Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Загальні відомості про вентиляціюВентиляція є одним ізнайважливішихсанітарно-гігієнічнихзаходів, щозабезпечуютьнормалізаціюповітряногосередовища у приміщенні. Ефективна робота систем вентиляціїсприяєтакожвирішеннюпроблемизахиступовітряногобасейну. Відповідно до СНиП 2.04.05-91 у всіхвиробничихприміщенняхмає бути передбачена система вентиляції.Вентиляція — цеорганізований, тобтотакий, щорозраховується й регулюється, повітрообмін у приміщеннях (житлові, промислові І громадськібудівлі).Неорганізованенадходження і видаленняповітрявідбувається через щілини і пори зовнішніхогорож (інфільтрація), через вікна, кватирки, отвори (провітрювання).Завданнявентиляції — забезпеченнячистотиповітряногосередовища і передбачених нормами параметрівмікроклімату.Питання з визначеннякількостіповітря, щоподається у приміщення, виборумісця і способівйогоподачі й видалення, абирішеннябулонайбільш простим і економічним, становлятьосновнийзміствентиляції як науки, щоспирається на загальнуаеродинаміку. Аеродинамічнасутністьвентиляціїполягає у вирішеннівнутрішнього (протіканняповітря трубами і каналами) і зовнішньогозавдань (вивченнязакономірностейпоширеннявільнихструменів у приміщенні й спектрівусмоктування, а такожобтіканнявітромбудинку).Вентиляціядосягається шляхом видаленнязабрудненогочинагрітогоповітря з приміщення й подачею в ньогосвіжогоповітря. ВидивентиляціїЗа функціональнимпризначеннямвентиляціябуває:*робоча;*аварійна (при виробничих неполадках і аваріях). За способом переміщенняповітря:*природна:*з механічнимспоткуванням;*змішана.Замісцемдії (охопленнямприміщення):*загальнообмінна;*місцева;*комбінована.Загальнообміннавентиляціязастосовуєтьсятоді, коли шкідливіречовини та тепло розподіляються по усьомуприміщеннюрівномірно, їїдіяґрунтується на розведеннізабрудненогоабопідігрітогоповітрясвіжимповітрям до гранично допустимихконцентраційчи температур. Вона може бути виконана у виглядіприпливної, витяжної та припливно-витяжної.Місцевавентиляціябуваєприпливною та витяжною.Місцеваприпливнавентиляція служить для подачіповітря на певніробочімісця. Найбільшпоширенівидимісцевоївентиляції: повітрянедушування, повітряно-тепловазавісабіляворіт, повітряніоази.Повітрянідуші — спрямованийзішвидкістю 1-3,5 м/с потікповітря на робочімісця в гарячих цехах. Йогодіясприяєзбільшеннювіддачі тепла організмомлюдини шляхом конвекції і випарювання.Повітряно-тепловазавіса (рис. 3.17) біляворіт служить для запобіганнянадходженню холодного зовнішньогоповітря у виробничеприміщення. її робота ґрунтується на подаванніпідігрітогоповітря до воріт з невеликими швидкостямикрізьщілиноподібніповітроводи (частіше по висотіворіт). Цезабезпечуєзахист людей відохолодження.Повітряніоазисипризначені для забезпеченнянеобхіднихметеорологічних умов відповідно до ГОСТу 12.1.005-88 на обмеженійплощіприміщення, яка відділяється з усіхбоків легкими пересувними перегородками і заповнюєтьсяповітрямізпевнимипараметрами.Місцевавитяжнавентиляціязастосовується в тому випадку, якщошкідливіречовиниможнавловитибезпосередньо в місцяхїхутворення, не допускаючиїхпоширення по приміщенню.Найпоширенішими видами витяжнихпристроїв є: витяжнішафи (тип повногоукриття), витяжніпарасолі над джерелами тепло-і газовиділень; бортовівідсмоктуванівід ванн у гальванічних цехах захисно-знепилюючі кожухи, якимиобладнуютьсяшліфувальні, обдирні, заточувальніверстати.Перевагамісцевоївентиляціїпорівняноіззагальнообмінноюполягає в значноменшихвитратах на обладнання й експлуатацію.Комбінованавентиляція - цепоєднаннямісцевої та загальнообмінної. Такий вид вентиляціїзнайшовнайбільшогопоширення у виробничихприміщеннях.

Вимоги до вентиляції

Природна та штучна вентиляції повинні відповідати наступним санітарно-гігієнічним вимогам:— створювати в робочій зоні приміщень нормовані метеорологічніумови праці (температуру, вологість і швидкість руху повітря);— повністю усувати з приміщень шкідливі гази, пари, пил та аерозоліабо розчиняти їх до гранично допустимих концентрацій;— не вносити в приміщення забруднене повітря ззовні або шляхомзасмоктування забрудненого повітря з суміжних приміщень;— не створювати на робочих місцях протягів чи різкого охолодження;— бути доступними для управління та ремонту під час екплуатацїї;— не створювати під час експлуатації додаткових незручностей(наприклад, шуму, вібрацій, попадання дощу, снігу).Найбільш повно вище перерахованим вимогам відповідає система кондиціонування повітря, яка також застосовується на підприємствах. За допомогою кондиціонерів створюються і автоматично підтримуються у виробничому приміщенні задані параметри повітряного середовища. При вирішенні питання щодо доцільності кондиціонування повітря слід враховувати і економічні чинники.Необхідно зазначити, що до вентиляційних систем, встановлених у пожежо- та вибухонебезпечних приміщеннях висувається ціла низка додаткових вимог, які в цьому розділі не розглядаються.

