Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Принципи формування податкової системи. Соціально-еконо­мічна суть податківЛ. М. Лучишин

 

 

ПОДАТКОВАСИСТЕМА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

для студентів
економічних спеціальностей

усіх форм навчання

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

обліку та аналізу.

Протокол № 4 від 26.11.2013 р.

 

 

Львів – 2014

Лучишин Л. М. Податкова система : конспект лекцій з навчальної дисципліни “Податкова система ” для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Л. М. Лучишин. – Львів : Видавництво Львівської полі­техніки, 2014. – 160 с.

 

Розглянуто принципи податкової системи її формування та удосконалення. Розкрито соціально-економічна суть податків, їх функції та класифікацію.

Курс лекцій, містить багато наочних прикладів, що допомагає у засвоєнні пропонованого матеріалу. Конспект представлений в обсязі, передбаченому Галузевим стандартом вищої освіти МОН України та доповнений останніми змінами в законодавчій базі. Для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

 

 

Відповідальний за випуск

 

Рецензенти Паранчук С.В, канд. екон. наук, проф., Ясрубський М.Я., канд. екон. наук, доц.

 
 


Тема 1

ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Принципи формування податкової системи. Соціально-еконо­мічна суть податків

Податки– обов’язковий елемент фінансової системи у всі часи і у всіх державах незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона ви­бирає. Відсутність податків паралізує фінансову систему загалом, роблячи її недієздатною.

В сучасних умовах нестабільності та кризових явищ постає потреба у створенні ефективної системи оподаткування, що спонукає поглянути у минуле, щоб не допустити низки помилок сьогодні.

Податкова система є одним із ключових чинників впливу на економічний розвиток держави. Історія виникнення податків досить давня, оскільки вони зародились ще на початку перших цивілізацій. Розвиток суспільства істотно вплинув на зміну податкових систем, оскільки змінювались функції податків, їх форма, завдання. Із утворенням державних формувань система оподатку­вання набувала чіткішого характеру.

Етапи еволюції вітчизняної податкової системи проходили в межах історичних періодів розвитку: Київської Русі, Української козацької держави, Запорізької Січі, перебування український земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій, Радянської України, Незалежної України.У часи Київської Русі (VIII ст.) податки існували у вигляді безсистемних платежів, що мали переважно натуральну форму і називалися “данина”. Данину, що стягувалась на утримання княжого двору, сплачували здебільшого продуктами сільського господарства й промислів. До прямих податків також належали дари та оброк.

Найхарактернішою особливістю феодальної податкової системи була неврегульованість розмірів та періодичності збирання податків, їх величезна кількість i різнорідність.

У 947 р. княгиня Ольга здійснила першу реформу податкової системи України – започаткувала стабільне стягнення податків. Правнук Ольги – князь Ярослав Мудрий – склав перший писемний звід законів – знамениту “Руську правду”. Разом з тим варто зазначити, що навіть у ті часи були виділені категорії людей, які звільнялися від сплати данини. До них належали дру­жинники, князівські слуги, духовенство. З появою “Руської правди” князя Ярослава Мудрого було законодавчо закріплено сплату непрямих податків, що були важливим джерелом князівських прибутків, які існували у формі торгових і судових зборів (мита).

Після хрещення Русі було впроваджено обов’язкову церковну “десятину”. З часом цей податок перетворився на добровільні благодійні пожертви на користь церкви.

Наприкінці XV ст. на історичну арену вийшло козацтво, яке відіграло значну роль в економічному розвитку українських земель.

Запорізька Січ мала власну податкову систему, особливістю якої було те, що вона одночасно містила: традиційні, характерні для нашого народу фіскальні інструменти з минулого. Під час формування козацької податкової системи використовували досвід Київської Русі. Її основними складниками були військовий оклад, мито, торговельні акцизи, податок із шинків.

З 1665 р. почали збирати податок з млинів в обсязі третини помолу для утримання російських гарнізонів, який сплачувало все працездатне населення; податки з різних промислів; з продажу хліба, різних продуктів, худоби та інші види податків (за перевіз через ріки, з весіль, на утримання ратуш тощо).Наприкінці 20-х – на початку 30-х років минулого століття в українських селах існувала система натурально-продуктових та грошових повинностей селян. Єдиний сільськогосподарський податок офіційно визначали однією з форм повинностей населення. Причому сума цього податку автоматично збільшувалася зі зростанням дохідності з ріллі, від продажу худоби, городини, продуктів садівництва.

У роки Другої світової війни податки в розрахунку на душу населення зросли більш ніж утроє, вартість життя – на 72 %. Надалі фінансова система Радянського Союзу еволюціонувала в напрямку діаметрально протилежному до процесу загальносвітового розвитку. Разом з податками вона активно вико­ристовувала адміністративні методи вилучення прибутків. Повна центра­лі­зація грошових засобів у Москві і відсутність будь-якої самостійності під­при­ємств у вирішенні фінансових питань поступово зумовили фінансову кризу.

Після проголошення незалежності України почалася кропітка робота зі створення власної податкової системи. Вагомий вклад у розроблення власної концепції системи оподаткування вніс Закон України “Про систему оподат­кування”, прийнятий Верховною Радою України 25 червня 1991 р.

За всю історію формування податкової системи України податки мали різні форми та види, але кожен з них зробив свій внесок у формування економіки нашої держави.

Податкова політика – це діяльність держави в сферах упровадження правової регламентації й організації стягнення податків і податкових платежів у централізовані фонди держави.

Проявом податкової політики, що проводиться в державі й сформована державними структурами, є податкова система.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!