Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 19.2 СИСТЕМА Та ЗавданняЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ

Методика розслідування

Окремих видів злочинів

 

Плани семінарських, практичних

та індивідуальних занять

з криміналістики

для курсантів та студентів 4го курсу денної форми навчання

 

 

Луганськ - 2008

УДК 343.985.7(073)

М-54

Методика розслідування окремих видів злочинів: Плани семінарських, практичних та індивідуальних занять по криміналістиці для курсантів 3 - 4-го курсів очного навчання факультету кримінальної міліції / Склали: Р.М. Шехавцов, С.В. Головкін.

 

ISBN 996-7448-36-3

 

 

Плани склали:

доцент кафедри криміналістики кандидат юридичних наук, доцент Р. М. Шехавцов;

старший викладач кафедри криміналістики С.В. Головкін.

 

Рецензенти:

Начальник кафедри кримінального права кандидат юридичних наук, доцент Беницький А.С.;

Начальник СВ ЛМУ УМВС України в Луганській області Гупал Р.М.

 

Плани семінарських, практичних і індивідуальних занять з криміналістики призначені для забезпечення якісної підготовки курсантів та студентів до занять з метою придбання глибоких теоретичних знань і вироблення практичних навичок з методики розслідування окремих видів злочинів.

Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри криміналістики 28 серпня 2008 року (протокол №1).

 

 

Вступ

Навчальним планом для вищих навчальних закладів МВС України, затвердженим Міністерством освіти і МВС України, на вивчення розділу криміналістики методика розслідування окремих видів злочинів курсантами та студентами IV курсів Луганського державного університету внутрішніх справ приділяється 84 години занять - лекційних, семінарських, індивідуальних і практичних.

Вивчення криміналістики завершується іспитом.

Лекції читаються для всього курсу по факультетах, семінарські, індивідуальні заняття проводяться окремо для кожної групи, а практичні заняття - по підгрупах з урахуванням специфіки спеціальності, що здобувається.Семінарські заняття спрямовані на глибоке засвоєння знань, придбаних курсантами в ході лекцій і самостійної роботи, вироблення творчого підходу до вивчення навчального матеріалу й уміння дискутувати, відшукуючи рішення розглянутих проблем. Готуючись до активної участі в обговоренні питань теми на семінарі, курсанти повинні вивчити рекомендовану основну і додаткову літературу, пов’язувати освоєні теоретичні знання з практикою роботи органів внутрішніх справ.

Практичні заняття мають своєю метою: а) поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані курсантами на лекціях і семінарах, а також у результаті самостійної роботи; б) навчити курсантів на практиці використовувати техніко-криміналістичні засоби, тактичні прийоми і методи по попередженню, розкриттю і розслідуванню окремих видів злочинів.

Індивідуальні заняття спрямовані на закріплення отриманих під час семінарських та практичних занять теоретичних знань та практичних навичок шляхом самостійного вирішення курсантами проблемних завдань з окремих тем курсу.

Для перевірки знань курсантів у процесі вивчення криміналістики в плані передбачені контрольні роботи і модуль-контроль. Якщо в ході самостійної підготовки виникають питання, то курсанти можуть одержати необхідні консультації у викладачів кафедри та лаборанта.

Розділ 4. Методика розслідування окремих видів злочинів Змістовний модуль VI.
19. Загальні положення криміналістичної методики розслідування злочинів. Проект (складання планів розслідування в цілому та проведення окремих слідчих дій; курсова робота, тощо)
20. Методика розслідування крадіжок.
21.Методика розслідування грабежу та розбою чужого майна.
22. Методика розслідування шахрайств.
Змістовний модуль VII.
23. Методика розслідування вимагань.   Проект (складання планів розслідування в цілому та проведення окремих слідчих дій; курсова робота, тощо)
24. Методика розслідування умисних вбивств та умисного нанесення тілесних ушкоджень.
25. Методика розслідування хуліганства.  
26. Методика розслідування зґвалтувань, насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, розбещення неповнолітніх.  
27. Методика розслідування злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, та втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність.  
28. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Змістовний модуль VIII.
29. Методика розслідування виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів. Проект (складання планів розслідування в цілому та проведення окремих слідчих дій; курсова робота, тощо)
30. Методика розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службової недбалості.  
31. Методика розслідування хабарництва.  
32.1. Методика розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами.  
32.5. Методика розслідування легалізації (відмивання) доходів здобутих злочинним шляхом.  
33. Методика розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж.
32.7. Методика розслідування авторського права і суміжних прав.  
34. Методика розслідування злочинів, пов’язаних незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
35. Методика розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
36. Методика розслідування підпалів та злочинних порушень правил протипожежної безпеки.  
37. Особливості методики незаконного видобування вугілля.  
Усього годин  
Іспит

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 19.2 СИСТЕМА Та Завдання

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Поглиблення теоретичних знань по загальних положеннях методики розслідування окремих видів злочинів.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОД: Дискусійна форма обговорення проблем теми.