76.Загальні відомості про аерацію

Природна вентиляція відбувається внаслідок різниці температури повітря в приміщенні і ззовні, а також у результаті дії вітру. Різниця температур обумовлює надходження холодного повітря у приміщення й видалення з нього теплого повітря. Під дією вітру з навітряного боку будівлі виникає, підвищений тиск, а з підвітряного – розріджений. Розрідження зумовлює витяжку теплого й забрудненого повітря з приміщення, а на його заміну надлишок тиску зумовлює надходження свіжого повітря.Природна вентиляція може бути неорганізованою і організованою.Провітрювання здійснюється завдяки перепадам температури і сили вітру через вікна та кватирки і за рахунок інфільтрації – просочування повітря через вікна, нещільності вікон, дверей і будівельних матеріалів. Площа вікон, кватирок і фрамуг, що забезпечують природну вентиляцію має становити від 2-х до 4% площі підлоги.Організована природна вентиляція – це аерація. Для аерації у стінах будівлі роблять отвори для надходження зовнішнього повітря , а у верхній частині – спеціальні ліхтарі для видалення відпрацьованого повітря.Щоб посилити природну вентиляцію у виробничих приміщеннях встановлюють витяжні труби з дефлекторами на 1,5-2м вище гребня даху в зоні ефективної дії вітру. Вітер, що обтікає дефлектор створює знижений порівняно з атмосферним тиск, внаслідок чого по витяжній трубі вгору рухається повітря з приміщення й видаляється у навколишнє середовище.Для боротьби з надлишками тепла аерація має перевагу втому, що величезні об’єми повітря(мільйони м/г) подаються і видаляються без вентиляторів і повітропроводів. Аерація дешевша й простіша в експлуатації порівняно з механічними системами вентиляції.Недоліком природної вентиляції є те , що вона мало ефективна за високих температур зовнішнього повітря, особливо у безвітряну погоду.

78.Вентиляція за допомогою дефлекторів

Дефлектори - це насадки, які встановлюються на даху будинку і призначені для видалення забрудненого чи перегрітого повітря з приміщення невеликих розмірів .Робота дефлектора ґрунтується на використанні енергії вітру та гравітаційного тиску. Вітер, обдуваючи обичайку, створює з протилежного боку розрідження, внаслідок чого повітря з приміщення виходить назовні.При орієнтовному підборі дефлектора визначають діаметр підвідного патрубка і, відповідно, конструктивні розміри дефлектора. Основний параметр дефлектора - його діаметр.

 

Дефлектори слід установлювати не нижче 1м над коником даху так, щоб вони повністю знаходились у зоні дії вітру та не загороджувались стінами сусідніх будинків та ін. Інакше напір не тільки не буде використовуватись, але і зовнішня повітря через дефлектор буде поступати всередину приміщення.Позитивні якості природної вентиляції - економічно вигідна. Негативні залежить від погодних умов, зовнішній повітря не завжди задовольняє необхідним вимогам.

Комбінована вентиляція

Комбінована вентиляція - це поєднання місцевої та загальнообмінної. Такий вид вентиляції знайшов найбільшого поширення у виробничих приміщеннях. Найбільшого поширення на машинобудівних підприємствах набула комбінована вентиляція: загальнообмінна припливно-витяжна та місцева.Припливна вентиляція. Установка припливної вентиляції ПУ складається з таких елементів : 1 - повітрозабірний пристрій; 2 - фільтр для очищення повітря від пилу; 8 — калорифери, де повітря нагрівається; 4 - вентилятор; 5 - повітроводи; 6 — припливні насадки, крізь які повітря подається у приміщення; регулюючі пристрої (РП).Фільтр, калорифери й вентилятори встановлюються в окремому приміщенні (вентиляційна камера). Швидкості випуску повітря з припливних насадок обмежуються допустимим шумом і рухливістю повітря на робочому місці (ТОСТ ССБТ 12.1.005-88).Витяжна вентиляція. Установки витяжної вентиляції ВУ-1 та ВУ-2 (рис. 3.28) складаються з витяжних насадок (7) у системі загальнообмінної вентиляції чи різного типу повітроприймачів (10) у системі місцевої вентиляції (на рис.3.19 зображений захисно-знепи-люючий кожух на заточувальному верстаті); вентилятора (4); повітроводів (5); пристроїв для очищення повітря від пилу чи газів (8); витяжної шахти (9)9 яка розташовується на 1-1,5 м вище гребеня даху.

Кондиціювання повітря

Кондиціювання повітря - це процес забезпечення й автоматичного підтримування в приміщеннях температури, вологості, швидкості руху і чистоти повітря. Розрізняють комфортне і технологічне кондиціювання.Комфортне кондиціювання забезпечує допустимі та оптимальні умови середовища, які впливають на інтенсивність роботи працівників. Технологічне кондиціювання призначене для підтримування штучних кліматичних умов відповідно до технологічних вимог.Параметри повітряного середовища в приміщенні встановлюються виходячи з таких умов: якщо кількість і якість продукції залежить від додержання точного режиму технологічного процесу, а не від інтенсивності роботи працівників, головними є вимоги технологічного процесу; якщо на випуск продукції впливає інтенсивність роботи - регламентуються комфортні умови.Кондиціювання повітря здійснюється комплексом технічних засобів, які становлять систему кондиціювання повітря (СКП).До складу СКП входять технічні засоби приготування, пересування і розподілу повітря, приготування холоду, а також технічні засоби холодо- та теплопостачання, автоматики, дистанційного управління і контролю. Технічні засоби СКП у сукупності називаються кондиціонерами. За способом приготування та розподіл у повітря в приміщенні СКП поділяються на центральні та місцеві.Конструкція центральних кондиціонерів передбачає приготування повітря за межами обслуговуючого приміщення і його розподіл по системі повітроводів. Центральні кондиціонери застосовують у великих цехах.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 796

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!