Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оподаткування неприбуткових установ та організаційНеприбуткова організація – це самостійний господарюючий суб’єкт, який має права юридичної особи та веде діяльність, передбачену статутними документами, має самостійний баланс, розрахункові (поточні) рахунки в установах банків, печатку.

Для отримання неприбуткових пільг такі особи мають бути внесені згідно з п. 157.1 ПКУ до Реєстру неприбуткових установ та організацій, про що вка­зано у Положенні про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів від 24.01.2013 р. № 37.

До неприбуткових організацій та установ, до яких належать:

1) органи державної влади та місцевого самоврядування;

2) благодійні фонди та благодійні організації;

3) пенсійні фонди, кредитні спілки;

4) спілки, асоціації та інші обєднання юридичних осіб, житлово-бу­дівельні кооперативи, що утримуються лише за рахунок внесків засновників та не виконують підприємницької діяльності;

5) релігійні організації, садівничі та гаражні кооперативи або това­риства;

6) інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку.

Діяльність таких організацій не може бути підприємницькою (здійс­нюватися для отримання прибутку), хоча такі організації можуть бути платниками податку на прибуток.

ПКУ регламентовано види доходів неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування, а саме:

цільові надходження;

внески засновників;

безкоштовне отримання товарно-матеріальних цінностей i коштів від фізичних та юридичних осіб;

надходження від здійснення операцій, передбачених установчими документами;

– доходи від здійснення операцій з цінними паперами, депозитними вкладами та інші пасивні доходи.

Доходи неприбуткових організацій

Надходження коштів та іншого майна до неприбуткової організації залежно від джерел утворення можна розподілити на:

доходи від цільового фінансування;

доходи від нецільового фінансування;

пасивні доходи;

інші доходи.

Будь-які отримані доходи будуть цільовими, якщо статутом організації передбачено їх витрачання тільки на конкретні потреби – заходи, програми, напрями, види витрат. Тому всі отримані неприбутковою організацією доходи можна умовно розподілити залежно від запланованого напряму використання на цільові та нецільові.

Цільове фінансування – це грошові кошти, отримані неприбутковими організаціями на фінансування конкретних програм.

Тобто доходи від цільового фінансування на придбання оборотних активів визначаються одночасно у тій сумі, що й понесені витрати на при­дбання таких активів.Нецільове фінансування – це грошові кошти, які неприбуткові орга­нізації отримують без цільового призначення, тобто без конкретно встанов­лених умов їх витрачання.

Їх відображають як безповоротно отримані грошові кошти чи матеріальні цінності у загальному порядку.

Пасивні доходи – це грошові кошти, отримані неприбутковими організаціями у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат, відшко­дування, роялті.

Інші доходи. Неприбуткові організації можуть отримувати доходи і з інших джерел. Зокрема, від продажу товарів, послуг, які відображають ідеї, для захисту яких такі організації були створені, від здавання в оренду тимчасово вільних приміщень, від продажу залишків запасів чи основних засобів.

Витрати неприбуткових організацій

Аналогічно з доходами, для визнання витрат використовується метод нарахування, тобто попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг не визнається витратами.

Найбільшою питомою часткою в доходах неприбуткової організації є цільове фінансування.

”Дохід”: Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів.

Неприбуткові установи та організації повинні складати та подавати податковий розрахунок про використання коштів неприбуткових установ та організацій за результатами календарного року.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!