!

:

(936)
(6393)
(744)
(25)
(1497)
(2184)
(3938)
(5778)
(5918)
(9278)
(2776)
(13883)
(26404)
(321)
(56518)
(1833)
(23400)
(2350)
(17942)
(5741)
(14634)
(1043)
(440)
(17336)
(4931)
(6055)
(9200)
(7621)


ææ æ 29, , , , , -

, , ææ æ , æ æææ æ ææ æ ææ æ æ æ ææ.

æ, ææ æææ æ, æææ, ææ æ æ æ æ æ, ææ æ æ. ææ æ æ æ æ æ , æ æ, æ , æ æææ ææ æ æ!

ææ æ æ æ æ.

ææ æææ . ææ æ ææ æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ æ:

, æææ æ . ! æ æ: - ææ -æ æ . æ æ, æ, æ ææ ææ, æ. æ æ? Ææ æ ææ æ ææ æ æ, , , ææ æ. æ æ? ææ ææ ææ æ æ, ææ æ æ, ææ æ, æ æ, æ æ æææ æ ? æ æ ææ ææ æ æ æææ. æ æ? Ææ , ææ, ææ æ æ, - ææ -!

ææ ææ , æ æ æ æ . æ ææ ææ; æ æ æ: æ ææ æ æ æ æ, æ æ æ æ æ, .

Æ æ æ, æ æ æ æ?

æ æ, ææææ, æ æææ.

æ æ , æ, ææ æ. æ æ?

æ , ææ, æ: ææ, æ æ ææ ææ, ææ ææ ææ . æ æ , æ æ ææ æ æ æ. æ, .

ææ æ æ ææ æ ææ , ææ æ. ææ æ æ æ æ æ æ ææ , æ . ? Ææ æ ææ, æææ æ, æ? æ æ æ æ. Ææ æææ æ ææ . æ æ! æææ æ , æ æ æ æ ; æ æ ææ æ ææ æ. æ , æ! æ , æ! æ ææ , ææ æ ææ æææ æ. æ æ? ææ æææ , æ æ æ æ? ? ææ æ. æ æææ , æ æ æ æ? , æ æ æ, ææ æ æ ææ æ . æ æ?

æ æ ?

æ æ æ ææ æ æ, ææ ææææææ æ æææ.

æ. æ æ! æ ææ? æ æ æ: æ æ æ, . æ æ , ææ ææ æ æææ ææ æææ.

æ ææ æ æ . ææ æ æ , æ ; æææ . æ .

Ææ . æ æ æ æ, æ æ, ææ ææ æ ææ æ. æ æ æ æ, ææ æ æ æ ææ æ æææ æ. æ ææ æ ææ æææ æ . Ææ ææ æ æ ææ æ æ æ.

, ææ , ææææ æ.

æ, ?

æææ æ. ææ æææ æ : 1917 1988 . æ æææ ææ æ æ æ , æ ææ æ æ æ æ æ?æ æ æ ææ æ ææ æ. æ ææ , ææ æ , æ æ : æ æææ æ æ? æ ææ ææ ææ . æ . æ , æ æ æ:

ææ?

æ ææ ?

, æ .

Ææææ æ æææ æ, æ æ æ, ææ ææ æææ, ææ. ææ æ æ ææ, æ æ : ææ æ ææ æææ?

æ æ ææ æ æææ , æ ææ .

, ? æ ææ æ .

. Æ æ æ?

æ ?! Æ æ ææ æ ææ? æ ææ. , æ æ ææ æ ææ. ææ , æ æ ææ, æ æ æ æ æ æ æ ææ . æ , æ æ æ æ , ...

ææ, , æ ææ æ æ æ ææææ æ.

, , , ææ æ ææ ææ æ.

æ ææ , æ ææ æ ææ æ æ æ æ ææ. ææ ææ æ æ , æ æ æ, æ . Æææ æ æ. æ , æ ææ æ, æ æ æ ; æ ææ æ æ æ , æ æ æ æ æ æ æææ ææ , æ ææ æ ææ ææ.

