Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Пальові фундаменти в просідаючих ґрунтахВ усіх випадках палі повинні прорізати просідаючі ґрунти і заглиблюва­тись в скельні, піщані (крім пухких) чи глинисті ґрунти з показником текучості у водонасиченому стані IL<0,6 для ґрунтів I-го типу за просіданням, а для II-го - IL<0,6 при Sslg≤Su і IL<0,2 при Sslg>Su (Sslg - просідання ґрунту від власної ваги; Su - гранично допустиме осідання фундаменту будівлі). Величина заглиблення палі в непросідаючий ґрунт визначається виходячи з необхідної несучої здатності палі і повинна бути не менше 1 м для всіх ґрунтів, крім скельних і великоуламко-вих, для яких вона приймається не менше 0,5 м.

Несуча здатність паль в ґрунтових умовах I-го типу за просіданням (рис. 6) визначається з умови, що такі ґрунти зменшують несучу здатність при замочуванні. Значення опору ґрунту на бічній поверхні паль (f) в межах просідаючої товщі при можливому замочуванні ви­значається як для зволоженого ґрунту при показнику текучості, розрахованому за формулою

. (10)

Якщо визначене за (10) значення , то приймають IL=0,4.

В процесі просідання ґрунтів в ґрунтових умовах II-го типу за просіданням на бічній поверхні паль виникає негативне тертя (рис. 7), яке створює додаткове навантаження, тому розрахунок виконують виходячи з умови

, (11)

де Fd - несуча здатність палі, що визначається на глибині, де діє позитивне тертя; γk – коефіцієнт надійності; γc – коефіцієнт умов роботи: при Sslg=5см γc=0; при Sslg≥2Su γc=0,8 (для проміжних значень γc визначається інтерполяцією); Pn – сила негативного тертя, яка визначається за формулою

, (12)

де u- периметр палі; hsl – глибина, в межах якої діє сила негативного тертя (приймається рівною глибині, де значення просідання ґрунту від власної ваги дорівнює 5 см); hi – товщина і-го шару ґрунту (в межах, де проявляється негативне тертя); τi – розрахунковий опір ґрунту, визначається до глибини 6 м за формулою

, (13)

а нижче приймається постійним.

Тут ξ=0,7 – коефіцієнт бічного тиску; σzg – напруження від власної ваги замоченого ґрунту; φI, cI – кут внутрішнього тертя і питоме зчеплення ґрунту (в межах hsl).

В курсових проектах при визначенні несучої здатності паль в ґрунтових умовах I-го типу за просіданням допускається опір ґрунту на бічній поверхні палі в межах просідаючої товщі приймати рівним нулю. Також допускається силу негативного тертя визначати з урахуванням таблиці 3 за формулою, (14)

прийнявши hsl рівною потужності просідаючої товщі.

Якщо просідання ґрунту від власної ваги перевищує 30 см, то передбачають попереднє замочування просідаючої товщі для переведення таких ґрунтів в І-й тип ґрунтових умов за просіданням.

Приклад1. Визначити розрахунком навантаження P, допустиме на забивну залізобетонну палю ПН110.30, заглиблену дизель-молотом з дна котловану глибиною hk=2,6 м. Інженерно-геологічні умови – варіант “” (див. приклад МВ 053-71н).

Звичайні ґрунтові умови (умовно прийнято, що в основі немає просідаючих ґрунтів).

Навантаження P, допустиме на палю, виходячи з її несучої здатності по ґрунту, обчислюємо за формулою (6)

кН,

де γk=1,4 (несучу здатність палі визначали розрахунком за формулами ДБН).

Несучу здатність палі Fd визначаємо за формулою (8)

де γc=1,0; A=0,3∙0,3=0,09м2; u=4∙0,3=1,2м;γcR=1,0(див табл. 4); R=5803 кПа визначене за інтерполяцією (див табл. 2).

Допоміжні розрахунки з визначення граничного опору ґрунту на бічній поверхні палі виконуємо у табличній формі (див. табл. 5).

Таблиця 5


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!