Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Завдання 2. Вирішення ситуаційТема 2. Технологія заснування власної справи

 

Практичне заняття 2

Тема. Ознайомлення з порядком і послідовністю заснування підприємства.

Вивчення методики розробки бізнес – плану підприємств малого бізнесу

Мета заняття: набути практичних навичок з розробки та створення пакета засновницьких документів, сформувати навички щодо розробки бізнес-плану та його структурних частин.

Завдання 1. Порядок розроблення засновницьких доку­ментів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Скориставшись документальним і наочним забезпечен­ням, визначте, які документи належать до установчих. Наведіть коротку характеристику кожного з них.

2. Розташуйте у правильному порядку етапи державної реєстрації приватного підприємства:

• отримання витягу з реєстру про державну реєстрацію;

• формування статутного капіталу;

• відкриття поточного банківського рахунка:

• взяття на облік в органах Пенсійного фонду України;

• подання документів державному реєстратору;

• розроблення статуту;

• взяття на облік в податковій інспекції;

• проведення установчих зборів;

передача державним реєстратором відомостей з реєстраційної картки іншим державним органам;

• отримання довідки за формою № 4-ОПП.

Завдання 2. Вирішення ситуацій

Керуючись ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», вирішить ситуації

Ситуація 1. Ви мешкаєте у с. Давидківці (Хмельницький район) і маєте намір відкрити майстерню з ремонту взуття. Де Ви можете зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності?

Ситуація 2. Ви подали пакет документів для реєстрації повного товариства 10.08.2015 року. 27.08. після великої кількості нагадувань, Вам видали свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. Проаналізуйте ситуацію.

Завдання 3. Вивчення методики розробки бізнес – плану та його структурних частин.

3.1. Ознайомтеся із запропонованим бізнес-планом конкретного підприємства (фірми) та зробіть висновки щодо повноти його структури, змісту і правильності оформлення.

Результати роботи запишіть в таблицю:

 

Назва розділу Зміст розділу

Для написання висновків зробити аналіз відпо­відності бізнес-плану вимогам структури, змісту, оформ­лення та написання. Для виконання завдання скористатися наочним забезпеченням.

Під час заповнення лівої частини таблиці указати розділи бізнес-плану, а правої - основні моменти бізнес-плану конкретного підприємства (фірми).

 

3.2. У відповідь на оголошення, у якому йшлося про залучення спеціалістів зі складання бізнес-плану, Ви прийшли у ПАТ «Шанс» і погодилися скласти для фірми бізнес-план. Вирішивши перевірити Вас, директор фірми поставив перед Вам завдання-у відповідності до лівої частини таблиці (розділи бізнес-плану) поставити елементи правої частини таблиці (елементи розділів). Доведіть директору, що Ви-спеціаліст і правильно виконайте завдання.

 

Розділи бізнес-плану Елементи розділів
1. Галузь, фірма та її продукція 2. Дослідження ринку 3. Маркетинг-план 4. Виробничий план 5. Організаційний план 6. Оцінка ризиків 7. Фінансовий план 1. Прибутки та збитки 2. Типи ризиків 3. Способи реагування на загрози для бізнесу 4. Кадрова політика і стратегія 5. Власники бізнесу і команда менеджерів 6. Потреба у персоналі 7. Виробничі і невиробничі приміщення 8. Машини і устаткування 9. Передбачуваний продаж 10.Оцінка впливу зовнішніх чинників 11.Місцезнаходження фірми 12.Характеристика ринку продукту 13.Стратегія зростання ринку 14.Опис продукту 15.Поточна ситуація і тенденція розвитку галузі 16.Цільовий ринок бізнесу 17.Стратегія маркетингу 18.Основні виробничі ситуації 19.Сировина, матеріали і комплексні засоби 20.Форма організації бізнесу 21.План руху готівки 22.Плановий баланс 23.Фінансовий коефіцієнт 24.Організаційна схема управління 25.Патенти, товарні знаки, інші права власників

Відповідь на завдання оформіть у вигляді таблиці:

Розділи бізнес-плану Елементи розділів
   

Завдання 4 Складання розділів бізнес-плану для конкретного підприємства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Розробіть 1 - 6 розділи бізнес-плану відповідно до за­пропонованої структури. Кількісні показники оберіть у довіль­ному порядку.

Основні розділи бізнес-плану

1. Резюме.

