Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Мемлекет басқаруы бойынша· Монархия (гр. μοναρχία — біртұтас билік) — абсолюттік және конституциялық болып екіге бөлінеді. Абсолюттік монархия — мұраланған тақ иесінің (монархтың) ешқандай заңдармен шектелусіз, өз қалауынша дара билік жүргізуі. Шыңғыс хан және оның ұрпақтары билеген Қыпшақ мемлекеттері, XVIII ғасырдың соңындағы буржуазиялық революцияға дейінгі Людовиктер басқарып келген Франция осы абсолюттік монархияға мысал. Атадан балаға мұра боп қалған билік иесінің мемлекеттің сайланып қойылатын басқару органдарымен біте қайнасып, демократиялық ұстанымдармен үйлесім тауып басқаруын конституциялық монархия дейді. Мысал ретінде қазіргі Англия, Жапония мемлекеттерін айтуға болады.

· Республикалық басқарупарламенттік және президенттік болып екіге бөлінеді. Парламенттік жүйесі бар елдерде парламенттегі орындардың көпшілігін сайлауда жеңіп алған партия немесе партиялар коалициясы — премьер-министр басқарады. Үкімет өзі жасап парламент бекіткен бағдарлама бойынша жұмыс істейді, парламентке есеп береді. Парламент жетекші рөл атқарады, қажет десе, басқарушы үкіметті қызметтен кетіре алады. Парламент заңдарды ұсынады және олырды қабылдайды. Премьер-министр де парламенттің қарауына заңдар ұсынады. Сот билігі тек заңдарға сүйеніп жүзеге асырылады. Парламенттік республикалық басқаруға Италия, Алманияны жатқызуға болады. Президенттік жүйеде президентті және парламентті халық сайлайды, заңды билік пен атқарушы билік арақатынасы өзгереді, ел президенті мемлекеттің де, үкіметтің де басшылығын өз қолына алады. Президенттік басқару үлгісі ретінде АҚШты келтіруге болады· Диктатура (лат. dictare — нұсқау беру) — бір қолға шексіз биліктің жинақталуы, заңды аяққа баса отырып, күш көрсету арқылы мемлекет басқаруды жүзеге асыру.Диктатура мемлекеттік билік формасының ерекше көрінісі ретінде монархиялық және республикалық режімдер жағдайында ұшыраса береді.

· 1.Мемлекет пен құқықтың түсінігі мен белгілері.

· 1.1.Мемлекеттіңтүсінігіжәнебелгілері
Мемлекет – басқаруфункциясынорындайтынжәнесоныңкөмегіменқоғамныңтіршілік – тынысынқамтамасызететін, оғанқажеттіжағдайларменалғышарттаржасауғаұмтылатынадамзатқоғамынұйымдастырудыңайрықшанысаны. Мемлекет – адамзатқоғамыдамуыныңнәтижесіндепайдаболғансаясиұйым. Мемлекет – қоғамдыбасқаруміндетінатқаратын, адамдардың, топтардың, таптардыңқарым – қатынастарынреттепотыратын, заңдардықабылдайтынсаясиұйым. Мемлекет – қоғамныңсаясатынжүзегеасыратынсаясиұйым. Мемлекеттіңбелгілері:
1.Аумағыныңболуы: Аталғанаумақтасолмемлекеттіңтұрғындары, халқышоғырландырыладыжәнеосыаумақтыңкөлеміндемемлекеттіңбилігітаралыпәскеасырылады.· 2.Мемлекеттік /бұқаралық/ биліктіңболуы: Бұқаралықбиліккемемлекеттікбилікпенбасқаруоргандары, мәжбүретуаппараттарыжатады.

· 3.Халқыныңболуы: мемлекеттікбилікөзініңаумағындатұратынадамдардыңарасындағықоғамдыққатынастардықұқық, заңарқылыреттеуүшін, солхалыққаарналғанқұқықтық – нормативтікактілердіқабылдайды.