Ключові поняття: методика розслідування злочинів; слідча ситуація; етапи розслідування злочинів; особа, що вчинила злочин; типові програми (алгоритми) розслідування злочинів.

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття, система і задачі криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів. Її зв'язок з іншими розділами криміналістики і науками.

 1. Принципи формування криміналістичних методик. Структура і зміст окремих криміналістичних методик.
 2. Етапи розслідування злочинів – їх задачі та типові слідчі дії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Вихідні положення формування окремих криміналістичних методик.

 1. Який характер зв'язку криміналістичної методики з іншими розділами криміналістики?
 2. Яка структура методик розслідування окремих видів злочинів?
 3. Які інформаційні основи розслідування злочинів?
 4. Назвіть етапи розслідування злочинів і їхні границі.

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ:

Методика розслідування окремих видів злочинів, як розділ криміналістики.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Поняття, система і задачі криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів. Її зв'язок з іншими розділами криміналістики і науками.

 1. Яка структура методик розслідування окремих видів злочинів?
 2. Які інформаційні основи розслідування злочинів?

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. /За ред. проф. Шепітько. – Харків: Право, 1998.

2. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. /За ред. акад. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998.

3. Криминалистика / Под редакцией д.ю.н. проф. В. А. Образцова - М.: Юрист, 1995.

4. Криминалистика. Учебник для вузов. /Отв. редактор проф. Н. П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995.

5. Криминалистика. /Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997.

6. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов. /Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Справочник следователя. Т.2. - М.: Ю.Л., 1990.

2. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.2. - М., 1978.

3. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988. - С. 172-182.

4. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.

5. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.

6. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. - М., 1995.

7. Біленчук П. Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого. – К., 1999.

8. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1965.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

 

Тема 19.3 СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ

ЦІЛЬ ЗАНЯТТЯ: Детальний розгляд теоретичних положень про криміналістичну характеристику злочинів і пророблення напрямків її практичного застосування.

ЧАС: 2 години.

МІСЦЕ: Навчальні аудиторії.

МЕТОДИ: Дискусійна форма обговорення проблем теми, ситуаційного аналізу.

Ключові поняття: криміналістична характеристика злочинів; спосіб злочину; спосіб готування до злочину; спосіб вчинення злочину; спосіб приховування злочину; механізм злочину; особа, що вчинила злочин.

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття, зміст і структура криміналістичної характеристики злочинів. Значення криміналістичної характеристики для розслідування злочинів.

2. Зміст і структура способу злочину.

3. Криміналістичні аспекти вивчення особи, що вчинила злочин.

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ:

 1. Особистість злочинця, як елемент криміналістичної характеристики злочинів.
 2. Напрямки криміналістичного дослідження особистості потерпілого.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

1. Як співвідносяться інформація і криміналістична характеристика злочинів?

2. Назвіть і розкрийте зміст елементів криміналістичної характеристики злочинів.

3. Напрямки використання криміналістичної характеристики злочину при розслідуванні конкретного злочину.

4. Назвіть обставини, що підлягають з'ясуванню в ході розслідування кримінальної справи.

5. Назвіть дані про особу, що вчинила злочин, які необхідно з'ясувати в ході розслідування кримінальної справи.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

1. Назвіть і розкрийте зміст елементів криміналістичної характеристики злочинів.

2. Напрямки використання криміналістичної характеристики злочину при розслідуванні конкретного злочину.

3. Криміналістичні аспекти вивчення особи, що вчинила злочин.

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. проф. Шепітько. – Харків: Право, 1998.

2. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998.

3. Криминалистика / под редакцией д.ю.н. проф. В. А. Образцова - М.: Юрист, 1995.

4. Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. редактор проф. Н. П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995.

5. Криминалистика. Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997.

6. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Справочник следователя. Т.2. - М.: Ю.Л., 1990.
 2. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.2. - М., 1978.
 3. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988. - С. 172-182.
 4. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.
 5. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.
 6. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.
 7. Біленчук П. Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого. – К., 1999.
 8. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1965.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

 


Просмотров 412

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!