2. Характеристика підприємства.

3. Опис продукту.

4. Опис ринку. Прогноз збуту.

5. Конкуренція.

6. План маркетингу.

7. План виробництва.

8. Прогноз витрат.

9. Організаційний план.

10. Фінансовий план.

11. Стратегія фінансування.

12. Оцінка ризику і страхування.

1. РЕЗЮМЕ

1.1. Яка саме продукція буде вироблятися?

1.2. Що передбачає даний проект: підтримку і розши­рення існуючого бізнесу чи започаткування нового?

1.3. Яка загальна вартість проекту та за рахунок яких коштів передбачається його реалізація?

1.4. Які обсяги збуту прогнозуються на найближчі три роки та які фінансові результати очікується отримати?

1.5. Який термін окупності даного проекту та строк його реалізації?

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Загальна інформація про підприємство.

2.2. Оцінка фінансового стану підприємства та основних показників його фінансово-господарської діяльності.

2.3. Резюме власника.

Кредитна історія підприємства

 

3. ОПИС ПРОДУКТУ

3.1. Які потреби покликаний задовольнити даний продукт?

3.2. Які його основні якісні характеристики?

3.3. Які особливості та відмітні якості дозволять надавати перевагу Вашій продукції порівняно з продукцією конкурентів? Завдяки чому покупець вибере саме Ваш товар?

3.4. Як будуть впливати на Ваш бізнес зовнішні фактори (зміни в технології, соціальні тенденції, основні економічні або політичні зміни)?

4. ОПИС РИНКУ. ПРОГНОЗ ЗБУТУ

4.1. Хто Ваші потенціальні клієнти? Охарактеризуйте Ваш ринок з географічної та демографічної точки зору.

4.2. Які тенденції спостерігаються на тих сегментах рин­ку, які планується охопити (потенціал росту, купівельні тенден­ції клієнтів тощо)?

4.3. На чому базуються Ваші прогнози обсягів збуту? Якими методами Ви користувалися при їх розрахунках? Які первинні або вторинні маркетингові дослідження Вами вико­ристовувалися?

4.4. Яким буде Ваш середньомісячний обсяг збуту, вихо­дячи із конкретних ринкових умов і потенційних можливостей підприємства?

4.5. Чи враховані Вами при розрахунках річного обсягу збуту сезонні коливання?

4.6. Чи визначені Ваші майбутні споживачі і чи є у Вас попередні домовленості про збут?

5. КОНКУРЕНЦІЯ

5.1. Хто є основними виробниками аналогічного товару?

5.2. Які основні характеристики продукції Ваших конку­рентів?

5.3. Який рівень сервісного обслуговування та ціни на продукцію у конкурентів?

5.4. Які сильні та слабкі сторони діяльності Ваших кон­курентів?

5.5. Які дії конкурентів можуть вплинути на функціо­нування Вашого бізнесу?

6. ПЛАН МАРКЕТИНГУ

6.1. Канали збуту. Яка Ваша ринкова стратегія? Яким чином Ви плануєте реалізовувати продукцію: безпосередньо споживачам, через роздрібні торговельні точки, через гуртові організації тощо? Якою буде Ваша кредитна політика, які види
оплати передбачається використовувати при розрахунках з клієнтами?

6.2. Ціноутворення. Якою буде ціна Вашої продукції? Які скидки передбачається надавати клієнтам? Чи потребує дана продукція після продажного обслуговування або надання додаткових послуг і скільки це буде коштувати?

6.3. Реклама. Який тип реклами є найбільш ефективним для Вашого бізнесу? Як часто Ви будете здійснювати рекламні заходи і скільки коштів планується на це витрачати?

2. Складаючи бізнес-план, зверніть увагу на логіку розробки бізнес-плану, вимоги стилю написання бізнес-плану, структуру бізнес-плану.

3. При розробленні бізнес-плану слід пам'ятати, що не існує універсального змісту бізнес-плану. Кожен конкретний бізнес-план має свої особливості й процес його складання різниться своєю обов'язковою внутрішньою логікою.

4. Насамперед, розробляють основні розділи бізнес пла­ну, а потім - резюме і титульний аркуш.

5. Порядок розроблення свого бізнес-плану опишіть у довільній форму.

6. До звіту додайте розроблені розділи бізнес-плану.

 


Просмотров 445

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!