Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Тема 3.1. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміниМета: освоєння термінологічного комплексу, необхідного у майбутній фаховій діяльності

Після виконання роботи студент повинен

знати: етапи формування української термінологічної лексики, історію становлення і розвитку української наукової термінології; особливості термінологічного словотворчого процесу;

уміти: орієнтуватися у термінологічному комплексі, що стосується обраного майбутнього фаху; аналізувати специфіку термінів; дотримуватися національних стандартів щодо системи термінів; знатися на тенденціях термінотворення; користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів; використовувати терміни у професійному мовленні.

Питання, що розглядаються:

1. Поняття про терміни і термінологію [1], с.32-33, [2], с.62-63, [3], с.120-143.

2. Загальнонаукові і вузькоспеціальні терміни [1], с.32-34, [3], с.131-143.

 

Завдання для звіту

Теоретичний блок

Завдання 1.Повторіть і запам’ятайте основні поняття.

J Лексика. Лексичне значення слова.

J Лексичні норми.

J Групи слів за походженням.

J Групи слів за їх уживанням.

1. Лексика – сукупність слів, що вживаються в мові (словниковий склад мови).

Лексичне значення слова – це його зміст, тобто те, що слово означає.

2. Лексичні норми встановлюють правила слововживання. Лексичні норми фіксуються в словниках. У лексиці офіційно-ділового стилю часто вживаються слова – кальки з російської мови, що є наслідком недостатнього опанування лексичними нормами, невмілого використання синонімів.

3. Групи слів за походженням: власне українські: заохочення, винайм, відшкодування і т.д.; і запозичені (іншомовного походження): компенсація, дефект, експеримент і т.д.

4. Групи слів за їх уживанням: науково-термінологічна лексика; професійно-виробнича лексика; офіційно-ділова; загальновживані слова і т.д.

 

Завдання 2. Прочитайте рекомендовані джерела до питань, що розглядаються і дайте відповіді на запитання:

2.1. Що таке термін, термінознавство, термінологія, терміносистема?

2.2. Які характерні ознаки має термін? [1], с.33

2.3. Назвіть основні вимоги до використання термінів у діловому мовленні [1], с.34.

2.4. Розкажіть про різницю між поняттями загальнонаукові і вузькоспеціальні терміни. Наведіть приклади.

Практичний блок

Завдання 3. З’ясуйте, до яких терміносистем належать подані нижче терміни.

Норми льотної придатності, термінологічне планування, менеджмент, фінанси, суддя, авіапошта, лінгвістика тексту, операція, стаціонарне лікування, діагноз, задача, лайнер, термінографія, маркетинг, гроші, нотаріус, ділення, парнокопитні, податки, лексикологія, банки, хвороба, адвокат, прокурор, множення, клас плазунів, дроби, морфема, термін

 

Звіт підготував студент: Відмітка про зарахування:
Група:

Завдання 4. Допишіть речення.

1. Статус слів або словосполучень, що називають наукові поняття і мають чіткі дефініції, закріплені певними термінологічними словниками, мають … .

2. Розділ мовознавства, що вивчає природу термінів, їх граматичну організацію та закони функціонування, у 70-х роках ХХ ст. було названо … .

3. Ненормативні, часто емоційно забарвлені слова та словосполучення, які називають спеціальні, майже завжди конкретні поняття певної сфери діяльності (на відміну від термінів, абстрактні поняття ця група лексики називає рідко) мають назву … .

4. За сукупністю слів та словосполучень, які обслуговують певну сферу знань, пов’язаних із системою понять мистецтва, техніки, виробництва, що склалася стихійно, у сучасній науці закріпилася назва … .

5. Упорядковану термінологію, якій характерний вищий ступінь системної організації як на формальному, так і на поняттєвому рівнях, у термінознавстві визначають як … .

6. Процес набуття загальновживаними словами статусу терміна – … .

 

Завдання 5. Випишіть правильні українські машинобудівні терміни: насос – помпа, свая – паля, змазка – мастило, болт – прогонич, кусачки – гострозубці, станок – верстат, доменщик – доменник, загружчик – завантажувач, крановщик – кранівник, заготівельник, заготівник – заготовщик.

 

Завдання 6. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах: машино-будівний, механікотехнологічний, хімікотехнологічний, шарнірно-важільний, шевінг-прес, контр-пружина, повітроохолоджувач, мастилоохолодник, між-операційний, горизонтально-фрезерний верстат, поперечно-стругальний верстат, стопсигнал.

 

Рекомендовані джерела

1. Антонюк Т.М., Борис Л.М., Стрижаковська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) / навчальний посібник для студентів ВНЗ l-ll рівнів акредитації – Чернівці «Місто», 2010.

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – 7-ме вид., виправлене. – Донецьк: СПД ФО Сердюк В. І., 2005.

3. Мацюк Зоряна, Станкевич Ніна. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник – К.: Каравела, 2006.

4. Великий тлумачний словник СУМ (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

5. http://eslovnyk.com - Copyright © 2010-2012 Найповніший тлумачний словник української мови онлайн V&V Project

 

Інструкційна картка складена викладачем_______________ Сіроштан К.О.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін

Протокол№_____від________________2014 р.

Голова комісії ___________________ Сіроштан К.О.


Просмотров 765

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!