Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Мемлекеттің нысандары:Басқару нысаны, құрылым нысаны және саяси режимМемлекетнысаны, яғнимемлекеттікбиліктіңқұрылымы, оныұйымдастырумағынасыжағынаналыпқарағандаәртүрліаспектілертүріндекөрінеді. Біріншіден - бұлмемлекетпенбасқарудың жоғарғыоргандарынқұружәнеұйымдастырудың белгіленгентәртібі. Екіншіден - бұлмемлекеттің аумақтыққұрылысынжасаудыңтәсілі, орталықрегионалдықжәнежергіліктібилікпенбасқарулардыңөзарақатынастарынбелгілеудіңтәртібі. Үшіншіден – бұл мемлекеттік (саяси) биліктіжүзегеасырудыңәдістері, амалдарыменжолдары. Соныменмемлекетнысанынегізгіүшэлементтен, атапайтқанда: мемлекеттібасқарунысаны, мемлекеттіңқұрылымнысанынанжәнемемлекеттік, саясирежимнысанынансинтезделеді (түзіледі). Осыкөрсетілгенмемлекетнысаныжөніндегітүсінікбірденқалыптаспаған. Ұзақуақыттарбойыбұлтүсінікбасқарунысаныменмемлекеттікқұрылымнысанынантұрадыдепесептелініпжүрдіде, кейінірекоғансаясирежим, саясиөзгермелілік (динамикада) теқосақарастырылатынболды.
Басқарунысаныұғымынпайымдағандамемлекеттікеңжоғарғыбиліктіңұйымдастырылуытүсініледі. Әсіресеоныңеңжоғарғыжәнеортаоргандарыныңұйымдастырылуы, олардыңқұрылымы, құзыреттері, құрылуыныңтәртіптікреті, өкілеттіктерініңмерзімі, халықпенқатынасутүрлері, халықтыңолардықалыптастыруғақандайдәрежедеқатысатынытүсініледі.
Басқашаайтқанда басқарунысаны - мемлекеттегіжоғарыегемендікбиліктіңұйымдастырылуы, оныңоргандарыныңөзаражәнехалықпенбайланысынсипаттайды. Басқарунысанымемлекетнысанындағыеңбастыжетекшіэлементболыптабылады.
ЕжелгігрекфилософыАристотельөззаманындабасқарудыңнысанынжоғарғаөкіметтікбиліктіңжүзегеасырылуыныңқалайорындалатынынабайланыстыжіктегенболатын. Ондажоғарғаөкіметтікбиліктіжекеадамныңбірөзіатқаратынтүрін – монархия, шектеуліадамдарарқылыатқарылатынжоғарғыөкіметтікбилік – аристократия жәнебүкілхалықтыңқатысуыменатқарылатынжоғарыөкіметтікбилік – демократия депжіктегенболатын.Мемлекеттіңқұрылымыныңнысаны
Әрбірмемлекеттіңаумағындамемлекеттіңаумақтыққұрылымыоныңішкіқұрылысынанықтайтынқұрамдыбөлшектергебөлінеді. Солаумақтыққұрылымныңкөлеміндемемлекеттіңаумақтықбөліктерініңжүйесіқалыптасады. Соларданмемлекет, мемлекеторгандарыныңбайланысжүйесітүзіледі. Мемлекеттіңтұтастайжәнеоныңәрбіраумақтықбөлігініңқұқықтықмәртебесініңсипатыдасоғанбайланыстыболады. Мемлекетаумағыныңаталғантүзілімін мемлекеттікқұрылымдейді. Демек, мемлекеттікқұрылым - тұтастаймемлекетпеноныңбөліктерініңбелгілітүрдегіқұқықтыққатынастарынсипаттайтынмемлекеттіңаумақтықұйымдастырылуыболыптабылады.
Мемелекеттікқұрылымынабайланыстыбарлықмемлекеттер қарапайым (унитарлы) және күрделі болыпекітопқабөлінеді.Унитарлықмемлекет – тұтасорталықтандырылғанмемлекет. Оныңәкімшілік-аумақтықбөліктеріндемемлекеттікқұрылыммәртебесіжәнеегемендікқұқықтарболмайды. Унитарлықмемлекеттежоғарғыоргандардың, заңқабылдаудың, соттардыңбірыңғайжүйелеріқұрылады. Ондабірыңғайазаматтықжәнебірарналысалықжүйесіболады.
Күрделімемлекет – мұндаймемлекеттердіңқұрамдасбөліктерініңбелгілібірдәрежедедербестігіболады. Күрделімемлекеттергеимперияконфедерация, федерация, достастықжәнебірлестіктерқұрғанмемлекеттержатады.

