Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Обґрунтуйте основні принципи дистанційної освіти та навчанняДистанційне навчання (ДН) − сукупність інформаційних і педагогічних технологій цілеспрямовано організованого процесу синхронної та асинхронної інтерактивної взаємодії викладачів і студентів між собою і з засобами навчання, інваріантного до їхнього розташування в просторі і часі, що реалізується в специфічній дидактичній системі.

Дистанційна освіта − освіта, реалізована за допомогою дистанційного навчання.

До основних принципів СДН відносяться:

Гнучкість. Студенти займаються в зручний для себе час, у зручному місці і в зручному темпі. Кожний може вчиться стільки, скільки йому особисто необхідно для освоєння курсу дисципліни та одержання необхідних знань по обраних дисциплінах. Важливим показником "гнучкості" є некритичність освітнього процесу ДН до відстані, тимчасовому графіку реалізації навчального процесу і конкретній освітній установі. В ідеалі остання вимога полягає в необхідності створення інформаційних віддалених розподілених мереж знань для ДН, що дозволяють студентам досить просто коректувати чи доповнювати свою освітню програму в необхідному напрямку при відсутності відповідних послуг у вузі, де він вчиться. При цьому необхідно зберегти інформаційну інваріантність освіти, що забезпечує можливість переходу з вузу у вуз на навчання по близьких чи інших напрямках.

Відкритість навчання. Принцип відкритості виражається в «м'якості» обмежень за віком, початковому освітньому цензу, вступних контрольних заходів для можливості навчання в освітній установі у вигляді співбесід, іспитів, тестування і т.д. Це не знижує якість навчання, але вимагає додаткових зусиль з боку освітніх установ ДН при подальшому індивідуальному навчанні прийнятого студента.

Паралельність. Навчання може проводитися при сполученні основної професійної діяльності з навчанням, тобто "без відриву від основної роботи".

Дальнодія. Відстань від місця перебування студента до освітньої установи (за умови якісної роботи зв'язку) не є перешкодою для ефективного освітнього процесу.

Асинхронність. Має на увазі той факт, що в процесі навчання вчитель і учень працюють по зручному для кожного графіку.

Комплексність. Забезпечує безперервність довузівського, вузівського і післявузівского навчання.

Масовість. Кількість студентів не є критичним параметром.

Доступність. Передбачає низьку вартість навчання, навчання за місцем проживання, відкритий доступ до засобів інформаційних технологій, субсидії і пільги по навчанню;

Рентабельність. Під цим мається на увазі економічна ефективність ДН. Ефективне використання навчальних посібників, площ, транспортних засобів, консервативне та уніфіковане представлення навчальної інформації і мультідоступ до неї (на базі формування сервера) знижує витрати на підготовку висококваліфікованих фахівців.

Соціальність. ДН деякою мірою знімає соціальну напруженість, забезпечуючи рівну можливість одержання освіти незалежно від місця проживання і матеріальних умов.

Інтернаціональність. ДН забезпечує зручну можливість експорту та імпорту освітніх послуг.

Принцип стартових знань. Припускає наявність деяких стартових знань у студентів (початковий рівень підготовки потенційних споживачів освітніх послуг при ДН) і апаратно-технічне забезпечення.

Індивідуалізація. Забезпечує можливість складання індивідуального плану навчання з урахуванням вихідного рівня підготовки студента, коректувати попередню підготовку споживача освітніх послуг з метою заповнення відсутніх початкових знань і умінь, що дозволяють успішно проходити навчання в СДН, а також коректувати освітню траєкторію за результатами поточного контролю.

Модульність. В основу програм ДН закладається модульний принцип. Кожна окрема дисципліна (навчальний курс) яка освоєна студентом, адекватна по змісту визначеної предметної області. Це дозволяє з набору незалежних навчальних курсів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам.

Інтерактивність. Особливість цього принципу в СДН полягає в тому, що він відображає закономірність не тільки контактів студентів з викладачами, опосередкованих засобами ІТ, але і студентів між собою. Досвід показує, що в процесі ДН інтенсивність обміну інформацією між студентами більше, ніж між студентом і викладачем.

Принцип педагогічної доцільності застосування інформаційних технологій.Принцип є керівним педагогічним принципом і вимагає педагогічної оцінки кожного кроку проектування, створення й організації СДН.

У СДН використовуються всі види інформаційних технологій, але переважно нові інформаційні технології, засобами яких є комп'ютери, комп'ютерні мережі, мультімедіа системи і т.д. Засоби ІТ у СДН впливають на усі компоненти системи навчання: мети, зміст, методи й організаційні форми навчання і засоби навчання. Усе це дозволяє ставити і вирішувати значно більш складні і надзвичайно актуальні задачі педагогіки, задачі розвитку людини, її інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного, критичного мислення, самостійності в отриманні знань, роботі з різними джерелами інформації. У зв'язку з цим гостро постає запитання про психолого-педагогічні дослідження проблем застосування засобів НІТ в освітньому процесі в ДН.

Нова роль викладача. Дистанційне навчання розширює та оновлює роль викладача, що є координатором процесу самостійного навчання. Він повинен поступово удосконалити пізнавальний процес, постійно удосконалювати наданий курс з урахуванням нових відкриттів, надходжень, отриманих зауважень і побажань студентів, підвищувати їхню творчу активність відповідно до нововведень.

Принцип ідентифікації. Полягає в необхідності контролю самостійності навчання, тому що при ДН надається більше можливості для фальсифікації навчання, ніж, наприклад, при очній формі. Ідентифікація студентів є частиною загальних заходів щодо безпеки. Контроль самостійності при виконанні тестів, рефератів і інших контрольних заходів може досягатися, крім очного контакту, за допомогою різних технічних засобів.

Розглянутіпринципи не претендують на абсолютну завершеність, навпаки, вони припускають подальший розвиток методології ДН.


Просмотров 1237

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!