Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Проходження виробничої фармакогностичної практики із спеціальності 5.110201 “Фармація”Форма № Н-6.02

Приватний вищий навчальний заклад “Медичний коледж”

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

_________________________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

Cтудента________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відділення_______________________________________________________________________

 

Циклова комісія ______________________________________________________________

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень_____________________________________

 

Напрям підготовки __________________________________________________________

 

Спеціальність__________________________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

 

Термін проходження практики: з “_____”____________ 20__р.

по “_____”____________ 20__р.

База проходження практики: _______________________________________

Безпосередній керівник практики:___________________________________

Загальний керівник практики:_______________________________________

Методичний керівник практики:____________________________________

Тернопіль 2014 р.

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прибув(ла) на підприємство, організацію, установу

_____________________________________________________________

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

___________________________________________________________________

Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________ (підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 


ПАМ’ЯТКА

Виробнича практика студентів вищої фармацевтичної школи проводиться для перевірки та закріплення знань i практичних навичок, одержаних при вивченні основних дисциплін природничо-наукового і професійно-практичного спрямування та їx подальшого поглиблення і удосконалення під час роботи в аптечний уcтановах, а також для ознайомлення з організацією аптечної роботи, з основами етики і фармацевтичної деонтології, для закріплення навичок санітарно-гігєнічного режиму роботи аптечних установ та проведення просвітницької роботи.За час проходження практики студенти знайомляться з роботою молодшої медичної сестри, фасувальника, вивчають посадові обов’язки молодшої медичної сестри, фасувальника, помічника фармацевта з виготовлення ліків, наказ Міністерства охорони здоров’я України № 275 від 15.05.06 року, який регламентує роботу щодо прибирання аптечних приміщень, догляду за устаткуванням аптек, миття посуду, санітарні вимоги до одержання, транспортування і зберігання очищеної води для ін’єкцій, вимоги до особистої гігієни персоналу аптек; закріплюють навички роботи з документами.

Особистою документацією студента є щоденник практики, до якого в хронологічній послідовності він заносить всі данні про проведену роботу: особисто або беручи в ній участь. На основі записів в щоденнику складається підсумковий звіт, в якому підсумовується загальна кількість виконаних маніпуляцій, процедур, тощо. Записи про виконану роботу перевіряються та візуються керівником практики від бази і два рази на тиждень – методичним керівником від вищої школи. Наприкінці виробничої практики в щоденник записується характеристика роботи практиканта, яка підписується завідуючим аптечної установи і завіряєтъся печаткою лакувальної установи.

Диференційований залік складається студентами в останній день виробничої практики коміciї до складу якої входять керівник практики від вищого навчального закладу та керівники (загальний i безпосередній) від бази практики. Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практики. Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики заноситься до залікової книжки студента та заліково-екзаменаційної відомості.Студенти при проходженні практики зобов'язані:

· повністю виконати завдання, передбачені програмою з практики;

· виконувати діючі в уставові правила внутрішнього трудового розпорядку:

· вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки i виробничої санітapiї;

· нести відповідальність за доручену роботу, її результати нарівні з штатними працівниками;

· вести щоденник практики, іншу звітну документацію, передбачену програмою практики;

· своєчасно скласти залік з виробничої практики.

· Студенти, які не виконали програму практики без поважної причини, отримали незадовільну оцінку на заліку та не ліквідували академічну заборгованість відраховуються з коледжу.

ВСТУП

До виробничої фармакогностичної практики допускаються студенти, які склали заліки з предметів, що вивчались у I і II семестрах та склали директорські контрольні роботи на позитивні оцінки.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

виробничої фармакогностичної практики студентів І курсу із спеціальності 5.110201 “Фармація”

 

№ п/п Назва Дні Г о д и н и
Всього Практика Сам ост. робота
1. Ознайомлення з базою практики. в 1-й день -
2. Гербаризація лікарських рослин. 1 день
3. Визначення в природі за діагностичними ознаками та вивчення видів дикорослих і культивованих лікарських рослин наукової медицини. 1 день -
4. Заготівля, сушіння та виробництво нормативної лікарської сировини основних вегетативних та генеративних органів рослин. 2 дні
5. Ознайомлення з основами агротехніки культивування лікарських рослин на базі практики. 1 день -
6. Екскурсія. 1 день -
7. Реферативна робота - -
Всього:

 

Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на самостійну роботу, яка включає удосконалення недостатньо засвоєних практичних умінь і навичок, роботу в бібліотеці, написання рефератів, санітарно - освітню роботу.

 


ГРАФІК

проходження виробничої фармакогностичної практики із спеціальності 5.110201 “Фармація” .

Дата початку і кінця практики Назва розділу практики Кількість робочих днів Місце проходження
  Фармакогностична виробнича Ознайомлення з базою практики. Гербаризація лікарських рослин.
  Визначення в природі за діагностичними ознаками та вивчення видів дикорослих і культивованих лікарських рослин наукової медицини.
  Заготівля, сушіння та виробництво нормативної лікарської сировини основних вегетативних та генеративних органів рослин.
  Ознайомлення з основами агротехніки культивування лікарських рослин на базі практики.
  Екскурсії.
Всього:  

 

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЦІ:

1. Своєчасно прибути на базу практики.

2. Вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.

3. Виконувати всі завдання, передбаченні програмою практики та правилами внутрішнього розпорядку.

4. Нести відповідальність за виконану роботу і її результати на рівні з штатними працівниками.

5. Подати в коледж щоденник практики, характеристику та індивідуально виконані завдання (при наявності), звіт.

6. Брати активну участь у суспільному житті колективу (п’ятихвилинки, конференції, конкурси).

7. По закінченні практики брати участь у підсумковій конференції.

8. Дотримуватись правил медичної етики та деонтології.

9. Проводити санітарно-освітню роботу.

10. Своєчасно скласти диференційований залік з практики.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ:

Основна мета і завдання практики направлені на розвиток у студентів професійного мислення, вироблення і закріплення умінь та навичок у відповідності з кваліфікаційною характеристикою.

Студенти розширюють, поглиблюють, систематизують знання з морфологічних ознак лікарських рослин в умовах їх зростання, знайомляться і засвоюють навички збирання, первинної обробки і сушіння лікарської рослинної сировини; проводять гербаризацію лікарських рослин; набувають професійного досвіду роботи з нормативно-технічною документацією та довідковою літературою на лікарську рослинну сировину.

Індивідуальні завдання

 

З метою надбання студентами під час практики вмінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових і організаційних завдань та активізації їх діяльності, розширення світогляду, підвищення ініціативи студентам пропонується виконати наступні індивідуальні завдання а саме:

- збір та виготовлення гербаріїв лікарської сировини за рекомендаціями методичних керівників практик;

- заготівка, сушіння нормативної лікарської сировини основних вегетативних та генеративних органів рослин;

- проведення профорієнтаційної роботи серед молоді та школах за місцем проживання проходження практики;

- збирання відгуків про випускників коледжу, які працюють на базах практики.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!