Саясирежим– бұлмемлекеттікбиліктіжүзегеасыруғажәрдемдесетінтәсілдерменәдістер. Мемлекеттікбиліктегітәсілдерменәдістердіңжиынтығынақарайекітүрлірежимдібөліпатауғаболады–демократиялықжәнеантидемократиялықрежимдер. Демократиялықрежимніңбелгілері:
1) халықмемлекеттікбиліктіжүзегеасыруғатікелей (азаматтардыңреферендумғақатысуы) жәнеөкілдік (халықтыңбиліктіөзісайлағанөкілдікоргандарарқылыжүзегеасыруы) демократияарқылықатысады;
2) шешімдікөпшіліказшылықтыңмүдделерінескереотырыпқабылдайды;
3) мемлекеттікбиліктіңорталықжәнежергіліктіоргандарыныңсайланбалылығыжәнеауыспалылығы, олардыңсайлаушыларғаесепберуі, жариялылық;
4) сендіру, келісу, келісімгекелуәдістеріжиіқолданылады;
5) қоғамдықөмірдіңбарлықсалаларындағызаңныңүстемдігі;
6) адамменазаматтыңқұқықтарыменбостандықтарыжарияланадыжәнешынмәніндеқамтамасызетіледі;
7) саясиплюрализм, соныңішіндекөппартиялылық;
8) биліктіңтармақтарғабөлінуіжәнет.б.
Антидемократиялықрежимніңбірнешетүріболады: тирания, деспотизм, фашизм, тоталитарлықжәнеавторитарлықрежимдер.
Антидемократиялықрежимгемынабелгілертән:
1) бірсаясипартияныңүстемдігі;
2) бірресмиидеологияныңболуы;
3) бірменшіктүрініңболуы,
4) саясиқұқықтарменбостандықтардыжоққашығару;
5) қоғамныңсословиелік, касталықжәнет.б. белгілербойыншабөлінуі;
6) халықтыңтөменэкономикалықдеңгейі,
7) мәжбүрлеуменжазалаушараларыныңүстемдігі;
8) сыртқысаясаттағыагрессиялықсипаттағыәрекеттержәнет.б.НН

31.Нормативтік құқықтық актілердің түсінігі, жалпы сипаттамасы, түрлері мен топтастырылу өлшемдері.Нормативтік құқықтық акт (ағыл. standard / regulatory legal act; нем. Normativakt m, Rechtsakt m; Gesetzgebungsakt in; лат. normatio - қалпына келтіру; actus - іс) -Нормативтік құқықтық акт — референдума қабылданған не уәкілетті орган немесе мемлекеттін лауазымды адамы қабылдаған, құқықтық нормаларды белгілейтін, олардың қолданылуын өзгертетін, тоқтататын немесе тоқтата тұратын белгіленген нысандағы жазбаша ресми құжат.[1]

Нормативті акт - қандай да бір нормаларды мазмұндайтын акт.

Нормативтік құқықтық актілер негізгі және туынды актілер болып бөлінеді.

Нормативтік құқықтық актілердің негізгі түрлеріне мыналар жатады:

1) Конституция, конституциялық заңдар, кодекстер, заңдар;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық Заң күші бар Жарлықтары; Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші бар Жарлықтары; Қазақстан Республикасы Президентінің өзге де нормативтік құқықтық Жарлықтары;

3) Қазақстан Республикасы Парламенті мен оның палаталарының нормативтік қаулылары;

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік қаулылары;

5) Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, Жоғарғы Сотының, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің нормативтік қаулылары;

6) Қазақстан Республикасының министрлері мен өзге де орталық мемлекеттік органдар басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтары;

7) орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулылары;

8) мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешімдері, әкімдіктердің нормативтік құқықтық қаулылары, әкімдердің нормативтік құқықтық шешімдері.

Нормативтік құқықтық актілердің туынды түрлеріне мыналар жатады:

1) регламент — қандай да бір мемлекеттік орган мен оның құрылымдық бөлімшелері қызметінің ішкі тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акт;

2) ереже — қандай да бір мемлекеттік органның мәртебесі мен өкілеттігін белгілейтін нормативтік құқықтық акт;

3) қағида — қандай да бір қызмет түрін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін белгілейтін нормативтік құқықтық акт;

4) нұсқаулық — заңдардың қоғамдық қатынастардың қандай да бір саласында қолданылуын егжей-тегжейлі көрсететін нормативтік құқықтық акт.

 


Просмотров 1427

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!