Ææ .

Ææ , ææ ææ, ? æ æ æ ææ, æ ? æ æ ? Ææ, æ ææ æ ææ? æ, æ : æ æ æ æ.

æ æ ææ. Ææ, ææ...

æ ææ æ ææ, æ ææ: æ, æ æ æ, æææ-æ ææ , æ æ æ .

æ æ æææ æ: æ æ æ æ æ æ æ æææ æ! æ æ: æ æ æ æ æ æ æ æ, æ . æ ææ æ æ æææ ææ, æ ææ æ ææ æ ææ .

ææ æ.

, , ææ æ æ, æ. ææ. æææ ææ ææ æææ æ: æ æ.

.

! æ æ æ ææ.

æ æ æ æ, ? Ææ æ æ ææ , æ æ æ . æ ? , , . æææ æ !

Æ æ, ææ æ ææ æ. æ-ææ æ æ ææ . æ ææ ææ, ææ æ æ æ - æ.

, ææ, æ æææ. ææ, ææ æ æ ...

æ æ ææ æ, æ æ, æ æ, æ æ ææ, ææ æ æ ææ æ ææ æææ æ æ æ æ æ , æ æ æ. Æ æ, ææ æææ æ, ææ æ æ.

æ ææ ? æææ ææ æ æ, ææææ æ æ æææ ææ æ æ .

ææ æ æ æææ æ ææ ææ æ æ æ æ.

, æ, æææ æ ææ ææ. ææ æ, æ æ æ ææ, æ ææ æ, æ.

, . æ æ , ææ ææ ææ æ æ æ æ, æ , ææ. æ æ ææ æ . ææ, , æ æææ æ, æ ææ ææ ææ æ ææ : æ æ ææ ? æ ææ. , ææ æ ææ æ , æ æ æææ æ? ææ ææ ææ æ æææ. æ æ. ææ æææ æ æ ææ ææ. æ æ æ æ; æ æ æ ææ ææ, æ æ æ æ.

æ æææ ; æ æ æ æ, ææ æ ææ ææ æææ ææ ææ ææ ææ. æ æ, æ æ æ æææ æ æ æ æ; ææ æ ææ ææ. Ææ æ ææ æ.

æ, æ æ æ ?

. æ ææ æ: æ æ æ æ, æ æ æ . æ æ ææ æ ææ æ ææ æ, æ æ ææ ææ ææ. æ - æ æ æææ, æææ, æ æ æ æ.

æ æ æ æ, æ ææ. æ, æææ æ , ææ æææ æ æ, æ æ æææ æ ææ æ .

æææ æ, ææ, ææ . ææ ææ æ æææ, ææ æ æ æ æ ææ æææ æ ææ æ ææ. æ ææ æ æ . æ æ æ æ, ææ ææ æ æ , ææ æ æ. æ æ ææ æ æ æ æ, ææ , æ æ ææ æ æ ææ æ æ. æææ æ ææ æ æ, æ, æ, ææ æ æææ æ ææ. Æ æ æ æ æ, ææ ææ ææ æ æ ææ, æ ææ æææ æ æ, æ- ææ æææ , ææ; æ- æ, ææ æ æ æ ææ; æ æ , æ . Ææ æ ææ æ æ ææ ææ æ æ, æ ææ æ : Æ-, æ , æ æææ æ æ. æ æ æ, ææ æ æææ , æ. æ -æ- ææ æ, æ- ææ æ : , æ , æ æ æææ æ ææææ. ææ æ ææ æ, æ æ æ æ æ.

