Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Нормативно-правовіакти з охоронипраціНормативно-правовіакти з охоронипраці (НПАОП) - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та іншідокументи, обов'язкові для виконання.

Нормативно-правовіакти з охоронипраціпризначені для уточнення, поглиблення та конкретизаціїположеньзаконодавчихактів з питаньохоронипраці, а такожрегламентаціївимогбезпекищодовиробничогосередовища, трудового процесу, виробничогоустаткування, знарядьпраці, засобівзахиступрацюючих, порядку веденняробіттощо.

Опрацювання та прийняттянових, перегляд і скасуваннячинних НПАОП здійснюється за участюДержгірпромнагляду, профспілок і Фонду соціальногострахуваннявіднещаснихвипадків та за погодженням з іншими органами державного нагляду за охороноюпраці.

Нормативно-правовіакти з охоронипраціпереглядаються в мірувпровадженнядосягнень науки і техніки, щосприяєполіпшеннюбезпеки, гігієнипраці та виробничогосередовища, але не менше одного разу на десять років.

З метою машинноїобробки та систематизаціїобліку нормативно-правовіакти з охоронипраціповиннікодуватисявідповідно до структурноїсхеми,

Види НПАОП (в уніфікованійформі для однаковогозастосування) маютьтакецифровепозначення:

Правила – 1 Переліки – 2 Норми – ЗПоложення – 4 Інструкції – 5 Порядки – 6 Інші - 7

У зв'язку з тим, що за новою редакцією Закону України "Про охоронупраці" термін "нормативно-правовіакти з охоронипраці" (НПАОП) замінивтермін "державнінормативніакти про охоронупраці" (ДНАОП), то в літературі та чинних документах з питаньохоронипраціпокищозустрічаєтьсятакож і старийтермін.

Серед нормативно-правовихактів з охоронипраціважливемісцепосідаютьДержавністандартиСистемистандартівбезпекипраці (ГОСТ ССБТ) колишнього СРСР. Останнізастосовуються на територіїУкраїни до їхзаміниіншими нормативно-правовими актами, якщо вони не протирічать чинному законодавствуУкраїни. Відповідно до Угоди про співробітництво в галузіохоронипраці, укладеноїкерівникамиурядів держав СНД, стандарти ССБТ надалівизнаютьсяУкраїною як міждержавністандарти за узгодженимпереліком, щопереглядається при потребі з урахуваннямнаціональногозаконодавства держав СНД та результатівспільноїроботи, спрямованої на вдосконаленняСистемистандартівбезпекипраці.

ВимогищодоохоронипрацірегламентуютьсятакожДержавними стандартами України з питаньохоронипраці, Будівельними нормами та правилами" Санітарними нормами, Правилами улаштуванняелектроустановок (ПУБ), нормами технічногопроектування та іншими нормативно-правовими актами, виходячизісфериїхдії. Перелікосновних нормативно-правовихактів з питаньохоронипраці, рекомендованихпід час вивчення курсу, наведено в додатку 1.

Необхіднозазначити, щоколишнійДержнаглядохоронпрацівидавРеєстрдержавнихнормативнихактів про охоронупраці (Реєстр ДНАОП), якийміститьперелік правил, норм, стандартів та іншихдокументів з питаньохоронипраці. У зв'язкузізміноютермінології, відповідно до новоїредакції Закону України "Про охоронупраці" та забезпеченняєдиногооблікувідповіднихнормативнихдокументів, підготовленоновийреєстр нормативно-правовихактів з охоронипраці (Реєстр НПАОП).

Реєстрнормативно-правових актів з охорони праці.

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

В кожного нпа є номер, число і рік затвердження.

Згідно з наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151, запроваджено таке кодування нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП)

1. Назва НПА

2. х.хх – ці числа визначають галузь до якої відноситься акт

3. наступних 3 цифри означають вид і номер документу.

4. Останні 2 цифри – рік затвердження

Стандарти в галузі ОП

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти (правила, норми, інструкції тощо) колишнього Радянського Союзу, які є діючими в Україні на даний час.

Система стандартів безпеки праці (ССБП).В Україні розробляються державні стандарти України (ДСТУ). Стандарти системи безпеки праці ССБП, є комплексом, взаємопов'язаних стандартів, що містять вимоги, норми і правила, які спрямовані на забезпечення безпеки праці. Вони містять вимоги, норми і правила, спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Діючі стандарти ССБП мають шифр системи (12) і поділяються на 5 груп, яким надано такий шифр (шифр підсистеми):

1. Організаційно-методичні стандарти - 0.

2. Стандарти вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих виробничих чинників - 1.

3. Стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання - 2.

4. Стандарти вимог безпеки до виробничих процесів - 3.

5. Стандарти вимог до засобів захисту працюючих - 4.

Міждержавні стандарти ССБП. Починаючи з 1972 р. в СРСР була розроблена і впроваджена в дію Система стандартів безпеки праці, а її стандарти складали окрему - 12-у групу Єдиної Державної Системи стандартів СРСР, яка мала назву «Система стандартовбезопасности труда» (ССБТ). Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці, укладеної керівниками урядів держав СНД у грудні 1994 року, ця система продовжує розвиватись та удосконалюватись на міждержавному рівні, а її стандарти надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за узгодженим переліком. Ці стандарти внесені до Реєстру НПАОП окремою групою під рубрикою «Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці».


Просмотров 580

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!