Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ознайомчої технологічної практикиЗаступник директора

З навчальної роботи

_____________Тімошин А.С.

“___”______________2011р.

 

 

Робоча навчальна програма

ознайомчої технологічної практики

 

 

для напрямку 6.120201 “Фармація”

спеціальності 7.12020103 “Технології фармацевтичних препаратів”

кафедрою технології органічних речовин

факультету хімічних наук

у семестрі – 6

загальна тривалість практики – 7 днів

форма контролю – диференційний залік

 

 

Робоча навчальна програма ознайомчої технологічної практики. / Шапкін В.П. – Рубіжне: ІХТ СНУ ім. Володимира Даля, 2011. – 12 с.

 

 

Схвалено кафедрою технології органічних речовин

Протокол № 2 від 30 вересня 2011 р.

 

Зав. кафедрою __________________Галстян Г.А.

 

Затверджено методичною радою інституту

Протокол № 1 від 30 вересня 2011 р.

 

 

Зміст

1 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ціль і задачі практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Ціль практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Задачі практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Знання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Уміння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Навички . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Зміст практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Зміст і вимоги до оформлення звіту з практики . . . . . . . . . . 4.1 Зміст звіту з практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Загальні вимоги до тексту звіту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Правила побудови тексту звіту . . . . . . . . . Бібліографія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Додаток А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1 Загальні положення

 

Відповідно до навчального плану спеціальності 7.12020103 “Технології фармацевтичних препаратів” студенти проходять ознайомчу технологічну практику після засвоєння навчальної програми 3-го курсу кваліфікаційного рівня спеціаліст. Практика триває протягом 1 тижня.

Згідно “Кваліфікаційній характеристики спеціаліста спеціальності 7.12020103 “Технології фармацевтичних препаратів” базою ознайомчої технологічної практики можуть бути підприємства, які здійснюють виробництво різних форм лікарських фармацевтичних препаратів, синтетичних лікарських субстанцій, препаратів методами біотехнології, парфумерно-косметичних препаратів гігієнічного та лікувально-профілактичного призначення та ін.

Загальну організацію ознайомчої технологічної практики, її навчальне і науково-методичне забезпечення здійснює випускаюча кафедра технології органічних речовин (далі – кафедра) на підставі договорів, які укладаються інститутом з підприємствами – базами практики.

Безпосередньо ознайомчу технологічну практику студента або групи студентів організують і проводять:

- керівник практики від кафедри (викладач кафедри), що призначається наказом директора інституту;- керівник практики від виробництва (досвідчений фахівець підприємства), що призначається наказом директора підприємства.

Студент або група студентів направляються на бази практики на підставі наказу директора інституту. Кафедра повідомляє студентів про індивідуальні завдання під час проведення організаційних зборів студентів.

До початку практики студенти повинні:

- вивчити робочу навчальну програму загальноінженерної практики;

- оформити щоденники практики.

Під час оформлення щоденника практики слід:

- скласти і занести до нього графік виконання програми практики;

- узгодити цей графік з керівником практики від кафедри;

- пройти інструктаж з охорони праці для студентів, що відбувають на практику, та підписатися;

- проставити в деканаті факультету хімічних наук у щоденнику практики відмітку про вибування з інституту на місце практики.

Студенти зобов’язані прибути на практику і завершити її точно в строки, що встановлені наказом директора інституту.

По прибутті на базу практики студенти повинні:

- проставити в щоденнику практики відмітку про прибуття;

- оформити перепустку;

- пройти інструктаж з питань охорони праці та отримати допуск на робоче місце;

 

 

 

Додаток А

(обов’язковий)

Приклад запису у титульному листі звіту з практики

 
    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ національнИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля іНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ   Факультет хіміЧНИХ НАУК КАФЕДРА технології органічних речовин     “Затверджую” Зав. кафедрою ТОР ________ Галстян Г.А. “____”________2011р.     Звіт   з ознайомчої технологічної практики     011.01.00.000 ЗП   Керівник практики від кафедри ________Шапкін Керівник практики “___”__________2011р. від підприємства Студент гр. ТД-49 _________ Іванов П.Ф ___________Лютий М.Г. “___”________2011р. “___”_________2011р. Місце печатки      
   

- отримати направлення до керівника практики від виробництва;

- узгодити графік робот з керівником практики від виробництва;

- приступити до виконання програми практики.

