кредиту суми податку, сплаченого (на­рахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені подат­ковими накладними (або податковими накладними, оформленими з пору­шенням вимог ст. 201 ПКУ) чи не підтверджені митними деклараціями та іншими документами.

Якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності цим Кодексом або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

Для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно з метою подальшого продажу таке право зберігається до моменту продажу такого заставленого майна.

Якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, до сум податку, які платник має право зарахувати до податкового кредиту, належить та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (ст. 199.1 ПКУ).

Платник податку за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатко­вуваних операціях на основі фактичних обсягів, проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій. У разі зняття з обліку платника податку, зокрема за рішенням суду, перерахунок частки здійс­нюється на підставі фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатко­вуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку (ст. 199.4 ПКУ).

Перерахунок частки використання необоротних активів в оподаткову­ваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року. У разі зняття з обліку платника податку, зокрема за рішенням суду, коригування відобра­жається платником податку у податковій декларації останнього податкового періоду, коли відбулося зняття з обліку.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!