Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Обсяг, інтенсивність та зміст спілкування викладача зі студентамиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Модель продуктивного професійно-педагогічного спілкування можна уявити наступним чином:
Рівень 1 - мотиваційний. Невмотивованої, так само як і нецеленаправленно діяльності, просто не існує. Мотиваційною основою педагогічної діяльності в цілому та педагогічного спілкування як її центрального компонента є мотив влади в його просоціальной, альтруистическом варіанті, що забезпечує орієнтованість людини на благополуччя інших людей. Використовуваний у спілкуванні принцип мотиваційної готовності передбачає орієнтацію педагога на те, що значимо для аудиторії в даний момент. Таким чином, мотиваційний рівень характеризується наявністю потреби в спілкуванні. Отже, якщо такий потреби не існує, то акт спілкування не відбудеться.
Рівень 2 - елементарний. Як відомо, однією з особливостей спілкування є його тимчасова і просторова уривчастість. Пояснюється це особливостями психіки суб'єктів спілкування. Елементарною одиницею психіки виступає розгорнутий у просторі і часі психічний процес. Спілкування здійснюють суб'єкти, які завдяки процесу екстеріорізаціі передають думки, почуття і т.п. іншим суб'єктам.Елементарним етапом мовного спілкування як двостороннього процесу обміну інформацією, слід вважати діалог, здійснюваний з метою передачі-приймання однієї елементарної одиниці інформації. Слід уточнити, що діалог як елементарний етап мовного спілкування розглядається нами як мовного вчинку. На відміну від категорії дії, яка відображає одиницю предметної діяльності як безособового перетворення об'єкта, категорія вчинку фіксує дія людини з позиції виражається їм відносини до інших людей і самому собі. Слід звернути увагу на той факт, що, називаючи елементарну одиницю спілкування діалогом, ми трохи інакше визначаємо її, ніж у традиційному розумінні діалогу як лексичної одиниці. У побудові моделі спілкування діалог (як "розмову двох і більше осіб") припускає співрозмовника, що, у свою чергу, зобов'язує до орієнтації на його психологічні ус-тановки, безоціночне сприйняття його як рівного партнера. Проте, зовсім не обов'язково, що співрозмовник буде брати безпосередню участь у розмові, він може займати позицію "активного слухача".Дане уточнення важливо для розуміння значення наступного рівня моделі спілкування.
Рівень 3 - операційний (або стильової). Ланцюжок логічно взаємозалежних і взаємообумовлених мовних вчинків - діалогів утворює єдину тканину розповіді, що визначає зміст спілкування. Зміст визначає, навколо чого або з приводу чого розгортається те чи інше спілкування. Зміст професійно-педагогічного спілкування визначається конкретною діяльністю, обсягом виконуваних завдань та іншими умовами та обставинами педагогічної дійсності. Сукупність трьох компонентів комунікативної компетентності - інформаційного (гностичного), емоційного, поведінкового - у різних співвідношеннях може акумулюватися в структурі особистості та реалізовуватися в тому або іншому стилі, типі або способі взаємодії. Стиль спілкування, тобто спосіб, за допомогою якого людина будує свої відносини з іншими в тій чи іншій діяльності, в порівнянні з вмістом виступає домінантою. У кожної людини свій, характерний тільки для нього стиль спілкування з людьми. Він дещо змінюється в залежності від партнера і характеру діяльності, але в той же час зберігає свої сутнісні риси, що відбивають неповторність та унікальність особистості. При цьому стиль відображає специфіку взаємин між людьми, які, у свою чергу, висловлюють різноманітну і в той же час неповторну сутність особистостей, включених в спілкування.
Наявність наступного, перцептивного, рівня спілкування, свідчить про завершеності, про цілісність акту спілкування. Рівень 4 - перцептивний.Спілкування в контексті взаємодії визначається як процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний їх потребами у спільній діяльності. Виходячи з цього, спілкування включає в себе: а) обмін інформацією між суб'єктами діяльності, б) вироблення спільної стратегії діяльності, в яку включені суб'єкти спілкування; в) сприйняття і розуміння людьми один одного в процесі вирішення спільних завдань. Розуміння партнерами по спілкуванню один одного передбачає розуміння цілей, мотивів, установок партнера. Узгодження дій партнерів, досягнення якісного результату спілкування відбувається в тому випадку, якщо цілі, мотиви, установки партнера по взаємодії не тільки зрозумілі, а й сприйняті до того, щоб діяти згідно з цим цілям, мотивами, настановами.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 916

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!