На базі практики студенти зобов’язані:

- виконувати правила внутрішнього розпорядку підприємства;

- узгоджувати всі свої дії з керівником практики від виробництва;

- систематично вести щоденник практики;

- надавати щоденник практики керівникам практики для відміток про виконання певного етапу графіка робіт;

- виконувати програму і складати звіт з практики;

- відвідувати заплановані заняття та приймати участь в екскурсіях;

До моменту вибування з бази практики студенти повинні мати:

- заповнені щоденники практики;

- звіти з практики.

У щоденнику повинен бути відгук керівника практики від виробництва про роботу студента на практиці. Відгук повинен бути підписаний цим керівником, а підпис – завірений печаткою підрозділу, який організує практику на підприємстві. Відгук керівника повинен містити оцінку роботи студента за дванадцятибальною шкалою (12-10 відмінно, 9-7 добре, 6-4 задовільно або 3-0 незадовільно). Титульний лист пояснювальної записки звіту відповідно до Додатку А повинен бути підписаний керівником практики від виробництва і завірений печаткою підрозділу, який організує практику на підприємстві.

При вибуванні з бази практики, студенти повинні:

- проставити в щоденнику практики відмітку про вибування, завірену печаткою підрозділу, який організує практику на підприємстві;

- здати свої перепустки в бюро перепусток підприємства.

До захисту звіту з ознайомчої технологічної практики студенти повинні також мати:

- запис в щоденнику практики відгуку керівника практики від кафедри з оцінкою за дванадцятибальною шкалою (12-10 відмінно, 9-7 добре, 6-4 задовільно або 3-0 незадовільно);

- підпис керівника практики від кафедри і підпис завідуючого кафедрою на титульному листі звіту про затвердження звіту відповідно до Додатку А.

Захист звіту проводиться в останній день практики на засіданні екзаменаційної комісії, що призначається розпорядженням завідуючого кафедрою.

Головою комісії є керівник практики від кафедри. Справу студентів, що не пройшли ознайомчу технологічну практику або отримали оцінку незадовільно під час захисту звіту, вирішує деканат факультету, враховуючі

 

 

обставини і причини, пояснення студентів і подання кафедри. Такі студенти можуть бути відраховані з університету.

 

2 Ціль і задачі практики

2.1 Ціль практики

Закріплення і активізація отриманих у інституті знань, формування знань, умінь і навичок з практичної діяльності спеціаліста в області роботи обладнання та схем загального призначення.

 

2.2 Задачі практики

Задачами практики є вивчення:

- структури і функцій певних підрозділів відділення цеху;

- посадових обов’язків інженерного персоналу діючого відділення цеху;

- роботи і експлуатації схем та устаткування загального призначення.

 

2.3 Знання

Після практики студенти повинні знати:

- структуру відділення цеху та основні інженерні служби, що забезпечують функціонування відділення;

- способи виробництва холоду і використовуване при цьому устаткування;

- схему виробництва стиснутого повітря для технологічних нестатків;

- схему виробництва вакууму і необхідне для цього устаткування;

- устаткування і схеми виробництва теплоносіїв;

- методи очищення повітря для особливо чистих виробництв і цехів, які виробляють лікарські засоби;

- роботу установок виробництва очищеної води для технологічних нестатків;

- устрій і принцип роботи устаткування для перегонки, реакторів, фільтрів, адсорберів, рідинних екстракторів, сушильного устаткування, устаткування для подрібнення, просіювання та ін.;

- призначення і принцип роботи центрифуг;

- методи очищення стічних вод.

 

2.4 Уміння

Після практики студенти повинні вміти:

- складати схеми виробництва холоду, стиснутого повітря, вакууму, схеми очищення повітря і постачання теплоносіїв;

 

 

 

5 мм з інших сторін.

Заголовний аркуш текстового документа “Зміст” повинний мати основний надпис за формою 2, наступні аркуші – за формою 2а за ГОСТ 2.104-68 та відповідно до навчального посібника [2; с. 40, 41].

Вписувати в текстові документи, виготовлені машинописним способом, окремі слова, формули, умовні знаки (рукописним способом), а також виконувати ілюстрації допускається чорним чорнилом, пастою або тушшю.

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі виконання звіту, допускається виправляти зафарбовуванням білою фарбою нанесенням на тім же місці виправленого тексту машинописним або рукописним способом чорнилом того ж кольору, що і текст. Ушкодження аркушів, помарки і сліди не цілком вилученого колишнього тексту не допускаються.