ææ, æ æ ææ æ; æ æææ æ æ, æ æ æ æ, æ, ææ. æ æ-æ æ æ æ ææ, ææ æ, ææ æææ-æ æ ææ , æ æ. æ ææ æ æ; ææ æ , æ æ æ æ ææ ææ æ ææ ææ æ æ æææ æ æ æ; æ : ææ æææ ææ, æææ ææ, ææ æ, ææ æ ææ æ æ ææ æ. æ æ æ æ ææ æ æææ æææ ææ, ææ æ æ. æ ææ æ æ-æ æ æ. ææ ææææ æ ææ æ. æ æ ææ, æ æ ææ . æ æ æ æææ æ ææ æ ææ æææ ææ, ææ ææ æ ; æ ææ æ ææ . ææ æ æ ææ ææ æ æ æ æ, ææ ææ æ ææ ææ æ, æ ææ. ææ æ æ ææ æ ææ; ææ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ æ æ æ. æ ææ, ææ; - æææ æ .

ææ æ æ ææ ææ æ, æ æ ææ æ æææ , æ æ æ ææ. ææ æ æ æ, ææ , æ æ æ æææ? ææ æ æ . æ æææ æ æ æ æ, æ ææ ææ , ææ æ æ æ æ æ æ ææ ææ æ æææ ææ ææ. Æ ææ æ : æ æ ææ, ææ ææ æ ææ , ææ æ . æ ææ ææ æ æ ææ , ææ æææ ææ ææ æ , ææ ææ ææ ææ æ æææ æ æ.

æ æ æ, ææ , æææ æ æ ææ. Æ, ææ, æ æ ææ ææ? æ æ æ æ, , ææ æ æ æ æ ææ æ , æ . Ææ ææ ææ ææ, æ æ æ æ, ææ æ. , , ææ æ , ææ; ææ æ æ æ, ææ æææ æææ ææ æ æ ææ æ æ ææ . ææ æ - æ ææ , æ æ æ æ æ, .

. æ ææææ æ æ ææ; æ ææ:. æ æææ æææ æ æ; æ æ æ . æ , æ ææ æ ææ, æ . æ æ æ æ æ: ææ æ æ æ æ æ ææ æ ææ , ææ æ ; æ æ! æ æ æ ææ æ ææ ææ ææ . æ-æ æ, ææ æææ, , æ æ; æ æ ææ æ - , ææ æ æ æ æ æ , ææ ææ æ, æ, æææ æ. æ æ æ , ææ, ææ ææ æ ææ ææ æ æææ , , ææ æ, æ æ æ ææ .

ææ æ æ æ . æ æ, ææ . æ æ ææ æ ææ. æææ æ ææ ææ ææ : æ æ æ æææ æ æ æ ææ æ , æ æ æ ææ æ ææ æ æ : æ ææ æ, æ æ ææ æ æææ æ, ææ ææ ææ. ææ æ æ ææ , ææ æ ææ æææ , æ æ ææ-æ æ ææ æ ææææ æ. ææ æ ææ ææ æ ææ æ. Ææ æ. æ ææ , ææ . ææ æ ææ æ æ: æ æ ææ æ æ . æ æ, , æ æ æ , æ , æ æ ææ æææ . , ? Æ, æ, æ æ æ, ææ, æ æ, æ æ, æ ææ, ææ æ ææ . ææ æ æ æ, ææ æ .

Ææ æ ææ æ, ææ ææ æ ææ, ææææ æ æ . æ æ, æ, æ ææ æ æ, æ -ææ, æ?

æ-æææ æ , ææ ææ, æ æ æ; æ , ææ æ æ. æ, æ æ ææ ææ æ æ æ ææ æ , æ æ æ æææ, æææ æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ. æ ææ ææ . ææ æ ææ, ææ æ æ æ æ ææ æ ææ . ææ æ ææ æ æ æ ææ æ , ææ : , æ?! , æ?! ææ æ : æ æ! æ æ ! ææ æ æ æ ææ, æ: , ? ? ? æ æ! Ææ ææ æ , ææ æ æ æ ææ . ææ æææ , æ ææ... æ æ ææ, ææ æ, æ: æ æ , æ æ ææ ææ , ææ, ææ , æ, æ æ ; ææ æ æ, æ æ, ææ æ æ. æ, ææ æ æ æ , æææ .

!
, , , , , -

866allrefrs.ru - 2022 . !