· 4.Мемлекеттіңегемендігі: мемлекеттіңішкіжәнесыртқыістердіатқарудағытолықтәуелсіздігі. Мемлекеттіңегемендігін 3 жақтақарастыруғаболады;

· 1биліктіңүстемдігі
2биліктіңтұтастығы
3биліктіңтәуелсіздігі
Құқықтың, заңдардыңболуы: Мемлекетөзініңсаясатын, билігінбелгілібірқұқықтықнормативтіактілердіқабылдауарқылыіскеасырады. Қоғамдағытұрақтылықпентәртіпті, қауіпсіздіктіқамтамасызетуүшінқажет.

· Салықпенсалықжүйесініңболуы: Салықтар, алымдар, төлемақылар – мемлекеттікаппаратты, қызметкерлердіұстауға, қоғамныңбасқақажеттіліктерінқанағаттандыруғажұмсалатын, мемлекетқазынасынатүсетін, қайтарылмайтынхалықтабысыныңбірбөлігі.· 1.2.Құқықтыңтүсінігіменбелгілері
Құқық – қоғамдыққатынастардыреттеугебағытталған, мемлекетбекітіп, қамтамасызететін, жалпығаміндетті, формальдыанықталғанзаңдықнормаларжүйесі. Құқықтыңтаптықмәні – құқықтықоғамдағыэкономикалықжағынанбасым, үстемболыпотырғантаптыңеркідептүсіну. Құқықтыңжалпыәлеуметтікмәні – құқықтыққоғамдыұйымдастырып, татулықта, бірліктеұстапотырғанжәнеадамдардыңбарлықтоптарыныңеркідептүсіндіру. Құқық – ресмитүрдетанылған, жекежәнезаңдытұлғалардыңзаңғасүйенеотырыпәрекетжасаумүмкіндігі, құқықнормаларыныңжүйегекелтірілгенжиынтығы. Құқық – адамменқоғамныңжаратылысыменбайланстытұлғаныңбостандығынбілдіретін, қоғамдыққатынастардыбілдіретін, қоғамдыққатынастардыреттейтін, ресмиқұжаттардаанықталған, мемлекеттіңкүшіменқамтамасызетілетінжалпығабірдейміндеттіқұқықтықнормалардыңжиынтығы. Құқықтыңбелгілері жалпыжәнеерекшеболып 2 топқабөлінеді.
1Құқықтыңжалпыбелгісі: әлеуметтік – тарихитабиғаты, құқықбіртарихикезеңнің, нақтыбірқоғамдыққатынастардыңжиынтығы.
2Құқықтыңерекшебелгілері:
1.Нормативтілігі: рұқсатберудің, тыйымсалудыңжәнеміндеттеудіңшегінанықтайтынқұқықнормасындамінез – құлықтыңжалпыкөлемінбекіту.

· 2.Жалпыміндеттіліксипаты: Нормаларыныңталаптарынқоғамныңбарлықмүшелеріеріктеріменсақтап, орындауғатиістілігі.

· 3.Формальдыайқындылығы: құқықтыңнормаларымемлекеттіңнормативтікқұқықтықактілеріндебекітіледі.

· 4.Рәсімділігі: құқықтықнормативтікактілердің, заңдардыңқабылдану, іскеасырылужәнеорындалутәртібініңбелгіленгенрет – жосықтылықпенреттелуі.

· 5.Біртұлғағағанабағытталмағандығы: құқықбірғанатұлғаемес, халықтыңортақмүдделерініскеасыруға, құқықтарынқорғауғабағытталуы.

· 6.Бірәрекеттіеместігі: құқықтыңнормаларыбірсәттікемес, керісіншеөзініңкүшінжойғаншаүнемікүшіндеболатындығы.

· 7.Мемлекетпенбайланыстылығы: құқықтымемлекетбелгілеп, айқындайды.

 


Просмотров 929

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!