 

4.3 Правила побудови тексту звіту

Звіт з практики є конструкторським документом і виконується відповідно до вимог ЄСКД в межах можливості їх застосування в навчальному процесі.

Звіт виконують за правилами виконання текстових конструкторських документів з суцільним текстом за ГОСТ 2.105-95 [1] та навчальним посібником [2; с.6-37].

 

Бібліографія

 

1 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

2 Застосування стандартів ЄСКД і СПДБ у навчальному проектуванні. Навчальний посібник / Д.І. Бєлкін. – Рубіжне: РФ СНУ, 2005. – 264 с.

 

 

 

Джерела інформації: відділ головного механіка, технічний регламент виробництва лікарських препаратів.

Розділ “Устрій та принцип роботи устаткування загального призначення” включає опис устаткування, яке використовується для виробництва лікарських препаратів. Під час опису устаткування надають його устрій, принцип роботи, тип, конструктивні та експлуатаційні характеристики: матеріал, габаритні розміри, продуктивність, поверхню теплообміну та ін.

Джерела інформації: відділ головного механіка, технічний регламент виробництва лікарських препаратів.

У розділі “Технологія та методи утилізації відходів на підприємстві” надають характер газових, рідких та твердих відходів, їх кількість, технологію та методи їх знешкодження.

Джерела інформації: відділ техніки безпеки та охорони праці, технічний регламент виробництва лікарських препаратів.

У розділі “Робота технологічної служби” стисло у вільній формі відповідно до п.п. 4.1-4.3 указуються роль та призначення основних, допоміжних цехів, в також інженерних служб підприємства, викладаються результати знайомства з технологічною службою дільниці (посади начальника та майстра ділянки, завідуючого лабораторією), обов’язкові інструкції технічного персоналу, типові документи з якими вони працюють.

Джерела інформації: відділ кадрів, відділ технолога цеху.

У розділі “Висновки” стисло викладається про те, що зроблено в термін практики за розділами звіту, наприклад, переваги та недоліки того або іншого устаткування, переваги та недоліки існуючих технологій допоміжних служб, шляхи їх удосконалення та ін.

У розділі “Бібліографія” приводять літературні джерела, які були використані під час виконання розділів звіту. Розділ виконують за ГОСТ 7.32-81 та [2; с. 71-72 ].

 

4.2 Загальні вимоги до тексту звіту

Звіт виконують на листах А4 (297х210 мм) рукописним або комп’ютерним шрифтами. При необхідності деякі аркуші можуть бути виконані на листах А3 (297х420).

Рукописний текст виконують розбірливим почерком чорним або фіолетовим чорнилом (пастою). Якщо почерк нерозбірливий, текст оформляють основним креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304-81. Висота букв і цифр не менш 2,5 мм, відстань між рядками – 8 мм. Абзаци в тексті починають відступом 15-17 мм. Комп’ютерний текст виконується 1,5 інтервалом, шрифтом Times New Roman 14-ного розміру.

Текст виконують на одній стороні аркуша. На кожному аркуші приводять рамку, виконану тим же кольором, що і текст або олівцем. Лінії рамки наносять на відстані 20 мм від краю з лівої сторони аркуша і на відстані

 

- охарактеризувати устрій і принцип роботи устаткування загального призначення: апаратів, теплообмінників, фільтрів, центрифуг, рідинних екстракторів, фільтрів для очищення повітря та ін.

 

2.5 Навички

Студент набуває навички:

- складання схем виробництв загальноінженерного призначення;

- про устрій та роботу устаткування загального призначення;

- користування джерелами науково-технічної інформації.

 

3 Зміст практики

 

Таблиця 1 – Зміст практики

  Тема та її короткий зміст Тривалість, день
1 Допуск
1.1 Інструктаж з питань охорони праці  
1.2 Обговорення змісту практики та узгодження графіка роботи з керівником практики від виробництва  
1.3 Організація робочого місця практиканта і допуск до матеріалів і документів цеху  
2 Вивчення схем та роботи виробництв загального призначення
2.1 Виробництво холоду. Схема та устаткування  
2.2 Виробництво стислого повітря для технологічних нестатків. Схема та устаткування  
2.3 Виробництва вакууму. Схема та устаткування  
2.4 Виробництво теплоносіїв. Схеми та устаткування  
2.5 Виробництво очищеного повітря для особливо чистих виробництв. Схема та устаткування  
2.6 Виробництво очищеної води для технологічних нестатків. Схема та устаткування  
3 Вивчення устрою та роботи устаткування загального призначення
3.1 Устаткування для перегонки  
3.2 Реактори  
3.3 Фільтри  
3.4 Адсорбери  
3.5 Рідинні екстрактори  
3.6 Сушарки  
3.7 Дробарки та сита  
3.8 Центрифуги  

