Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІМіністерство охорони здоров’я України

Комунальний заклад «Бериславський

медичний коледж»

Херсонської обласної ради

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

_____________________Фармакогностична______________________

(вид і назва практики)

студента _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Інститут, факультет, відділення ___________

«Лікувальна справа, фармація»

_________________________________________________________

 

Кафедра, циклова комісія _ Фармацевтичних дисциплін __________________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційний рівень_3228 Фармацевт__________________

 

напрям підготовки _6.120201 Фармація___________________

 

спеціальність_5.12020101 Фармація________________________

(назва)

______ІІ___ курс, група ___126

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

ВИДИ ПРАКТИКИ

 

  ВИДИ ПРАКТИКИ   Кількість тижнів Робота в лісництві (Місцеві природні угіддя).   Самостійна робота   Види контролю
Фармакогностична практика   1тиждень     36 годин   18 години   Диференційований залік

 

 

Розподіл часу на практиці

 

  Дні Найменування розділу практики Кількість годин
№ з/п Загальний обсяг Практика СРС
    Заготівля, сушіння, аналіз лікарської рослинної сировини      
В 1-й день Загальне ознайомлення з базою практики  
  1-й день Інструктаж з техніки безпеки та режиму роботи
1 день Визначення ЛРС у природі за морфологічними ознаками
1 день Визначення ресурсів лікарських рослин
1 день Гербаризація лікарських рослин
1 день Заготівля, сушіння ЛРС
1 день Екскурсії
    Самостійна робота    
    Реферативна робота      
    Усього

 Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

 

ЦІЛІ ПРАКТИКИ

Загальна мета

Закріплення теоретичних знань, отриманих в лекційно-лабораторному курсі, формування умінь і практичних навичок з питань

¾ розширення та поглиблення знань основ систематики рослин визначення лікарської рослинної сировини в природі за морфологічними ознаками;

¾ визначення ресурсів лікарських рослин;

¾ гербаризація лікарських рослин;

¾ заготівля лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп та її сушіння згідно з їхніми властивостями, з урахуванням раціонального використання і відтворення природних ресурсів,

¾ освоєння основних прийомів обробки лікарських рослин.

¾ ознайомлення з флорою та рослинністю України, вивчення краєзнавчих можливостей місцевості та баз практики;

 

Після завершення фармакогностичної практики

студенти повинні знати:

¾ нормативно-правові акти України щодо використання і охорони рослинного світу;

¾ правила техніки безпеки;

¾ номенклатуру лікарських рослин бази практики;

¾ основні правила заготівельного процесу ЛРС (правила збору, сушки, первинної переробки); з урахуванням методів раціонального природовикористання лікарських рослин;¾ основні ознаки лікарських рослин, що вивчаються;

¾ методики визначення запасів ЛРС;

¾ правила оформлення гербарію;

¾ основи агротехніки окремих лікарських рослин;

¾ правила складання інструкції щодо підготовчої роботи та заготівлі ЛРС.

Студенти повинні вміти:

¾ проводити інформаційно-організаційну роботу з планової заготівлі ЛРС;

¾ визначати тотожність ЛРС асортименту наукової медицини та відокремлювати їх від можливих домішок;

¾ визначати тотожність лікарських рослин у природі та в зразках гербарію

( користуючись визначником);

- користуватись аналітично-нормативною документацією;

¾ визначати запаси ЛРС у природних фітоценозах різними методами: пробної ділянки, модельної гілки, дерева, проекційного покриття;

¾ відрізняти лікарські рослини від можливих домішок (на етапі збору);

¾ проводити заготівлю ЛРС;

¾ правильно збирати сировину проводити первинну обробку і сушку ЛРС, стандартизувати її;

¾ доглядати оброблювані рослини на колекційній ділянці;

¾ оформлювати гербарії.

Мати навички

- визначення лікарських рослин за допомогою визначника;

- гербаризації рослин.

 

За результатами практики в залікову книжку виставляється підсумкова оцінка, яка складається з наступних оцінок, :

- оцінки, отриманої на заліку;

- оцінки за ведення щоденника;

- оцінки за якість виконання індивідуальних завдань (оцінка за практичні навички).

 

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ

¾ отримати направлення та завдання;

¾ своєчасно прибути на базу практики.

¾ до початку практики одержати від керівника практики від навчального закладу консультації щодо оформлення необхідних документів;

¾ своєчасно прибути на базу практики;

¾ у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики і порадами її керівників;

¾ вивчити і суворо дотримуватися правил з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

¾ дотримуватися графіка роботи — при п’ятиденному тижні тривалість робочого дня становить 6 год, що включає 1 год на оформлення щоденника;

¾ не допускати скорочення термінів практики за рахунок подовження робочого дня;

¾ нести відповідальність за виконану роботу та її результати.

¾ регулярно вести необхідні записи в робочому журналі практики;

¾ подавати в училище (коледж) щоденник практики, характеристику та виконані індивідуальні завдання. (при наявності).

¾ своєчасно скласти звіт і залік з практики.

¾ по закінченню практики брати участь у підсумковій конференції.

Методичні рекомендації для студентів

1. Виконати програму практики.

2. Пройти інструктаж по техніці безпеки на кожному робочому місці.

3. Вивчити правила заповнення документації ( протокол аналізу першої аналітичної проби; тощо).

4. Вести щоденник згідно вимогами.

5. Виконувати всі обов’язки студентів під час практики.

Вимоги до звіту

Звітним документом є щоденник практики, який містить текстовий і цифровий звіти про виконання програми практики, виробничу характеристику, рецензію методичного керівника. Вище перераховані документи завіряються підписами загального, безпосереднього та методичного керівників практики та гербовою печаткою установи.

 

Індивідуальні завдання

З метою надбання студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв’язування виробничих, наукових і організаційних завдань та активізації діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи, пропонується виконання індивідуальних завдань:

 

За час проходження практики студент повинен:

- провести морфологічний опис не менше 21-ї лікарської

рослини і домішок до них;

- провести визначення не менше 7 "невідомих" рослин за допомогою визначника;

- провести заготівлю, первинну обробку, сушку не менш 3-х видів

ЛРС із загальним об'ємом 1,5 кг;

- підготувати товарознавче завдання і протокол аналізу першої

аналітичної проби;

- змонтувати і оформити не менше 10 гербаріїв.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!