 

Продовження таблиці 1

  Тема та її короткий зміст Тривалість, день
4 Технологія та методи утилізації відходів на підприємстві  
5 Вивчення роботи технологічної служби підприємства та дільниці цеху
5.1 Загальна структура і функції технологічної служби дільниці цеху  
5.2 Посадові обов’язки начальника та майстра дільниці, завідуючого лабораторією  
6 Завершення практики
6.1 Оформлення щоденника і звіту з практики  
6.2 Вибуття з бази практики  
6.3 Підпис звіту у керівника практики від інституту  
7 Захист звіту з практики

4 Зміст і вимоги до оформлення звіту з практики

4.1 Зміст звіту з практики

Типовий зміст звіту з практики повинний включати наступні розділи:

Зміст  
Вступ  
1 Схеми та технологія виробництв загального призначення  
1.1 Виробництво холоду. Схема та устаткування  
1.2 Виробництво теплоносія. Схема та устаткування  
1.3 Виробництво стислого повітря для технологічних нестатків. Схема та устаткування  
1.4 Виробництва вакууму. Схема та устаткування  
1.5 Виробництво очищеного повітря для особливо чистих виробництв. Схема та устаткування  
1.6 Виробництво очищеної води для технологічних нестатків. Схема та устаткування  
2 Устрій та принцип роботи устаткування загального призначення  
2.1 Устаткування для перегонки  
2.2 Реактори  
2.3 Фільтри  
2.4 Адсорбери  
2.5 Рідинні екстрактори  
2.6 Сушарки  
2.7 Дробарки та сита  
2.8 Центрифуги  

 

3 Технологія та методи утилізації відходів на підприємстві  
3.1 Технологія та методи утилізації газових викидів  
3.2 Технологія та методи утилізації рідких відходів  
3.3 Технологія та методи утилізації твердих відходів  
4 Робота технологічної служби  
4.1 Структура підприємства  
4.2 Загальна структура і функції технологічної служби ділянки цеху  
4.3 Посадові обов’язки начальника та майстра ділянки, завідуючого лабораторією  
Висновки  
Бібліографія  
Додатки  

 

Титульний аркуш звіту виконують на листі формату А4 (297х210 мм). Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок. Номер сторінки на ньому не проставляється. Титульний аркуш у зміст не вноситься. Титульний аркуш оформляється згідно Додатку А.

Розділ “Зміст” поміщають безпосередньо після титульного аркуша на окремому аркуші. Він є заголовним аркушем звіту. Розділ “Зміст” не нумерується і включає список заголовків усіх наступних розділ і підрозділів звіту з практики і додатки.

До розділу “Вступ” необхідно стисло внести історію, характеристику та загальний стан підприємства, перспективи його подальшого розвитку.

Розділ “Схеми та технологія виробництв загального призначення” включає допоміжні служби, які забезпечують основні технологічні процеси підприємства, цеху або дільниці. Розділ містить шість підрозділів, в яких послідовно надають креслення схем виробництва та опис стадій технологічного процесу. Приводяться:

- опис устаткування для виробництва холоду (матеріал, продуктивність габаритні розміри та ін.), схема і технологія отримання холоду, спосіб подачі холоду до виробничого цеху;

- опис устаткування для отримання теплоносіїв (пари, гарячої води) для технологічних нестатків (матеріал, продуктивність габаритні розміри та ін.), технологія хімічної підготовки води для виробництва пари, спосіб транспортування теплоносіїв до виробничого цеху;

- опис устаткування, компресори, ресивери, схема транспортування стислого повітря до виробничого цеху;

- опис вакуум-насосів, схема отримання вакууму, спосіб забезпечення основних технологічних процесів вакуумом;

- схема очистки повітря, фільтри для попередньої та кінцевої очистки повітря, спосіб подачі очищеного повітря до виробничого цеху;

- виробництво очищеної води, устаткування та принцип його роботи.


Просмотров 575

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!